Protokoll SLFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM)

Måndagen den 1 juni 2016, Umeå

§1. Mötets öppnande.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§3. Sofia Nyström valdes till mötesordförande.

§4. Fredrik Toss valdes till mötessekreterare.

§5. Agneta Seger Molén och Birgitta Nilsson Sojka valdes till justeringspersoner.

§6. Årsberättelsen 2015-2016 föredras av mötesordföranden och finns tillgänglig på föreningens hemsida (kitm.se).

§7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8. Till styrelsen väljs Sofia Nyström (ordförande), Mohammad Abedi (facklig sekreterare), Barbro Persson (facklig kassör), Emma Watz (ledamot), Mirjam Hägglöf (ledamot) och Norbert Lubenow (suppleant). Samtliga styrelsemedlemmar valdes på 1 år.

§9. Som revisorer väljs Fredrik Boström, Folke Knutsson. Birgitta Nilsson Sojka väljs som revisorssuppleant.

§10. Till valberedning väljs Bengt Ekermo (sammankallande), Agneta Wikman och Kerstin Elvin.

§11. Årsavgiften hålls oförändrad (50:- kr).

§12. Utbildningsutskottets anförande förläggs till Svensk Förenings för Transfusionsmedicins årsmöte.

I Linköping anordnades i februari 2016 en LIPUS-granskad kurs i Transfusionsmedicin för ST-läkare och specialister i Klinisk Kemi. Kursen hade 17 deltagare och erhöll överlag positiva omdömen.

§13. Mötesordföranden presenterar en översikt av styrelsens arbetsdokument med förslag på nya föreningsstadgar med anledning av den förväntade sammanslagningen med Klinisk Immunologisk förening. Dokumentet kommer att genomgå bearbetning under det kommande året.

§14. Inga övriga frågor.

§15. Mötet avslutas.

Stockholm 2016-06-09

Fredrik Toss
Sekreterare vid mötet

Justeras
Agneta Seger Molén
Birgitta Nilsson Sojka

Protokoll styrelsemöte 2016-08-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 26 augusti 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Jill Storry (vice ordförande)

§7. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Sofia Frändberg och till mötessekreterare Mirjam Hägglöf Erixon.

§8. Genomgång och godkännande av föregående protokoll, årsmöte 2016.

§9. Genomgång och godkännande av protokoll från styrelsemöten 17/5 samt 2/6.

§10. Jill Storry och Norbert Lubenow  nomineras som SLS vetenskapliga granskare inom området transfusionsmedicin.

§11. Inga aktuella remisser inkomna till SLS som berör transfusionsmedicin.

§12. Barbro Persson redovisade ekonomin. Föreningens ekonomi har blivit mer ansträngd. För att bromsa denna utveckling påbörjar styrelsen ett arbete för att få en bättre översikt av föreningens utgifter 2016 och 2017. Styrelsen kommer också  att behöva begränsa den ekonomiska stöttningen av olika arbetsgruppers möten. Barbro Persson får i uppgift att informera sammankallande i föreningens arbetsgrupper om det ekonomiska läget.

§13. Transfusionsföreningens nya medlemmar hälsades välkomna:

 • Elinor Bülow, ST-läkar, Lund
 • Jens Kronborg, specialistläkare, Lillehammer, Norge
 • Anna Lyytikainen, BMA, Göteborg
 • Sveinn Gudmundsson, överläkare, Uppsala
 • Michael Uhlin, verksamhetsutvecklare, Stockholm

Mohammed Abedi gör under hösten en ny medlemsinventering.

§14. Diskussion kring Handboken. Formatet behöver moderniseras och dessutom kan sammanslagningen med Svensk klinisk immunologisk förening försvåra nuvarande finansieringsmodell med handboksavgifter. Sofia Nyström kontaktar handbokssamordnare och SweBA för synpunkter på organisation av handboksarbetet och handbokens framtida format.

§15. Klinisk immunologi och transfusionsmedicins vårmöte 2017 blir i Uppsala. Datum är ej klart ännu.

§16. Emma Watz, sammankallande i gruppen som ska arbeta med sammanslagningen av SKI/SFTM/SLFTM, kallar till telefonmöte under september månad.

§17. Barbro Persson meddelade att hon kommer att sluta i utbildningsutskottet.

Ett möte för de nationella ST-studierektorerna är inplanerat i september. Bland studierektorerna finns i nuläget en bred representation för klinisk immunologi och mindre för transfusionsmedicin vilket bör tas upp på mötet. Vidare är även fortbildning av specialistläkare ett ämne för utbildningsutskottet.

Styrelsemedlemmarna skall inför nästa möte undersöka vilka planer som finns lokalt för SPUR-inspektion.

§18. Mohammed Abedi rapporterar från BIS att man kommer att anordna en workshop 9 november i Stockholm för att få en mer enhetlig avvikelserapportering nationellt.

§19. Övriga frågor:

 • Reserapporter från 2016 års stipendiater skall läggas som bilaga till dagens protokoll.
 • Avtackning av styrelsens avgående ordförande, Lena Lyxe, inplaneras.
 • Sveinn Gudmundsson har kontaktat styrelsen angående framtida politiska planer om s.k. ”Storregioner”. Styrelsen är positiv till nationell och regional samverkan inom blodverksamheten. Politiska beslut inväntas och frågan kommer att diskuteras igen vid kommande möten.
 • Emma Watz redogjorde för användningen av Octaplas på Karolinska. Leverans av Octaplas utanför sjukhuset är ett problem då vårdgivare inte får agera som apotek. På de andra universitetssjukhusen i landet framkom inte detta som ett aktuellt problem och därför kommer Emma Watz att driva frågan vidare på Karolinska.

§20. Kalendarium:

 • Telefonmöte 160930, kl 9-10
 • Telefonmöte 161028, kl 9-10
 • Telefonmöte 161125, kl 9-10
 • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,
Mirjam Hägglöf Erixon (suppleant)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)

 

Protokoll styrelsemöte 2016-06-02

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöteför Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 2 juni 2016, Umeå

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:
Sofia Frändberg (ledamot)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens årsmöte i Umeå 2016-06-02.

§3. Vi beslutar att numrera protokollen efter tiden mellan årsmötena. Detta blir protokoll nummer 1.

§4. Styrelsens föreslår grupp som kan arbeta med sammanslagning av föreningarna:

 • Agneta Seger Mollen, Linköping
 • Jill Storry, Lund och styrelsen
 • Emma Watz, Stockholm och Styrelsen
 • Rut Norda, Uppsala
 • Miriam Hägglöf Erixon, Umeå

§5. Nästa möte bestämdes till 26 augusti 2016 i Stockholm

§6. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet,

Emma Watz (vice sekrekreterare)

Protokoll styrelsemöte 2016-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 17 maj 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

 1. Mötets öppnande och utseende av justeringsperson
  Emma justerar
 2. Föregående protokoll
 3. Remisser http://www.sls.se/ny2/  Revision föreskrift Blodverksamhet, LL
  Processen kring revision av blodföreskrifterna diskuterades. Remisser kommer komma dels via arbetsgivaren och via SLS och SLF.
 4. SLS fullmäktige den 27 april 2016, EW
  Emma rapporterar. Verksamhetsberättelse och mötesanteckningar finns på SLSs hemsida.
 5. Nya medlemsansökningar, MA
  Inga nya ansökningar.
  Det finns en blankett på hemsidan för medlemsansökan. Där anges även om man är medlem i övriga förbund och föreningar samt ange yrke. Detta om man ska vara medlem i sektionen och SLS eller även SLF.
 6. Inventering av grundutbildning av TM i läkarprogrammet, LL
  Alla har utbildning på läkarprogrammet utom i Göteborg. Komemr som bilaga till protokoll
 7. Begäran ekonomiskt bidrag granulocyt- och trombocytkonferens Stockholm 26 28 maj 2016,BP
  Kassören har meddelat att vi stödjer med 10 000 kr enligt beslut på föregående möte
 8. Begäran ekonomiskt bidrag BIS användarmöte HT 2016, BP
  Kassören har meddelat att vi stödjer med 20 000 kr enligt beslut på föregående möte
 9. Nominering vetenskapligt råd, LL, se bilaga
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en basspecialitet. LL har föreslagit en från varje eftersom ännu få är dubbelspecialister och transfusionsmedicin är en högreglerad verksamhet
 10. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå, FT, alla
  Rapport från Fredrik. Jill pressenterar Claes Högman föreläsaren.
  Bilden och texten kring Claes Högmanföreläsare läggs på hemsida sen tillsammans med dom som tidigare varit Claes Högman föreläsare.
 11. Årsmöte SLFTM och SFTM 1 juni, alla
  Kallelse till årsmötet skickas ut idag. Någon behöver vara mötessekreterare åt Mohammed.
  Årsmötesrapporten kommer på web:en för granskning.Fredrik får i uppdrag att trycka ut årsmötenas dagordningar i papper ca 20 st vardera.

  Årsmötesprotokollet för SLFTM skriver Lena och Mohammed.

  Barbro har skickat till revisorerna för ett par veckor sedan.

  Årsberättelsen kommer Jill dra några rader ur.

  Diskussion kring policy och hederstack/avtackningar.

  Hederstack efter årsmötet SFTM av Jan Säwfenberg och Olle Åkerblom. Vi beslutar att köpa presentkort på 700 kr var till dom som en gest.

 12. SFTM-SKI sammanslagning, alla, se bilaga
  Vi måste arbeta vidare med sammanslagningen. Det har framkommit en hel del frågor som måste bearbetas och nöjaktigt besvaras medlemmarna av styrelsens i Transfusionsförening.
  Frågorna som inkommit grupperas, anonymiseras och framställs.Styrelsens förslag är att fortsätta arbeta med sammanslagningen:
  Referensgrupp på 5 personer som funderar igenom vad som är viktigt för transfusionsmedicin innan nästa möte med SKI.

  Lena kontaktar moderföreningarna SLS och SLF om frågor som ej besvarats och återkommer i ärendet.

 13. Nästa möte
  I samband med årsmötet.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Emma Watz (ledamot)

 

 

Protokoll SFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM)

Måndagen den 1 juni 2016, Umeå

§1. Mötets öppnande.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§3. Jill Storry valdes till mötesordförande.

§4. Emma Watz valdes till mötessekreterare.

§5. Birgitta Nilsson Sojka och Agneta Seger Mollén valdes till justeringspersoner.

§6. Jill Story redogjorde för årsberättelsen. Se bilaga 1.

 • Svensk aferesgrupp (SAG) är nu en arbetsgrupp inom SFTM.
 • Rapporten ”Graviditetsimmunisering, ARG rapport nr 74 2015” har utkommit under året och finns att ladda ner för medlemmar på SFTMs hemsida.

§7. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2015. Kassabehållning för föreningen 2015-12-31 var 73.2018,29 kr. Årets underskott var 29.793,37 kr. Se bilaga 2.

§8. Revisionsberättelse skriven av Folke Knutsson och Fredrik Boström föredrogs. Se bilaga 3.

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Val av styrelsemedlemmar:

 • Lena Lyxe, Göteborg, avgår som styrelseordförande och Fredrik Toss, Umeå, avgår som ledamot.
 • Sofia Nyström (Linköping) valdes till Ordförande.
 • Jill Storry (Lund) sedan tidigare vald till vice ordförande tom 2017.
 • Mohammed R. Abedi (Örebro) valdes till sekreterare och webredaktör.
 • Barbro Persson (Uppsala) valdes till kassaförvaltare och firmatecknare.
 • Emma Watz (Stockholm) sedan tidigare vald till ledamot tom 2017.
 • Sofia Frändberg (Göteborg) valdes till ledamot.
 • Norbert Lubinow (Uppsala) sedan tidigare vald till suppleant tom 2017.
 • Mirjam Hägglöf Erixon (Umeå) valdes till suppleant.
 • Samtliga medlemmar i styrelsen är valda fram till årsmöte 2017.
 • Agneta Wikman (Stockholm), Bengt Ekermo (Linköping), Kerstin Elvin (Stockholm) har ingått i valberedningen.

§11. Val av revisorer och revisorssuppleant:

 • Fredrik Boström, Stockholm, sedan tidigare vald till revisor tom 2017.
 • Folke Knutsson, Uppsala, väljs till revisor tom 2017.
 • Birgitta Nilsson Soika, Umeå, sedan tidigare vald till revisorsuppleant tom 2017.

§12. Val av valberedning:

 • Agneta Wikman (Stockholm), Bengt Ekermo (Linköping) och Kertin Elvin (Stockholm) valdes till valberedningen. Bengt Ekermo är sammankallande.

§13. Fastställande av årsavgift och handboksavgift:

 • Årsavgiften för medlemskap i SFTM fastställdes till 100 kr, oförändrad.
 • Om man är medlem även i SLFTM fastställs årsavgiften till 150 kr, där 100 kr går till SFTM och 50 kr till SLFTM.
 • Handboksavgiften fastställdes till 1000 kr, oförändrad.

§14. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (Birgitta Nilsson Sojka). Se bilaga 4 och bilaga 5.
  Närmast planerar gruppen omarbetning av kapitel 16 och kapitel 3. Därefter följer kapitel 12, 8 och sedan 17. Arbete med revision av kapitel 2 inväntar Socialstyrelsen omarbetade blodföreskrifter.Mötet diskuterade hur man kan göra handboken mer tillgänglig, t.ex. via en websida med sökfunktioner eller en app. Dessutom behöver formatet (mallen), som är svårarbetad och gammal, förnyas.Handbokens framtida finansieringsmodell diskuterades. Föreningen är uppdragsgivare idag. Handboken är ett viktigt verktyg i vårt arbete och utgör rättesnöre för verksamhetens metodanvisningar, som i sin tur fastställts av verksamhetschefen för respektive klinik.För medlemmar som önskar delta i arbetet med handboken uppmanar handboksgruppen och mötet att man tar kontakt med respektive kapitelansvarig eller med Birgitta.
 • Nationell kvalitetssäkring/EQUALIS-gruppen (Jan Säfwenberg). Se bilaga 6.
 • Nationell statistik (Rut Norda). Se bilaga 7.
  ”Blodverksamheten i Sverige” utgör underlag och rapporteras till WHO och EBA till deras respektive årliga sammanställningar.
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (Bengt Ekermo). Se bilaga 8.
  Diskussion på mötet kring Hepatit E virus (HEV). Det pågår en studie i Göteborg i syfte att undersöka prevalensen av positiv serologi för HEV och HEVRNA hos blodgivare.
 • Hemovigilans i Sverige (Miodrag Palfi). Se bilaga 9.
  Rapporteringen till BIS har ökat, trots lägre blodanvändning, men fortfarande föreligger visst bekymmer med ojämn rapportering mellan olika sjukvårdsregioner.
 • Svensk aferes grupp (SAG) (Fredrik Toss). Se bilaga 10.
  SAG är en ny arbetsgrupp i föreningen sedan 2015. En läkare och en sjuksköterska från varje region deltar i gruppen. Ordförandeskap växlar årligen.
 • Utbildningsutskottet (Kerstin Elvin). Se bilaga 11.
  Utbildningsutskottet är gemensamt utskott för både SFTM och SKI. Utskottet har även telefonmöten med våra skandinaviska kollegor där man bl.a. synkar kurser.En ny utbildningshandbok enligt 2015 års författning kommer att publiceras.Utbildningsutskottet efterfrågar feed-back för de diagnostiska proven, lämnas antingen till utbildningsutskottet eller till den som arrangerar provet (Uppsala 2015, Lund 2016).SPUR granskningar diskuterades då det är förenat med en större kostnad att beställa en inspektion. Varje sjukhus behöver se över hur man kan göra på sitt respektive sjukhus (gemensamma inspektioner med annan laboratoriespecialitet är ett förslag). Dock behövs specialitetsspecifika SPUR inspektörer.Barbro Persson och Maria Lundgren kommer behöva ställa sina platser till förfogande. Gruppens sammansättning har diskuterats, ett förslag är att studierektorer på respektive universitetssjukhus tillsammans med ett par ST-läkare kan utgöra utbildningsutskottet. Styrelserna inom respektive förening behöver ta upp denna fråga.

§14. Resestipendium 2015 och 2016 (Mohammad Abedi). Se bilaga 12.

§15. Gemensam Svensk Förening för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

 • Sofia Nyström presenterar styrelsens arbete med sammanslagningarna av SFTM, SLFTM och SKI. Se bilaga 13.
 • Då SFTM och SKI numera representerar samma specialitet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin finns stora fördelar med ett samarbete. Sedan tidigare finns ett bra samarbete kring utbildningsfrågor och Vårmötet.
 • De gemensamma stadgarna behöver dock ses över innan en sammanslagning av SFTM och SKI kan ske. Styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som har till uppdrag att komma med förslag på gemensamma stadgar under tidig höst 2016.

§16. Årsmötet för SFTM fattar principbeslut om att 2017 gå in i en gemensam förening med SLFTM och SKI och därmed upplösa SFTM som förening.

§17. Övriga frågor:

 • Förslag från Olle Berséus: Kan vi ha ett diskussionsforum som går ut till medlemmarna, liknande det forum som finns för klinisk kemi? Tanken är att kunna få ut idéer och diskutera dessa. Styrelsen tar med sig frågan.
 • Olle Bereus har sammanställt en personlig, historisk exposé. Se bilaga 11.

§18. Mötet avslutandes.

Stockholm 2016-07-01

Emma Watz
Sekreterare vid mötet

Justeras
Birgitta Nilsson Sojka
Agneta Seger Mollén

Protokoll styrelsemöte 2016-04-15

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 15 april 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. XXXX utses till justeringsperson.

§XX. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§XX1. Inga nya remisser.

§XX. Nya medlemmar

Protokoll styrelsemöte 2015-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 17 maj 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utses till justeringsperson.

§XX. Föregående protokoll är inte publicerad än. Det publiceras senast 23/5.

§XX. Remisser: Revision föreskrift Blodverksamhet. Processen kring revision av blodföreskrifterna diskuterades. Remisser kommer komma dels via arbetsgivaren och via SLS och SLF.

§XX. Inga nya medlemsansöknings. Det finns en blankett på hemsidan för medlemsansökan. Där anges även om man är medlem i övriga förbund och föreningar samt anges yrke.

§XX. Emma Watz deltog i SLS fullmäktige den 27 april 2016. Verksamhetsberättelse och mötesanteckningar finns på SLS hemsida.

§XX. Lena rapporterar om inventering av grundutbildning av transfusionsmedicin i läkarprogrammet, Alla har utbildning på läkarprogrammet utom i Göteborg.

§XX. Begäran om ekonomiskt bidrag till granulocyt- och trombocytkonferens i Stockholm 26-28 maj 2016 diskuteras. Kassören har meddelat att vi stödjer med 10.000:- kr enligt beslut på föregående möte.

§XX. Begäran om ekonomiskt bidrag det första BIS användarmötet HT 2016 diskuteras. Kassören har meddelat att vi stödjer med 20.000:- kr enligt beslut på föregående möte

§XX. Nominering vetenskapligt råd (se bilaga). Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en basspecialitet. Lena har föreslagit en från varje fält eftersom ännu få är dubbelspecialister och transfusionsmedicin är en högreglerad verksamhet.

Protokoll styrelsemöte 2015-04-24

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 14 april 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§40. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§41. Kalendarium:

 • KITM vårmöte i Lund 150506-07
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Lund 150506

§42. Föregående protokoll godkänns.

§43. Ny medlem Vera Bokatova, ST läkare i Skellefteå, hälsas välkommen.

§44. SFTM resestipendium 2015: Två ansökningar har kommit och stipendium tilldelats (4500:- kr + 1900:- kr), båda för deltagande i vårmötet i Lund.

§45. Ekonomin är god. Fakturor för Handboksavgifter skickats till företag och regioner. I kassan finns ca 170.000:- kr just nu. Sammanställning för 2014 har skickats till revisorerna.

§46. Utbildningsutskottet har telefonmöte 4 maj. Kerstin Elvin och Lena förbreder ett svar till SLF (se nedan).

§47. Remiss: För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112 (se brev från SLF, smmanfattning och remiss). Sveriges läkarförbund har fått Läkarutbildningens betänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning på remiss från Utbildningsdepartementet. I betänkandet föreslås att läkarutbildningen förlängs till 12 terminer och leder direkt till legitimation. Remissvar måste för att kunna beaktas vara förbundet tillhanda senast 2015-06-05.

§48. Läkarförbundet vill genom ett brev till ordföranden fråga oss om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften samt undersöka om specialitetsföreningarna är intresserade av att delta på en workshop om rekommendationer/utbildningsböcker för nya ST (se bilaga). Vårt svar ska skickas till SLF senast onsdag den 13 maj.

§49. Brev från SLF ang SPUR inspektioner (se bilaga). I Socialstyrelsens förslag till nya ST-föreskrifter 2015 skärps nu kraven på regelbunden extern granskning av de kliniker som bedriver ST-utbildning. Till Lipus har det redan kommit in ett stort antal förfrågningar från kliniker och landsting som vill bli inspekterade och behovet av att öka kapaciteten är nu stort. SLF har skickat oss en SPUR-enkät för 2015 (se bilaga). Sofia och Agneta Seger Mollén har gått genom och svarar. Lite oklart hur många SPUR inspektorer för ST utbildning inom KITM vi har idag. Agneta vill ha ett formellt uppdrag från SFTM.

§50. Föreningen har fått ett brev från Socialstyrelsen ang läkare med specialistkompetens söker erkännande i ett annat EU/EES-land än utbildningslandet (se bilaga). De vanligaste medicinska speciali­teterna inom EU/EES finns listade i bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet. Varje medlemsstat har sedan anmält de medicinska specialiteter som ansetts uppfylla den minimilängd som fastslagits för respektive specialitet i bilaga V. Norbert kontaktar SoS för att se vad som finns för transfusionsmedicin.

§51. Rapport från Johanna från Läkarförbundets Representantskapsmöte den 24 mars (se bilaga).

§52. Vårmöte 2015 är planerad 6-7 maj i Lund. Programmet är publicerat och anmälan och registrering av abstract sker online via vår hemsidan. Hittills har 154 personer och 21 företag har anmält sitt deltagande på vårmötet.

§53. Programmet för besök av Ukraina delegationen 5-7 maj är nu sipkat (se bilaga).

§54. Nordiska transfusionsmöte 2015 är planerat 25-26 augusti i Uppsala. Programmet och online anmälan publiceras inom kort på vår hemsidan.

§55. SFTM-SKI sammanslagning: Gemensamt sammanträde med representanter från SFTM/SLFTM och SKI styrelsen är planerad 28 april i Stockholm. Johanna, Mohammad och Sofia representerar SFTM/SLFTM på mötet och har förbrett några punkter för diskussion (se bilaga). SKI styrelsen har ochså diskuterat runt sammanslagningen och skickat oss sina punkter för diskussion (se bilaga).

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2015-06-08

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 08 juni 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§59. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utses till justeringsperson. Detta telefonmöte var planerad 4 juni men pga tekniskt kommunikationsproblem under telefonmötet flyttades till idag 8 juni.

§60. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§61. Inga nya remisser.

§62. Nya medlemmar Henry Ceplin från Fresenius Kabi och Marie Lundgren, BMA, Sunderby sjukhus hälsas välkomna.

§63. Vi har fått endast två ansökningar för SFTM resestipendium 2015 (4500:- kr + 1900:- kr), båda för deltagande i vårmötet i Lund. Vi beslutar att förlänga sista ansökningsdatum för SFTM resestipendium 2015 till 15 augusti med beslut före 1 september. Upptill totalt 40.000:- kr kan Föreningen dela ut som resestipendium årligen med max 10.000:- kr per sökande enl senaste beslut vid årsmöte.

§64. Ekonomin är god, inga större transaktioner. Medlemsavgifterna gått ut via SLF.

§65. Nytt från Utbildningsskottet: Barbro avviserar att hon behöver ersättare i utbildningsutskottet fr o m 1 jan 2016. Sofia tar över uppdraget men vill vänta tills årsskiftet. Det är en bra kombination att både sitta i styrelsen och i utbildningsutskottet.

§66. Erkännande av specialistkompetens i ett annat EU/EES-land: Norbert har gjort ett utkast till svar till SoS ang. bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet och har haft en längre telefonisk diskussion med Josef Axelsson från SoS:

 • SFTM avråder från att ersätta ”Klinisk Immunologi” i bilaga V, kategori ”Immunology”, med ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”.
 • Motivering: En ändring enligt ovan skulle innebära att en läkare från ett annat europeiskt land som har specialistkompetensen ”Immunologi” i sitt hemland automatiskt skulle få specialistkompetensen ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” i Sverige.  En specialistkompetens i ”Immunology” garanterar dock på inget sätt att en utbildning inom transfusionsmedicin har genomförts. Det förekommer naturligtvis även kolleger med specialistkompetensen ”Immunology” som också har utbildning och kunskaper inom transfusionsmedicin. Vi anser därför att en enskild prövning ska göras för att bedöma om den enskildes utbildningsnivån motsvarar den svenska specialistkompetensen ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”.
 • Vi vill framhäva att det finns ett stort behov av att kunna anställa specialister från det europeiska utlandet inom området ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” i Sverige. Vi rekommenderar därför uttryckligen att göra det möjligt för utländska sk ”enkelspecialister”, dvs specialister i bara ”Immunologi” eller bara ”Transfusionsmedicin” att få dessa specialistbevis godkända som ”Klinisk Immunologi” eller ”Transfusionsmedicin”. Dessa enkelspecialistkompetenser har tidigare funnits i Sverige tills man slog ihop dem till den nya specialiteten ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” för några år sedan. Att tvinga utländska enkelspecialister att komplettera sina utbildningar till ”Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”, vilket kan ta flera år innan de får sina specialistbevis, skulle göra en rekrytering av dessa kollegor nästintill omöjligt, med potentiellt graverande efterföljder för kompetensförsöjningen inom området.

§67. Norbert skickar ovanstående synpunkter till SoS och bevakar svaret.

§68. Avstämning årsmötet i Lund:

 • Föreningen tackar organisatörerna. Nästa år arrangeras Vårmötet i Umeå.
 • Agneta Wikman vill att årsberättelsen 2014-2015 kompletteras med arbetet för framtagning av rekommendationer för hantering av graviditetsimmunisering vilket utförs tack vare ett kunskapskompetent och entusiastiskt samarbete mellan representanter från våra specialitetsföreningar i Transfusionsmedicin (SFTM), Barnläkarföreningen (BLF) samt Obstetrik & Gynekologi (SFOG).
 • Jan Säfwenberg vill att man presenterar Clas Högman och hans betydelse för transfusionsmedicin i Sverige och internationellt i samband med Clas Högman föreläsning på vårmötet. Man bör också lägga ut information om Clas Högman och tidigare föreläsare på hemsidan.

§69. Jill tackas för att ordna mötet med delegationen från Ukraina före vårmötet i Lund. De var nöjda.

§70. Nordiska transfusionsmöte anordnas i Uppsala 25-26 augusti. Enkäten är ute och sköts av Susanne i Finnland.

§71. Vi vet inte exakt när och hur medicinkandidater utbildas om transfusionsmedicin under läkarutblidning i olika regioner. Vi måste utreda detta. Lena skickar en enkät som alla svarar.

§72. SFTM/SKI sammanslagning: En fysiskt möte mellan båda styrelsen kommer att anordnas 18 september efter SFTM styrelsens höstinternat 17 september i Stockholm. Även i Januari är ett uppföljningsmöte planerat innan ett förslag till ny stadgar kan delas med medlemmarna inför vårmötet 2016 i Umeå.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)

Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2015-09-18

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde av styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin med styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, fredagen den 15 januari 2016

Deltagare:

SFTM:
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Torsten Eich (vice ordförande)
Ana-Maria Vasilache (ledamot)

§1. Diskussion om man rent juridiskt kan vara en förening i SLS och SLF. SKI har idag i stadgarna att man är en sektion inom SLS och specialistförening inom SLF. Vilket även andra föreningar har. Krav att både SLS och SLF godkänner stadgarna. Ola har pratat med Filippa Nyberg, ordförande på SLS, och hon anser att detta är inte ett problem.

§2. Ekonomi:

 • Viktigt att bottna frågan om ekonomi. Man har inkomster inom SFTM för Handboken och viktigt att detta är momsbefriad verksamhet. Vi kan ta formuleringarna med jurist på SLS och stämma av.
 • Ett förslag är att vi har två konton tv, en för medlemsavgifter etc, ett för klin imm  och ett för transfusionsmedicin (Handboksinkomster) och beskriva vad syftet med dessa konton är och vad pengarna ska användas till.
 • Om det blir en förening är det mötets konsensus att vi bör ha ett konto men att pengar som betalats in för Handboken och nationella riktlinjer bör prioriteras för detta arbete.
 • SFTMs avgifter som vanligen finns per år är för Handboksarbete, andra arbetsgrupper, styrelsemöten, Claes Högman föreläsning, resestipendier och vid behov stöd/garant till vårmöten/kurser.
 • Ett annat förslag om handboken är att ta bort prenumerationsavgiften för företag och låta den helt vara finansierad av respektive landsting och medlemmar. Därmed tar vi också bort lösenordshanteringen för Handboken och lägger den öppen.
 • Ett förslag är att presentera en budgetplan på årsmötet och utfall. Idag pressenteras bara utfall.
 • Vi beslutar att föreslå medlemsavgift till 200 kr årligen i den nya föreningen.

Syfte med föreningen: Vad är syftet med vår gemensamma förening? Vad vill vi ska ingå och vad är vår förenings innehåll?

 • Specialistutbildning av läkare
 • Förskning och utveckling
 • Fortbildning av specialister

Avgränsningen mot SweBA diskuterades. Viktigt att beskriva tydligt vad respektive förening har för mandat och vad man gör. Egentligen är det inte ett bekymmer upplever vi men det är lite otydligt för utomstående. Viktigt att beskriva detta på respektive hemsida.

§3. Medlemskap:

Att vi har många Icke-läkare med i SFTM är inte ett bekymmer. Finns inga krav att enl. Filippa Nyberg på SLS alla i styrelsen ska vara läkare (enl. samtal med Ola).

Förslaget är att i 15§ står att minst 6 ledamöter ska vara medlemmar även i SLF. I händelse av att både ordförande och vice ordförande ej är medlemmar i SLF så är den fackliga sekreteraren representerar SLF medlemmar i fackliga frågor.

Ett annat förslag är att ha två fackliga sekreterare då man inte alltid har samsyn och jobbar inte på samma sätt. Vi beslutar dock att vi går för en facklig sekreterare men viktigt att frågorna förankras i styrelsen och hos medlemmarna.

 • Vetenskaplig sekreterare har hand om vetenskapliga möten.
 • Facklig sekreterare leder arbetet kring facklig frågor.

Vi bör efter sammanslagningen mellan föreningarna göra en medlemsinventering och i samband med detta frågar vi även om medlemskap i SLS och SLF.

§4. Arbetsutskotten/arbetsgrupper:

 • Viktigt att styrelsen är en styrelse och att sedan specifika frågor hanteras i arbetsutskotten och arbetsgrupper. Alla arbetsutskotten och arbetsgrupper redovisar vid årsmötet.
 • SKI har inte fasta arbetsutskott utan tillsätter arbetsgrupper i sakfrågor.
 • SFTM jobbar med arbetsutskott i långsiktiga frågor och arbetsgrupper i kortare sakfrågor.
 • Viktigt att arbetsgrupper och utskott som arbetar under föreningens hatt har uppdrag att göra så från styrelsen.

§5. Vad ska vi heta?

 • Vi föreslår att nya föreningen heter ”Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin” med förkortning SFKIT.
 • På engelska heter föreningen ”Swedish Society for Clinical Immunology and Transfusion Medicine”
 • Vi har idag hemsida kitm.se. Förslaget blir då att ändra till sfkit.se. Man kan också och sfkit.org och sfkit.net och sen lägga automatiska koppling till sfkit.se, kostar bara några hundra kr årligen i domänavgift.
 • Nuvarande logga på kitm.se är bra och representativ för både klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Att vi använder denna logga behöver dock protokollföras i den första styrelsemöte i nya föreningen. Mohammad som har designat loggan tillhandahåller färg och text detaljer.

§6. Förslag till SFKIT styrelsens sammansättning

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassaförvaltare
 • Sekreterare
 • Vetenskaplig sekreterare
 • Facklig sekreterare (ska vara SLF medlem)
 • En ledamöt
 • Två suppleanger

Alltså 7 ledamöter plus 2 suppleanter varav 4 av 7 ledamöter måste vara medlemmar i SLF.

Valberedning bör representera bäde klinisk immunologi och transfusionsmedicin dvs minst 2 personer och en suppleang för varje diciplin.

§7. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 150918 efter korrigeringar som gjordes under mötet.

§8. Förslag till nästa möte 14, 15 eller 20 januari 2016. Mohammad Kollar om lokal finns ledig på SLS.

Vid pennan,

Emma Watz (ledamot, SFTM)

Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2015-04-28

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde med representanter från styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin samt representanter från styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, tisdagen den 28 april 2015

Deltagare:

SFTM/SLFTM:
Mohammad R. Abedi (sekreterare, SFTM)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Birgitta Omazik (Ledamot)

Se minnesanteckningarna skriven av Ola Winqvist (SKI ordförande)

Protokoll styrelsemöte 2015-10-09

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 09 oktober 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Jill Storry (vice ordförande)

§97. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utses till justeringsperson.

§98. Föregående protokoll godkänns efter små korrigeringar.

§99. SFTM hade inga synpunkter på remiss ”Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet”. Svaret ska publiceras på hemsidan.

§100. Inga nya medlemsansökningar.

§101. Ekonomi: Inga större transaktioner. Ekonomin är god. Väntar på fakturan från Högmans föreläsare i Lund. Firmatecknare måste klargöras ytterligare och säkerställas både för SFTM ochg SLFTM.

§102. Nytt från Utbildningsskottet: Kerstin har sammankallat utbildningsutskottet till en heldags arbete den 13 oktober på SLS och kommer gå igenom a-delmålens checklistor samt uppdatera referenslistor.

§103. SLF bjuder in till två sammanhängande heldags workshops torsdag den 29 oktober samt fredag den 13 november för att underlätta arbetet med utbildningsböckerna för a och b-målen. Kerstin Elvin bevakar och inväntar svar för att se om något av intresse för oss i KITM.

§104. SLS hade en workshop 5/10 ang fortsättning på den dialog man har påbörjat vid förra respektive detta års fullmäktige om formerna för medlemskap och hur relationen mellan sektionerna och Svenska läkaresällskapet kan förtydligas och utvecklas. (se bilaga). Vi Bevakar protokollet.

§105. Seminarium 13/10 om Flyktingsituationen i världen & Sverige arrangeras av SLS (se bilaga).

§106. Orföranden i SFTM och SweBA har fått brev från Rut Norda ang kompetensförsörjning till blodverksamheten i Sverige för att säkerställa hög
kvalitet och säkerhet för blodmottagare och blodgivare i hela Sverige, Hon beskriver aktuella läget och föreslår att professionen (genom SFTM och SweBA) tillsammans diskuterar former och handlingsplaner för att på kort och lång sikt säkerställa
försörjning med föreskriven kompetens. Diskussion pågår.

§107. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå. Första annonsen kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

§108. SFTM/SKI sammanslagning: Nytt möte med båda styrelsemedlemmarna är planerade 15 januari på SLS.

§109. Nästa telefonmöte 11 dec.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokoll justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2015-05-06

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Lund, onsdagen den 6 maj 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:

Emma Watz (ledamot)

§56. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§57. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens årsmöte i Lund 6 maj 2015.

§58. Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte fastställs till 2015-06-04 kl 09.00-10.30.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokoll styrelsemöte 2015-12-11

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 11 december 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

§110. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma utses till sekreterare och Barbro Persson utses till justeringsperson.

§111. Föregående protokoll publiceras snart.

§112. Remisser:

 • Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården
 • Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Inga kommentarer har framkommit och vi avstår från att besvara dessa remisser.

§113. SLS ska välja ordförande (nuvarande vice ordförande Stefan Lindgren är villig att ställa upp), vice ordförande och 3-6 nämndledamöter (beror på svar från personer som sitter i nämnden och kan omväljas). Nu ber valberedningen om namn på personer som är intresserade av att bidra till SLS. Vi har inga synpunkter på SLS nämndens sammansättning.

§114. Nya medlemsansökningar:

 • Kerstin Karlsson, kvalitetsrådgivare, Akershus i Norge
 • Meriana Findakly, BMA i Stockholm
 • Fredrik Persson från Cerus
 • Anne-May Andersson, BMA i Umeå

Samtliga sökanden väljs in i Föreningen och hälsas välkomna!

§115. Ekonomin i föreningen är god. Medel anslås för studiedag för nationell statistik 14 januari på SLS. Kursarrangör är Föreningens arbetsgrupp för statistik (Blodverksamheten i Sverige). Anmälan till kursen är senast 23/12 och är riktad till personer som sammanställer och skickar in data till nationella statistiken.

§116. Nytt från Utbildningsskottet: Uppdatering av målbeskrivningen pågår. Endast mindre ändringar.

SAG gruppen kommer anordna en utbildning i Örebro i april för i förstahand aferessjuksjöterskor (läkare är också välkomna). Utbildningen på 2 dagar är en Europeisk utbildning och sker på engelska. Vi annonserar denna på hemsidan.

§117. SAG som arbetsgrupp inom SFTM? (se bilaga). SAG inventerar aktuell medlemslista och vidarebefordrar till SFTM enligt tidigare styrelsediskussion 151009.

§118. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå: Ordförande i program kommittén är Birgitta Nilsson Soika. Claes Högman föreläsare blir Ellen Van der Schoot från Amsterdam som har tackat ja.

§119. SFTM-SKI sammanslagning: Diskussion om upplägg inför mötet. Lena Lyxe skickar mail till SKIs ordförande Ola Winqvist och konfirmerar datum för gemensamt möte den 15 januari kl 10-16 och till Mohammed för lokalbokning.

§120. Nästa möte med SKI styrelse anordnas 15 januari på SLS i Stockholm.

§121. Firmatecknare: Diskussion om firmatecknare i SFTM och SLFTM. Beslutas att separata protokoll upprättas om behövs. Ordförande och kassatecknare är firmatecknare tillsammans och var och en för sig.

Vid protokollet,
Emma Watz (ledamot)

Protokoll justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)