Protokoll styrelsemöte 2015-10-09

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 09 oktober 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Jill Storry (vice ordförande)

§97. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utses till justeringsperson.

§98. Föregående protokoll godkänns efter små korrigeringar.

§99. SFTM hade inga synpunkter på remiss ”Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet”. Svaret ska publiceras på hemsidan.

§100. Inga nya medlemsansökningar.

§101. Ekonomi: Inga större transaktioner. Ekonomin är god. Väntar på fakturan från Högmans föreläsare i Lund. Firmatecknare måste klargöras ytterligare och säkerställas både för SFTM ochg SLFTM.

§102. Nytt från Utbildningsskottet: Kerstin har sammankallat utbildningsutskottet till en heldags arbete den 13 oktober på SLS och kommer gå igenom a-delmålens checklistor samt uppdatera referenslistor.

§103. SLF bjuder in till två sammanhängande heldags workshops torsdag den 29 oktober samt fredag den 13 november för att underlätta arbetet med utbildningsböckerna för a och b-målen. Kerstin Elvin bevakar och inväntar svar för att se om något av intresse för oss i KITM.

§104. SLS hade en workshop 5/10 ang fortsättning på den dialog man har påbörjat vid förra respektive detta års fullmäktige om formerna för medlemskap och hur relationen mellan sektionerna och Svenska läkaresällskapet kan förtydligas och utvecklas. (se bilaga). Vi Bevakar protokollet.

§105. Seminarium 13/10 om Flyktingsituationen i världen & Sverige arrangeras av SLS (se bilaga).

§106. Orföranden i SFTM och SweBA har fått brev från Rut Norda ang kompetensförsörjning till blodverksamheten i Sverige för att säkerställa hög
kvalitet och säkerhet för blodmottagare och blodgivare i hela Sverige, Hon beskriver aktuella läget och föreslår att professionen (genom SFTM och SweBA) tillsammans diskuterar former och handlingsplaner för att på kort och lång sikt säkerställa
försörjning med föreskriven kompetens. Diskussion pågår.

§107. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå. Första annonsen kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

§108. SFTM/SKI sammanslagning: Nytt möte med båda styrelsemedlemmarna är planerade 15 januari på SLS.

§109. Nästa telefonmöte 11 dec.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokoll justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)