Protokoll styrelsemöte 2015-05-06

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Lund, onsdagen den 6 maj 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:

Emma Watz (ledamot)

§56. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

§57. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens årsmöte i Lund 6 maj 2015.

§58. Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte fastställs till 2015-06-04 kl 09.00-10.30.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)