Protokoll styrelsemöte 2016-08-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 26 augusti 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Jill Storry (vice ordförande)

§7. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Sofia Frändberg och till mötessekreterare Mirjam Hägglöf Erixon.

§8. Genomgång och godkännande av föregående protokoll, årsmöte 2016.

§9. Genomgång och godkännande av protokoll från styrelsemöten 17/5 samt 2/6.

§10. Jill Storry och Norbert Lubenow  nomineras som SLS vetenskapliga granskare inom området transfusionsmedicin.

§11. Inga aktuella remisser inkomna till SLS som berör transfusionsmedicin.

§12. Barbro Persson redovisade ekonomin. Föreningens ekonomi har blivit mer ansträngd. För att bromsa denna utveckling påbörjar styrelsen ett arbete för att få en bättre översikt av föreningens utgifter 2016 och 2017. Styrelsen kommer också  att behöva begränsa den ekonomiska stöttningen av olika arbetsgruppers möten. Barbro Persson får i uppgift att informera sammankallande i föreningens arbetsgrupper om det ekonomiska läget.

§13. Transfusionsföreningens nya medlemmar hälsades välkomna:

 • Elinor Bülow, ST-läkar, Lund
 • Jens Kronborg, specialistläkare, Lillehammer, Norge
 • Anna Lyytikainen, BMA, Göteborg
 • Sveinn Gudmundsson, överläkare, Uppsala
 • Michael Uhlin, verksamhetsutvecklare, Stockholm

Mohammed Abedi gör under hösten en ny medlemsinventering.

§14. Diskussion kring Handboken. Formatet behöver moderniseras och dessutom kan sammanslagningen med Svensk klinisk immunologisk förening försvåra nuvarande finansieringsmodell med handboksavgifter. Sofia Nyström kontaktar handbokssamordnare och SweBA för synpunkter på organisation av handboksarbetet och handbokens framtida format.

§15. Klinisk immunologi och transfusionsmedicins vårmöte 2017 blir i Uppsala. Datum är ej klart ännu.

§16. Emma Watz, sammankallande i gruppen som ska arbeta med sammanslagningen av SKI/SFTM/SLFTM, kallar till telefonmöte under september månad.

§17. Barbro Persson meddelade att hon kommer att sluta i utbildningsutskottet.

Ett möte för de nationella ST-studierektorerna är inplanerat i september. Bland studierektorerna finns i nuläget en bred representation för klinisk immunologi och mindre för transfusionsmedicin vilket bör tas upp på mötet. Vidare är även fortbildning av specialistläkare ett ämne för utbildningsutskottet.

Styrelsemedlemmarna skall inför nästa möte undersöka vilka planer som finns lokalt för SPUR-inspektion.

§18. Mohammed Abedi rapporterar från BIS att man kommer att anordna en workshop 9 november i Stockholm för att få en mer enhetlig avvikelserapportering nationellt.

§19. Övriga frågor:

 • Reserapporter från 2016 års stipendiater skall läggas som bilaga till dagens protokoll.
 • Avtackning av styrelsens avgående ordförande, Lena Lyxe, inplaneras.
 • Sveinn Gudmundsson har kontaktat styrelsen angående framtida politiska planer om s.k. ”Storregioner”. Styrelsen är positiv till nationell och regional samverkan inom blodverksamheten. Politiska beslut inväntas och frågan kommer att diskuteras igen vid kommande möten.
 • Emma Watz redogjorde för användningen av Octaplas på Karolinska. Leverans av Octaplas utanför sjukhuset är ett problem då vårdgivare inte får agera som apotek. På de andra universitetssjukhusen i landet framkom inte detta som ett aktuellt problem och därför kommer Emma Watz att driva frågan vidare på Karolinska.

§20. Kalendarium:

 • Telefonmöte 160930, kl 9-10
 • Telefonmöte 161028, kl 9-10
 • Telefonmöte 161125, kl 9-10
 • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,
Mirjam Hägglöf Erixon (suppleant)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)