Protokoll styrelsemöte 2016-02-12

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 12 februari 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§2. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§3. Inga nya remisser har inkommit.

§4. Ekonomi: Kassaförvaltaren redogjorde för det ekonomiska läget.

§5.Ny medlem: Karina Vidovic, BMA i Lund hälsas välkommen.

§6. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå: Mötet är annonserat på hemsidan och ett detaljerad program kommer att publiceras inom kort.

§7. Fortsatt diskussion ang senaste förslaget till den nya gemensamma SKI/SFTM stadgar. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Vissa punkter, skriven med kursiv text, blev inte helt klara och återstår för ev ytterligare korrigeringar. Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 160212 efter korrigeringar som gjordes under telefonmötet.

§8. Hantering av godkännande av KITM specialitet hos Socialstyrelsen diskuteras.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)

 

 

Arbetsmöte SFTM/SKI styrelse 2016-01-15

Minnesanteckningar fört vid gemensamt sammanträde av styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin med styrelsen för Svensk Klinisk Immunologisk Förening

Stockholm, fredagen den 15 januari 2016

Deltagare:

SFTM:
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)

SKI:
Ola Winqvist (ordförande)
Torsten Eich (vice ordförande)
Åsa Johansson (sekreterare)

§1. Ligger lite efter tidsmässigt då den nya stadgar måste granskas av juristerna på SLS och SLF. Vi har 4 mån till Vårmötet i Umeå. Det är lämligt att två mån innan skickas den nya stadgar ut till medlemmarna för betänkande. Enligt stadgarna ska ändringarna ut i samband med inbjudan. Beslutas i två på varandra följande årsmöten gäller stadgeändringar.

§2. Sofia har gått igenom alla stadgar för föreningar som är sektioner inom SLS och samtidigt del i SLF. Se bifogade presentationen.

§3. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 160115 efter korrigeringar som gjordes under mötet.

§4. När stadgarna går ut till medlemmarna inför vårmötet är det viktigt att skicka med ett brev som förklarar intentionerna.

§5. Vårmötet är 1-2 juni. Vi måste skicka ut helst mitten av april. Juristerna behöver det då i början på mars. Då behöver stadgarna vara klara för remiss hos oss själva 31/1. Sedan stämmer Ola och Lena och vice ordförande och därefter skickar Lena och Ola in till juristerna i början/mitten av februari.

Vid pennan,

Mohammad R. Abedi (sekreterare, SFTM)

 

 

Protokoll SFTM årsmöte 2015-05-06 i Lund

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 6 maj 2015, Lund.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Lyxe valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Jill Storry och Barbro Persson utsågs till justeringspersoner.

§4. Årsberättelsen 2014-2015 rapporterades av ordföranden Lena Lyxe. Agneta Wikman saknade ARG-rapport om screening inom mödravården samarbete med Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

§5. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2014. Kassabehållning för föreningen 2014-12-31 var 103.131,66 kr.

§6. Revisionsberättelse 2014 föredrogs av orföranden Lena Lyxe då ingen av revisorerna eller revisorssuppleant var närvarande vid mötet (Fredrik Boström, Folke Knutsson eller Birgitta Nilsson Sojka (suppl.) varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§7. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Wikman (sammankallande), Bengt Ekermo och Gunilla Martinez Rique. Valberedningens förslag presenterades och fastställdes av medlemmarna.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2014-2015 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Lyxe, Ordförande (2016)
 • Jill Storry, Vice ordförande (nyval 2015-2017)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2016)
 • Emma Watz, Ledamot (justeras 2017)
 • Sofia Nyström, Ledamot (nyval 2015-2017)
 • Norbert Lubenow, Suppleant (justeras 2017)
 • Fredrik Toss, Suppleant (nyval 2015-2017)

§8. Val av revisorer:

 • Folke Knutson (2016)
 • Fredrik Boström (omval 2015-2017)
 • Birgitta Nilsson-Sojka, Suppleant (omval 2015-2017)

§9. Val av valberedning:

 • Bengt Ekermo
 • Agneta Wikman
 • Kerstin Elvin (nyval)

§10. Fastställande av årsavgift och handboksavgift: Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift 100 kr liksom handboksavgift 1000 kr.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

§12. Resestipendium 2014-2015 (Mohammad R. Abedi): Årsmötet beslutar om ny utlysning hösten 2015 då endast ca 10000kr av 40000kr förbrukats. Årsmötet beslutar till kommande års stipendiefördelning: 10 000 kr max till vardera sökanden, totalt 40 000 kr årligen framöver. Person som erhållit resestipendium får söka igen efter tre år.

§13. Ny gemensam förening med Klinisk immunologisk förening: Avser fortsätta på samma sätt med både fackförening och som sektion i svenska läkaresällskapet.

§14. Rapport från Utbildningsutskottet och information om ny ST författning och målbeskrivningstruktur av Kerstin Elvin, nationell studierektor.

§15. Övriga frågor:

 • Svensk Aferesgruppen (SAG) önskar bli en arbetsgrupp under SFTM. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att lösa frågan om SAG kan bli en arbetsgrupp till nästa årsmöte 2016
 • Förslag: SAG kan bli en arbetsgrupp så länge majoriteten är medlemmar i SFTM)

§18. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm 2015-06-25

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Jill Storry
Barbro Persson

Vårmöte KITM 2016, 1-2 juni, Umeå

Välkommen till Vårmöte KITM 1-2 juni, Umeå Folkets Hus Mötet börjar onsdag 1 juni kl 09.30 och avslutas torsdag 2 juni ca kl 15. Därefter blir det ett extra årsmöte för sammanslagning av Svensk Klinisk Immunologisk Förening, Svensk Förening för Transfusionsmedicin och Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin.

Protokoll styrelsemöte 2015-09-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, torsdagen den 17 september 2015

Deltagare:
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Lena Lyxe (ordförande)
Norbert Lubenow (suppleant)

§73. Styrelsens viceordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma och Mohammad för minnesanteckningar. Sofia och Fredrik utsågs att justera protokollet.

§74. Kalendarium:

 • Telefonmöte 151009 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 151211 kl 09:00-10:30
 • Medicinska Riksstämman 3-4 december, Stockholm
 • Gemensamt styrelsemöte SFTM och SKI 160115 i Stockholm
 • KITM vårmöte i Umeå 160601-02

§75. Föregående protokoll var ej klart och kunde därför inte gås igenom.

§76. Remiss – Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet (se bilaga). Vi svarar att SFTM har inga synpunkter på skrivningarna. Mohammad skickar till Lena för påskrift och sen skickar vi in till SoS.

§77. Brev från Helena Ström på SoS om nya blodföreskrifter angående framtida revision av blodföreskrift (se bilaga). Vi beslutar att skicka in från oss. Lena svarar nu att vi är beredda att hjälpa till. Jill skriver till Lena. Det är viktigt att vi får denna förändring till stånd.

§78. Ekonomisk redovisning/medlemsstatus (Barbro). Föreningen gick in i 2015 med 100 tkr. Kapitalet har ökat till ungefär 150 tkr under året. Utgifter som ska betalas är BIS-gruppens möte, handboksgruppens internat, styrelsemöte och resestipendium. Dessutom behöver föreningen betala Claes Högmanföreläsningen. På inkomstsidan tillkommer årsavgifter för Handboken 2015. Föreningens ekonomi bedömes vara god.

Humanfonden på Swedbank: Behöver öppna ett konto och har annars konto på Nordea. Barbro går till Nordea som kan ta över förvaltningen av fonden (så vi inte behöver ha två banker). Vi beslutar att Nordea får ta över förvaltningen av våra delar i Humanfonden (istället för att sälja av).

§79. Nya medlemsansökningar:

 • Cigdem Akalin Akkök, Specialistläkare i Lund
 • Bengt Hilll, Specialistläkare i Östersunds sjukhus
 • Jocelyn Jakobsson, BMA i Visby
 • Elinor Bülow, ST läkare i Lund
 • Hanna-Stina Ahlzén, sjukhuskemist i Stockholm

Alla hälsas välkommna.

Ca 50 medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2015. Inventering av medlemmar efter sammanslagning av föreningarna bör planeras.

§80. Utbildning/Kurser/SPUR (Barbro):

 • Kerstin Elvin är nationell studierektor.
 • Utbildningsutskottet planerar telefonmöte med motsvarande utbildningsutskott i nordiska länder.
 • Diagnostiska provet för i år är försenat. Provet är tänkt att fungera som ett stöd i ST-läkarens utbildning och ska genomföras varje år, för att mäta ST-läkarens kunskapsprogression. Provet är också tänkt att vara ett verktyg för ST-läkare och handledare i planeringen av den fortsatta utbildningen.
 • Kurs i terapeutisk aferes kommer i november att hållas i Stockholm, annonseras på hemsidan.
 • Det finns en norsk webbaserad utbildning för ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, varje torsdag. Även icke ST-läkare kan ha glädje av den.

Diskussioner: Utbildningsutskottet är ett exempel på ett fungerande samarbete mellan klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Agneta Seger Mollén, Linköping, är samordnande SPUR-inspektör inom transfusionsmedicin.  Charlotte Dahle, Linköping, är SPUR-inspektör inom klinisk immunologi. Flera SPUR-inspektörer behöver rekryteras.

Utbildningsutskottetet kanske kan bli ett forum som även aktivt verkar för specialistläkares fortbildning?

§81. Handboken: Behöver uppdatera huvudansvariga för flera kapitel. Författare och huvudansvariga behöver inte vara samma person. Huvudansvarig bör vara en person som har anknytning till verksamheten. Jill ansvarar för att aktualisera frågan med Birgitta.

§82. Rapport från SweBA (Jill):

 • BKS (Blodkommunikation i Sverige) är en arbetsgrupp inom SweBA och de har bl a hand om geblod.nu, Blodlänk och givarrekrytering. I BKS finns representanter från samtliga regionblodcentraler. BKS har fått medel från Vävnadsrådet (VOG blod) för att uppdatera Blodlänk Sverige.
 • Inom SweBA pågår diskussioner om framtida plasmaförsörjning i Sverige.

§83. Principiell förnyelse av rapporten Blodförsörjningen i Sverige (se brev från Rut). Vi bistår förslaget och beslutar att information som samlas in också ska kunna separeras på landstings-/regionnivå.

§84. Rapport från BIS (Mohammad):

 • Miodrag Palfi tar över som ordförande. Karin Schneider kommer ersätta Jan Säfwenberg som Uppsalas representant. Maria Kvist har ersatt Johanna Strindberg från Stockholm.
 • Datasystemet för rapportering behöver uppdateras. Arbete med detta pågår. Jan har kontaktat Datainspektion så att BIS-rapporteringen inte bryter mot PDL.
 • Kostnaden för BIS nyckeltal delas ut via SweBA. Föreningen anser därför att det är rimligt att utvecklingskostnaderna för det nya Datasystemet får tas av SweBA, något formellt beslut fattades dock inte.
 • Nästa BIS-möte är planerad 6 oktober i Stockholm

§85. Förslag har kommit om Svensk Afereresgrupp (SAG) kan utgöra en arbetsgrupp i SFTM. Träffas 2 ggr/år och diskuterar aferesrelaterade frågor. Funktionen är erfarenhetsutbyte mellan de universitetssjukhus som utför aferesbehandlingar.

Styrelsen beslutar SAG uppfyller kriterierna för att utgöra en arbetsgrupp inom SFTM under förutsättning att majoriteten av medlemmarna i SAG även är medlemmar i SFTM. SAG behöver inkomma med en beskrivning av sin verksamhet och vilka som deltar i verksamheten samt medlemsregister. Därefter lägger Mohammad upp SAG på SFTM:s hemsida under fliken Arbetsgrupper.

§86. Erfarenheter från vårmötet 2015 i Lund och planering av nästa vårmöte 2016 i Umeå (Jill & Fredrik): Ett trevligt vårmöte i Lund! Vi tackar arrangörerna för detta. Programmet var omtyckt i responsen. Det som inkommit var att utställningen var lite i minsta laget.

Diskussion om Vårmöte 2016:

 • I Umeå har man utsett en vetenskaplig kommitté för vårmötet 2016.
 • Det finns funderingar på att skippa posterutställning och i stället ha korta muntliga presentationer? Styrelsen anser dock ligger i vårt uppdrag att värna det vetenskapliga och att det är viktigt med en bred representation. Vår uppfattning är därför att det är bättre att mötesdeltagare uppmanas att skicka in abstracts till en posterutställning. Några abstracts kan sedan väljas ut för en muntlig presentation.
 • Claes Högman föreläsare: Viktigt att ta med bakgrunden till Claes Högman. Uppsala har erbjudit sig skriva en kort text som kan användas på diplomet.
 • Preliminärt datum för vårmöte krockar med granulocytmöte i Stockholm. Fredrik får till uppgift att ändra datum för vårmötet.

§87. Nästa internationella ISBT i Dubai 4-8 sept 2016. Nästa ISBT reginalt och Nordiska transfusionsmöte kommer att vara samtidigt i Köpenhamn 2017.
Vi saknar medicinskt möte typ gamla överläkarmötet. Vem är repressentant för sveriges repressentant, Norbert? Barbro frågar Norbert. Vi behöver göra en rekommendation till programkommitten. Vi tar det på nästa styrelsemöte.

§88. Medicinska Riksstämman 3-4 december 2015. SLS-medlemmar behöver inte betala extra avgift.

§89. Jill rapporterar från sommarens ISBT-möte och ordförandemötet (se minnesanteckningar och presentation).

§90. XIVth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology, May 26-28th 2016, Skogshem&Wijk (se brev från Agneta Wikman). Organisatörerna för mötet önskar ekonomiskt bidrag från SFTM. Frågan bordläggs till nästa möte eftersom det i nuläget är oklart med budgeten för 2016.

§91. Inbjudan till nominering av ledamöter till EAR (se brev från SLF). Inbjudan bedöms i första hand rikta sig mot kliniska specialiteter, SFTM avstår därför från att svara.

§92. Framtida arbetsformer och samarbete med SKI: Ett separat möte är planerad gemensamt med representanter från SKI styrelse imorgon 18 september för att diskutera just detta.

§93. SLS upprop om flyktingkatastrofen (se bifogade information).

§94. Diskussion kring handboksavgiften och lösenordfunktionen att komma åt Handboken på hemsidan. Styrelsen är positiv till att det ska vara öppen åtkomst till Handboken på KITM:s hemsida. Denna förändring måste dock förberedas inför ett eventuellt årsmötesbeslut. Frågan tas åter upp på nästa styrelsemöte.

§95. Diskussioner:

Handboksgruppen har börjat med nyrekryteringen. Det finns också ett behov av ett mordernare format av handboken, mer anpassat till online publicering. En tanke är att ha en handboksworkshop?

 • Avgränsningen mellan SFTM och SweBA: För att undvika dubbelarbete, är det ett viktigt framtida arbete att specificera vilka frågor som ska beredas av SweBA respektive SFTM. SFTM är i första hand en vetenskaplig förening och har ansvarar för utbildningsfrågor samt arbetet med Handboken.
 • Hur definieras en arbetsgrupp inom föreningen?
 • Nästa internationella ISBT är i Dubai 4-8 sept 2016.
 • Nästa regionala ISBT-möte kommer att hållas 2017 i Köpenhamn. Ett nordiskt möte i transfusionsmedicin kommer att arrangeras i Köpenhamn i anslutning till ISBT-mötet. Det är oklart vem som representerar Sverige i kommittén för det nordiska mötet. Barbro får till uppdrag att höra med Norbert.
 • Styrelsen saknar ett medicinskt möte inom transfusionsmedicin av typen gamla överläkarmötet i transfusionsmedicin.

§96. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte 2015-10-09, telefonmöte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (ledamot)
Fredrik Toss (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2015-03-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 13 mars 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§25. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§26. Kalendarium:

 • Telefonmöte 150424 kl 09:30-11:00
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet i Lund 150506

§27. Föregående protokoll godkänns.

§28. Inga nya remisser har inkommit.

§29. Nya medlemmar:

 • Maria Hermansson, BMA i Borås
 • Ahmad Awais, ST-läkare i Linköping
 • Maria Hansson, BMA i Lund
 • Ingegerd Hedman, BMA i Umeå
 • Ali Yara, BMA i Jönköping
 • Ewa Martin, BMA i Skellefteå
 • Anne-May Andersson, BMA i Umeå
 • Eva Alm, BMA i Varberg

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§30. SFTM stipendium 2015: Hittills inga ansökningar. Ansökningstiden förlängs med en vecka till 22 mars 2015.

§31. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god. Detaljerad rapprt presenteras på årsmötet i Lund.

§32. Styrelsen beslutar att resebidrag till Miodrag Palfi som skulle användas för reasn till Brasilien för IHN möte används för deltagande i ISBT möte i London då mötet i Brasilien blev inställd. På ISBT möte finns också aktiviteter inom hemovigilans bl a möte som arrangeras av Hemovigilans working party. BIS gruppen informeras av Mohammad Abedi.

§33. Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat omkring 600 kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur kursämnena kan användas under ST, vilka metoder som har använts vid framtagandet av kursämnena och hur du söker efter kursämnen inom olika områden.

1:a maj kommer den nya föreskriften om läkarnas ST att träda i kraft. Information om hur detta påverkar de redan framarbetade kursämnena, kommer senare under våren.

§34. Vi har fått ett brev från Torsten Eich, specialistläkare för KITM i Uppsala, som föreslog att vi gör en inventering om klinisk aktiva kollegor samt åldersfördelningen. Syftet med det är att få en uppfattning om hur läkarbemanningen i Sverige se ut nu och kommer att se ut om 5-10-15 år. Vi tror att det kommer att vara ett problem framöver (om det inte redan är ett bekymmer) och att vi behöver jobba fram en lösning. Styrelsen föreslår att en inventering av aktiva läkare inom transfusionsmedicin inklusive ST-läkare görs i alla regioner. Utbildning av transfusionsmedicin under läkarutbildning ska också beaktas.

§35. Enligt brev från SLF har det till Lipus under senare tid kommit in ett stort antal förfrågningar från kliniker och landsting som vill få sin ST-utbildning inspekterad. Det finns flera förklaringar till detta men en viktig orsak är att Socialstyrelsen nyligen har skärpt kraven vad gäller extern granskning. Från Lipus sida upplever man att det kan bli svårt för en del av föreningarna att hantera dessa inspektioner givet personella restriktioner och andra krav på verksamheten. För att inventera vilket behov av stöd som föreningar har, har Lipus skickat oss en SPUR-enkät. Enkäten gått ut till alla specialitetsföreningar och svaren kommer vara av stor vikt vid planeringen av Lipus framtida roll och kansliresurser. Agneta Seger Mollén i Linköping som är sammankallande för SPUR inspektioner inom vår specialitet kontaktas ang detta.

§36. Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina: En delegation på 10 personer från Ukraina inkl representanter från AHIA kommer att göra ett besök i Lund i samband med vårmötet. Delegationen kommer att ha sin sammanträde med våra representanter 5 maj på Blodcentralen i Lund. Presentationer från olika arbetsgrupper inkl nationell statistik, Datautskottet och BIS har arrangerats. Delegationen kommer också att delta på vårmötet 6 maj samt på middagen. Föreningen står för lunch och middagen. Delegationen åker 7 maj till Stockholm för att träffa representanter från Socialstyrelsen.

§37. KITM vårmötet 6-7 maj i Lund: Programmet är annonserat på hemsidan. Anmälan och registrering av abstract sker online. SFTM står för resekostnader av Högmans föreläsrae. Dessutom har föreningen enligt tidigare beslut en garanti på 20.000 kr mot ev förlust. Målet är förstås att inte gå med minus.

§38. Nordiska transfusionsmöte planeras 25-26 augusti 2015 i Uppsala konsert och kongress. Inga annons eller program är dock publicerad än.

§39. Sammanslagning av SFTM och SKI: Styrelsen för SFTM har uppdragit åt Johanna Strindberg (sammankallande), Mohammad Abedi och Sofia Nyström att förbereda detta inför vårmötet i Lund. Liknande undersökning görs av SKI styrelsen. Representanter från båda styrelsen kommer att träffas 28 april i Stockholm för att diskutera vidare och komma med konkreta förslag på respektive årsmöten i Lund.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)

 

Protokoll styrelsemöte 2014-11-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 28 november 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§153. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§154. Kalendarium:

 • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
 • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
 • Telefonmöte 150313 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 150424 kl 09:30-11:00
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§155. Föregående protokoll godkänns.

§156. Inga nya remisser har inkommit.

§157. Nya medlemsansökningar. Gertrud  Naess från företaget Labex, hälsas välkommen.
Se också vårt svar om medlemsavisering till SLS

§158. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god.

§159. Nytt från Utbildningsskott. Se bilaga om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt bilaga om förslag till kursämnen.

En afereskurs för bl a ST-läkare planeras 2015.

§160. Kapitel 7 av Handbok för Blodcentraler: Blodgruppering, har kommit i en ny version och är publicerad på hemsidan. Huvudansvariga: Agneta Wikman och Jan-Olof Hildén.

§161.Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina (se bilaga). Göteborg har inte möjlighet att ta emot delegationen pga lågt bemanning. Styrelsen föreslår att arrangera ett program för delegationen i samband med Vårmötet i Lund.

§162. SKIs ordförande har kontaktat Lena ang förslag om om sammanslagning av SKI och SFTM. Styrelsen bestämmer att ett arbetsgrupp bestående av Johanna (sammankallande), Sofia och Mohamma diskuterar detta och rapporterar tillbaka till styrelsen vi nästa möte jan 2015 för fortsatt diskussion.

§163. På specialitetsföreningarnas representantskapsmöte berättade Elin Ericsson, centralstyrelsen, om ett nyligen uppstartat utredningsarbete på Läkarförbundet om patientansvarig läkare (PAL). Bakgrunden är en motion från Stockholms läkarförening till Läkarförbundets fullmäktigemötet 2014 som efterfrågar patientansvarig läkare. Specialitetsföreningarnas synpunkter om PAL önskas. Se bilaga. Styrelsen är enade att läkarna på Blodcentraler är inte PAL till patienter.

§164. Nordiskt transfusionsmöte är planerad 2-3 september i Uppsala. Uppsala väljer en representant i nordiska gruppen som ersätter Jan Säfwenberg.

§165. KITM vårmöte är planerat i Lund, 6-7 maj 2015. En första annons finns på hemsidan. Program och anmälan annonseras senare.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

 

Protokoll styrelsemöte 2014-06-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 13 juni 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare) till §113 samt §110
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Emma Watz (ledamot, SLFTM) från §114

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§108. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekreterare för detta möte utsågs Ewa Lassén. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§109. Kalendarium: Höstinternat 140829, Stockholm

§110. Föregående protokoll godkänns. Årsmötesprotokollet är justerat och läggs ut på föreningens hemsida.

§111. Inga nya remisser har inkommit.

§112. Nya medlemsansökningar: Ewa Martin, BMA från Skellefteå hälsas välkommen.

§113. Inget nytt från utbildningsutskottet.

§114. Erfarenheter från Vårmötet diskuterades. Vårmötet är till för våra medlemmar, delar av mötet bör vara på svenska för att alla ska känna sig välkomna. Emma Watts tar med sig de synpunkter som arrangörerna har sammanställt till höstens möte.

§115. Engelska namn för våra föreningar saknas, Lena Åberg utarbetar förslag enligt moderföreningarnas namnstandard. Diskuteras på höstens möte.

§116. Samarbete med blodverksamheten i Ukraina diskuterades. Styrelsen sonderar vad Rut Norda har för tankar och vilka blodcentraler som kan ta emot enklare studiebesök från Ukraina. Detta får sammanställas och diskuteras till hösten. Kontakt med dataföretagen får de ta utan styrelsens inblandning.

§117. Frågan om gemensam KITM-förening hänskjuts till höstens möte.

§118. Kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” kommer att presenteras på ett möte 13 oktober i på Läkarsällskapet i Stockholm. Föreningen kommer att vara medarrangör tillsammans med SweBA som firar 10-årsjubileum i år. Kostnaderna täcks av SweBA.

§119. Övriga frågor:

Emma Watts informerar om behov av kvalitetsregister för stamcellshantering och aferes. Det finns även behov för ett register för granulocytgivare (som får G-CSF) nu när det nordiska registret har lagts ner. Ansökan om medel från SKL har skett och kommer att göras i höst till Vävnadsrådet.

§120. Nästa möte är en styrelsedag, kl 10-16 fredagen den 29 augusti 2014, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Kaffe och smörgås från 9:30.

Vid protokollet,

Ewa Lassén (vice ordförande)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)

Årsberättelse SFTM 2013-2014

Årsberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2012-2013

Styrelse

Lena Åberg, ordförande
Ewa Lassén, vice ordförande
Mohammad Abedi, sekreterare
Barbro Persson, vice sekreterare/kassaförvaltare
Jan Konar, ledamot
Marja-Kaisa Auvinen, ledamot
Sofia Nyström, suppleant
Jill Storry, suppleant

Revisorer: Fredrik Boström, Folke Knutsson, Revisorssuppleant Birgitta Nilsson Sojka.

Valberedning: Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué, Agneta Wikman.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav fem telefonsammanträden och två heldagsmöten i Stockholm. Protokoll finns tillgängliga via hemsidan.

Medlemmar

Föreningen har ca 221 medlemmar och ca 20 företag registrerade. Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra medlemsmatrikeln har fortsatt under året.

Årsmöte

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Linköping 6 maj 2013. Årsmötesprotokoll finns tillgängligt via hemsidan.

Riksstämman

Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma 5-6 december innehöll flera nyheter avseende form och innehåll. Föreningens fria föredrag flyttades av denna anledning till kommande vårmöte 2014. Pga svåra väderförhållande med inställda flyg fick tyvärr föreningens planerade State of the art-föreläsning om riktlinjer och behandling med blodkomponenter ställas in.

Specialistexamination

Under verksamhetsåret har ingen genomgått frivillig specialistexamination.

Remisser m.m.

Under året har ett flertal remisser inkommit. Från Svenska Läkaresällskapet har vi svarat på remissen ”Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare” och en enkät angående Nationella kvalitetsregister. Vidare har en expertgrupp från Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin svarat på en remiss från Socialstyrelsen om förslag på kursämnen. Remissen är en del av Socialstyrelsens utvecklingsarbete ”Kursämnen under ST”.

Stipendier

Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén delat ut resestipendium för trettonde gången för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet. Vi gratulerar 2014 års stipendiater: Margareta Melin och Monica Norlund båda från Umeå och Annika Hult från Lund.

Handbok för Blodcentraler

Under perioden har kap 2, 5 och 7 reviderats.
Kapitel 2:       Urvalskriterier för blodgivare
Kapitel 5:       Blodkomponenter: kvalitetssäkring och kontroll
Kapitel 7:       Blodgruppering

Övrigt

Styrelsen eller kontaktpersoner har fortlöpande bevakat bl a Medicinska riksstämman, SweBA, SWEDAC och Equalis.

Marja-Kajsa Auvinen representerade föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm.

Som tidigare har SKI och SFTM har ett aktivt och välfungerande Utbildningsutskott med en gemensam nationell studierektor, Kerstin Elvin, Stockholm. Styrelsen får regelbundet rapporter och Kerstin informerade utförligt om utskottets arbete 2013 och planerade aktiviteter 2014. Presentationen finns som bilaga till protokollet.

Ingen SPUR inspektion har genomförts under 2013.

Föreningen har erhållit information att Equalis avbryter förvaltningen av NPU-koder. Föreningen har kontaktats av Svensk förening för klinisk kemi om en gemensam skrivning till Socialdepartementet i ärendet, men styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen.

Till årets Högman-föreläsare har professor Yuk-Ming Dennis Lo från Hong-Kong utsetts.

 

Lund 2014-05-06

För styrelsen,
Lena Åberg, ordförande

Protokoll SFTM årsmöte 2014-05-07 i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 7 maj 2014, Berns Salonger, Stockholm.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Åberg valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Beatrice Diedrich och Nicholas Holthuis utsågs till justeringspersoner.

§4. Årsberättelsen 2013-2014 rapporterades av ordföranden Lena Åberg (bilaga 1).

§5. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2013. Kassabehållning för föreningen 2013-12-31 var 81202,05 kr (bilaga 2).

§6. Revisionsberättelse 2013 föredrogs av Folke Knutsson varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (bilaga 3).

§7. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Seger Mollén (sammankallande), Agneta Wikman och Gunilla Martinez Rique. Valberedningens förslag presenterades och fastställdes av medlemmarna (bilaga 4).

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2014-2015 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg, Ordförande (2016)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2016)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2016)
 • Jill Storry, Ledamot (2016)
 • Emma Watz, Ledamot (2016)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2016)
 • Norbert Lubenow, Suppleant (2016)

§8. Val av revisorer:

 • Folke Knutson (omval till 2016)
 • Fredrik Boström (2015)
 • Birgitta Nilsson-Sojka (2015)

§9. Val av valberedning:

 • Agneta Wikman
 • Bengt Ekermo
 • Gunilla Martinez-Rique

§10. Fastställande av årsavgift och handboksavgift. Vår kassör föreslår oförändrad årsavgift 100 kr liksom oförändrad handboksavgift 1000 kr för företag, beslutas.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (B Nilsson Sojka): Olle Åkerblom tar upp problem med generationsskifte, tidsbrist för handboksansvariga författare och något krångliga skrivregler för kapitlen. Nicholas påpekar att det är viktigt med företrädare från alla regioner för nationell förankring. Det är viktigt med samordning av SweBas eHD-grupp och handboksgruppen så det blir tydligt vad som gäller. Det finns inget krav att författare ska vara läkare, alla intresserade kan kontakta Birgitta. Hon ombeds komma med formell framställan om professionell hjälp för utformningen av kapitlen till styrelsen. Kapitel 14 finns bara tillgänglig på begäran, innehåller mycket inaktuell information. Kapitlet bör uppdateras enligt årsmötet (bilaga 5 och bilaga 6).
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalisgruppen (J-O Hildén): Arbetet följer utveckling av nya myndighetskrav, under senaste år har stor vikt lagts vid blodkomponentkontroller (bilaga 7).
 • Nationell statistik (R Norda): Förra våren hölls en arbetsdag för användare som var mycket uppskattad, denna vill man upprepa i år. Användning av blodkomponenter/1000 invånare har minskat för både erytrocyter, trombocyter och plasma (bilaga 8).
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (B Ekermo): 4 fall av HCV, varav tre pga intravenöst missbruk och ett oklart. Ett av fallen fångades av NAT via fraktioneringsföretaget. 3 fall av syfilis, en man smittades via MSM i Chile. Ingen känd överföring av någon blodsmitta under 2013. Jan Konar rapporterar om deras virusöverföring till spädbarn i nov 2012. Anmält som Lex Maria men IVO överlåter till varje enskild verksamhet att överväga införande av HCV ag (bilaga 9).
 • Utbildningsutskottet (K Elwin): Minimitiden för tjänstgöring inom KITM är 4 år. En avhandling kan avräknas ett halvår vilket ger 3,5 år. De vanligaste analysmetoderna ska ST-läkarna själv utföra. Det är viktigt att kunna erbjuda kurser under ST med rätt innehåll vid rätt tillfälle under utbildningen. Det första nationella diagnostiska provet är utskickat. Alla frågor och svar kommer att samlas på hemsidan för kommande år. Det skandinaviska samarbetet har som mål att samordna de skandinaviska kurserna. Det finns nu 19 ST-läkare KITM och 3 underläkare i landet. Pågående revision av specialitetsindelningen och målbeskrivningar, ska vara klart vid årsskiftet. Nicholas påpekar att vi bör överväga att låta oss SPUR-granskas, vi har en SPUR-inspektör och behöver troligen fler. Föreskriften föreskriver regelbunden inspektion, fem års intervall kan vara lämpligt. Kostnaderna beror på utformningen av inspektionen, kan saminspektera flera ställen samtidigt. Kostnaderna bör inte uppgå till mer än 20tkr per klinik (bilaga 10 och bilaga 11).
 • Hemovigilans i Sverige (J Säfwenberg): Det inkom 447 rapporter 2013, ökande rapportering för varje år. Det finns nu möjlighet att ange vem som kunde förhindrat avvikelsen. Har efter möte med IVO lagt till två kompletterande frågor till den beskrivande fritexten i form av Analys av grundläggande orsaker och Kompletterande åtgärder. Rapportering till BIS hemsida kan resultera i en rapport till IVO för att slippa dubbelrapportering (bilaga 12).

§12. Samarbete med Klinisk immunologisk förening, gemensam hemsida (L Åberg, M Abedi): Mohammad har gjort förslag på ny, gemensam hemsida för alla tre föreningar. Förslaget emottogs med acklamation, det kommer att presenteras för SKI vid deras årsmöte senare idag.

§13. Nationellt kvalitetsregister inom transfusionsmedicin (A Wikman): ”Blod från givare till patient”. Man avser att ansöka om medel från SKL för ett register i Uppsala med Rut Norda som registerhållare. Förutom bred förankring med transfusionsmedicinare i landet finns även epidemiologisk kompetens. Registret skall vara elektroniskt och kommer att startas upp stegvis om medel beviljas. Workshop i SweBAs regi 13 oktober i höst i samband med SweBAs 10-årsjubileum.

§14. Information från SweBA ang ny hemsida (B Diedrich): Hemsidan sweba.se innehåller mycket dokument från SweBAs arbetsgrupper. Medelmmar uppmanas att besöka hemsidan.

§15. Rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté (R Norda): Rekommenderar regelbundna besök till deras hemsida, se länk i bilagan (bilaga 13).

§16. Resestipendium 2013 och 2014 (M Abedi): Tre personer vardera har fått resestipendium de senaste två åren. Förslag till kommande års stipendiefördelning: 10 000 kr max till vardera sökanden, max 4 personer dvs max 40 000 kr årligen framöver. Person som erhållit resestipendium får söka igen efter tre år. Beslutades.

§17. Riksstämman 2013 och 2014 (L Åberg): Kort rapport från Riksstämman 2013. Troligen inte aktuellt för oss med någon medverkan i år. Finns dock möjlighet för bred föreläsning, ex PBM, Patient Blood Management.

§18. Övriga frågor:

 • Hur långt har vi kommit i samarbetet med Transfusion Medicine? Inte något konkret ännu. Vi kan dock skicka in lämpliga abstracts från detta möte.
 • Vår förening deltog i ett välbesökt Nordiskt möte i höstas i Helsingfors.
 • Examinationsgruppen har god geografisk spridning.

§19. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm 2014-05-07

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Beatrice Diedrich
Nicholas Holthuis