KITM Föreningens årsmöte 26 okt 2021

KITM Föreningens årsmöte hålls digitalt 26 okt 2021, kl. 9.00-11.00.

Digitalt årsmöte via länk: https://uu-se.zoom.us/j/66805248420

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets laga annonsering
 3. Fastställande av föredragningslista samt anmälan övriga frågor
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justeringsmän för årsmötets protokoll
 7. Årsberättelse samt rapport arbetsgrupperna inom KITM
  • Utbildningsutskottet
  • Blodövervakning i Sverige (BIS)
  • Svensk aferesgrupp (SAG)
  • KITMs representation i SweBA
 8. Årsredovisning ekonomi
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 10. Medlemsreform Svenska Läkarsällskapet (SLS)
  • Beslut om stadgeändring med anledning att vi blir en medlemsförening inom SLS
 11. Fastställande av medlemsavgiften
  • Beslut om anpassade avgift efter vi blir en medlemsförening inom SLS
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar
 14. Val till Svenska läkarförbundets fullmäktige i enlighet med förbundets stadgar
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Information om processen ansvar och uppdrag för BIS
 18. Övriga frågor
 19. Nästa årsmöte 2022
 20. Mötets avslutande

54th Nordic Coagulation Meeting, 29 Nov-1 Dec 2021, Stockholm

The annual conference gathers researchers and scientists within the field of thrombosis and haemostasis from all over the world. In 2021, the meeting will be arranged at hotel Tylösand, Halmstad, Sweden.

Mer information

 

Föreningens medlemskap hos Svenska läkarsällskapet

Vid årsmötet 2020 beslutades att vår förening, Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin ansöker hos Svenska läkarsällskapet, SLS, om att bli antagen som medlemsförening. Detta sker med anledning av en stor förändringsprocess inom SLS för att skapa en mer demokratisk fördelning inom SLS.

Styrelsen har nu jobbat med detta under en längre period och vi förbereder nästa steg i processen som är att anta anpassade stadgar för vår förening. Stadgarna har anpassats till den nya situationen som en blivande medlemsförening inom SLS och godkänns av SLS och SLF. Styrelsen skulle vilja be alla medlemmar att titta på dessa stadgar som ni hittar nedan och inkommer med synpunkter till vice ordföranden Sofia Nyström (sofia.nystrom@regionostergotland.se) senast 10 juli 2021.

Förslag till nya stadgar

Nationell statistik 2020

SweBA har publicerat ”Blodverksamheten i Sverige 2020”, dvs den nationella statistiken.

Kortfattat, under den senaste 5-årsperioden har

 • antalet aktiva givare sjunkit med ca 11%.
 • antalet nyanmälda personer har minskat med 3%
 • antalet helblodsgivningar har sjunkit med ca 19%, antalet plasmafereser med 25% och antalet trombocytafereser minskat med 9%
 • antalet erytrocytransfusioner har fortsatt minska även så plasmatransfusionerna. Antalet trombocyttransfusioner kvarstår i stort oförändrat.
 • mängden plasma som levereras till läkemedelsframställning minskar fortfarande.

Läs mer på SweBAs hemsidan

Remiss Klinisk användning av blodkomponenter: Transfusionskomplikationer

Ett första delområde inom Klinisk användning, Handbok för blodverksamhet:

Transfusionskomplikationer

Tanken är att de titlar som ligger under Klinisk användning, (senare kommer ”PBM-att ge erytrocyttransfusioner på rätt indikation”, ”Transfusion vid stor blödning”, ”Specialkomponenter”, Blodförsörjning i kris och katastrof), är riktat till Transfusionsmedicin och ska vara ett praktiskt stöd för hantering och vid information till kliniker. Syftet är att ge rekommendationer och harmonisera rutiner nationellt.

Det första delområdet ”Transfusionskomplikationer” har en del överlappning mot Hemovigilans, Immunhematologi-utredning av transfusionsreaktioner och smittöverföring-där det är dubbelt väljer vi att referera och ska länka till respektive område.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, i första hand till Norbert Lubenow norbert.lubenow@akademiska.se, senast 1 maj 2021.

Layout justeras efter remissrundan.

Information om ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Socialstyrelsen har genomfört en översyn av myndighetens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet. I mars 2020 skickade Socialstyrelsen ett förslag till ändringar i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet på remiss. I detta utskick finns information om de ändringar som har gjorts i myndighetens föreskrifter och om de förslag som inte har förts in i föreskrifterna. Läs mer

Prenumerationsfunktion på ändringsloggen till Handbok för blodverksamhet

Nu lanseras en prenumerationsfunktion på ändringsloggen till Handbok för blodverksamhet.

Klicka på knappen på Ändringsloggens sida så kommer du till prenumerationssidan för att anmäla din mailadress. Du får ett automatiskt mail samma dag som någon ändring är gjord inom något av Handbokens områden.

Handbok för blodverksamhet: Immunhematologi

Nu är det nya området om Immunhematologi publicerat i Handbok för blodverksamhet (Transfusion.se). För att underlätta har författargruppen med Jill Storry i spetsen publicerat en sammanfattning över de viktigaste ändringarna (se länken nedan).

Handbok för blodverksamhet: Immunhematologi

Utbildning/Fortbildning

Föreläsningsserie som riktar sig till alla medlemmar och intresserade. En del föreläsningar riktar sig i första hand till ST läkare som ett komplement i deras utbildning, andra föreläsningar har mer fokus kring ett specifikt ämne. Alla föreläsningar ges via en digital plattform varannan torsdag kl. 10.15 – 11.15. Länken och information kring nästa föreläsning skickas även ut via mail till alla medlemmar ca 1 vecka i förväg.

Föreläsningsprogrammet

 

Nya utgåvan av Europarådets Blood Guide publicerad

Den 20:e utgåvan av Europarådets Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components har nu publicerats. Det är en helt genomarbetad utgåva. Läs mer i bifogat nyhetsbrev vad detta innebär och hur man får tillgång till Guiden.

Mer information

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >