Protokoll styrelsemöte 2015-05-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 17 maj 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utses till justeringsperson.

§XX. Föregående protokoll är inte publicerad än. Det publiceras senast 23/5.

§XX. Remisser: Revision föreskrift Blodverksamhet. Processen kring revision av blodföreskrifterna diskuterades. Remisser kommer komma dels via arbetsgivaren och via SLS och SLF.

§XX. Inga nya medlemsansöknings. Det finns en blankett på hemsidan för medlemsansökan. Där anges även om man är medlem i övriga förbund och föreningar samt anges yrke.

§XX. Emma Watz deltog i SLS fullmäktige den 27 april 2016. Verksamhetsberättelse och mötesanteckningar finns på SLS hemsida.

§XX. Lena rapporterar om inventering av grundutbildning av transfusionsmedicin i läkarprogrammet, Alla har utbildning på läkarprogrammet utom i Göteborg.

§XX. Begäran om ekonomiskt bidrag till granulocyt- och trombocytkonferens i Stockholm 26-28 maj 2016 diskuteras. Kassören har meddelat att vi stödjer med 10.000:- kr enligt beslut på föregående möte.

§XX. Begäran om ekonomiskt bidrag det första BIS användarmötet HT 2016 diskuteras. Kassören har meddelat att vi stödjer med 20.000:- kr enligt beslut på föregående möte

§XX. Nominering vetenskapligt råd (se bilaga). Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en basspecialitet. Lena har föreslagit en från varje fält eftersom ännu få är dubbelspecialister och transfusionsmedicin är en högreglerad verksamhet.