Protokoll styrelsemöte 2015-12-11

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 11 december 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

Ej närvarande:
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

§110. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma utses till sekreterare och Barbro Persson utses till justeringsperson.

§111. Föregående protokoll publiceras snart.

§112. Remisser:

  • Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården
  • Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Inga kommentarer har framkommit och vi avstår från att besvara dessa remisser.

§113. SLS ska välja ordförande (nuvarande vice ordförande Stefan Lindgren är villig att ställa upp), vice ordförande och 3-6 nämndledamöter (beror på svar från personer som sitter i nämnden och kan omväljas). Nu ber valberedningen om namn på personer som är intresserade av att bidra till SLS. Vi har inga synpunkter på SLS nämndens sammansättning.

§114. Nya medlemsansökningar:

  • Kerstin Karlsson, kvalitetsrådgivare, Akershus i Norge
  • Meriana Findakly, BMA i Stockholm
  • Fredrik Persson från Cerus
  • Anne-May Andersson, BMA i Umeå

Samtliga sökanden väljs in i Föreningen och hälsas välkomna!

§115. Ekonomin i föreningen är god. Medel anslås för studiedag för nationell statistik 14 januari på SLS. Kursarrangör är Föreningens arbetsgrupp för statistik (Blodverksamheten i Sverige). Anmälan till kursen är senast 23/12 och är riktad till personer som sammanställer och skickar in data till nationella statistiken.

§116. Nytt från Utbildningsskottet: Uppdatering av målbeskrivningen pågår. Endast mindre ändringar.

SAG gruppen kommer anordna en utbildning i Örebro i april för i förstahand aferessjuksjöterskor (läkare är också välkomna). Utbildningen på 2 dagar är en Europeisk utbildning och sker på engelska. Vi annonserar denna på hemsidan.

§117. SAG som arbetsgrupp inom SFTM? (se bilaga). SAG inventerar aktuell medlemslista och vidarebefordrar till SFTM enligt tidigare styrelsediskussion 151009.

§118. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå: Ordförande i program kommittén är Birgitta Nilsson Soika. Claes Högman föreläsare blir Ellen Van der Schoot från Amsterdam som har tackat ja.

§119. SFTM-SKI sammanslagning: Diskussion om upplägg inför mötet. Lena Lyxe skickar mail till SKIs ordförande Ola Winqvist och konfirmerar datum för gemensamt möte den 15 januari kl 10-16 och till Mohammed för lokalbokning.

§120. Nästa möte med SKI styrelse anordnas 15 januari på SLS i Stockholm.

§121. Firmatecknare: Diskussion om firmatecknare i SFTM och SLFTM. Beslutas att separata protokoll upprättas om behövs. Ordförande och kassatecknare är firmatecknare tillsammans och var och en för sig.

Vid protokollet,
Emma Watz (ledamot)

Protokoll justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)