Protokoll SLFTM årsmöte 2016-06-01 i Umeå

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM)

Måndagen den 1 juni 2016, Umeå

§1. Mötets öppnande.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§3. Sofia Nyström valdes till mötesordförande.

§4. Fredrik Toss valdes till mötessekreterare.

§5. Agneta Seger Molén och Birgitta Nilsson Sojka valdes till justeringspersoner.

§6. Årsberättelsen 2015-2016 föredras av mötesordföranden och finns tillgänglig på föreningens hemsida (kitm.se).

§7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§8. Till styrelsen väljs Sofia Nyström (ordförande), Mohammad Abedi (facklig sekreterare), Barbro Persson (facklig kassör), Emma Watz (ledamot), Mirjam Hägglöf (ledamot) och Norbert Lubenow (suppleant). Samtliga styrelsemedlemmar valdes på 1 år.

§9. Som revisorer väljs Fredrik Boström, Folke Knutsson. Birgitta Nilsson Sojka väljs som revisorssuppleant.

§10. Till valberedning väljs Bengt Ekermo (sammankallande), Agneta Wikman och Kerstin Elvin.

§11. Årsavgiften hålls oförändrad (50:- kr).

§12. Utbildningsutskottets anförande förläggs till Svensk Förenings för Transfusionsmedicins årsmöte.

I Linköping anordnades i februari 2016 en LIPUS-granskad kurs i Transfusionsmedicin för ST-läkare och specialister i Klinisk Kemi. Kursen hade 17 deltagare och erhöll överlag positiva omdömen.

§13. Mötesordföranden presenterar en översikt av styrelsens arbetsdokument med förslag på nya föreningsstadgar med anledning av den förväntade sammanslagningen med Klinisk Immunologisk förening. Dokumentet kommer att genomgå bearbetning under det kommande året.

§14. Inga övriga frågor.

§15. Mötet avslutas.

Stockholm 2016-06-09

Fredrik Toss
Sekreterare vid mötet

Justeras
Agneta Seger Molén
Birgitta Nilsson Sojka