Stadgar | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

 • Godkända vid Föreningens årsmöte 2023-06-17.

  Uppgift och organisation

  §1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en sammanslutning av läkare och andra yrkesutövare med särskilt intresse för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  §2. Föreningens ändamål är att

  • utveckla klinisk immunologi och transfusionsmedicin, genom att främja forskning, verksamhetsutveckling och anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner,
  • formulera mål för specialistutbildningen i ämnet,
  • främja utbildning i klinisk immunologi och transfusionsmedicin för alla yrkesutövare inom hälso- och sjukvård,
  • tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.
  • som specialitetsförening tillvarata läkarmedlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

  §3.Som SLS medlemsförening ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i SLS ska samråd med dessa ske.

  Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

  §4. Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte samt av styrelsen, revisorerna och valberedningen. Vid styrelsemöte, sektionsmöte och föreningsmöte ska protokoll föras.

  §5. Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas arbetsutskott för speciella intresseområden.

  §6. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

  §7. Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet.

  Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 3, första stycket. Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i §3, andra stycket. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla det till styrelsen.

  §8. Årsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna.

  §9. Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid årsmöte. En reducerad medlemsavgift tas ut fr o m utgången av det kvartal som medlemmen fyllt 65 år. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

  §9a. Föreningens medlemsregister innehåller följande uppgifter:

  Namn, yrke, arbetsplats, födelseår, e-postadress, postadress samt uppgifter om medlemmen är legitimerad läkare, examinerad men inte legitimerad läkare eller pensionerad läkare samt eventuell specialistkompetens.

  Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till SLS angivna datum (se § 36h SLS stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

  Årsmöte

  §10. Årsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det.

  Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte senast femton dagar före mötet. Kallelse till årsmöte ska publiceras på hemsidan och ska, där så är möjligt, kompletteras med skriftligt personligt meddelande. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som skall behandlas.

  §11. Vid varje årsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

  Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av §7, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning.

  Medlemsföreningen kan besluta om att tillåta röstning på distans. Det är medlemsföreningens ordförandes ansvar att bedöma om det behövs särskilda åtgärder för att kontrollera att de röstande är röstberättigade.

  §12. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

  Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie årsmöte,

  Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

  • Fastställande av medlemsavgift,
  • Val av styrelseledamöter i enlighet med §15,
  • Val av två revisorer och en suppleant för dem,
  • Val till SLS fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar,
  • Val till Sveriges läkarförbunds fullmäktige i enlighet med förbundets stadgar,
  • Val ledamöter till valberedningen i enlighet med §18,

  Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

  Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte tas upp till avgörande om inte de närvarande är eniga om detta

  §13. Vid extra årsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

  §13a. Nämndledamöter av SLS och medlemmar i Sveriges läkarförbund som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i besluten.

  §14. Ärende som föreningen skall ta upp vid fullmäktigemöte i SLS bör behandlas vid årsmöte och sändas till Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

  Styrelse

  §15. Styrelsen omfattar minst sju personer. Föreningens styrelse består av ordförande, vice
  ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, ledamot och högst två
  suppleanter. Ledamot i medlemsföreningens styrelse som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

  Styrelseledamot bör, om behörig därtill, vara medlem i Sveriges läkarförbund. Vid styrelsebeslut
  beaktas vad som är reglerat i § 7, andra stycket.
  Styrelsen bör ha en balanserad representation av företrädare för klinisk immunologi respektive
  transfusionsmedicin. Som företrädare menas att huvudsaklig aktiv yrkesutövning utförs inom
  området. Ordförande eller vice ordförande samt facklig sekreterare och minst ytterligare två
  ledamöter skall vara läkare och medlemmar i Sveriges läkarförbund. Styrelsens ledamöter väljs för
  två år, men kan därefter omväljas två gånger för två år i taget. Man bör sträva efter att inte stor del
  av styrelsen nyväljs vid samma tillfälle, samt att företrädare från olika delar av landet är
  representerade.

  Förutom ordförande och vice ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

  §16. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan årsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar att

  • bereda ärenden som skall behandlas vid årsmöte och verkställa av mötet fattade beslut,
  • besluta i ärenden som inte kräver ställningstaganden av årsmöte,
  • samråda med andra medlemsföreningar och sektioner inom SLS vid handläggning av ärenden som berör dem,
  • underrätta SLS nämnd om beslut som berör för sällskapets gemensamma angelägenheter genom utdrag ur protokoll,
  • underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad avser läkare,
  • underrätta SLS omedelbart efter förrättade val, och Sveriges läkarförbund om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen,
  • för fastställelse delge SLS och Sveriges läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.

  §17. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

  Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden samt ledamot utsedd till justeringsperson.

  Valberedning

  §18. För beredning av val vid årsmöten skall finnas en valberedning med två ledamöter och en suppleant, med balanserad representation av yrkesutövare inom klinisk immunologi respektive transfusionsmedicin och geografiskt. Varje år vid ordinarie årsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie årsmöte tre år senare. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i beredningen.

  Stadgeändring

  §19. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

  Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

  Behandling av medlemmars personuppgifter

  §20. Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se §9a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandling är avtal (dessa stadgar).

  §21. Föreningen och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för KITM och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan KITM och SLS rörande föreningens medlemmar.

  De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

  SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.

  KITM behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 20).

  Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då KITM lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;

  • beräkning av avgift till SLS (se § 9a andra stycket),
  • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 9a andra stycket),
  • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.
  • Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.

  SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad medlem som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. KITM är kontaktpunkt för sin egen behandling av personuppgifter (se kitm.se för kontaktuppgifter).