Stadgar | Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

 • Godkända vid Föreningens årsmöten 2017-08-30 i Uppsala.

  Uppgift och organisation

  §1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra yrkesutövare med särskilt intresse för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

  Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi och transfusionsmedicin och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

  §2. Föreningens ändamål är att

  • utveckla klinisk immunologi och transfusionsmedicin, genom att främja forskning, verksamhetsutveckling och anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner,
  • formulera mål för specialistutbildningen i ämnet,
  • främja utbildning i klinisk immunologi och transfusionsmedicin för alla yrkesutövare inom hälso- och sjukvård,
  • tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.
  • som specialitetsförening tillvarata läkarmedlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

  §3. Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen.

  Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

  §4. Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte samt av styrelsen, revisorerna och valberedningen. Vid styrelsemöte, sektionsmöte och föreningsmöte ska protokoll föras.

  §5. Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas arbetsutskott för speciella intresseområden.

  §6. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

  §7. Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan.

  Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att deltaga i beslut i frågor som avses i §3, första stycket, och till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i §3, andra stycket.

  Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla det till styrelsen.

  §8. Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna.

  §9. Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid föreningsmöte. Skyldigheten upphör vid utgången av det kvartal då medlemmen uppnått sextiofem års ålder. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

  Föreningsmöte

  §10. Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålls en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det.

  Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast femton dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig via post eller e-post och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som skall behandlas.

  §11. Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

  Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av §7, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning.

  Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i besluten

  §12. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma

  Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie föreningsmöte,

  Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

  • Fastställande av medlemsavgift,
  • Val av styrelseledamöter i enlighet med §15,
  • Val av två revisorer och en suppleant för dem,
  • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med sällskapets stadgar,
  • Val till Svenska läkarförbundets fullmäktige i enlighet med förbundets stadgar,
  • Val ledamöter till valberedningen i enlighet med §18,
  • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

  Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte tas upp till avgörande om inte de närvarande är eniga om detta

  §13. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

  §14. Ärende som föreningen skall ta upp vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet bör behandlas vid föreningsmöte och sändas till Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte

  Styrelse

  §15. Styrelsen omfattar sju personer samt två suppleanter. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör och en ledamot.

  Samtliga ledamöter skall vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och bör om behörig därtill vara medlemmar i Sveriges läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är reglerat i § 7, andra stycket.

  Styrelsen bör ha en balanserad representation av företrädare för klinisk immunologi respektive transfusionsmedicin. Som företrädare menas att huvudsaklig aktiv yrkesutövning utförs inom området. Ordförande eller vice ordförande samt facklig sekreterare och minst ytterligare två ordinarie ledamöter och en suppleant skall vara medlemmar i Sveriges läkarförbund. Ordförande och vice ordförande representeras alternerande för de två ämnesområdena. Styrelsens ledamöter väljs för två år, men kan därefter omväljas två gånger för två år i taget. Man bör sträva efter att inte stor del av styrelsen nyväljs vid samma tillfälle, samt att företrädare från olika delar av landet är representerade.

  Förutom ordförande och vice ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

  §16. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar att

  • bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet fattade beslut,
  • besluta i ärenden som inte kräver ställningstaganden av föreningsmöte,
  • samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning av ärenden som berör dem,
  • underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för sällskapets gemensamma angelägenheter genom utdrag ur protokoll,
  • underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad avser läkare,
  • underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen,
  • för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.

  §17. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

  Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden samt ledamot utsedd till justeringsperson.

  Valberedning

  §18. För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med 2 ledamöter och 1 suppleant, med balanserad representation av yrkesutövare inom klinisk immunologi respektive transfusionsmedicin och geografiskt. Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie föreningsmöte tre år senare. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i beredningen.

  Stadgeändring

  §19. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

  Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.