Protokoll styrelsemöte 2016-04-15

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 15 april 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§XX. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. XXXX utses till justeringsperson.

§XX. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§XX1. Inga nya remisser.

§XX. Nya medlemmar