Anmälan till KITMs höstmöte 2022

 

image001.png

Märk överföringen med ditt namn

Kursansökan

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas (TE)

2. Val av mötessekreterare (TE): SF

3. Val av justerare (TE): LB

4. Tidigare protokoll (TE) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): godkänns utan ändring eller tillägg.

5. Ekonomi (MHE): MHE nu formellt registrerad som föreningens kassör. SFTM:s konton avslutas inkluderande avyttring av fonderade medel (pågående) inför överföring till KITM. Genomgång av det aktuella ekonomiska läget som är ansträngt relaterat till kommande utgifter under 2018 gällande Handboksarbetet samt BIS-gruppens möten (se även punkt 9).

6. Nya medlemmar (TE): Inga nya medlemsansökningar. Framöver skall SF som föreningens sekreterare anges som mottagare av intresseanmälningar för medlemskap via hemsidan. SF meddelar hemsidans administratör.

7. Remisser (TE): Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56): Utbildningsutskottet har diskuterat remissen, i övrigt inga synpunkter lämnade från KITM.

8. Rapport från samarbete med SWEBA (SN): SN redogör i stora drag kring vad som behandlades på senaste SweBa mötet i november, mötesprotokoll finns utlagt på aktuell hemsida.

9. Diskussion ang. arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): Beslut fattas idag att tillsätta en projektarbetsgrupp med uppdrag att genomlysa hur framtida handbok och handboksarbete skall se ut inför planerad ansvarsöverföring till SweBa januari 2019. SN har bjudit in Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) att ingå i denna grupp. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmöte 2018 och presenteras dessförinnan för styrelsen (innan årsmötesagenda skickas ut). Diskussion kring faktura från Abedia AB med förfallodatum 18-01-18 gällande arbete med handbokens nya webbformat/layout. Vad styrelsen erfar saknas skriftligt avtal och offert gällande föreliggande tjänster. TE kontaktar Abedia AB (Mohammad Abedi) för genomgång av utförda tjänster och nytt kostnadsförslag till styrelsen.

10. BIS gruppen: gruppen bör tillfrågas av styrelsen om tillhörighet till föreningen eller SWEBA (SF): BIS gruppens ordförande (Miodrag Palfi) kontaktas av KITM:s ordförande (TE) angående om man vill tillhöra KITM eller SweBa. EW föreslår att man i samband med detta även lyfter frågan om BIS-gruppens uppdrag.

11. Resebidrag (SN): Beslut tas idag att styrelsen framöver avgör varje enskild förfrågan angående resebidrag från medlem i någon av KITM:s arbetsgrupper. Upp till en flygresa/år kan finansieras av föreningen.

12. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inventering av aktuella nordiska kurser har skett och hemsidan är uppdaterad. Styrelsen lyfter frågan till utbildningsutskottet gällande format och utformning av framtida ST-utbildningar och vidareutbildning för specialister. Diskussion kring webbaserade utbildningsformer.

13. Diskussion kring samarbete/samordning med SPUR (TE): I KITM:s uppdrag ingår att bevaka att det utbildas SPUR inspektörer motsvarande aktuellt behov.

14. Diskussion kring immunologiska analyser och rekommendation/krav på immunologisk konsult, även med hänsyn till samarbete med SWEDAC (TE): Enligt SWEDAC standard finns inte specifikt krav på specialistkonsult i klinisk immunologi för lab som utför immunologiska analyser. KITM anser att detta på sikt kan hota kvaliteten. Beslut tas idag att tillsätta en arbetsgrupp för att i diskussion med SWEDAC och Equalis lyfta denna fråga. Förslag på medlemmar i gruppen läggs fram under mötet, TE kontaktar vederbörande.

15. Projekt ”laboratoriemedicin”. Samordning på nationell nivå avseende klinisk kemi, mikrobiologi samt immunologi (autoimmunitet/allergi). Tillsättande av en referensgrupp. Intresse för IT och informatik inom KITM? (TE): På förslag till referensgrupp namnges Fredrik Toss (Umeå). TE kontaktar och efterhör om intresse finns.

16. Har föreningen behov av ett IT utskott? (TE): KITM strävar efter samarbete med SweBa:s IT utskott även för de immunologiska analyserna, med det långsiktiga målet att nå nationell samordning. I nuläget inget behov av specifikt IT utskott inom KITM.

17. Kontrakt mellan föreningen och vår SPUR samordnare (SN): Kontrakt skrivs i linje med kontraktsförslag på Lipus hemsida, föreningen ersätts för SPUR-samordnarens arbete enligt ö.k. med Agneta Seger-Mollen.

18. Förslag att ha en inbjuden föreläsare med immunologiskt fokus på vårmöte motsvarande transfusionsmedicins Claes Högman föreläsare (SF/TE): Frågan skall beredas inför vårmötet om 2 år, 2019. SKI hade tidigare återkommande SGO Johansson föreläsare.

19. Övrigt:

 • Blodverksamhet Sverige ligger fortfarande på KITM:s hemsida, skall överflyttas till SweBa:s hemsida.
 • Fråga om obligatoriskt medlemskap i SLS för KITM:s medlemmar: Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till förslaget förutsatt att det inte gäller associerade (icke-läkare) och innebär fortsatt reducerad avgift för pensionerade läkare. SLS har som huvuduppgift att främja forskning, utveckling och utbildning. Dessa frågor är för omfattande för att drivas av enskilda mindre specialitetsföreningar, varför tillhörighet till huvudorganisationen är värdefullt för KITM:s medlemmar. Styrelsen välkomnar en framtida diskussion kring hur samverkan mellan huvudorganisationen och enskilda specialitetsföreningar kan se ut i framtiden. För vidareläsning kring denna för framtiden viktiga fråga se http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/
 • Förfrågan från medlem via Rut Norda angående publicering av ISBT:s etikdokument ”Code of ethics relating to transfusion medicine”: Styrelsen anser det tillfyllest att dokumentet finns tillgängligt på ISBT:s hemsida (länk till ISBT:s hemsida finns på KITM:s hemsida)
 • Förslag att under vårmötet (29-31/5 2018 i Göteborg), i samband med KITM:s årsmöte ordna workshop kring KITM:s framtida uppdrag med utgångspunkt i gällande stadgar.

20. Nästa möte: telefonmöte 5/2 kl 10.00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-12-22

Protokoll styrelsemöte 2018-02-05

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 5 februari 2018, kl 10.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas:TE

2. Val av mötessekreterare: SF

3. Val av justerare: MHE

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): Inga ändringar.

5. Ekonomi (MHE): Stabil ekonomisk situation just nu. SKI:s (tidigare förening) medel är det som finns kontofört i nuläget. Medel ännu inte överförda från SFTM (tidigare förening), sista ekonomiansvarig SFTM kontaktas för överföring (MHE). TE har kontaktat Abedia AB (Mohammad Abedi), aktuell faktura dras tillbaka och ny faktura kommer efter ny ekonomisk överenskommelse.

6. Nya medlemmar (SF): Elin Borglund Laboratoriemedicin Dalarna och Marta Kisiel Uppsala Akademiska sjukhus välkomnas in i föreningen. Ekonomiansvarig (MHE) övertar och uppdaterar medlemsmatrikel från tidigare föreningar (SFTM och SKI).

7. Remisser (TE):”prEN ISO 20186-3 – Molecular in-vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Cellular RNA – Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma (ISO/DIS 20186-3:2018)l”

SN (Linköping) kontaktar analysansvariga för fetalt RhD analys i Lund/Sthlm för synpunkter (analysen utförs i nuläget i Lund, Stockholm och Linköping)

8. SLS medlemskap, inkl. bildspel från tisdagssammankomst (TE): Planering inför information till medlemmar i anslutning till KITM:s årsmöte angående detta sker under våren, SLS tar inriktningsbeslut 15/5-2018, slutgiltigt beslut 15/5-2019 med giltighet från 8v senare (juli 2019).

9. Inbjudan till SLS fullmäktige 15/5: Beslut att TE bevakar mötet.

10. Rapport från samarbete med SweBa (SN): SweBa behöver bygga upp en ny hemsida under 2019, ekonomiska ramar satta för detta. SweBa skyndar långsamt kring övertagandet av handboken, bl.a. måste kapitel anpassas till annat IT-format inför publicering på SweBa:s hemsida.

11. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): En arbetsgrupp bestående av SN, Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) är bildad och man har haft sitt första möte. Två ytterligare möten är planerade. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmötet 2018. Inledande diskussionspunkter: förenkling med färre kapitel och någon form av ”formel” för att bredda engagemang med bidrag från hela Sverige.

12. Svar från BIS gruppen ang. tillhörighet till SWEBA (alla): BIS gruppen meddelar via sin ordförande Miodrag Palfi att man vill tillhöra SweBa. SN tillskriver SweBa:s ordförande/styrelse (Beatrice Diedrich) för att få avsiktsförklaring angående hur man förhåller sig till BIS önskan inför diskussion på nästa BIS möte i mars-2018.

13. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inget specifikt att rapportera från utbildningsutskottet.

14. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinär laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (TE): med önskemål om inrättande av referensgrupp inom klinisk immunologi (transfusionsmedicin inkluderas inte i detta projekt): beslut tas att Equalis expertgrupp inom Klinisk Immunologi får detta uppdrag, detta har diskuterats och godkänts inom Equalis (ÅJ).

15. Uppdatering Vårmöte KITM 2018 (SF): Tema för ST-dag: cellterapi.

16. Övriga frågor: Reseersättning, enskilda resor bedömes enligt beslut på föregående styrelse, som riktmärke sponsras en resa per år till fysiskt möte per individ och arbetsgruppsuppdrag, maximalt 3 tkr. Från samtliga KITM:s arbetsgrupper begärs in plan för mötes och resebehov under 2018 och relaterade kostnader.

17. Nästa möte: telefonmöte 22/3, kl. 10:15

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2018-03-22

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 22 mars 2018, kl 10.15-11.20

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Val av mötessekreterare (Torsten): Sofia F

3. Val av justerare (Torsten): Åsa

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/) Inga ändringar eller tillägg.

5. Ekonomi (Torsten): SFTM:s tidigare kassör har i tillsammans med Torsten överfört likvida tillgångar från tidigare förening till KITM, förberedelser inför överföring av fonderade medel pågår.

6. Nya medlemmar (Sofia F): Pernilla Lindvall, Akademiska sjukhuset

7. Remisser (Torsten):

 • Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104

Föreningen avstår från att besvara föreliggande remiss.

8. Hemsida KITM.se (Torsten)

 • Vem äger hemsidan, även i framtiden?
 • Administration i framtiden?
 • Skriftlig godkännande inför publicering av externt material på hemsidan? Föreläsningar från Vårmötet etc.

Mohammad Abedis företag (Abedia AB) äger domänen kitm.se. Åsa informerar om att man kan administrera sin hemsida via SLS inkluderande hemside-service mot avgift beroende på grad av service. Torsten tar kontakt med SLS för diskussion. Styrelsen bedömer att det generellt behövs flera ansvariga hemside-administratörer i framtiden. Vad gäller publicering av externt material på hemsidan, så kommer samtliga föreläsare på vårmötet att kontaktas via mail med önskemål om att aktivt inkomma med PDF-fil på det föreläsningsmaterial som är OK att publicera på hemsidan.

9. Erbjudande SLF engelsk översättning av Socialstyrelsens målbeskrivning, se bilaga (Torsten): Föreningen avstår att göra detta i nuläget, om behov uppstår kan beslutet omprövas.

10. Styrelseutbildning SLF ”Allmän föreningskunskap och remiss-svar” 16/4 (Torsten): Sofia F anmäler intresse att delta.

11. Styrelseutbildning för delföreningarna SLS i GDPR (”nya” PUL) mars-18 (Torsten): Ingen från styrelsen kommer att delta i denna utbildning.

12. Rapport från samarbete med SWEBA (Sofia N): I samband med SweBa:s årsmöte 19/4 2018 kommer Sofia N att framställa formell förfrågan till SweBa:s styrelse om övertag av BIS från KITM. SweBa bekostar redan IHN (International hemovigliance network) medlemskap och databaskostnader för BIS.

13. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen ”Modernisering av handbok för blodcentraler”, fortsatt arbete i handboksgruppen samt förslag om ”Uppstartsmöte” med övernattning i samband med Linköpingsdagarna hösten 2018 (Sofia N): Arbetsgruppens förslag innebär bl.a. färre kapitel (troligen 5), en kapitelansvarig för varje kapitel, samt en kompletterande författargrupp på cirka 3 personer för varje kapitel inkluderande icke-läkare. Inalles cirka 20 personer för samtliga kapitel. Föreslagna kapitel är i nuläget: ”blodverksamhet lagar och stöd” eller liknande, blodgivning, blodgruppering/serologi, blodkomponenter och Transfusioner/PBM. Sammanfattande rapport om gruppens arbete färdigställs i god tid innan KITM:s vårmöte. SweBA och handboksgruppen kommer också att delges innehållet i rapporten. Styrelsen ställer sig positiv till anordnade av uppstartsmöte för handboksförfattargruppen med 1 övernattning (lunch till lunch) i samband med Linköpingsdagarna på Kolmårdens Vildmarkshotell och godkänner det preliminära kostnadsunderlaget på 61000 SEK (utan moms). Ingen reseersättning utbetalas för deltagare.

14. Arbete inom utbildningsutskott: SK kurs transplantationsimmunologi (Torsten): Kurs i ämnet ges i Norge 2018 och utbildningsutskottet siktar på att erbjuda kursen tidsnära dock med ett rimligt intervall emellan.

15. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinär laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (Åsa): Regelbundna Skype möten bevakas i mån av möjlighet av Åsa samt Lotta Dahle (Linköping), målet är att samordna laboratoriesvar över hela Sverige inom klinisk kemi, mikrobiologi och immunologi (inte transfusionsmedicin). Pilotlandsting för testplattform söks.

16. Förberedelse inför årsmöte – särskilda punkter att ta hänsyn till? (alla): Sofia N förbereder förslag för överflytt av Handboksarbetet till SweBa. Styrelsens ledamöter valda fram till 2020 så om/nyval av ledamöter behöver inte förberedas till detta vårmöte.

17. Övriga frågor: SweBa debiterar regionerna för BIS databasarbete. På grund av problem med nuvarande mjukvarulösning för BIS-rapportering önskar BIS upphandla ny mjukvarulösning från mjukvaruföretag. Detta skulle innebära ökande omkostnader för databasarbete under 2018 som skulle debiteras via SweBa. BIS söker styrelsens godkännande för förslaget (Sofia F): Styrelsen kan inte ta ställning till ökade kostnader för BIS databasarbete eftersom kostnaden debiteras via SweBa. Sofia N tar med sig BIS förslag SweBa:s årsmöte 19/4 2018.

18. Nästa möte: Telefonmöte 24/4, 14:00, planerad tidsåtgång 70-80 minuter.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Åsa Johansson (ÅJ), ledamot

 

Protokoll styrelsemöte 2018-04-24

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, tisdagen den 24 april 2018, kl 14.00-15.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Ola Winqvist (OW), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Val av mötessekreterare (Torsten): Sofia F

3. Val av justerare (Torsten): Mirjam

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/)

Föregående protokoll accepteras utan tillägg.

5. Ekonomi (Mirjam): Samtliga SFTM tillgångar nu överförda till KITM, inkluderande medel från avsålt innehav i Humanfonden. Diskussion angående fakturering av handboksavgiften. Föregående kassör kontaktas (Torsten) för uppgifter om vem som fakturerats och när under våren man skickat ut fakturor.

6. Nya medlemmar (Sofia F): Inga nya medlemsansökningar.

7. Remisser (Torsten)

 •  Framtidens biobanker, SOU 2018:4:
  Olle Åkerblom, seniorkonsult Uppsala, granskar remissen på specialitetens uppdrag och skriver förslag på remissvar som styrelsen sedan får ta ställning till. Preliminär rapport i maj-18 och deadline i mitten av juni 2018. Synpunkter angående behov av ytterligare granskare kan ställas till styrelsen.

8. Rapport från Läkarförbundets spec. rep. 180417 (Torsten):

 • Läkarförbundet har inlett ett projekt för att revidera hemsidan kallat ”nya webben” Kostnadsfritt deltagande för respektive specialiteter. Planerad driftstart hösten 2018.
 • På mötet diskuterades även pågående reformprojekt inom Läkarsällskapet, relationen mellan SBU och läkarförbundet samt rapporter från LIPUS inspektioner.

9. SLS fullmäktige 180515 (Torsten)

 • Inför beslut om omstrukturering medlemskap SLS på SLS fullmäktigemöte 180515:
  Förslaget innebär i korthet att samtliga medlemmar i SLS sektioner även skall vara medlemmar i SLS huvudorganisation. Styrelsen ställer sig i princip bakom detta förslag och det åligger respektive ledamot att informera medlemmar lokalt. Informationsmaterial nås via SLS hemsida http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/ men distribueras även lokalt av styrelsemedlemmar.

10. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (Sofia N):

 • Huvudansvariga till samtliga föreslagna 5 kapitel utsedda, personerna presenteras på vårmöte/årsmöte i Göteborg maj-18 samtidigt med rapport om handboksprojektet.
 • Dessförinnan telefonmöte mellan huvudförfattare och i höst planeras internat för alla i arbetsgruppen.
 • Beslut om överflyttning av handboksarbetet till SweBa tas likaledes på årsmötet.

11. Arbete inom utbildningsutskott: (Torsten): Studierektorsmöte planeras till 29/5-18, med primärt syfte att förbättra utbildningsutbudet. Distansutbildning har förts fram som ett alternativ. Översyn av checklista och delmål skall också göras.

12. Webbplats SLF – Nya webben samt ev. nya sektionshemsida (Torsten):

 • Se punkt 8.
 • Kan vara ett alternativ för KITM:s hemsida i framtiden. Svårt att bedöma i nuläget då projektet ännu inte är sjösatt.

13. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinära laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (Åsa): Punkten utgår då Åsa inte är närvarande vid dagens möte.

14. Nordic Blodbank meeting (NBBM) 2018 i Trondheim: förslag för svensk representant i organisationskommitté: Norbert Lubenow. Förslaget godkänns av styrelsen.

15. Övriga frågor (Sofia N, Torsten):

 • Rapporteras från SweBa:s senaste möte i april-18 att man beslutat att inte bifalla utökad debitering av regioner för ekonomiskt stöd till ny IT-lösning för BIS-rapportering. SweBa rekommenderar genomlysning av BIS gruppens datainsamling på nationell nivå, därefter kan ny ansökan beaktas. SweBa kan i nuläget inte ta ansvar för BIS-gruppen då man först vill ta över handboksarbetet under 2019.
 • Styrelsemedlemmar tillfrågas inför årsmötet om att fortsatta i styrelsen. Torsten informerar valberedningen om ev. önskemål om förändring.
 • Torsten har påbörjat styrelsens årsrapport (sammanfogar delar från båda föreningar)

16. Nästa möte: Årsmöte i Göteborg under vårmötet, kl. 10-12 onsdagen 30/5.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

 

Protokoll styrelsemöte 2017-01-20

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 20 januari 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utsågs till mötessekreterare och Sofia Frändberg till justeringsperson.

§2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll från styrelsemöte 161201.

§3. Inga aktuella SLS remisser att besvara.

§4. Ekonomisk redovisning (BP). Den preliminära ekonomiska årsredovisningen redovisades.

Föreningen har ett underskott på 65 tkr under 2016. Utgifter föregående år 178 tkr och inkomster 113 tkr. Kvar på kontot ligger 8 tkr.

Ekonomiskt utrymme saknas i år för resestipendiet.

Handboksavgift från blodcentralerna: Handboksavgiften går till handbokens arbete. Den totala budgeten för handboksarbetet är 100 tkr som faktureras landstingen enligt Swebas ”nycklar”.  Styrelsen beslutar att 2017 höja handboksavgiften till 120 tkr eftersom handboksarbetet går in i ett nytt skede med utveckling av formatet.

Styrelsen beslutar att fortsättningsvis inte debitera företag handboksavgift (motsvarar sammanlagt 10 tkr per år). Dessutom beslutar styrelsen att ta bort inloggningskravet för Handboken på KITM:s hemsida. Detta sker i samband med att detta styrelseprotokoll publiceras. Ordförande och sekreterare skriver en nyhet på kitm.se.

För 2017 finns en arbetsbudget. Det ekonomiska läget är ansträngt och budgeten är därför stram, se bilaga.

§5. Begränsad ekonomisk ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteteter. Styrelsen diskuterar olika modeller för att begränsa de föreningens ekonomiska utlägg för resor som genomförs av representanter från Umeå. Frågan bordläggs till nästa möte så att styrelsens medlemmar kan förankra beslutet hos medlemmarna.

§6. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI (EW).

Sofia N har fått förslag från SKI som tittat på stadgeförslag. Emma får i uppdrag att se över förslaget tillsammans med arbetsgruppen som tidigare arbetat med de gemensamma stadgarna. Emma svarar i februari till SFTM:s ordförande och som därefter åter tar kontakt med SKI. Det färdiga förslaget till gemensamma stadgarna ska sedan gå till SLS och SLF för översyn.

§7. Ny ordförande i Handboksgruppen ska utses under våren 2017. Som samordnare i handboksgruppen ingår att samordna handboksarbetet vilket innebär att planera arbetet över året och långsiktigt.

Styrelsen bereder frågan till nästa möte.

§8. Handboken i övrigt. En generationsväxling bör ske vad gäller huvudansvariga för flera av Handbokens kapitel. Det är viktigt att rekrytera yngre kollegor till Handboksarbetet.

§9. Aktuellt om BIS (SF): Användarmöte i BIS under hösten 2016. Under februari kommer det att finnas ett nytt rapporteringssystem i BIS. Det nya systemet kommer att förenkla att söka och ta ut statistik. Det nya systemet kommer att användas från och med 2017.

§10. Utbildningsutskottets önskar att deras rekommendation om vidareutbildning av specialistläkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin publiceras på KITM:s hemsida.

Utbildningsutskottet rekommenderar att tio arbetsdagar årligen avsätts till extern vidareutbildning. Med extern avses i detta sammanhang utbildning eller möten i regi av annan en den egna huvudmannen. Mohammad får i uppdrag att publicera rekommendationen under fliken Utbildning på kitm.se.

Utbildningsutskottets (UU) sammansättning diskuteras. Förslag finns att UU består av studierektorerna och två ST läkare. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, dock finns risk att antalet medlemmar i UU är för stort. För närvarande är majoriteten av studierektorer framförallt verksamma inom klinisk immunologi, vilket kan vara en nackdel. Läkare med förankring inom transfusionsmedicin bör uppmuntras att åta sig studierektorsuppdrag. Under en övergångsperiod kan styrelsen utse 1-2 läkare med förankring inom transfusionsmedicin som kan stötta UU i specifikt transfusionsmedicinska frågor.

§11. Medlemsstatus: Styrelsen välkomnar följande medlemmar i föreningen:

Malena Cianchetta Sívori, specialistläkare, Klinisk kemi, Blekinge Sjukhuset.

§12.    Demonstration av förslag till nytt format för Handboken (MA): Mohammad demonstrerar förslag på hur Handboken kan se ut på hemsidan i webformatet WordPress. Systemet är också kompatibelt med mobiler och paddor via dess webläsare. Hela eller delar av ett kapitel kan även tas ut som PDF. Systemet har även en arkivfunktion. I nuläget oklart hur versionshanteringen kan lösas i webformatet.

Mohammad får i uppdrag att påbörja arbetet med att lägga över nuvarande handbokssystem i detta webformat med sikte att lansera detta på ”Vårmötet” i augusti 2017.

Mohammad är för närvarande ensam webredaktör. Ytterligare personer bör kunna administrera Handboken i det nya formatet.

Styrelsen ger Jill i uppdrag att fråga om SweBA kan tänka sig att ta över administration och publicering av Handboken. Styrelsen anser dock att Handboksgruppen ska förbli en arbetsgrupp inom föreningen för att vara oberoende av verksamheten som SweBA representerar.

§13. Fler administratörer till kitm.se: Styrelsen föreslår att ytterligare administratörer utses i samband med att den nya sammanslagna föreningen bildas.

§14. Översyn av föreningens arbetsgrupper (JS): Jill har inventerat föreningens arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för Nomenklatur och Arbetsgruppen för IT-frågor har inte haft någon aktivitet på många år. Styrelsen beslutar därför att dessa grupper läggs ner.

Arbetsgruppen för transfusionsöverförd smitta utgörs i praktiken av en person, Bengt Ekermo. Styrelsen beslutar därför att denna arbetsgrupp läggs ner. Bengt Ekermo får i stället uppdraget av styrelsen att bevaka fältet å föreningens vägnar.

Styrelsen bedömer att BIS liksom Arbetsgruppen för statistik arbetar med verksamhetsrelaterade frågor och kanske därför bör överföras till SweBA? I ett första steg inhämtas respektive arbetsgrupps syn på förslaget.

Uppdragsbeskrivning saknas idag för samtliga av föreningens arbetsgrupper.

Styrelsen ger Jill i uppdrag att ta fram en generell uppdragsbeskrivning för föreningens arbetsgrupper.

§15. Vårmöte 2017 (BP/NL): Arbete pågår med att hitta nytt datum för att undvika krock med SLIPI:s möte där många kliniska immunologer deltar.

Årets Högman föreläsare är Prof. Andreas Greinacher, Greifswald universitet, Tyskland.

Namn på tidigare Högmanföreläsare bör publiceras på kitm.se, liksom en kort information om Claes Högman. Mohammad får i uppdrag att ordna det.

§16. Kommande styrelsemöten:

 • 17 februari kl 9.30
 • 21 mars kl 10.00
 • 21 april kl 9.30
 • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2017-06-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 26 juni 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§59. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Sofia Frändberg. Jill Storry väljs till mötessekreterare.

§72. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§73. Remisser: Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§74. Handboksgruppens motion diskuterades. Styrelsen delar handboksgruppens problemställningar vad gäller handboksarbetet. Styrelsen delar även handboksgruppens bedömning att handboksarbetet behöver moderniseras. De ekonomiska medel som finns i föreningen kan användas till att modernisera handboksarbetet. Styrelsen landade i ett beslut om att föreslå årsmötet att lämna ett uppdrag till styrelsen för den nya föreningen att bilda en gemensam arbetsgrupp med SweBA. Denna arbetsgrupp får i uppdrag att modernisera handboksarbetet. Styrelsen delar inte handboksgruppens uppfattning att handboksarbete ska göras till ett obligatoriskt moment under ST-utbildningen, enligt ett förslag från Utbildningsutskottet. Ordförande författar ett motionssvar att bifoga kallelse till årsmötet.

§75. Sammanslagning av SKI och SFTM diskuterades efter synpunkter från SLS som rekommenderar att det formella förfarandet att en av föreningarna byter namn och antar de nya gemensamma stadgarna. Båda SKI och SFTM styrelser hade föredragit att en helt ny sektion bildats. SLS har dock krav att en ny specialistsektion ska ha minst 30 betalande medlemmar i SLS – det är osäkert om den gemensamma sektionen får så många betalande SLS-medlemmar. Vidare måste införandet av en ny sektions gå ut på remiss till SLS övriga sektioner innan det kan fattas ett formellt beslut av SLS fullmäktige om den nya sektionen. Det framkommer också att SFTM saknar organisationsnummer, vilket är ovanligt för en sektion inom SLS.

§76. Planering inför årsmötet. Dagordning måste skickas i minst 2 veckor i förväg, och de nya stadgarna ska skickas ut samtidigt till alla medlemmar. Årsmöten äger rum onsdag 30 augusti i Uppsala. Mötestider förlängdes från programförslaget så att SLFTM ska träffas kl. 9.00; SKI kl. 9.30 och SFTM, kl. 10.00. Arbetsgrupper ska redovisas kortfattat. Möte för Svensk förening för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin planeras kl. 11.00.

§77. Övriga frågor:

 • Kerstin Elvin har rapporterat att nya föreningen ska utse representanter till Utbildningsutskottet.
 • Examinationsgrupp ska läggas ner och ev. tas upp vid behov.
 • Avtackningspresent till föregående ordförande.
 • Mohammad förslog SFKIT som nya föreningens namn.

§78. Kommande styrelsens telefonsammanträde: vid behov inför årsmötet.

Vid protokollet,

Jill Storry (ledamot och viceordförande)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2017-05-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 30 maj 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

 

§59. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§60. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§61. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§62. Ekonomisk redovisning (BP). God kontroll över ekonomin. Inga oförutsedda utgifter.

§63. Ordförande i Handboksgruppen (SN). Birgitta Nilsson Soika sitter kvar som ordförande fram till föreningens årsmöte 170830. Handbokens framtida organisation diskuterades. Frågan behöver beredas inför årsmötet i samråd med handboksgruppen.

§64. Brev till SweBA (SN). En formell förfrågan skickas av ordförande och vice ordförande å styrelsens vägnar om SweBA kan överta ansvaret för och driva statistikgruppen och BIS efter att SFTM går över i den nya föreningen med SLFTM och SKI samt en förfrågan SweBAs syn på hur handboksarbetets organisation och behov av utveckling.

§65. Emma och Jill lämnade rapport från SLS fullmäktigemöte. Fråga kring medlemskap i SLS och sektionerna diskuterades och en avsiktsförklaring om medlemskap finns i handlingarna. Frågan bereds under 2017 för beslut 2018.

§66. Aktuellt om BIS. Mohammed rapporterade från BIS möte 3 maj.

§67. Rapport från Utbildningsskottet. Sofia kontaktar nationella studierektorn Kerstin Elvin i frågan kring utbildningsutskottets sammansättning och om behovet av en examinationsgrupp inom ämnesområdet transfusionsmedicin.

§68. Medlemsstatus (MA) Inga nya medlemsansökningar.

§69. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§70. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

 • 26 juni kl 15.00 (telefonmöte)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2017-05-02

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 2 maj 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)

§46. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf. Sofia Frändberg väljs till mötessekreterare.

§47. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. Ny bedömning angående Ds 2016:46, vi behöver inte skriva specifikt remissvar på denna. Slutgiltigt beslut angående ekonomiska ramar och organisation av arbetsgrupper tas på årsmötet i Uppsala i höst.

§48. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§49. Ekonomisk redovisning (BP) Handboksavgifter fakturerade enligt SweBa:s nyckel och inbetalade, således ekonomin i balans men fortsatt uppmärksamhet krävs.

§50. Föreningens arbetsgrupper. Styrelsen beslutar enhälligt att ha för avsikt lämna en formell förfrågan till SweBA om att överta ansvaret för statistikgruppen ”Blodverksamheten i Sverige”. Insamling av nationell statistik bedöms i första hand vara en uppgift för verksamheten. SN undersöker om motion till årsmötet nödvändigt i detta ärende. Inget beslut idag vad gäller föreningens övriga arbetsgrupper.

§51. Ordförande i Handboksgruppen Birgitta Nilsson Sojka har erbjudit sig att sitta kvar till årsmötet i Uppsala i höst. Detta förslag bifalles och SN tillskriver Birgitta snarast. Diskussion kring möjliga kandidater lokalt, inga skarpa förslag i nuläget.

§52. Rapport från Specialitetsföreningarnas representantskap (SN) Läkarförbundets Sofia Nyström avlägger rapport från mötet. Hanna Fridens utredning angående varför specialistföreningarna behöver samarbetet med läkarförbundet bilägges dagens mötesanteckningar.

53. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI. Sofia Nyström redogör för senaste öte med Sofia Nyström, Emma Watz och Ola Winqvist närvarande 170324. Formell sammanslagning av föreningarna sker vid årsmötet i Uppsala. Protokoll från mötet bilägges dagens mötesanteckningar.

54. Aktuellt om BIS (SF/MA) Nya rapporteringssystemet i drift. Om rapportörer saknas i det nya systemet skall Mohammad kontaktas.

55. Rapport från Utbildningsskottet (BP). Förslag till ny styrelse inkluderande 2 ST-läkare finns, BP kommer att avgå ur gruppen framöver.

Utbildningsgruppens examinationsansvariga behöver uppdateras. SN tar kontakt med nationell studierektor för att diskutera gemensamma examinationsansvariga för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

SFTM bör aktivt verka för kontinuerlig fortbildning av specialister(BP). På hemsidan rekommenderas 10 dagar/år. SF erbjuder sig att undersöka hur det ser ut inom Europas specialistföreningar.

Nästa i tur att ansvara för ST-tentamen är Göteborg.

§56. Medlemsstatus (MA) Inga nya medlemsansökningar.

§57. Övriga frågor. Diskussion kring aktiviteter i samband med föreningarnas sista årsmöte i augusti.

§58. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

 • 30 maj kl 15.00 (telefonmöte)
 • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2017-02-17

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 17 februari 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:

Sofia Frändberg (ledamot)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§17. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Barbro Persson. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§18. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§19. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§20. Anmälan SLF:s representanskapsmöte 3 april samt SLS fullmäktige 9 maj. Emma Watz och Jill Storry deltar i SLS fullmäktige i maj. Sofia Nyström deltar i SLF representantskapsmöte i april.

§21. Ekonomisk redovisning (BP). Ekonomin är under kontroll men vi måste fortsätta att arbeta för att hålla budget. Inga oväntade utgifter har inkommit under januari 2017.

§22. Föreningens ekonomiska ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteter. Frågan bordläggs till nästa möte då dagens möte saknar representation från Umeå och Göteborg.

§23. Återkoppling från SweBA:s styrelsemöte i januari (JS) SweBA positiva till SFTM:s förslag om ny organistation för handboksarbetet, se§12 protokoll från styrelsemöte 170120. Blodgivarrekrytering och katastrofberedskap är stora frågor och aktuella frågor för SweBA. Mohammed Abedi representerar SFTM på SweBA:s årsmöte 11 april.

§24. Föreningens arbetsgrupper: Målsättningen är att beslut tas om att arbetsgruppernas uppdrag och hemvist under våren 2017. Samtal har påbörjats med BIS och arbetsgruppen för Blodverksamheten i Sverige för att efterhöra synpunkter på hur arbetet kan organiseras.

§25. Ny ordförande i Handboksgruppen Huruvida vi ska ha en separat handboksansvarig eller om det finns fördelar med att en styrelserepresentant har uppdraget handboksansvarig? Frågan bereds till nästa möte.

§26. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI (EW): Förslag på stadgar finns. Ordförande Sofia Nyström kontaktar ordförande i SKI (Ola Winqvist). Stadgarna behöver skickas till SLS och SLF jurister.

§27. Aktuellt om BIS (SF): Validering av nya systemet för inrapportering av BIS-rapporter pågår. Nästa möte är planerat 17 mars i Stockholm.

§28. Rapport från Utbildningsskottet (BP): Sofia Nyström stämmer av med Kerstin Elvin om ordalydelsen i rekommendation om fortbildning som sedan publiceras på kitm.se.

§29. Medlemsstatus (MA): Inga nya medlemsansökningar sedan föregående möte.

§30. Vårmöte och inbjudan av Högmanföreläsare 2017 (NL): Vårmötet blir i Uppsala 30 och 31 augusti. Högmanföreläsare är Prof. Andreas Greinacher, Greifswald universitet, Tyskland.

§31. Övriga frågor: Vi informerar i samband med nästa mail-utskick att handboken nu är öppen för alla. Riktlinjer för graviditetsimmunisering vill utgivarna ska vara lösenordsskyddad och endast för medlemmar. Styrelsen föreslår att den läggs på blodlänk istället och på vår hemsida endast en hänvisning dit.

§32. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

 • 21 mars kl 10.00
 • 21 april kl 9.30
 • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)
 • 30 maj kl 9.30

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)

Protokoll styrelsemöte 2017-03-21

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 21 mars 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)

§33. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Miriam Hägglöf Erixon. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§34. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§35. Remisser www.sls.se/ny2. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende. Jill och Sofia ser över remissen ”En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)” och återkommer via mail till styrelsen om remissvar bör skrivas.

§36. Ekonomisk redovisning (BP). Ekonomin är under kontroll. Inga oväntade utgifter har inkommit under första kvartalet 2017. Fakturor för Handboks abonnemang skickas i veckan till de olika blodcentralerna. Sekreteraren skickar ut påminnelse om medlemsavgifter till medlemmar som inte är med i SLF.

§37. Föreningens ekonomiska ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteter diskuterades. Barbro har sammanställt resekostnader för 2013-2016.

Antalet fysiska möten har begränsats inom BIS och styrelsen till två per år. Bokningar av resor bör ske så att kostnader hålls nere. Effekt av dessa åtgärder utvärderas mot slutet av räkenskapsåret 2017. Därefter beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för att minska föreningens utgifter för resor.

§38 Ny organisation av föreningens arbetsgrupper:

 • BIS: Enligt muntlig rapport kan BIS se såväl för- som nackdelar med att organiseras under SweBA i stället för under SFTM.
 • Blodverksamheten i Sverige: Inga ytterligare synpunkter har inkommit.

§39. Ny ordförande i Handboksgruppen:
Huruvida vi ska ha en separat handboksansvarig eller om det finns fördelar med att en styrelserepresentant har uppdraget handboksansvarig? Fördelar med att en ledamot i styrelsen är ansvarig för samordning av handboksgruppens arbete är att handboksarbetet blir mer levande i föreningens styrelse. Bristande kontinuitet i handboksarbetet kan vara en nackdel med att ge en styrelserepresentant ansvar för handboksarbetet. Det kan också vara svårt att hitta personer med intresse för såväl styrelse- som handboksarbete.

Styrelsen letar vidare efter lämplig person att axla uppdraget som ansvarig för handboksarbetet efter Birgitta Nilsson Sojka.

§40. Styrelsen för SFTM godkänner de föreslagna stadgarna. Sofia och Emma kommer ha ett telefonmöte med SKI där stadgeförslaget fastställs från båda föreningarna. Därefter skickas stadgeförslaget till SLS och SLF för godkännande samt till valberedningen.

§41. Inget aktuellt rapporteras om BIS.

§42. Inget aktuellt att rapportera från Utbildningsskottet. En allmän diskussion vilka regler som gäller för beviljande av specialistkompetens i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Inget att rapportera.

§43. Medlemsstatus: Inga nya medlemsansökningar sedan föregående möte. En medlem har begärt utträde ur föreningen på grund av pensionering enligt e-post från MA.

§44. Inga övriga frågor.

§45. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

 • 2 maj kl 10.00
 • 30 maj kl 9.30
 • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2016-10-27

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 27 oktober 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Sofia Frändberg (ledamot)

§36. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Barbro Persson. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§37. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§38. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28). Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11, 2016.

Föreningen svarar på denna remiss. Sofia samordnar. Eventuella synpunkter Sofia tillhanda senast 7 november.

§39. Ekonomisk redovisning: Barbro redogör för ekonomin. Ekonomin är fortfarande ansträngd, se föregående protokoll.

§40. Publicering av Handbok för Blodcentraler på Blodlänk Sverige: Styrelsen anser att det är olyckligt att kopior av handboken ligger på flera hemsidor. Mohammed ansvarar för att be blodlänk Sverige ta bort kopiorna och lägga en länk till föreningens hemsida i stället.

Inloggning till handboken diskuterades. Tills styrelsemötet i januari utreds om stadgarna tillåter att styrelsen får besluta om borttagande av inloggningen. Vid en sådan åtgärd behöver handbokens finansiering ses över.

§41. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI: Emma Watz redogjorde för gruppens arbete som fortskrider enligt planerat.

§42. Medlemsstatus: Inga nya medlemmar denna månad.

§43. Jill rapporterar från SweBA:s möte 160929. Protokollet finns på SweBAs hemsidan. Nästa SweBA möte är planerat 161110 i Stockholm.

§44. Handboken i framtiden: Vi tar frågan till vårt möte den 20 januari, då det är en större diskussionspunkt som kräver förberedelse. Mohammed visar en möjlig web-lösning för handboksgruppens möte 8 november samt vid styrelsens möte 20 januari.

§45. Barbro rapporterar från Utbildningsskottet. Tre frågor som ska tänkas igenom till nästa styrelsemöte i november:

 • Hur ska utbildningsskottet se ut framöver?
 • Vidare- och fortbildning för specialistläkare?
 • Hemsidan och uppdatering av kurser?

§46. Rapport från BIS gruppen: Sofia Frändberg rapporterar via mail inför dagens styrelsemöte att förberedelser inför användarmötet löper på och intressenter som vill delta hör av sig till sin regionala BIS representant senast 1/11 (kostnadsfritt). BIS rapporten för 2013-2015 finns publicerad på SFTM:s hemsida under flik arbetsgrupper.

§47. Inget att rapprtera om planering av nästa vårmöte 2017 i Uppsala (Norbert & Barbro).

§48. Inga övriga frågor.

§49. Kalendarium:

 • Telefonmöte 161125, kl 9-10
 • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)

Protokoll styrelsemöte 2016-12-01

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 1 december 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:

Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§50 Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade telefonmötet öppnat. Sofia Frändberg utsågs till mötessekreterare och Jill Storry till justeringsperson.

§51 Genomgång och godkännande av föregående protokoll från styrelsemöte 161027

§52 Inga aktuella SLS remisser att besvara.

§53 Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Barbro liksom Sofia N nu firmatecknare för föreningen. Ekonomin är som tidigare ansträngd. Just nu finns 12 000 Skr på kontot efter justering för utgifter för BIS användarmöte samt Handboksgruppens internat under 2016 i nivå med tidigare budgetering. Beslut fattas idag om att överföra medel från SLFTM till SFTM  i januari 2017, för att kunna täcka utgifter under början av 2017. Beslut fattas även om att Barbro Persson får mandat att sälja av fonderade medel om föreningens ekonomi kräver detta. Handboksavgift faktureras under Mars-2017. Diskussion om hur ett förnyat handboksformat kommer att påverka handboksavgiften.

Frågan om vilka beslut som ligger till grund för att föreningen står för resekostnader vid föreningsarbete i vissa fall diskuterades. Till nästa möte vad det finns för dokumenterade beslut kring detta.

§54 Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI: Emma Watz ej närvarande. Vi önskar få genomlyst hur arbetsgruppen för sammanslagning ser på handboksgruppens och övriga SFTM:s arbetsgruppers roll efter sammanslagningen. Sofia N tar kontakt med Ola Winqvist och Emma Watz i god tid inför nästa möte.

§55 Aktuellt om BIS (Sofia Frändberg): Sofia F redogör för hur BIS användarmöte 16-11-09 avlöpte. En stor andel av Sveriges blodcentraler var representerade och mötet var uppskattat av deltagarna.

§56 Rapport från Utbildningsskottet (Barbro Persson): I princip ser styrelsen inget hinder för att studierektorerna i framtiden utgör utbildningsutskottet men man bör beakta att ledamöterna har bred kompetens. Förfrågan skickas till utbildningsutskottet om studierektorerna i sin uppdragsbeskrivning även har ansvar för specialistläkarnas vidare- och fortbildning. Nationell studierektor för ST-utbildningen, Kerstin Elvin, är SFTM:s ansvariga för frågor gällande fortbildning av specialister. Önskemål finns om att fler personer får behörighet att uppdatera hemsidan vad gäller kurser etc., då Mohammad Abedi ej är närvarande bordläggs frågan tills nästa styrelsemöte.

§57 Medlemsstatus: frågan bordlägges till nästa möte då Mohammad Abedi ej är närvarande

§58 Rapport från möte med Handboksgruppen 161108 (brev): Diskussion, sammanfattningsvis är det styrelsens intention att förbereda en motion till årsmötet 2017 med förslag om hur handboksarbetet skall bedrivas efter sammanslagningen.

§59 Gruppledare för Handboksgruppen Birgitta Nilsson Sojka går i pension våren 2017 och avgår därmed. Samtliga styrelseledamöter får i uppdrag att fundera kring kandidater för posten och maila Sofia N.

§60 I september 2016 kontaktade sammankallande i statistikgruppen styrelsen för att uppmärksamma behovet av att utveckla bättre verktyg för insamling av den nationella statistiken och vilka förutsättningar som krävs: En allmän diskussion om uppdragsbeskrivningar för respektive arbetsgrupp organiserad under SFTM. En översyn av föreningens arbetsgrupper bör göras i samband med sammanslagning med SKI. Inför denna översyn kontaktar Jill respektive sammankallande för att efterhöra ev uppdragsbeskrivning. Statistikgruppens arbete för diskuteras mer specifikt i samband med nästa möte.

§61 Planering av nästa ”vår”möte 2017: Norbert och Barbro informerar om att det blir preliminärt v.36 i Uppsala

§62 Övriga frågor

 • Sofia N delar länk till Facebook filmklipp (#queerblood) gällande MSM för kännedom.
 • Avtackning av avgångna ordförande.

§63 Nästa möte, 17-01-20 i SLS lokaler i Stockholm.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Jill Storry (vice ordförande)

Protokoll styrelsemöte 2016-09-30

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 30 september 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Jill Storry (vice ordförande)

§21. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf Erixon och till mötessekreterare Sofia Frändberg.

§22. Genomgång och godkännande av föregående protokoll, styrelsemöte fredagen 28:e augusti 2016 i Stockholm.

§23. Styrelsen beslutar att ordförande Sofia Nyström och vice sekreterare/kassaförvaltare Barbro Persson tillsammans eller var och en för sig skall vara firmatecknare för Svensk Förening för Transfusionsmedicin.

Styrelsen beslutar också att ordförande Sofia Nyström och vice sekreterare/kassaförvaltare Barbro Persson tillsammans eller var och en för sig skall vara firmatecknare för Svenska läkares förening för transfusionsmedicin.

§24. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella remisser. SLS enkät; inventering av besluts och kunskapsstöd i vården samverkan med den statliga Kunskapsstödsutredningen S 2015:07, har besvarats av ordförande Sofia Nyström. Mer information >>

§25. Ekonomisk redovisning. Ekonomin är fortsatt ansträngd. Januari 2017 kan bli en kritisk månad innan 2017-års handboksavgifter betalas in. Redovisas att SLFTM har innestående medel på 17,000 SEK. Barbro Persson får i uppdrag att undersöka hur föreningens fonderade medel vid behov skulle kunna realiseras. Vid mötet beslutas att: föreningen inte bidrar ekonomiskt till BIS ledamöters deltagande i IHN möte under 2017 och resestipendium utlyses inte under 2017 i syfte att balansera inkomster och utgifter under 2017. Vid styrelsemöte 160828 fattades beslut om att begränsa föreningens ekonomiska stöd till BIS att inte omfatta mer än två fysiska möten årligen.

§26. Förfrågan från statistikgruppen om ekonomiskt stöd för 2017. Sammankallande i statistikgruppen har önskat ekonomiskt bidrag om 10000sek för att hålla en utbildning för statistikrapportörer i januari 2017. Mot bakgrund av föreningens ekonomiska beslutas att ansökan avslås. Ordförande Sofia Nyström meddelar statistikgruppens Rut Norda beslutet.

§27. Publicering av handboken på Blodlänk Sverige. Problematiserande diskussion kring att hela Handboken nu finns tillgänglig via Blodlänk Sverige och inte bara som inloggningsskyddat original via SFTM:s hemsida. Ordförande Sofia Nyström tar kontakt med berörda parter (i första hand BKS och Handboksgruppen).

§28. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI. Emma Watz ger kort uppdatering om gruppens arbete, nästa möte planeras till 4:e oktober 2016 i Stockholm.

§29. Medlemsstatus. Inga nya medlemsansökningar.

§30. Rapport från Utbildningsutskottet. Barbro Persson önskar avgå som ledamot, samtliga SFTM ledamöter får till uppdrag att inventera lokalt om ersättare.

§31. Rapport från nationellt möte för studierektorer i KITM i samband med konferensen ”Framtidens Specialistläkare” i Malmö 7-9 september 2016. Ordförande Sofia Nyström deltog vid mötet i sin roll som lokal ST-studierektor och avger kort rapport. Nationellt finns en övervikt för Kliniska Immunologer och detta diskuteras.

§32. Aktuellt om BIS. BIS ledamöter Sofia Frändberg och Mohammad Abedi informerar att program för användardagen 9/11 nu är klart, intresseanmälningar sker till BIS regionansvariga senast 2/11.

§33. Planering av vårmöte 2017 Uppsala. Inget datum fastställt ännu.

§34. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§35. Kalendarium:

 • Telefonmöte 161027, kl 08:30-10
 • Telefonmöte 161125, kl 08:30-10
 • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (suppleant)