Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas (TE)

2. Val av mötessekreterare (TE): SF

3. Val av justerare (TE): LB

4. Tidigare protokoll (TE) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): godkänns utan ändring eller tillägg.

5. Ekonomi (MHE): MHE nu formellt registrerad som föreningens kassör. SFTM:s konton avslutas inkluderande avyttring av fonderade medel (pågående) inför överföring till KITM. Genomgång av det aktuella ekonomiska läget som är ansträngt relaterat till kommande utgifter under 2018 gällande Handboksarbetet samt BIS-gruppens möten (se även punkt 9).

6. Nya medlemmar (TE): Inga nya medlemsansökningar. Framöver skall SF som föreningens sekreterare anges som mottagare av intresseanmälningar för medlemskap via hemsidan. SF meddelar hemsidans administratör.

7. Remisser (TE): Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56): Utbildningsutskottet har diskuterat remissen, i övrigt inga synpunkter lämnade från KITM.

8. Rapport från samarbete med SWEBA (SN): SN redogör i stora drag kring vad som behandlades på senaste SweBa mötet i november, mötesprotokoll finns utlagt på aktuell hemsida.

9. Diskussion ang. arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): Beslut fattas idag att tillsätta en projektarbetsgrupp med uppdrag att genomlysa hur framtida handbok och handboksarbete skall se ut inför planerad ansvarsöverföring till SweBa januari 2019. SN har bjudit in Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) att ingå i denna grupp. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmöte 2018 och presenteras dessförinnan för styrelsen (innan årsmötesagenda skickas ut). Diskussion kring faktura från Abedia AB med förfallodatum 18-01-18 gällande arbete med handbokens nya webbformat/layout. Vad styrelsen erfar saknas skriftligt avtal och offert gällande föreliggande tjänster. TE kontaktar Abedia AB (Mohammad Abedi) för genomgång av utförda tjänster och nytt kostnadsförslag till styrelsen.

10. BIS gruppen: gruppen bör tillfrågas av styrelsen om tillhörighet till föreningen eller SWEBA (SF): BIS gruppens ordförande (Miodrag Palfi) kontaktas av KITM:s ordförande (TE) angående om man vill tillhöra KITM eller SweBa. EW föreslår att man i samband med detta även lyfter frågan om BIS-gruppens uppdrag.

11. Resebidrag (SN): Beslut tas idag att styrelsen framöver avgör varje enskild förfrågan angående resebidrag från medlem i någon av KITM:s arbetsgrupper. Upp till en flygresa/år kan finansieras av föreningen.

12. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inventering av aktuella nordiska kurser har skett och hemsidan är uppdaterad. Styrelsen lyfter frågan till utbildningsutskottet gällande format och utformning av framtida ST-utbildningar och vidareutbildning för specialister. Diskussion kring webbaserade utbildningsformer.

13. Diskussion kring samarbete/samordning med SPUR (TE): I KITM:s uppdrag ingår att bevaka att det utbildas SPUR inspektörer motsvarande aktuellt behov.

14. Diskussion kring immunologiska analyser och rekommendation/krav på immunologisk konsult, även med hänsyn till samarbete med SWEDAC (TE): Enligt SWEDAC standard finns inte specifikt krav på specialistkonsult i klinisk immunologi för lab som utför immunologiska analyser. KITM anser att detta på sikt kan hota kvaliteten. Beslut tas idag att tillsätta en arbetsgrupp för att i diskussion med SWEDAC och Equalis lyfta denna fråga. Förslag på medlemmar i gruppen läggs fram under mötet, TE kontaktar vederbörande.

15. Projekt ”laboratoriemedicin”. Samordning på nationell nivå avseende klinisk kemi, mikrobiologi samt immunologi (autoimmunitet/allergi). Tillsättande av en referensgrupp. Intresse för IT och informatik inom KITM? (TE): På förslag till referensgrupp namnges Fredrik Toss (Umeå). TE kontaktar och efterhör om intresse finns.

16. Har föreningen behov av ett IT utskott? (TE): KITM strävar efter samarbete med SweBa:s IT utskott även för de immunologiska analyserna, med det långsiktiga målet att nå nationell samordning. I nuläget inget behov av specifikt IT utskott inom KITM.

17. Kontrakt mellan föreningen och vår SPUR samordnare (SN): Kontrakt skrivs i linje med kontraktsförslag på Lipus hemsida, föreningen ersätts för SPUR-samordnarens arbete enligt ö.k. med Agneta Seger-Mollen.

18. Förslag att ha en inbjuden föreläsare med immunologiskt fokus på vårmöte motsvarande transfusionsmedicins Claes Högman föreläsare (SF/TE): Frågan skall beredas inför vårmötet om 2 år, 2019. SKI hade tidigare återkommande SGO Johansson föreläsare.

19. Övrigt:

  • Blodverksamhet Sverige ligger fortfarande på KITM:s hemsida, skall överflyttas till SweBa:s hemsida.
  • Fråga om obligatoriskt medlemskap i SLS för KITM:s medlemmar: Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till förslaget förutsatt att det inte gäller associerade (icke-läkare) och innebär fortsatt reducerad avgift för pensionerade läkare. SLS har som huvuduppgift att främja forskning, utveckling och utbildning. Dessa frågor är för omfattande för att drivas av enskilda mindre specialitetsföreningar, varför tillhörighet till huvudorganisationen är värdefullt för KITM:s medlemmar. Styrelsen välkomnar en framtida diskussion kring hur samverkan mellan huvudorganisationen och enskilda specialitetsföreningar kan se ut i framtiden. För vidareläsning kring denna för framtiden viktiga fråga se http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/
  • Förfrågan från medlem via Rut Norda angående publicering av ISBT:s etikdokument ”Code of ethics relating to transfusion medicine”: Styrelsen anser det tillfyllest att dokumentet finns tillgängligt på ISBT:s hemsida (länk till ISBT:s hemsida finns på KITM:s hemsida)
  • Förslag att under vårmötet (29-31/5 2018 i Göteborg), i samband med KITM:s årsmöte ordna workshop kring KITM:s framtida uppdrag med utgångspunkt i gällande stadgar.

20. Nästa möte: telefonmöte 5/2 kl 10.00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-12-22