Protokoll styrelsemöte 2018-04-24

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, tisdagen den 24 april 2018, kl 14.00-15.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Ola Winqvist (OW), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Val av mötessekreterare (Torsten): Sofia F

3. Val av justerare (Torsten): Mirjam

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/)

Föregående protokoll accepteras utan tillägg.

5. Ekonomi (Mirjam): Samtliga SFTM tillgångar nu överförda till KITM, inkluderande medel från avsålt innehav i Humanfonden. Diskussion angående fakturering av handboksavgiften. Föregående kassör kontaktas (Torsten) för uppgifter om vem som fakturerats och när under våren man skickat ut fakturor.

6. Nya medlemmar (Sofia F): Inga nya medlemsansökningar.

7. Remisser (Torsten)

 •  Framtidens biobanker, SOU 2018:4:
  Olle Åkerblom, seniorkonsult Uppsala, granskar remissen på specialitetens uppdrag och skriver förslag på remissvar som styrelsen sedan får ta ställning till. Preliminär rapport i maj-18 och deadline i mitten av juni 2018. Synpunkter angående behov av ytterligare granskare kan ställas till styrelsen.

8. Rapport från Läkarförbundets spec. rep. 180417 (Torsten):

 • Läkarförbundet har inlett ett projekt för att revidera hemsidan kallat ”nya webben” Kostnadsfritt deltagande för respektive specialiteter. Planerad driftstart hösten 2018.
 • På mötet diskuterades även pågående reformprojekt inom Läkarsällskapet, relationen mellan SBU och läkarförbundet samt rapporter från LIPUS inspektioner.

9. SLS fullmäktige 180515 (Torsten)

 • Inför beslut om omstrukturering medlemskap SLS på SLS fullmäktigemöte 180515:
  Förslaget innebär i korthet att samtliga medlemmar i SLS sektioner även skall vara medlemmar i SLS huvudorganisation. Styrelsen ställer sig i princip bakom detta förslag och det åligger respektive ledamot att informera medlemmar lokalt. Informationsmaterial nås via SLS hemsida http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/ men distribueras även lokalt av styrelsemedlemmar.

10. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (Sofia N):

 • Huvudansvariga till samtliga föreslagna 5 kapitel utsedda, personerna presenteras på vårmöte/årsmöte i Göteborg maj-18 samtidigt med rapport om handboksprojektet.
 • Dessförinnan telefonmöte mellan huvudförfattare och i höst planeras internat för alla i arbetsgruppen.
 • Beslut om överflyttning av handboksarbetet till SweBa tas likaledes på årsmötet.

11. Arbete inom utbildningsutskott: (Torsten): Studierektorsmöte planeras till 29/5-18, med primärt syfte att förbättra utbildningsutbudet. Distansutbildning har förts fram som ett alternativ. Översyn av checklista och delmål skall också göras.

12. Webbplats SLF – Nya webben samt ev. nya sektionshemsida (Torsten):

 • Se punkt 8.
 • Kan vara ett alternativ för KITM:s hemsida i framtiden. Svårt att bedöma i nuläget då projektet ännu inte är sjösatt.

13. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinära laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (Åsa): Punkten utgår då Åsa inte är närvarande vid dagens möte.

14. Nordic Blodbank meeting (NBBM) 2018 i Trondheim: förslag för svensk representant i organisationskommitté: Norbert Lubenow. Förslaget godkänns av styrelsen.

15. Övriga frågor (Sofia N, Torsten):

 • Rapporteras från SweBa:s senaste möte i april-18 att man beslutat att inte bifalla utökad debitering av regioner för ekonomiskt stöd till ny IT-lösning för BIS-rapportering. SweBa rekommenderar genomlysning av BIS gruppens datainsamling på nationell nivå, därefter kan ny ansökan beaktas. SweBa kan i nuläget inte ta ansvar för BIS-gruppen då man först vill ta över handboksarbetet under 2019.
 • Styrelsemedlemmar tillfrågas inför årsmötet om att fortsatta i styrelsen. Torsten informerar valberedningen om ev. önskemål om förändring.
 • Torsten har påbörjat styrelsens årsrapport (sammanfogar delar från båda föreningar)

16. Nästa möte: Årsmöte i Göteborg under vårmötet, kl. 10-12 onsdagen 30/5.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare