Protokoll styrelsemöte 2018-02-05

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 5 februari 2018, kl 10.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas:TE

2. Val av mötessekreterare: SF

3. Val av justerare: MHE

4. Tidigare protokoll (Torsten) (https://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): Inga ändringar.

5. Ekonomi (MHE): Stabil ekonomisk situation just nu. SKI:s (tidigare förening) medel är det som finns kontofört i nuläget. Medel ännu inte överförda från SFTM (tidigare förening), sista ekonomiansvarig SFTM kontaktas för överföring (MHE). TE har kontaktat Abedia AB (Mohammad Abedi), aktuell faktura dras tillbaka och ny faktura kommer efter ny ekonomisk överenskommelse.

6. Nya medlemmar (SF): Elin Borglund Laboratoriemedicin Dalarna och Marta Kisiel Uppsala Akademiska sjukhus välkomnas in i föreningen. Ekonomiansvarig (MHE) övertar och uppdaterar medlemsmatrikel från tidigare föreningar (SFTM och SKI).

7. Remisser (TE):”prEN ISO 20186-3 – Molecular in-vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for venous whole blood – Cellular RNA – Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma (ISO/DIS 20186-3:2018)l”

SN (Linköping) kontaktar analysansvariga för fetalt RhD analys i Lund/Sthlm för synpunkter (analysen utförs i nuläget i Lund, Stockholm och Linköping)

8. SLS medlemskap, inkl. bildspel från tisdagssammankomst (TE): Planering inför information till medlemmar i anslutning till KITM:s årsmöte angående detta sker under våren, SLS tar inriktningsbeslut 15/5-2018, slutgiltigt beslut 15/5-2019 med giltighet från 8v senare (juli 2019).

9. Inbjudan till SLS fullmäktige 15/5: Beslut att TE bevakar mötet.

10. Rapport från samarbete med SweBa (SN): SweBa behöver bygga upp en ny hemsida under 2019, ekonomiska ramar satta för detta. SweBa skyndar långsamt kring övertagandet av handboken, bl.a. måste kapitel anpassas till annat IT-format inför publicering på SweBa:s hemsida.

11. Uppdatering ang. arbete inom arbetsgruppen `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): En arbetsgrupp bestående av SN, Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) är bildad och man har haft sitt första möte. Två ytterligare möten är planerade. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmötet 2018. Inledande diskussionspunkter: förenkling med färre kapitel och någon form av ”formel” för att bredda engagemang med bidrag från hela Sverige.

12. Svar från BIS gruppen ang. tillhörighet till SWEBA (alla): BIS gruppen meddelar via sin ordförande Miodrag Palfi att man vill tillhöra SweBa. SN tillskriver SweBa:s ordförande/styrelse (Beatrice Diedrich) för att få avsiktsförklaring angående hur man förhåller sig till BIS önskan inför diskussion på nästa BIS möte i mars-2018.

13. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inget specifikt att rapportera från utbildningsutskottet.

14. Projekt ”laboratoriemedicin – Multidisciplinär laboratoriesvar” som samordnas av Inera – Landsting och regioner i samverkan för E-hälsa (TE): med önskemål om inrättande av referensgrupp inom klinisk immunologi (transfusionsmedicin inkluderas inte i detta projekt): beslut tas att Equalis expertgrupp inom Klinisk Immunologi får detta uppdrag, detta har diskuterats och godkänts inom Equalis (ÅJ).

15. Uppdatering Vårmöte KITM 2018 (SF): Tema för ST-dag: cellterapi.

16. Övriga frågor: Reseersättning, enskilda resor bedömes enligt beslut på föregående styrelse, som riktmärke sponsras en resa per år till fysiskt möte per individ och arbetsgruppsuppdrag, maximalt 3 tkr. Från samtliga KITM:s arbetsgrupper begärs in plan för mötes och resebehov under 2018 och relaterade kostnader.

17. Nästa möte: telefonmöte 22/3, kl. 10:15

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare

Protokollet justeras,

Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare