Protokoll styrelsemöte 2016-10-27

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 27 oktober 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Sofia Frändberg (ledamot)

§36. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Barbro Persson. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§37. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§38. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Avstängning från blodgivning pga zikavirus (SOSFS 2009:28). Synpunkter till SLS kansli senast den 11/11, 2016.

Föreningen svarar på denna remiss. Sofia samordnar. Eventuella synpunkter Sofia tillhanda senast 7 november.

§39. Ekonomisk redovisning: Barbro redogör för ekonomin. Ekonomin är fortfarande ansträngd, se föregående protokoll.

§40. Publicering av Handbok för Blodcentraler på Blodlänk Sverige: Styrelsen anser att det är olyckligt att kopior av handboken ligger på flera hemsidor. Mohammed ansvarar för att be blodlänk Sverige ta bort kopiorna och lägga en länk till föreningens hemsida i stället.

Inloggning till handboken diskuterades. Tills styrelsemötet i januari utreds om stadgarna tillåter att styrelsen får besluta om borttagande av inloggningen. Vid en sådan åtgärd behöver handbokens finansiering ses över.

§41. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI: Emma Watz redogjorde för gruppens arbete som fortskrider enligt planerat.

§42. Medlemsstatus: Inga nya medlemmar denna månad.

§43. Jill rapporterar från SweBA:s möte 160929. Protokollet finns på SweBAs hemsidan. Nästa SweBA möte är planerat 161110 i Stockholm.

§44. Handboken i framtiden: Vi tar frågan till vårt möte den 20 januari, då det är en större diskussionspunkt som kräver förberedelse. Mohammed visar en möjlig web-lösning för handboksgruppens möte 8 november samt vid styrelsens möte 20 januari.

§45. Barbro rapporterar från Utbildningsskottet. Tre frågor som ska tänkas igenom till nästa styrelsemöte i november:

  • Hur ska utbildningsskottet se ut framöver?
  • Vidare- och fortbildning för specialistläkare?
  • Hemsidan och uppdatering av kurser?

§46. Rapport från BIS gruppen: Sofia Frändberg rapporterar via mail inför dagens styrelsemöte att förberedelser inför användarmötet löper på och intressenter som vill delta hör av sig till sin regionala BIS representant senast 1/11 (kostnadsfritt). BIS rapporten för 2013-2015 finns publicerad på SFTM:s hemsida under flik arbetsgrupper.

§47. Inget att rapprtera om planering av nästa vårmöte 2017 i Uppsala (Norbert & Barbro).

§48. Inga övriga frågor.

§49. Kalendarium:

  • Telefonmöte 161125, kl 9-10
  • Möte i Stockholm 170120

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (kassaförvaltare)