Protokoll styrelsemöte 2017-05-02

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 2 maj 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)

§46. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Mirjam Hägglöf. Sofia Frändberg väljs till mötessekreterare.

§47. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. Ny bedömning angående Ds 2016:46, vi behöver inte skriva specifikt remissvar på denna. Slutgiltigt beslut angående ekonomiska ramar och organisation av arbetsgrupper tas på årsmötet i Uppsala i höst.

§48. Remisser http://www.sls.se/ny2/. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§49. Ekonomisk redovisning (BP) Handboksavgifter fakturerade enligt SweBa:s nyckel och inbetalade, således ekonomin i balans men fortsatt uppmärksamhet krävs.

§50. Föreningens arbetsgrupper. Styrelsen beslutar enhälligt att ha för avsikt lämna en formell förfrågan till SweBA om att överta ansvaret för statistikgruppen ”Blodverksamheten i Sverige”. Insamling av nationell statistik bedöms i första hand vara en uppgift för verksamheten. SN undersöker om motion till årsmötet nödvändigt i detta ärende. Inget beslut idag vad gäller föreningens övriga arbetsgrupper.

§51. Ordförande i Handboksgruppen Birgitta Nilsson Sojka har erbjudit sig att sitta kvar till årsmötet i Uppsala i höst. Detta förslag bifalles och SN tillskriver Birgitta snarast. Diskussion kring möjliga kandidater lokalt, inga skarpa förslag i nuläget.

§52. Rapport från Specialitetsföreningarnas representantskap (SN) Läkarförbundets Sofia Nyström avlägger rapport från mötet. Hanna Fridens utredning angående varför specialistföreningarna behöver samarbetet med läkarförbundet bilägges dagens mötesanteckningar.

53. Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI. Sofia Nyström redogör för senaste öte med Sofia Nyström, Emma Watz och Ola Winqvist närvarande 170324. Formell sammanslagning av föreningarna sker vid årsmötet i Uppsala. Protokoll från mötet bilägges dagens mötesanteckningar.

54. Aktuellt om BIS (SF/MA) Nya rapporteringssystemet i drift. Om rapportörer saknas i det nya systemet skall Mohammad kontaktas.

55. Rapport från Utbildningsskottet (BP). Förslag till ny styrelse inkluderande 2 ST-läkare finns, BP kommer att avgå ur gruppen framöver.

Utbildningsgruppens examinationsansvariga behöver uppdateras. SN tar kontakt med nationell studierektor för att diskutera gemensamma examinationsansvariga för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

SFTM bör aktivt verka för kontinuerlig fortbildning av specialister(BP). På hemsidan rekommenderas 10 dagar/år. SF erbjuder sig att undersöka hur det ser ut inom Europas specialistföreningar.

Nästa i tur att ansvara för ST-tentamen är Göteborg.

§56. Medlemsstatus (MA) Inga nya medlemsansökningar.

§57. Övriga frågor. Diskussion kring aktiviteter i samband med föreningarnas sista årsmöte i augusti.

§58. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

  • 30 maj kl 15.00 (telefonmöte)
  • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)