Protokoll styrelsemöte 2016-12-01

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 1 december 2016

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:

Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§50 Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade telefonmötet öppnat. Sofia Frändberg utsågs till mötessekreterare och Jill Storry till justeringsperson.

§51 Genomgång och godkännande av föregående protokoll från styrelsemöte 161027

§52 Inga aktuella SLS remisser att besvara.

§53 Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Barbro liksom Sofia N nu firmatecknare för föreningen. Ekonomin är som tidigare ansträngd. Just nu finns 12 000 Skr på kontot efter justering för utgifter för BIS användarmöte samt Handboksgruppens internat under 2016 i nivå med tidigare budgetering. Beslut fattas idag om att överföra medel från SLFTM till SFTM  i januari 2017, för att kunna täcka utgifter under början av 2017. Beslut fattas även om att Barbro Persson får mandat att sälja av fonderade medel om föreningens ekonomi kräver detta. Handboksavgift faktureras under Mars-2017. Diskussion om hur ett förnyat handboksformat kommer att påverka handboksavgiften.

Frågan om vilka beslut som ligger till grund för att föreningen står för resekostnader vid föreningsarbete i vissa fall diskuterades. Till nästa möte vad det finns för dokumenterade beslut kring detta.

§54 Aktuellt från arbetsgruppen för sammanslagning med SKI: Emma Watz ej närvarande. Vi önskar få genomlyst hur arbetsgruppen för sammanslagning ser på handboksgruppens och övriga SFTM:s arbetsgruppers roll efter sammanslagningen. Sofia N tar kontakt med Ola Winqvist och Emma Watz i god tid inför nästa möte.

§55 Aktuellt om BIS (Sofia Frändberg): Sofia F redogör för hur BIS användarmöte 16-11-09 avlöpte. En stor andel av Sveriges blodcentraler var representerade och mötet var uppskattat av deltagarna.

§56 Rapport från Utbildningsskottet (Barbro Persson): I princip ser styrelsen inget hinder för att studierektorerna i framtiden utgör utbildningsutskottet men man bör beakta att ledamöterna har bred kompetens. Förfrågan skickas till utbildningsutskottet om studierektorerna i sin uppdragsbeskrivning även har ansvar för specialistläkarnas vidare- och fortbildning. Nationell studierektor för ST-utbildningen, Kerstin Elvin, är SFTM:s ansvariga för frågor gällande fortbildning av specialister. Önskemål finns om att fler personer får behörighet att uppdatera hemsidan vad gäller kurser etc., då Mohammad Abedi ej är närvarande bordläggs frågan tills nästa styrelsemöte.

§57 Medlemsstatus: frågan bordlägges till nästa möte då Mohammad Abedi ej är närvarande

§58 Rapport från möte med Handboksgruppen 161108 (brev): Diskussion, sammanfattningsvis är det styrelsens intention att förbereda en motion till årsmötet 2017 med förslag om hur handboksarbetet skall bedrivas efter sammanslagningen.

§59 Gruppledare för Handboksgruppen Birgitta Nilsson Sojka går i pension våren 2017 och avgår därmed. Samtliga styrelseledamöter får i uppdrag att fundera kring kandidater för posten och maila Sofia N.

§60 I september 2016 kontaktade sammankallande i statistikgruppen styrelsen för att uppmärksamma behovet av att utveckla bättre verktyg för insamling av den nationella statistiken och vilka förutsättningar som krävs: En allmän diskussion om uppdragsbeskrivningar för respektive arbetsgrupp organiserad under SFTM. En översyn av föreningens arbetsgrupper bör göras i samband med sammanslagning med SKI. Inför denna översyn kontaktar Jill respektive sammankallande för att efterhöra ev uppdragsbeskrivning. Statistikgruppens arbete för diskuteras mer specifikt i samband med nästa möte.

§61 Planering av nästa ”vår”möte 2017: Norbert och Barbro informerar om att det blir preliminärt v.36 i Uppsala

§62 Övriga frågor

  • Sofia N delar länk till Facebook filmklipp (#queerblood) gällande MSM för kännedom.
  • Avtackning av avgångna ordförande.

§63 Nästa möte, 17-01-20 i SLS lokaler i Stockholm.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (ledamot)

Protokollet justeras,
Jill Storry (vice ordförande)