Protokoll styrelsemöte 2017-03-21

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 21 mars 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

Ej närvarande:

Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Sofia Frändberg (ledamot)

§33. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Miriam Hägglöf Erixon. Emma Watz väljs till mötessekreterare.

§34. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§35. Remisser www.sls.se/ny2. Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende. Jill och Sofia ser över remissen ”En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)” och återkommer via mail till styrelsen om remissvar bör skrivas.

§36. Ekonomisk redovisning (BP). Ekonomin är under kontroll. Inga oväntade utgifter har inkommit under första kvartalet 2017. Fakturor för Handboks abonnemang skickas i veckan till de olika blodcentralerna. Sekreteraren skickar ut påminnelse om medlemsavgifter till medlemmar som inte är med i SLF.

§37. Föreningens ekonomiska ersättning för resor vid deltagande i återkommande föreningsaktiviteter diskuterades. Barbro har sammanställt resekostnader för 2013-2016.

Antalet fysiska möten har begränsats inom BIS och styrelsen till två per år. Bokningar av resor bör ske så att kostnader hålls nere. Effekt av dessa åtgärder utvärderas mot slutet av räkenskapsåret 2017. Därefter beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för att minska föreningens utgifter för resor.

§38 Ny organisation av föreningens arbetsgrupper:

  • BIS: Enligt muntlig rapport kan BIS se såväl för- som nackdelar med att organiseras under SweBA i stället för under SFTM.
  • Blodverksamheten i Sverige: Inga ytterligare synpunkter har inkommit.

§39. Ny ordförande i Handboksgruppen:
Huruvida vi ska ha en separat handboksansvarig eller om det finns fördelar med att en styrelserepresentant har uppdraget handboksansvarig? Fördelar med att en ledamot i styrelsen är ansvarig för samordning av handboksgruppens arbete är att handboksarbetet blir mer levande i föreningens styrelse. Bristande kontinuitet i handboksarbetet kan vara en nackdel med att ge en styrelserepresentant ansvar för handboksarbetet. Det kan också vara svårt att hitta personer med intresse för såväl styrelse- som handboksarbete.

Styrelsen letar vidare efter lämplig person att axla uppdraget som ansvarig för handboksarbetet efter Birgitta Nilsson Sojka.

§40. Styrelsen för SFTM godkänner de föreslagna stadgarna. Sofia och Emma kommer ha ett telefonmöte med SKI där stadgeförslaget fastställs från båda föreningarna. Därefter skickas stadgeförslaget till SLS och SLF för godkännande samt till valberedningen.

§41. Inget aktuellt rapporteras om BIS.

§42. Inget aktuellt att rapportera från Utbildningsskottet. En allmän diskussion vilka regler som gäller för beviljande av specialistkompetens i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Inget att rapportera.

§43. Medlemsstatus: Inga nya medlemsansökningar sedan föregående möte. En medlem har begärt utträde ur föreningen på grund av pensionering enligt e-post från MA.

§44. Inga övriga frågor.

§45. Kommande styrelsens telefonsammanträde:

  • 2 maj kl 10.00
  • 30 maj kl 9.30
  • 17 juni kl 15.00 (i samband med ISBT local day i Köpenhamn)

Vid protokollet,

Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)

Protokollet justeras,
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)