Protokoll styrelsemöte 2017-06-26

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Måndagen den 26 juni 2017

Deltagare:

Sofia Nyström (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Emma Watz (ledamot och vice sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Frändberg (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Miriam Hägglöf Erixon (suppleant)

§59. Styrelsens ordförande Sofia Nyström hälsade alla välkomna och förklarade telefonmötet öppnat. Till justeringsperson utsågs Sofia Frändberg. Jill Storry väljs till mötessekreterare.

§72. Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

§73. Remisser: Inga aktuella SLS remisser att besvara ur transfusionsmedicinskt hänseende.

§74. Handboksgruppens motion diskuterades. Styrelsen delar handboksgruppens problemställningar vad gäller handboksarbetet. Styrelsen delar även handboksgruppens bedömning att handboksarbetet behöver moderniseras. De ekonomiska medel som finns i föreningen kan användas till att modernisera handboksarbetet. Styrelsen landade i ett beslut om att föreslå årsmötet att lämna ett uppdrag till styrelsen för den nya föreningen att bilda en gemensam arbetsgrupp med SweBA. Denna arbetsgrupp får i uppdrag att modernisera handboksarbetet. Styrelsen delar inte handboksgruppens uppfattning att handboksarbete ska göras till ett obligatoriskt moment under ST-utbildningen, enligt ett förslag från Utbildningsutskottet. Ordförande författar ett motionssvar att bifoga kallelse till årsmötet.

§75. Sammanslagning av SKI och SFTM diskuterades efter synpunkter från SLS som rekommenderar att det formella förfarandet att en av föreningarna byter namn och antar de nya gemensamma stadgarna. Båda SKI och SFTM styrelser hade föredragit att en helt ny sektion bildats. SLS har dock krav att en ny specialistsektion ska ha minst 30 betalande medlemmar i SLS – det är osäkert om den gemensamma sektionen får så många betalande SLS-medlemmar. Vidare måste införandet av en ny sektions gå ut på remiss till SLS övriga sektioner innan det kan fattas ett formellt beslut av SLS fullmäktige om den nya sektionen. Det framkommer också att SFTM saknar organisationsnummer, vilket är ovanligt för en sektion inom SLS.

§76. Planering inför årsmötet. Dagordning måste skickas i minst 2 veckor i förväg, och de nya stadgarna ska skickas ut samtidigt till alla medlemmar. Årsmöten äger rum onsdag 30 augusti i Uppsala. Mötestider förlängdes från programförslaget så att SLFTM ska träffas kl. 9.00; SKI kl. 9.30 och SFTM, kl. 10.00. Arbetsgrupper ska redovisas kortfattat. Möte för Svensk förening för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin planeras kl. 11.00.

§77. Övriga frågor:

  • Kerstin Elvin har rapporterat att nya föreningen ska utse representanter till Utbildningsutskottet.
  • Examinationsgrupp ska läggas ner och ev. tas upp vid behov.
  • Avtackningspresent till föregående ordförande.
  • Mohammad förslog SFKIT som nya föreningens namn.

§78. Kommande styrelsens telefonsammanträde: vid behov inför årsmötet.

Vid protokollet,

Jill Storry (ledamot och viceordförande)

Protokollet justeras,
Sofia Frändberg (ledamot)