Protokoll styrelsemöte 2015-01-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 23 januari 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande) var med per telefon två gånger
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utsågs att justera protokollet.

§2. Kalendarium:

 • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07.
 • SFTM och SLFTM årsmöte i Lund 150506.
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 150506.

§3. Föregående protokoll: Ej klart.

§4. Remisser: Registerforskningsremiss med förslag till lagändring är på 545 sidor, har gått till 97 olika instanser. Vi vidarebefordrar länken till berörda forskare lokalt. Emma skickar runt till Scandats forskare samt styrgruppen för kvalitetsregister (Per-Olof Forsberg, Agneta Wikman, Gösta Berlin, Rut Norda). Förslag att upphäva VC-författningen hann vi inte med.

§5. ST-utbildning: Underlag och svar på remissen ”Kursämnen under ST” läggs på hemsidan. Genomgång av Barbro. Vi kan inte ersätta/ta bort några kurser hos oss med någon annan specialitets kurser eftersom många av våra är unika och ämnesspecifika. Ingen annan har den kompetensen. Kärnämnena ska vi bevaka att det inte försvinner några kurser. Vi kan alltså inte vattna ur våra kurskrav med generella kurser.

Parallellt pågår ett arbete från SoS med föreskriften för specialistutbildningar, målbeskrivninagarna och ST kurserna.

§6. Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina: Detta diskuterades också på SweBA mötet. Delegationen ville prata med minister of health etc (där kan vi skicka ett mail till Socialdepartementet och SoS och så får dom sköta det besöken. Vårt förslag var att slussa till vårmötet i Lund då vi alla är samlade så kunde dom träffa representanter från SweBA, SFTM styrelsen, BIS gruppen och Datautskottet mm.

Första dagen av Vårmötet är på engelska. Då skulle delegationen kunna få vara med som gäster på vårmötet och sen studiebesök med sittning dagen innan i Lund. Föreningen och SweBA är värdar men lokaler i Lunds blodcentral. Jill gör preliminära bokningar av konferenslokal för genomgångar av blodverksamheten i Sverige, nationella statistik (Rut Norda), BIS och Datautskottet (Jan Säfwenberg).

Vi beslutar att Ukraina blir inbjudna som våra gäster. SFTM och SweBA betalar deras kostnader runt konferansen (två lunch, galamiddag men också lunch och middagen dagen innan). Styrelsen och SweBA delar på kostnaderna. Delegationen får själva stå för resor och hotellkostnader.

Detta protokoll måste skickas för kännedom till SweBA. Nästa SweBA möte är 21 april.

Plan B är att delegationen från Ukraina kommer till nordiska mötet i transfusionsmedicin Uppsala 2-3 september (där Rut och Jan redan pressenterar). Vi presenterar inte detta i första hand men har som en plan B för oss. Lena Lyxe skriver ett svar till Ukraina.

§7. Rapport från SweBA:

 • BKS (Blodkommunikation Sverige) uppdrag och styrning diskuterades. Verksamhetscheferna i repektive region måste besluta själva och SweBA kan sedan sköta praktiska saker och hjälpa till med genomförandet.
 • Remisser och enkäter: Föreningen bör sköta ISBT men SweBA sköter EBA. Rut Norda sköter Europarådet med statistik etc. I övrigt ska myndigheterna (Helena Ström, SoS) sköta detta med EU angelägenheter, sedan kan vi svara myndigheterna.Om man svarar på enkäter får man resultat från hela europa. Detta komemr via SweBA. Om vi gör olika så ska det framgå om regionala skillnader finns.

§8. Info om forskningsanslag, bidrag och stipendier från SLS: Sista ansökningsdag 1 feb 2015. Läggs som nyhet på hemsidan.

§9. Rapport från specialistföreningarnas representantskapsmötet 21/10 2014: Johanna representerade oss och gav en muntlig rapport. Detaljerad information finns på SLFs hemsida. Nästa möte blir 24/3 i Stockholm, Johanna går sedan i pension. Ny facklig sekreterare behövs därefter.

Den fackliga sekreteraren bevakar även Fullmäktige (årsmötet) i läkarförbundet i maj 26-27. Specialistföreningarna och geografiska föreningarna har rösträtt. Lena eller Emma kommer att delta.

Johanna deltar även i SLS fullmäktige som är på hösten med mer vetenskapligt program. Alla som är medlemmar i SLS får besked om detta.

§10. Nominering ordf och kallelse specialitetsföreningarnas repr.skap 24 mars 2015: SFTM nominerar ingen speciell.

§.11. Förslag till mottagare av SLS 2015 års priser: Om någon vill nominerar någon så får man kontakta styrelsen.

§12. Nya medlemmar: Sofia Smargianaki, ST-läkare i Malmö, hälsas välkommen.

Norbert har haft kontakt med det nya djursjukhuset i Uppsala och informerat dem om komponentkontroller och handbokskapitlet. Han har bjudit i dem som medlemmar.

Tre medlemmar har avlidit och några har avgått med pension. Dags att skicka ut påminnelser om betalning av medlemsavgiften 2015.

§13. Ekonomi: Barbro Persson gick igenom förra årets budget. För 2013 betalade 10 st medlemmar sin medlemsavgift på 100 kr, efter påminnelser betalade 2014 hela 63 st sina medlemsavgifter. 13 företag betalar 1000 kr som Handboksavgift. Tillkommer 100 000 kr för Handboksavgift som nycklas ut till regionala blodverksamheter efter antalet tappningar. Från läkarförbundet har inkommit 6785 kr (100 kr per medlem minus en liten summa för PG). Totalt har det inkommit 127000 kr jfr med 123000 kr för året innan. Barbros lista på betalande ska synkas med Mohammads maillista. På kontot kvarstår 120000 kr vid årsskiftet. God ekonomi, sammanställningen har lämnats till revisorerna till årsmötet. Pengarna på fonden får stå kvar till dess de återfår sitt nominella värde med ränta.

§14. Resestipendium: Nu måste stipendieansökan läggas ut på hemsidan, för sista anmälningsdag 15/3. Stipendiesumman har vid årsmöte 2014 fastställts till 40 000 kr för år 2015. Beloppet kan delas mellan flera sökande (max 10 000 kr/person). En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet. Nämndens beslut kan ej överklagas.

§15. Nytt från utbildningsutskottet: Mycket arbete har lagts ner med remisser enligt ovan. Man har inte hunnit med utb/kurs för färdiga specialister. Afererskurs planeras till v 45. Nordiska kurser ex i Oslo om hemoterapi. Har telefonmötet regelbundet med nordiska kollegor.

Barbro vill gärna ställa sin plats i utbildningsutskottet till förfogande. Det Behövs en person som har fokus på TM. Kanske Sofia Nyström i Linköping eller någon annan yngre kollega kan vara ett bra förslag.

§16. SPUR inspektioner: Johanna och Nikolas Holtius gick utbildn och gjorde tre inspektioner i Lund, Stockholm och Umeå. Agneta Seger Mollén är nyutbildad inspektör. Ulla Öjevall på SLS har hand om utbildningarna till inspektör. Nicholas har ej avgått ännu. Det saknas inspektörer för klinisk immunologi sedan Bo Nilsson och Martin Olsson slutat. Lotta och Olof Hultgren har anmält intresse. Mohammad lägger ut info på hemsidan efer kontakt med Agneta. Lena skickar fråga till Nicholas om han vill fortsätta. Upprop på årsmötet om fler vill.

§17. Handboken: Kap 4 om blodkomponenter ligger ute på remiss. Handboksmedarbtare efterlyses, alla som känner sig manade kan anmäla sig till Birgitta Nilsson Sojka som är sammankallande.

Handboken skrivs idag i ett format som bara Olle Åkerblom kan hantera. Detta är för skakigt. Birgitta behöver ta tag i att en ny mall fastställs. Mohammad ska ha dialog med Olle med Birgitta för kännedom.

§18. Vårmötet i Lund: Claes Högman-föreläsare blir James C Zimring, MD, från Seattle, välkänd, duktig och trevlig. Är läkare och Immunolog. Jobbat mycket med hemolys och immunologisk bakgrund till detta. Lena skickar formel inbjudan som Högman-föreläsare. Styrelsen godkänner detta.

Den som håller i mötet behöver hantera alla pengarna. Finansiering av vårmötet om ev över- underskott? Via kliniken eller via föreningens kassör? Kliniken får ta det om det fungerar, om man får bilda en projektkonto lokalt. Föreningen kan inte användas eftersom vi inte har ett org nr för skatteberäkning men SweBA kan anlitas. Högman-föreläsarens resa och uppehälle står föreningen för. Sponsring kanske inte får ske längre, kolla nya avtalet med industrin. I så fall blir deltagaravgiften högre. SFTM kan stå som garant med 20000 kr om de går med förlust. Ev sponsorer får inte släppas fram att föreläsa. Registrering via hemsida kan skötas av Mohammad.

§19. Martin Olsson har sagt upp sin plats som del-editor för Transfusion Medicine, BBTS officiella tidskrift. Jill tar ev över. Dave Hobbit (editor) är intresserad att av att vi blir medlemmar i Transfusion Medicine. Frågan om medlemsskap och mer aktiv del i arbetet med tidningens innehåll bordlägges tills vidare. Kostnad och arbetsinsats måste utredas innan beslut kan tas.

§20. Styrelsens sammansättning kommer att förändras när Johanna går i pension och Ewa lämnar sin plats. Om man avgår, viktigt att man aviserar detta till valberedningen. Viktigt också att vi tänker på succession ordningen och tar in de nya.

§21. Arkivet: Lena håller på att utreda möjligheten att utnyttja SLS arkiv för ex BIS-pärmar mm. Det finns även en möjlighet på SLF. Under våren ska pärmarna vara på plats.

§22. SAG-gruppens hemsida: Svensk aferesgrupp träffas regelbundet 2 ggr/år. SAG hemsidan måste uppdateras och helst flyttas till föreningens hemsida. Förslag till årsmötet att inrätta SAG som en arbetsgrupp inom föreningen. Då kan Mohammad flytta SAG hemsidan under föreningens hemsida.

§23. Nordiska mötet i Uppsala: Nordiska transfusionsmöte planeras 2-3 september 2015 i Uppsala konsert och kongressNorbert är nu Sveriges representant i programkommittén men det är lite oklart vilka som i övrigt ingår, generationsskifte på flera håll. Ev föreläsare bör vidtalas för undersökningar/enkäter i god tid. Ordföranden i respektive förening måste vidtalas om det är oklart vilka som ingår. Svein från Island och Morten från Danmark är kvar. Tor från Norge och Tom från Finland är oklara. Norbert mailar runt och försöker starta upp och dra runt detta.

Förslag till punkter: Automation på blodcentraler inkl komponentframställning, organisationsformer inom de olika länderna, patient blood management, hemovigilansdata och TM-läkarens roll i ex fetal RhD-diagnostik. Folke Knutson sköter organisationskommittén. Alla kan skicka förslag på programpunkter till Norbert.

§24. Sammanslagning av SFTM och SKI: Ett arbetsgrupp bestående Johanna, Mohammad och Sofia har diskuterat följande punkter i ett telefonmöte:

 • SKI har 110 TM har 202 medlemmar. Hur många fysiska personer är detta?
 • Vi behöver slå ihop stadgarna.
 • Skillnader i medlemsavgift
 • SFTM har handboken som drar in 100000 kr på den och som måste få fortleva så att man kan fortsätta arbeta med detta. SKI har nationella PM. SKI har sannolikt flera frågor som behövs för konsensusbeslut som tas internationellt och nationellt.
 • Måste definiera hur styrelsen för den gemensamma styrelsen ska vara sammansatt.
 • Hur ser det ut i Norden? Europa? Omvärldsanalys bör göras.
 • Ämnet bör pressentera på årsmötet med styrelsens förslag på lösning.
 • Det finns önskemål om att ha ett fysiskt möte med SKI föreningen före vårmötet.

Lena svarar Ola med att skicka vårt underlag från utredningsgruppen. Gruppen behöver ha ett möte med SKI föreningen under våren. Vi har två styrelsemöten till innan.

Viktigt att inte tappa fackliga föreningen vid ett ev samgående. Vi kollar hur andra har löst det hela med relationen mellan SLS och SLF i andra föreningar. Gruppen behöver ta reda på. Om vi vet hur andra har gjort mailar vi det till Johanna.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Emma Watz (ledamot)

 

Protokoll styrelsemöte 2014-11-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 28 november 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Emma Watz (ledamot)

§153. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§154. Kalendarium:

 • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
 • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
 • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§155. Föregående protokoll godkänns.

§156. Inga nya remisser har inkommit.

§157. Nya medlemsansökningar: Gertrud Naess, Quality Assurance Manager från företaget Labex hälsas välkommen.

§158. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god.

§159 Utbildning:

Protokoll styrelsemöte 2014-10-10

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 10 oktober 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot). Lämnade mötet efter punkt §147.
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)

Ej närvarande:
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§140. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§141. Kalendarium:

 • Telefonmöte 141128 kl 09:00-10:30
 • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
 • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
 • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§142. Föregående protokoll godkänns.

§143. Inga nya remisser har inkommit.

§144. Nya medlemsansökningar: Mats Bergström från företaget Antrad, hälsas välkommen.

§145. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Barbro och Lena är firmatecknare. Föreningens ekonomi är god. Planerad statistik möte i Uppsala har liksom förra året fått bidrag från Föreningen.

§146. Utbildning: ST-remissen och Föreningens svar ska publiceras på hemsidan. Aktuell status av SPUR inspektioner diskuteras. Agneta Molen i Linköping är nyutbildad SPUR inspektör.

§147. Beslut: Vice ordförande och sekretarare får en kopia av alla relevanta brev som skickas till ordförande.

§148. Jim MacPherson, President & CEO, MacPherson Strategies LLC, som är en resurs för American International Health Alliance  har kommit i kontakt med föreningen via Rut Norda och introducerat oss till Jean Stanley som är teknisk direktör för blodsäkerhet inom AIHA. Enligt Jean arbetar AIHA för närvarande med blod och regeringstjänstemän i Ukraina under ett anslag från amerikanska CDC för att förbättra effektiviteten i Ukraina blodtjänster. Statliga tjänster av Ukraina är intresserad av att lära mer om den svenska blodverksamheten. Intresse finns även för staten, SweBA och SFTMs roller inom transfusionesmedicin. Ett studiebesök med nyckelpersoner från Ukraina blodveksamheten och AIHA inkl Jean Stanley kommer sannolikt att arrangeras i Göteborg i samarbete med Stockholm i februari.

§149. Morten Bagge Hansen, Klinikchef, Blodbanken, Rigshospitalet i Köpenhamn har informerat oss att 27th Regional ISBT kongress kommer att äga rum på Bella Center, Köpenhamn från 17 till 21 juni, 2017.  Därför är det fördelaktigt att arrangera 2017 nordiska mötet innan och i samband med ISBT kongressen. Kommande nordiska mötet 2015 kommer att arrangeras i Uppsala.

§150. Vi har en pågående diskussion för samarbete mellan British Blood Transfusion Society (BBTS) och SFTM. Martin Olsson bevakar diskussionen. Kanske någonting att diskutera under kommande nordiska mötet. Inget beslut i frågan.

§151. Tyvärr avslogs ansökan för medel från SKL för att bygga upp kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” och därmed mötet om detta som var planerat 13 oktober i Stockholm inställd. Styrgruppen fortsätter att arbeta för kvalitetsregistret och kommer att arbeta med ansökan för nästa år genom bättre förankring med kliniskt verksamma, läkare och sjuksköterskor. Gruppen försöker också förbereda två pilotstudier på transfusionssidan och på givarsidan för att visa att datainsamlingen fungerar. Vårt nationella hemovigilanssystemet BIS anses också vara ett viktig register inom området men det har inte varit tyvärr någon diskussion mellan styrgruppen för kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” och BIS gruppen för ett eventuellt samarbete.

§152. Det finns många gamla pärmar i Uppsala Blodcentral som tillhör föreningen. Uppsala önska att dessa pärmar som delvis har ett historiskt värde flyttas någon annanstans då både Jan Säfwenberg och den sekreterare som tog hand om dessa har gått i pension. Lena har varit i kontakt med SLF och SLS och det finns tydligen plats i deras arkiv för våra gamla pärmar.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2014-08-29

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 29 augusti 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande) var med per telefon två gånger
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§121. Mötens ordförande Ewa Lassén hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekreterare för detta möte utsågs Mohammad Abedi. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§121. Kalendarium:

 • Extra telefonmöte 140912 kl 09:00-10:30 för diskussion ang ST remissen
 • Telefonmöte 141010 kl 13:00-14:30
 • Telefonmöte 141128 kl 09:00-10:30
 • Styrelsemöte 150123 i Stockholm

§122. Föregående protokoll godkänns. Dock kanske det måste stå att Lena och Barbro är firmatecknare om Nordea kräver. Detta har dragit ut på tiden.

Senaste årsberättelsen för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) finns inte på hemsidan.

Konstituerande mötesprotokoll saknas för de två föreningarna, Mohammad fixar det.

§123. Nya remisser: Läkares ST-utbildning. Barbro och de övriga i utbildningsutskottet ska träffas 1:a september och sedan till de olika experterna som man utsett för olika delar av målbeskrivningen. SoS tittar på lagtexten men vår förening lägger största krutet på de specialitetsspecifika målen, ex kraven på kurser måste minskas för KITM. Styrelsen emotser utbildningsutskottets förslag till skrivelse. All info med bilagor finns i mail från 2/6 från Lena. Allergologi föreslås ligga under KITM. Remissvar senast 30/9. Vi diskuterar lokalt och mailar synpunkter så sammanställs dem och vi skickar in till SoS.

§124. Ekonomisk redovisning: Flera nya medlemmar under året, vi har nu 70 betalande läkarmedlemmar. 126 tkr finns i kassan, främsta inkomsten är Handboksavgiften från företag och blodcentralerna (enligt SweBAs tappningsnyckel).

§125. SweBA och SFTM bjuder in till en dag med förberedelser för Kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient”. Tid: Måndagen den 13 oktober 2014, kl. 10-16. Plats: Svenska Läkaresällskapets Stora Sal, Stockholm. Anmälan senast 2 oktober. Kostnaden står SweBA för.

§126. Nya medlemmar:

 • Ulrica Alström, thoraxanestesiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Helena Ström, BMA, Socialstyrelsen

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§127. Rapport från utbildningsutskottet: Remissen enligt ovan. Man håller telmöte med övriga Norden två ggr/år. Planerade kurser: Hemoterapi 2015 och afereskursen 2015. Även distansundervisning från Oslo. Maria Lundgren i Skåne har kontakt med dem. Kliniken betalar en slant för detta, man är nöjda i Skåne. Se även Rullande kurser i Scandinavien.

§128. Aktuellt om Handboken: Vi har tre äldre kapitel, kap 14 (har borttagen länk). Kap 1 och kap 17 är på gång att uppdateras, planen ligger som bilaga 5 i vårt årsmötesprotokoll.

§129. Aktuellt från BIS: Det webbaserade systemet behöver uppdateras för nya funktioner och ny layout för myndighetsrapportering. Mohammad vill utveckla nya databasen i FileMaker Pro. Alla IT avdelningar på olika landsting måste dock godkänna detta och det tar tid. Inför uppdatering vill dock BIS-gruppen konsultera med Datainspektion även om personuppgifter liksom namn eller personnummer på blodgivare eller blodmottagare ej registreras. Vore bra om man slipper dubbelrapportering med det lokala avvikelsesystemet. Jfr nya kvalitetssystemet ”Från blod från givare till patient”– ska BIS vara en del av projektet? Mohammad frågar Rut om detta.

§130. Erfarenheter från Vårmötet 2014 i Stockholm: Enkätsvar positiva men sammanställning ej klar, pos i budget. Kommer från Emma när det är klart. Klagomål att det var trångt med posterutställningen i baren men bra idé att ha den mitt i det sociala eventet. Nästa är planerat till 6-7 maj 2015 i Lund, 7 frivilliga i Lund har anmält sig till arrangörsgruppen. Vi diskuterar problemet med att höja nivån på mötet och att hålla mötet på engelska, BMA/ssk tycker inte att det är värt att åka på detta. Vilken är vår målgrupp? Huddinge/Linköpingsdagarna är riktade till BMA/ssk, vi måste erbjuda en lite högre nivå nationellt. Martin Olsson har funderingar om nästa Högman-föreläsare. Jill mottar gärna förslag via mail.

§131. Framtida samarbetsformer och samarbete med SKI. Mohammad visade protokoll på deras årsmöte, Ola Winqvist och de andra var positivt inställda att bilda en gemensam förening men det behöver arbetas fram ett förslag av en utsedd arbetsgrupp. Fördelar med sammanslagning kontra arbete med att se över stadgar och jobba med detta. SKI är en mindre förening, vad har vi för olika inriktning? Kan vi fortsätta med vårt arbete med bara en övergripande styrelse? Uppdrag åt Lena att kontakta Ola för att skapa en projektgrupp? Enligt deras årsmötesprotokoll så har de i avsikt att kontakta oss.

§132. Medicinska riksstämman 4-5 december 2014: Program finns på SLS hemsida. Vi har ingen aktivitet inplanerad i år. Ex på intressant punkt: Ersättning vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt? Vävnadsrådet har gjort en utredning som presenterades i våras, den ska diskuteras.

§133. Arkivering av föreningens gamla papper: Var ska de förvaras? I källararkiv på SLF/SLS, detta kan Lena fixa. Det finns minst 20 pärmar i Uppsala. De borde egentligen scannas in och läggas på hemsidan. Vem har tid med detta? Barbro ska kolla vad ett företag tar för inscanning.

§134. Ukraina-samarbete: Lena föreslår Stockholm, men Emma hänvisar till Göteborg vilket Lena accepterar. Rut och Thorkild får diskutera IT med dem.

§135. Ebola: Göteborgs handlingsplan är utsänd via mail, finns en nationell från Socialstyrelsen också, se här. Finns inga direkta detaljer hur man ska handhava prover i SoS info.

§136. Granskare för vetenskapligt arbete, nominering: Jill och Norbert

§137. Engelska namn: Styrelsen enas att föreningarna heter så på engelska:

 • The Swedish Society of Transfusion Medicine (SFTM)
 • The Swedish Medical Association of Transfusion Medicine (SLFTM)

§138. Representantskap för fackliga sekreterare, SLF 21/10. Johanna var på förbundets fullmäktige i våras och går på detta möte också.

§139. SLS fullmäktige bevistades av Marja-Kaisa Auvinen förra året men hon kunde inte gå i våras.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2014-06-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 13 juni 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare) till §113 samt §110
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Emma Watz (ledamot, SLFTM) från §114

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§108. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekreterare för detta möte utsågs Ewa Lassén. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§109. Kalendarium: Höstinternat 140829, Stockholm

§110. Föregående protokoll godkänns. Årsmötesprotokollet är justerat och läggs ut på föreningens hemsida.

§111. Inga nya remisser har inkommit.

§112. Nya medlemsansökningar: Ewa Martin, BMA från Skellefteå hälsas välkommen.

§113. Inget nytt från utbildningsutskottet.

§114. Erfarenheter från Vårmötet diskuterades. Vårmötet är till för våra medlemmar, delar av mötet bör vara på svenska för att alla ska känna sig välkomna. Emma Watts tar med sig de synpunkter som arrangörerna har sammanställt till höstens möte.

§115. Engelska namn för våra föreningar saknas, Lena Åberg utarbetar förslag enligt moderföreningarnas namnstandard. Diskuteras på höstens möte.

§116. Samarbete med blodverksamheten i Ukraina diskuterades. Styrelsen sonderar vad Rut Norda har för tankar och vilka blodcentraler som kan ta emot enklare studiebesök från Ukraina. Detta får sammanställas och diskuteras till hösten. Kontakt med dataföretagen får de ta utan styrelsens inblandning.

§117. Frågan om gemensam KITM-förening hänskjuts till höstens möte.

§118. Kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient” kommer att presenteras på ett möte 13 oktober i på Läkarsällskapet i Stockholm. Föreningen kommer att vara medarrangör tillsammans med SweBA som firar 10-årsjubileum i år. Kostnaderna täcks av SweBA.

§119. Övriga frågor:

Emma Watts informerar om behov av kvalitetsregister för stamcellshantering och aferes. Det finns även behov för ett register för granulocytgivare (som får G-CSF) nu när det nordiska registret har lagts ner. Ansökan om medel från SKL har skett och kommer att göras i höst till Vävnadsrådet.

§120. Nästa möte är en styrelsedag, kl 10-16 fredagen den 29 augusti 2014, på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Kaffe och smörgås från 9:30.

Vid protokollet,

Ewa Lassén (vice ordförande)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2014-04-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 25 april 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§98. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utsågs att justera protokollet.

§99. Kalendarium:

 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
 • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
 • Konstituerande styrelsemöte 140508, kl 10:20-10:35 i Stockholm
 • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
 • Höstinternat 140829, Stockholm

§100. Föregående protokoll godkänns.

§101. Remiss från Socialstyrelsen: En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (se bilaga 1). Svar till Socialdepartementet senast den 19/6.

§102. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En detalajerad ekonomisk rapport kommer att presenteras vid förningens årsmöte 140507 i Stockholm.

§103. Nya SFTM medlemmar:

 1. Vigith Andrews, Underläkare, KITM, Lund
 2. Maria Lundgre, ST-läkare, KITM, Lund
 3. Ingegerd Hedman, Umeå

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§104. Utbildningsskottet jobbar vidare med utbudet av SK-liknande kurser. Det finns även ett behov av fler SPUR-inspektörer inom transfusionsmedicin. För närvarande är Agneta Seger Mollén den enda tillgängliga SPUR-inspektören inom transfusionsmedicin. Under hösten 2014 kommer utbildning av SPUR-inspektörer att anordnas i LIPUS regi.

§105. Till vårmötet har totalt 20 abstracts inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin inkommit. Sju av dessa är utvalda för muntlig presentation. Se programmet KITM Vårmöte 7-8 maj 2014.

§106. SFTM resestipendum för 2014 (totalsumma 27000:- kr) tilldelades till tre sökanden:

 1. Margareta Melin, Sektionschef, KITM, Umeå (för deltagande i KITM Vårmötet 7-8 maj 2014 i Stockholm)
 2. Monica Norlund, Laboratorieinstruktör, KITM, Umeå (för deltagande i KITM Vårmötet 7-8 maj 2014 i Stockholm)
 3. Annika Hult, Disputerad BMA, KITM, Lund (för deltagande i konferensen Glyco-T the 9th International Symposium on Glycosyltransferases 18-21 June 2014, Port, Portugal)

§107. SFTM resetipendiesumman för 2015 kommer att fastställas vid kommande årsmötet i maj i Stockholm. Styrelse kommer att förslå en totalsumma på 40.000 kronor per år i fortsättning och att beloppet som utdelas är maximalt 10.000:-/person.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2014-03-14

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 14 mars 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§87. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén utsågs att justera protokollet.

§88. Kalendarium:

 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
 • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
 • Konstituerande styrelsemöte 140508 efter årsmöte i Stockholm
 • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
 • Höstinternat 140829, Stockholm

§89. Föregående protokoll godkänns.

§90. SFTM har fått remiss från Socialstyrelsen ang förslag på kursämnen (se bilaga 1). Remissen är en del av Socialstyrelsens utvecklingsarbete Kursämnen under ST, ett utvecklingsarbete för kurser under ST som syftar till att göra utbudet av kurser mer behovsstyrt. En sammanställning av de kursämnen som arbetats fram i två workshoppar under hösten 2013 med en expertgrupp från klinisk immunologi och transfusionsmedicin har skickats till Socialstyrelsen (se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4).

§91. SFTM har fått en remiss från Svenska Cardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och emostas (se bilaga 5 och bilaga 6) ang Råden om trombocythämmarbehandling. En arbetsgrupp har, på uppdrag av Svenska Cardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, tagit fram rekommendationer hur man kan hantera vanligt förekommande kliniska situationer där trombocythämmande behandling är inblandad. Gruppen har representanter från kardiologi, thoraxkirurgi samt koagulationsmedicin. Synpunkter från SFTM har skickats (se bilaga 7).

§92. Ny SFTM medlem:

 1. Simona Oltean, ST-läkare, KITM SU Sahlgrenska Göteborg
 2. Linda Bodecker Zingmark, ST-läkare, NUS, Umeå
 3. Helena Lindholm, Avdelnings chef, KITM, Laboratoriemedicin Västerbotten, Umeå
 4. Åsa Gyberg-Karlsson, BMA, Blodcentralen i Karlskrona
 5. Anna Kronmar, BMA, Blodcentralen i Karlskrona
 6. Ulf Landberg, apotekare på Försvarsmedicincentrum i Göteborg
 7. Eeva Lamberg, Octapharma, Stockholm

Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna!

§93. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En delajerad rapport kommer att presenteras vis årsmöte 140507 i Stockholm.

§94. SLS fullmäktigemöte den 6 maj 2014 (se bilaga 8). Ingen från SFTM styrelse har möjlighet att delta.

§95. SLF fullmäktigemöte den 15 maj 2014 (se bilaga 9). Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM) deltar.

§96. Svenska Läkaresällskapets AT-kväll 2014 anordnas av SLS den 27 mars. (se bilaga 10)

§97. Svenska Läkaresällskapet har efter överenskommelse med Kansliet för de Nationella Kvalitetsregistren åtagit sig uppdraget att under våren 2014 genomföra en kartläggning av samarbete och anknytning mellan SLS sektioner och de nationella kvalitetsregistren (se bilaga 11). Just nu har vi inga registrerade nationella kvalitetsregister. Det pågår dock diskussion inom professionen att skapa en nationell kvalitetsregister för transfusionsmedicin. Rapport om detta arbete presenteras på årstämman den 7 maj i Stockholm. Möjligen vår nationella hemovigilansregister (Blodövervakning i Sverige = BIS) kan registreras som en nationell kvalitetsregister. Detta diskuteras vid nästa BIS möte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)

Protokoll styrelsemöte 2014-01-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 17 januari 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§79. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§80. Kalendarium:

 • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
 • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
 • Konstituerande styrelsemöte 140508 efter årsmöte i Stockholm
 • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
 • Höstinternat 140829, Stockholm

§81. Föregående protokoll godkänns.

§82. Inga aktuella remisser från Socialstyrelsen eller andra organisationer.

§83. Ny SFTM medlem: Mirjam Hägglöf, ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus Umeå. Styrelsen hälsar välkomna!

§84. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En delajerad rapport kommer att presenteras vis årsmöte 140507 i Stockholm.

§85. Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen. Styrelsen beslutar att skicka ut en påminnelse till alla medlemmar för betalning av medlemsavgiften för 2014. Är man läkare och dessutom medlem i Svenska läkarförbundet (SLF) sker faktureringen genom SLF. Medlem, som uppnått 65 levnadsår, samt hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

§86. Rapport från Kerstin Elvin, Nationell studierektor, Utbildningsskottet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Se bifogade presentation.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2013-11-29

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 29 november 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§65. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§66. Kalendarium:

 • Medicinska Riksstämman 5-6 december 2013 (Gästföreläsning 6 dec anordnad av SFTM)
 • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
 • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§67. Föregående protokoll godkänns.

§68. Inga aktuella remisser från Socialstyrelsen eller andra organisationer.

§69. Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder.
Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret. Ansökningsperiod 1 december-1 februari (mer information).

§70. Ny SFTM medlem: Linda Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Styrelsen hälsar välkomna!

§71. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Vi har idag ca 70.000:- kr i kassan.

§72. Utbildningsskottet har jobbat med konsult från Socialsstyrelsen om hur man lägger ut utbildningen för ST-läkare. Alla specialiteter gör detta. Styrelsen godkänner senaste förslaget från Utbildningsskottet ang Särskilda rekommendationer med checklistor för ST-utbldning KITM. Styrelsen tackar Utbildningsskottet för detta arbete.

§73. Personer i examinationsgruppen för transfusionsmedicin är listade på hemsidan. Jan Säfwenberg från Uppsala är tillsvidare sammankallande. Kerstin Elvin från Stockholm (nationell studierektor) ska kontaktas om någon vill anmäla sitt intresse för examination (kerstin.elvin@karolinska.se).

§74. Rapport Marja-Kaisa Auvinen ang SLS fullmäktige möte den 15 oktober:

 • Kerstin Nilsson, Örebro, och Stefan Lindgren, Malmö, ny ordförande och vice ordförande i Läkaresällskapet.
 • Diskussion hur den kontinuerliga professionella utvecklingen av den specialistkompetente läkaren bör se ut. Svenska Läkaresällskapet, som läkarkårens vetenskapliga kunskapsorganisation, har nu en unik möjlighet att tillsammans med sektionerna skapa ett bra innehåll för fortbildning och frågan kommer att prioriteras.
 • Vid mötet beslöts att SLS ska byta räkenskapsår från brutet år till kalenderår. Ger bättre möjlighet för fullmäktige att påverka om Riksstämman ska organiseras eller inte och hur det budgeteras. Nu har planerna rullat i gång i juni-juli medan fullmäktige får se dem först i oktober, som har varit för sent att stoppa det hela.
 • Ekonomi: SLS har mycket pengar i fonder och aktier, men pga tidigare förluster försvinner kapital snabbt. Efter det här året ska resultat vara i balans.
 • Fullmäktigemöte beslutade att välja in Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) som ny vetenskaplig sektion i SLS.

§75. Rapport från Johanna Strindberg ang Specialitetsföreningarnas representantskap 2 oktober (se bilaga).

§76. Orförande har fått ett brev från Svensk förening för klinisk kemi som ser det som ett stort problem att det inte finns någon förvaltare av NPU-koderna efter årsskiftet. Svensk förening för klinisk kemi föreslår ett gemensamt brev till Socialdepartementet angående NPU-frågan. Vi tackar för förslaget men vi avvaktar tills vidare. Svensk Förening för Klinisk Kemi fortsätter vidare.

§77. Föreningens arbetsgrupp för statistik bjuder anordnade ett arbetsmöte om nationell statistik i Uppsala 25 oktober med syfte att säkerställa att data samlas in korrekt och på samma sätt av alla blodverksamheter samt att alla frågor och synpunkter vid senaste insamlingen blir besvarade på ett nöjaktigt sätt. Mötet blev mycket uppskattat av deltagare. Styrelsen tackar arbetsgruppen för detta arbete.

§78. Nästa Vårmöte är planerad 7-8 maj 2014 på Berns salonger i Stockholm. Inbjuden Claes Högman föreläsare är professor Dennis Lo från Hongkong. Huvudtema kommer att vara screening och diagnostik vid graviditet, men programmet innehåller också mycket annat.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2013-10-08

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 8 oktober 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§48. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§49. Kalendarium:

 • Telefonmöte 131129 kl 09:30-11:00
 • Medicinska Riksstämman 5-6 december 2013 (Gästföreläsning 6 dec anordnad av SFTM)
 • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
 • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§50. Föregående protokoll godkänns.

§51. Remiss från SLS: Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (se bilaga). Barbro Persson informerar Olle Åkerblom för ev synpunkter.

§52. Inga nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte.

§53. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Vi har idag ca 84.000:- kr i kassan.

§54. Uppdatering av målbeskrivning för ST-läkare ang minimitider för klinisk tjänstgöring har tidigare diskuterats. Vi väntar på ett nytt förslag från Utbildningsskottet.

§55. Utbildningsskottet planerar att skickar årliga diagnostiska prov till studierektorer, dessa kan användas som instuderingsfrågor och för utvärdering av ST-läkare.

§56. Handlingar SLS fullmäktigemöte den 15 oktober (se bilaga). Marja-Kaisa Auvinen deltar i mötet.

§57. Nationellt möte för läkarkåren 15 okt kl. 17.30-19.30: hur går vi vidare för en mänskligare sjukvård? (se bilaga).

§58. SLFs inbjudan till nätverksmöte 22 okt för fortbildning. Styrelsen föreslår att Johanna Strindberg deltar i mötet.

§59. SoS inbjudan till informationsmöte 6 nov om revideringen av ST-föreskrifterna (se bilaga). Kerstin Elvin från Utbildningsskottet deltar i mötet.

§60. SoS inbjudan till expertgrupp kring specialitetsövergripande delmål i föreskriften om läkarnas ST, 13-15 jan 2014 (se bilaga). Kerstin Elvin från Utbildningsskottet deltar i internatet.

§61. Kerstin Elvin bjuds in till nästa styrelsemöte 17 januari i Stockholm för rapportering bl a från ovannämnda möten.

§62. Equalis arebete med laboratorieterminologi (se bilaga). Vi äger inte frågan. Detta är mer för SKL att hantera. Sofia Nyström frågar Jan-Olof Hildén för ev synpunkter.

§63. Inga fria föredrag kommer att presenteras vid Riksstämman 2013. Däremot har SFTM anordnat en gästföreläsning. Pär I. Johansson, verksam i Köpenhamn och Claes Högman föreläsare 2012, kommer att föreläsa om transfusionsriktlinjer på Rikstämman. Föreläsningen som äger rum 6 december kl 11-12 kommer att vara hållas på engelska.

§64. Nästa Vårmöte är planerad 7-8 maj 2014 på Berns salonger i Stockholm. Inbjuden Claes Högman föreläsare är professor Dennis Lo från Hongkong. Huvudtema kommer att vara screening och diagnostik vid graviditet, men programmet innehåller också mycket annat.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2013-08-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 23 augusti 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§31. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Barbro Persson och Johanna Strindberg utsågs att justera protokollet.

§32. Kalendarium:

 • Telefonmöte 131008 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 131129 kl 09:30-11:00
 • Gästföreläsning 6 decemberpå Riksstämman anordnad av SFTM
 • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
 • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§33. Marja-Kaisa Auvinen representerar föreningen på SLS fullmäktige den 15 okt 2013.

§34. Johanna Strindberg representerar föreningen på Specialitetsföreningarnas representantskap 2 okt 2013.

§35. Jill Storry från Lund och Norbert Lubenow från Uppsala föreslås som granskare till Vetenskapliga sekreterarna i SLS sektioner.

§36. Lena Åberg svarar på etikprövning av medicinsk forskning.

§37. Styrelsen bestämmer att inte skicka delegat till European Union of Medical Specialists (UEMS) möten men kommer att bevaka information på UEMS hemsida.

§38. Barbro Persson (kassaförvaltare) rapporterar om föreningens aktuella ekonomi. Det finns nu ca 90.000:- kr på kontot. Styrelsen bestämmer att förutom ordförande ha två andra firmatecknare nämligen Barbro Persson (SFTM kassaförvaltare) och Johanna Strindberg (facklig sekreterare/kassör SLFTM).

§39. Styrelsen bestämmer att fr o m 2014 delas resestipendium till max 10.000:- kr/sökande oavsett konferens. För 2014 finns max 40.000:- att dela ut som resestipendium.

§40. Inga nya medlemmar sedan senaste telefonmöte.

§41. I år har SFTM inga fria föredrag på Riksstämman. Däremot, på önskemål från SLS, har SFTM styrelsen inbjudet Pär I. Johansson från Köpenhamn (Claes Högman föreläsare 2012) att föreläsa om transfusionsriktlinjer på Riksstämman i Stockholm. Han har tackat ja och kommer att föreläsa på fredagen den 6 december kl 11-12.

§42. Jan Säfwenberg föreslås fortsätta vara sammankallande i examinationsgruppen tillsvidare.

§43. Det blir Sveriges tur att ordna det nordiska transfusionsmötet 2015. Styrelsen beslutar att mötet arrangeras i Uppsala. Styrelsen föreslår också att Marja-Kaisa Auvinen representerar Sverige i den nordiska sammanhanget när Jan Säfwenberg slutar delta i gruppen.

§44. Utbildningsutskottets förslag ang minimitider för ST-utblidning godkändes ej.  Förslaget skrevs om och skickades tillbaka till utbildningsutskottet för vidare bearbetning. (Förslaget måste ju också godkännas av Svensk Klinisk Immunologisk Förening för att kunna publiceras).

§45. Styrelsen påpekar vikten av intresseanmälningar till att delta i Handboksgruppen för olika kapitel. Arbetet för nya uppdateringar pågår förstås och Birgitta Nilsson Sojka är sammankallande i gruppen. Styrelsen förslår en inlägg på hemsidan om detta så att intresserade medarbetarna anmäler sig till sammankallande för ev deltagande i Handboksarbete.

§46. KITM Vårmöte arrangeras i Stockholm 7-8 maj 2014. Styrelsen accepterar förslaget från Stockholm att Dennis Lo blir årets Claes Högman föreläsare. Han är professor och director för ett forskningsinstitut i Hongkong och den som först publicerade att fetalt DNA kunde påvisas i maternell plasma. Styrelsen förslår att under vårmötet i Stockholm arrangeras fria föredrag från utvalda abstrakt som i övrigt presenteras som poster. Styrelsen förslår att alla abstrakt skickas till Jill Storry senast 31 januari 2014.

§47. Styrelsen beslutar att upptill max 10.000:- kr årligen används för arrangering av BIS möten i Stockholm på SLS lokal.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (ledamot)
Johanna Strindberg (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2013-06-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 13 juni 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)

§23. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§24. Kalendarium:

§25. Föregående protokoll godkänns.

§26. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§27. Under senaste året har föreningen fått 22 nya medlemmar varav 10 BMA,
1 sjuksköterska, 5 specialistläkare, 4 ST-läkare och 2 företag (se listan här).
Styrelsen välkomnar alla nya medlemmar!

§28. Uppdatering av målbeskrivning för ST-läkare ang minimitider för klinisk tjänstgöring diskuteras. Styrelsen anser att definition av olika moment och vad som ska ingå i olika moment måste förtydligas. Alla förslag skickas till Sofia Nyström som sammanställer inför diskussion och beslut vid nästa styrelsemöte i Stockholm.

§29. Inga fria föredrag kommer att presenteras vid Riksstämman 2013. Däremot SFTM bidrar med en föreläsning 6:e december om transfusionsriktlinjer enligt önskemål från Svenska Läkaresällskapet. Föreningens förslag är att SLS bjuder in Pär I. Johansson från Köpenhamn som föreläsare. Mohammad Abedi kontaktar SLS och lämnar förslaget.

§30. Angående specialistexamen i Transfusionsmedicin har föreningen fått följande förslag:

 • Uppsala: Jan Säfwenberg
 • Lund: Martin Olsson, Jill Storry, Jens Kjeldsen Kragh, Josefina Dykes
 • Karlstad: Per-Olof Forsberg
 • Linköping: Miodrag Palfi
 • Stockholm: Agneta Taune Wikman
 • Göteborg: Jan Konar
 • Umeå: Ewa Lassén

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2013-04-11

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 11 april 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§15. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utsågs att justera protokollet.

§16. Kalendarium:

§17. Föregående protokoll godkänns.

§18. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§19. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att efter samråd med sina kollegor skicka sina förslag till nya examinatorer för specialistexamen. Förslag skickas till Jan Konar som sammanställer och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

§20. En kort rapport om föreningens aktuella ekonomi presenteras av Barbro Persson samt medlemsavgiften och Hanboksavgiften diskuteras. Detaljerad rapport och senaste förslag kommer att presenteras vid kommande årsmötet i Linköping 2013-05-06.

§21. Utbildningsutskottet jobbar vidare med uppdatering av utbildningsprogram för specialisttjänstgöring inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. En aktuell diskussion är minimitider för tjänstgöring av ST-läkare inom olika områden. Se föregående protokollet 2013-02-08. Senaste förslag från Svensk Klinisk Immunologisk Förening (SKI) är att tjänstgöring inom autoimmunitets-, allergi- och immunbrist utredningar ökas till 9 månader medan tjänstgöring inom transplantationsimmunologi minskas till 3 månader.

§22. Kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram olika kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer. Genom myndigheternas samverkansgrupp (MSG) vill man kartlägga behov av nationella kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer. SFTM har därför blivit förfrågad att föreslå områden där vi anser att det behövs kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer. SFTMs förslag ska skickas till SBU senast 17 april. Alla synpunkter skickas snarast till Mohammad Abedi.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2013-02-08

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 8 februari 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Jill Storry (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§2. Kalendarium:

 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Vårmöte KITM i Linköping 6-7 maj 2013
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i Stockholm 130823

§3. Föregående protokoll godkänns. Tidigare årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser kommer att scannas in och läggas tillgängliga på den nya hemsidan.

§4. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§5. Styrelsen beslutar att kontakta alla sina medlemmar för uppdatering av medlemsstatus och kontaktinformation. Detta görs genom att skicka ett enkelt webbformulär till alla i nuvarande e-postlista. Förslag att nya medlemmar får ett välkomstbrev från föreningens ordförande.

§6. Genomgång av stadgarna, de behöver revideras bland annat avseende räkenskapsåret.

§7. Sekreteraren rapporterade från SLS möte den 17 januari angående planering för nästa Riksstämma på Stockholm Waterfront, 5-6 december 2013. SLS anser att det behövs en omfattande förnyelse av form och innehåll, för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning i övergripande frågor för läkare. Den 30 januari fick föreningen information om planeringen av årets Riksstämma.

SLS välkomnar att varje sektion föreslår program i samarbete med minst två andra sektioner. Prioritering sker av förslag som är tydligt övergripande tvärsektionellt och gärna kopplat till frågor som drivs i SLS delegationer och kommittéer.

SFTM kommer därför inte ha sitt traditionella fria föredrag i samband med årets Riksstämma. Styrelsen föreslår att dessa fria föredrag presenteras i samband med vårmöte dock tidigast 2014. Beslut om detta kommer att fattas vid årets vårmöte i Linköping 6-7 maj.

Den 15 mars är sista dag för anmälan av förslag till vetenskapligt program av någon/några av följande mötestyper:

 • Föreläsning State of the art
 • Föreläsning Pros and Cons
 • Symposium
 • Workshop
 • Gästföreläsning
 • Meet the expert
 • ST-kurser och workshops med deltagarbevis
 • Debatt

Exempel på ämnen som är relevanta till vår specialitet och kan också vara intressanta för andra specialister:

 • Transfusionsriktlinjer
 • Hantering av stora blödningar
 • Transfusionskomplikationer (Hemovigilans)
 • Transfusionsöverförda smittsjukdomar
 • Nya blodgruppssystem
 • Tidigt fastställande av fostrets blodgrupp med genomisk typning
 • Läkarens roll inom transfusionsmedicin
 • Kvalitetssystem

Styrelsen tar gärna emot förslag till vetenskapligt program.

§8. Status på föreningens ekonomi delgavs styrelsen av kassören. Rapporten kommer att presenteras på årsmötet. Ordförande gav en pedagogisk genomgång av förhållandet mellan föreningarna Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) och Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) samt moderorganisationerna Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Sammanfattningsvis har föreningen för år 2012 ett underskott på ca 100 000 kr beroende på att Handboksgrupperna varit mycket aktiva samt att det blev utgifter i samband med Riksstämman. Underskottet balanseras av 2011 års överskott.

Antalet betalande medlemmar under 2012 var 97 läkare (varav 35 pensionerade läkare) enligt medlemslista från Läkarförbundet samt 13 medlemmar som betalade direkt till föreningen. Tio företag betalar handboksavgift.

Styrelsen diskuterande att eventuellt lägga ett budgetförslag för kommande år för att på så sätt undvika allt för stora variationer mellan åren.

§9. SFTMs resestipendium 2013 uppgår till 40 000kr och ska utannonseras på hemsidan. Styrelsen tackar nej till MacoPharmas förslag att dela ut stipendier för företagets räkning, ordförande kontaktar företagets representant.

§10. Några av våra äldre kollegor/stöttepelare har aviserat kommande avgång från olika grupper som Equalis expertgrupp, BIS och Handboksarbetet. Vad gäller Handboksgruppen får vi alla solidariskt hjälpa till med nyrekrytering av medlemmar från alla regioner och att de får resurser i form av arbetstid för detta viktiga arbete. Ärendet tas till årsmötet.

§11. Minimitider för utbildning av ST-läkare inom Klinisk Immunologi och Transfsuionsmedicin ska fastställas.  Efter en lång diskussion accepterades Utbildningsskottets förslag enligt nedan:

 • Laboratorium för autoimmunitets-, allergi- och immunbrist utredningar: 6 månader
 • Transplantationsimmunologisk laboratorium: 6 månader
 • Transfusionsmedicinsk enhet inkl blodgivarhandhavande, komponentframställning, aferesbehandlngar samt stamcellsskördar: 6 månader
 • Transfusionsmedicinsk enhet med immunhematologiska utredningar: 6 månader
 • Sidotjänstgöring inom patientnära verksamhetsområde/områden, förslagsvis transplantationskirurgi, reumatologi, hematologi, njurmedicin, allergologi och infektion: 6 månader

§12. Vårmötet i Linköping 6-7 maj arrangeras tillsammans med Svensk Klinisk Immunologisk Förening på Linköping Konsert och kongress. Anmälan läggs inom kort ut på hemsidan. Högmanföreläsare blir John Semple. Föreningens 50-årsjubileum kommer att uppmärksammas. ST-läkare kommer att få ett kursintyg.

§13. Ordförande har blivit kontaktad av Mårten Bagge Hansen, klinikchef på Blodbanken, Rigshospitalet, Köpenhamn. Danska sällskapet för klinisk immunologi kommer tillsammans med transfusionscenter i Danmark ansöka om att få arrangera ISBT 2016 i Köpenhamn. I detta sammanhang behöver de hjälp och stöd. Inledningsvis kommer de att be om ett ”letter of support”. Om Köpenhamn väljs som plats för mötet, kan vi också hjälpa till med vetenskapligt program, schemaläggning osv. Ordföranden har i sitt svar lämnat föreningens fulla stöd till detta initiativ.

§14. Ekonomisk säkerhet för kommande arrangörer av vårmöten diskuterades. Ärendet hänskjuts till kommande årsmöte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2012-11-30

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 30 november 2012 (efter föreningens program på Riksstämman)

Deltagare:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Ej närvarande:
Lena Åberg (ordförande)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§116. Diskussion kring förslaget från Utbildningsutskottet angående förändring av den specialistspecifika delen av målbeskrivningen för specialiseringstjänstgöring. Den viktigaste förändringen är införandet av minimitider. Mötet bestämde att beslut får fattas på nästa möte när fler styrelseledamöter är närvarande.

§117.  Information kring föreningens ekonomi. Handboksavgiften för år 2010 – 2012 har återbetalats till Unilab AB som felaktigt har fakturerats på 21 000 kr. Unilab AB ingår i  den del av handboksavgiften som nycklas ut till Landstinget i Östergötland. Mer om föreningens ekonomin kommer att diskuteras vid kommande möten i februari i Stockholm.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)