Protokoll styrelsemöte 2013-10-08

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 8 oktober 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§48. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§49. Kalendarium:

  • Telefonmöte 131129 kl 09:30-11:00
  • Medicinska Riksstämman 5-6 december 2013 (Gästföreläsning 6 dec anordnad av SFTM)
  • Styrelsemöte 140117 i SLS lokal i Stockholm
  • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
  • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm

§50. Föregående protokoll godkänns.

§51. Remiss från SLS: Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer (se bilaga). Barbro Persson informerar Olle Åkerblom för ev synpunkter.

§52. Inga nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte.

§53. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Vi har idag ca 84.000:- kr i kassan.

§54. Uppdatering av målbeskrivning för ST-läkare ang minimitider för klinisk tjänstgöring har tidigare diskuterats. Vi väntar på ett nytt förslag från Utbildningsskottet.

§55. Utbildningsskottet planerar att skickar årliga diagnostiska prov till studierektorer, dessa kan användas som instuderingsfrågor och för utvärdering av ST-läkare.

§56. Handlingar SLS fullmäktigemöte den 15 oktober (se bilaga). Marja-Kaisa Auvinen deltar i mötet.

§57. Nationellt möte för läkarkåren 15 okt kl. 17.30-19.30: hur går vi vidare för en mänskligare sjukvård? (se bilaga).

§58. SLFs inbjudan till nätverksmöte 22 okt för fortbildning. Styrelsen föreslår att Johanna Strindberg deltar i mötet.

§59. SoS inbjudan till informationsmöte 6 nov om revideringen av ST-föreskrifterna (se bilaga). Kerstin Elvin från Utbildningsskottet deltar i mötet.

§60. SoS inbjudan till expertgrupp kring specialitetsövergripande delmål i föreskriften om läkarnas ST, 13-15 jan 2014 (se bilaga). Kerstin Elvin från Utbildningsskottet deltar i internatet.

§61. Kerstin Elvin bjuds in till nästa styrelsemöte 17 januari i Stockholm för rapportering bl a från ovannämnda möten.

§62. Equalis arebete med laboratorieterminologi (se bilaga). Vi äger inte frågan. Detta är mer för SKL att hantera. Sofia Nyström frågar Jan-Olof Hildén för ev synpunkter.

§63. Inga fria föredrag kommer att presenteras vid Riksstämman 2013. Däremot har SFTM anordnat en gästföreläsning. Pär I. Johansson, verksam i Köpenhamn och Claes Högman föreläsare 2012, kommer att föreläsa om transfusionsriktlinjer på Rikstämman. Föreläsningen som äger rum 6 december kl 11-12 kommer att vara hållas på engelska.

§64. Nästa Vårmöte är planerad 7-8 maj 2014 på Berns salonger i Stockholm. Inbjuden Claes Högman föreläsare är professor Dennis Lo från Hongkong. Huvudtema kommer att vara screening och diagnostik vid graviditet, men programmet innehåller också mycket annat.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)