Protokoll styrelsemöte 2014-01-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 17 januari 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§79. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§80. Kalendarium:

  • Telefonmöte 140314 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
  • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
  • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
  • Konstituerande styrelsemöte 140508 efter årsmöte i Stockholm
  • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
  • Höstinternat 140829, Stockholm

§81. Föregående protokoll godkänns.

§82. Inga aktuella remisser från Socialstyrelsen eller andra organisationer.

§83. Ny SFTM medlem: Mirjam Hägglöf, ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus Umeå. Styrelsen hälsar välkomna!

§84. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En delajerad rapport kommer att presenteras vis årsmöte 140507 i Stockholm.

§85. Enligt våra stadgar  får vi enbart räkna de medlemmar som betalar medlemsavgiften årligen. Styrelsen beslutar att skicka ut en påminnelse till alla medlemmar för betalning av medlemsavgiften för 2014. Är man läkare och dessutom medlem i Svenska läkarförbundet (SLF) sker faktureringen genom SLF. Medlem, som uppnått 65 levnadsår, samt hedersledamöter är befriade från erläggande av årsavgift.

§86. Rapport från Kerstin Elvin, Nationell studierektor, Utbildningsskottet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Se bifogade presentation.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)