Protokoll styrelsemöte 2014-04-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 25 april 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§98. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utsågs att justera protokollet.

§99. Kalendarium:

 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
 • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
 • Konstituerande styrelsemöte 140508, kl 10:20-10:35 i Stockholm
 • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
 • Höstinternat 140829, Stockholm

§100. Föregående protokoll godkänns.

§101. Remiss från Socialstyrelsen: En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (se bilaga 1). Svar till Socialdepartementet senast den 19/6.

§102. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En detalajerad ekonomisk rapport kommer att presenteras vid förningens årsmöte 140507 i Stockholm.

§103. Nya SFTM medlemmar:

 1. Vigith Andrews, Underläkare, KITM, Lund
 2. Maria Lundgre, ST-läkare, KITM, Lund
 3. Ingegerd Hedman, Umeå

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§104. Utbildningsskottet jobbar vidare med utbudet av SK-liknande kurser. Det finns även ett behov av fler SPUR-inspektörer inom transfusionsmedicin. För närvarande är Agneta Seger Mollén den enda tillgängliga SPUR-inspektören inom transfusionsmedicin. Under hösten 2014 kommer utbildning av SPUR-inspektörer att anordnas i LIPUS regi.

§105. Till vårmötet har totalt 20 abstracts inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin inkommit. Sju av dessa är utvalda för muntlig presentation. Se programmet KITM Vårmöte 7-8 maj 2014.

§106. SFTM resestipendum för 2014 (totalsumma 27000:- kr) tilldelades till tre sökanden:

 1. Margareta Melin, Sektionschef, KITM, Umeå (för deltagande i KITM Vårmötet 7-8 maj 2014 i Stockholm)
 2. Monica Norlund, Laboratorieinstruktör, KITM, Umeå (för deltagande i KITM Vårmötet 7-8 maj 2014 i Stockholm)
 3. Annika Hult, Disputerad BMA, KITM, Lund (för deltagande i konferensen Glyco-T the 9th International Symposium on Glycosyltransferases 18-21 June 2014, Port, Portugal)

§107. SFTM resetipendiesumman för 2015 kommer att fastställas vid kommande årsmötet i maj i Stockholm. Styrelse kommer att förslå en totalsumma på 40.000 kronor per år i fortsättning och att beloppet som utdelas är maximalt 10.000:-/person.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)