Protokoll styrelsemöte 2013-06-13

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 13 juni 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Barbro Persson (kassaförvaltare)

§23. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§24. Kalendarium:

§25. Föregående protokoll godkänns.

§26. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§27. Under senaste året har föreningen fått 22 nya medlemmar varav 10 BMA,
1 sjuksköterska, 5 specialistläkare, 4 ST-läkare och 2 företag (se listan här).
Styrelsen välkomnar alla nya medlemmar!

§28. Uppdatering av målbeskrivning för ST-läkare ang minimitider för klinisk tjänstgöring diskuteras. Styrelsen anser att definition av olika moment och vad som ska ingå i olika moment måste förtydligas. Alla förslag skickas till Sofia Nyström som sammanställer inför diskussion och beslut vid nästa styrelsemöte i Stockholm.

§29. Inga fria föredrag kommer att presenteras vid Riksstämman 2013. Däremot SFTM bidrar med en föreläsning 6:e december om transfusionsriktlinjer enligt önskemål från Svenska Läkaresällskapet. Föreningens förslag är att SLS bjuder in Pär I. Johansson från Köpenhamn som föreläsare. Mohammad Abedi kontaktar SLS och lämnar förslaget.

§30. Angående specialistexamen i Transfusionsmedicin har föreningen fått följande förslag:

  • Uppsala: Jan Säfwenberg
  • Lund: Martin Olsson, Jill Storry, Jens Kjeldsen Kragh, Josefina Dykes
  • Karlstad: Per-Olof Forsberg
  • Linköping: Miodrag Palfi
  • Stockholm: Agneta Taune Wikman
  • Göteborg: Jan Konar
  • Umeå: Ewa Lassén

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)