Protokoll styrelsemöte 2014-11-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 28 november 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Emma Watz (ledamot)

§153. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§154. Kalendarium:

  • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
  • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
  • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
  • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
  • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§155. Föregående protokoll godkänns.

§156. Inga nya remisser har inkommit.

§157. Nya medlemsansökningar: Gertrud Naess, Quality Assurance Manager från företaget Labex hälsas välkommen.

§158. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god.

§159 Utbildning: