Protokoll styrelsemöte 2013-02-08

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 8 februari 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Jill Storry (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs att justera protokollet.

§2. Kalendarium:

 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Vårmöte KITM i Linköping 6-7 maj 2013
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i Stockholm 130823

§3. Föregående protokoll godkänns. Tidigare årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser kommer att scannas in och läggas tillgängliga på den nya hemsidan.

§4. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§5. Styrelsen beslutar att kontakta alla sina medlemmar för uppdatering av medlemsstatus och kontaktinformation. Detta görs genom att skicka ett enkelt webbformulär till alla i nuvarande e-postlista. Förslag att nya medlemmar får ett välkomstbrev från föreningens ordförande.

§6. Genomgång av stadgarna, de behöver revideras bland annat avseende räkenskapsåret.

§7. Sekreteraren rapporterade från SLS möte den 17 januari angående planering för nästa Riksstämma på Stockholm Waterfront, 5-6 december 2013. SLS anser att det behövs en omfattande förnyelse av form och innehåll, för att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning i övergripande frågor för läkare. Den 30 januari fick föreningen information om planeringen av årets Riksstämma.

SLS välkomnar att varje sektion föreslår program i samarbete med minst två andra sektioner. Prioritering sker av förslag som är tydligt övergripande tvärsektionellt och gärna kopplat till frågor som drivs i SLS delegationer och kommittéer.

SFTM kommer därför inte ha sitt traditionella fria föredrag i samband med årets Riksstämma. Styrelsen föreslår att dessa fria föredrag presenteras i samband med vårmöte dock tidigast 2014. Beslut om detta kommer att fattas vid årets vårmöte i Linköping 6-7 maj.

Den 15 mars är sista dag för anmälan av förslag till vetenskapligt program av någon/några av följande mötestyper:

 • Föreläsning State of the art
 • Föreläsning Pros and Cons
 • Symposium
 • Workshop
 • Gästföreläsning
 • Meet the expert
 • ST-kurser och workshops med deltagarbevis
 • Debatt

Exempel på ämnen som är relevanta till vår specialitet och kan också vara intressanta för andra specialister:

 • Transfusionsriktlinjer
 • Hantering av stora blödningar
 • Transfusionskomplikationer (Hemovigilans)
 • Transfusionsöverförda smittsjukdomar
 • Nya blodgruppssystem
 • Tidigt fastställande av fostrets blodgrupp med genomisk typning
 • Läkarens roll inom transfusionsmedicin
 • Kvalitetssystem

Styrelsen tar gärna emot förslag till vetenskapligt program.

§8. Status på föreningens ekonomi delgavs styrelsen av kassören. Rapporten kommer att presenteras på årsmötet. Ordförande gav en pedagogisk genomgång av förhållandet mellan föreningarna Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) och Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) samt moderorganisationerna Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Sammanfattningsvis har föreningen för år 2012 ett underskott på ca 100 000 kr beroende på att Handboksgrupperna varit mycket aktiva samt att det blev utgifter i samband med Riksstämman. Underskottet balanseras av 2011 års överskott.

Antalet betalande medlemmar under 2012 var 97 läkare (varav 35 pensionerade läkare) enligt medlemslista från Läkarförbundet samt 13 medlemmar som betalade direkt till föreningen. Tio företag betalar handboksavgift.

Styrelsen diskuterande att eventuellt lägga ett budgetförslag för kommande år för att på så sätt undvika allt för stora variationer mellan åren.

§9. SFTMs resestipendium 2013 uppgår till 40 000kr och ska utannonseras på hemsidan. Styrelsen tackar nej till MacoPharmas förslag att dela ut stipendier för företagets räkning, ordförande kontaktar företagets representant.

§10. Några av våra äldre kollegor/stöttepelare har aviserat kommande avgång från olika grupper som Equalis expertgrupp, BIS och Handboksarbetet. Vad gäller Handboksgruppen får vi alla solidariskt hjälpa till med nyrekrytering av medlemmar från alla regioner och att de får resurser i form av arbetstid för detta viktiga arbete. Ärendet tas till årsmötet.

§11. Minimitider för utbildning av ST-läkare inom Klinisk Immunologi och Transfsuionsmedicin ska fastställas.  Efter en lång diskussion accepterades Utbildningsskottets förslag enligt nedan:

 • Laboratorium för autoimmunitets-, allergi- och immunbrist utredningar: 6 månader
 • Transplantationsimmunologisk laboratorium: 6 månader
 • Transfusionsmedicinsk enhet inkl blodgivarhandhavande, komponentframställning, aferesbehandlngar samt stamcellsskördar: 6 månader
 • Transfusionsmedicinsk enhet med immunhematologiska utredningar: 6 månader
 • Sidotjänstgöring inom patientnära verksamhetsområde/områden, förslagsvis transplantationskirurgi, reumatologi, hematologi, njurmedicin, allergologi och infektion: 6 månader

§12. Vårmötet i Linköping 6-7 maj arrangeras tillsammans med Svensk Klinisk Immunologisk Förening på Linköping Konsert och kongress. Anmälan läggs inom kort ut på hemsidan. Högmanföreläsare blir John Semple. Föreningens 50-årsjubileum kommer att uppmärksammas. ST-läkare kommer att få ett kursintyg.

§13. Ordförande har blivit kontaktad av Mårten Bagge Hansen, klinikchef på Blodbanken, Rigshospitalet, Köpenhamn. Danska sällskapet för klinisk immunologi kommer tillsammans med transfusionscenter i Danmark ansöka om att få arrangera ISBT 2016 i Köpenhamn. I detta sammanhang behöver de hjälp och stöd. Inledningsvis kommer de att be om ett ”letter of support”. Om Köpenhamn väljs som plats för mötet, kan vi också hjälpa till med vetenskapligt program, schemaläggning osv. Ordföranden har i sitt svar lämnat föreningens fulla stöd till detta initiativ.

§14. Ekonomisk säkerhet för kommande arrangörer av vårmöten diskuterades. Ärendet hänskjuts till kommande årsmöte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jan Konar (ledamot)