Protokoll styrelsemöte 2014-03-14

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 14 mars 2014

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§87. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén utsågs att justera protokollet.

§88. Kalendarium:

 • Telefonmöte 140425 kl 09:30-11:00
 • KITM Vårmöte 7-8 maj 2014, Stockholm
 • Årsmöte SFTM och SLFTM 140507 i Stockholm
 • Konstituerande styrelsemöte 140508 efter årsmöte i Stockholm
 • Telefonmöte 140613 kl 09:30-11:00
 • Höstinternat 140829, Stockholm

§89. Föregående protokoll godkänns.

§90. SFTM har fått remiss från Socialstyrelsen ang förslag på kursämnen (se bilaga 1). Remissen är en del av Socialstyrelsens utvecklingsarbete Kursämnen under ST, ett utvecklingsarbete för kurser under ST som syftar till att göra utbudet av kurser mer behovsstyrt. En sammanställning av de kursämnen som arbetats fram i två workshoppar under hösten 2013 med en expertgrupp från klinisk immunologi och transfusionsmedicin har skickats till Socialstyrelsen (se bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4).

§91. SFTM har fått en remiss från Svenska Cardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och emostas (se bilaga 5 och bilaga 6) ang Råden om trombocythämmarbehandling. En arbetsgrupp har, på uppdrag av Svenska Cardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, tagit fram rekommendationer hur man kan hantera vanligt förekommande kliniska situationer där trombocythämmande behandling är inblandad. Gruppen har representanter från kardiologi, thoraxkirurgi samt koagulationsmedicin. Synpunkter från SFTM har skickats (se bilaga 7).

§92. Ny SFTM medlem:

 1. Simona Oltean, ST-läkare, KITM SU Sahlgrenska Göteborg
 2. Linda Bodecker Zingmark, ST-läkare, NUS, Umeå
 3. Helena Lindholm, Avdelnings chef, KITM, Laboratoriemedicin Västerbotten, Umeå
 4. Åsa Gyberg-Karlsson, BMA, Blodcentralen i Karlskrona
 5. Anna Kronmar, BMA, Blodcentralen i Karlskrona
 6. Ulf Landberg, apotekare på Försvarsmedicincentrum i Göteborg
 7. Eeva Lamberg, Octapharma, Stockholm

Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna!

§93. Kort rapport från Barbro Persson om föreningens aktuella ekonomin. Sammanfattningsvis är ekonomin god och följer i stort sätt budgeten för 2014. En delajerad rapport kommer att presenteras vis årsmöte 140507 i Stockholm.

§94. SLS fullmäktigemöte den 6 maj 2014 (se bilaga 8). Ingen från SFTM styrelse har möjlighet att delta.

§95. SLF fullmäktigemöte den 15 maj 2014 (se bilaga 9). Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM) deltar.

§96. Svenska Läkaresällskapets AT-kväll 2014 anordnas av SLS den 27 mars. (se bilaga 10)

§97. Svenska Läkaresällskapet har efter överenskommelse med Kansliet för de Nationella Kvalitetsregistren åtagit sig uppdraget att under våren 2014 genomföra en kartläggning av samarbete och anknytning mellan SLS sektioner och de nationella kvalitetsregistren (se bilaga 11). Just nu har vi inga registrerade nationella kvalitetsregister. Det pågår dock diskussion inom professionen att skapa en nationell kvalitetsregister för transfusionsmedicin. Rapport om detta arbete presenteras på årstämman den 7 maj i Stockholm. Möjligen vår nationella hemovigilansregister (Blodövervakning i Sverige = BIS) kan registreras som en nationell kvalitetsregister. Detta diskuteras vid nästa BIS möte.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)