Protokoll styrelsemöte 2015-01-23

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 23 januari 2015

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande) var med per telefon två gånger
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Emma Watz utsågs att justera protokollet.

§2. Kalendarium:

 • Telefonmöte 150313 kl 09:00-10:30
 • Telefonmöte 150424 kl 09:00-10:30
 • KITM vårmöte i Lund 150506-07.
 • SFTM och SLFTM årsmöte i Lund 150506.
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 150506.

§3. Föregående protokoll: Ej klart.

§4. Remisser: Registerforskningsremiss med förslag till lagändring är på 545 sidor, har gått till 97 olika instanser. Vi vidarebefordrar länken till berörda forskare lokalt. Emma skickar runt till Scandats forskare samt styrgruppen för kvalitetsregister (Per-Olof Forsberg, Agneta Wikman, Gösta Berlin, Rut Norda). Förslag att upphäva VC-författningen hann vi inte med.

§5. ST-utbildning: Underlag och svar på remissen ”Kursämnen under ST” läggs på hemsidan. Genomgång av Barbro. Vi kan inte ersätta/ta bort några kurser hos oss med någon annan specialitets kurser eftersom många av våra är unika och ämnesspecifika. Ingen annan har den kompetensen. Kärnämnena ska vi bevaka att det inte försvinner några kurser. Vi kan alltså inte vattna ur våra kurskrav med generella kurser.

Parallellt pågår ett arbete från SoS med föreskriften för specialistutbildningar, målbeskrivninagarna och ST kurserna.

§6. Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina: Detta diskuterades också på SweBA mötet. Delegationen ville prata med minister of health etc (där kan vi skicka ett mail till Socialdepartementet och SoS och så får dom sköta det besöken. Vårt förslag var att slussa till vårmötet i Lund då vi alla är samlade så kunde dom träffa representanter från SweBA, SFTM styrelsen, BIS gruppen och Datautskottet mm.

Första dagen av Vårmötet är på engelska. Då skulle delegationen kunna få vara med som gäster på vårmötet och sen studiebesök med sittning dagen innan i Lund. Föreningen och SweBA är värdar men lokaler i Lunds blodcentral. Jill gör preliminära bokningar av konferenslokal för genomgångar av blodverksamheten i Sverige, nationella statistik (Rut Norda), BIS och Datautskottet (Jan Säfwenberg).

Vi beslutar att Ukraina blir inbjudna som våra gäster. SFTM och SweBA betalar deras kostnader runt konferansen (två lunch, galamiddag men också lunch och middagen dagen innan). Styrelsen och SweBA delar på kostnaderna. Delegationen får själva stå för resor och hotellkostnader.

Detta protokoll måste skickas för kännedom till SweBA. Nästa SweBA möte är 21 april.

Plan B är att delegationen från Ukraina kommer till nordiska mötet i transfusionsmedicin Uppsala 2-3 september (där Rut och Jan redan pressenterar). Vi presenterar inte detta i första hand men har som en plan B för oss. Lena Lyxe skriver ett svar till Ukraina.

§7. Rapport från SweBA:

 • BKS (Blodkommunikation Sverige) uppdrag och styrning diskuterades. Verksamhetscheferna i repektive region måste besluta själva och SweBA kan sedan sköta praktiska saker och hjälpa till med genomförandet.
 • Remisser och enkäter: Föreningen bör sköta ISBT men SweBA sköter EBA. Rut Norda sköter Europarådet med statistik etc. I övrigt ska myndigheterna (Helena Ström, SoS) sköta detta med EU angelägenheter, sedan kan vi svara myndigheterna.Om man svarar på enkäter får man resultat från hela europa. Detta komemr via SweBA. Om vi gör olika så ska det framgå om regionala skillnader finns.

§8. Info om forskningsanslag, bidrag och stipendier från SLS: Sista ansökningsdag 1 feb 2015. Läggs som nyhet på hemsidan.

§9. Rapport från specialistföreningarnas representantskapsmötet 21/10 2014: Johanna representerade oss och gav en muntlig rapport. Detaljerad information finns på SLFs hemsida. Nästa möte blir 24/3 i Stockholm, Johanna går sedan i pension. Ny facklig sekreterare behövs därefter.

Den fackliga sekreteraren bevakar även Fullmäktige (årsmötet) i läkarförbundet i maj 26-27. Specialistföreningarna och geografiska föreningarna har rösträtt. Lena eller Emma kommer att delta.

Johanna deltar även i SLS fullmäktige som är på hösten med mer vetenskapligt program. Alla som är medlemmar i SLS får besked om detta.

§10. Nominering ordf och kallelse specialitetsföreningarnas repr.skap 24 mars 2015: SFTM nominerar ingen speciell.

§.11. Förslag till mottagare av SLS 2015 års priser: Om någon vill nominerar någon så får man kontakta styrelsen.

§12. Nya medlemmar: Sofia Smargianaki, ST-läkare i Malmö, hälsas välkommen.

Norbert har haft kontakt med det nya djursjukhuset i Uppsala och informerat dem om komponentkontroller och handbokskapitlet. Han har bjudit i dem som medlemmar.

Tre medlemmar har avlidit och några har avgått med pension. Dags att skicka ut påminnelser om betalning av medlemsavgiften 2015.

§13. Ekonomi: Barbro Persson gick igenom förra årets budget. För 2013 betalade 10 st medlemmar sin medlemsavgift på 100 kr, efter påminnelser betalade 2014 hela 63 st sina medlemsavgifter. 13 företag betalar 1000 kr som Handboksavgift. Tillkommer 100 000 kr för Handboksavgift som nycklas ut till regionala blodverksamheter efter antalet tappningar. Från läkarförbundet har inkommit 6785 kr (100 kr per medlem minus en liten summa för PG). Totalt har det inkommit 127000 kr jfr med 123000 kr för året innan. Barbros lista på betalande ska synkas med Mohammads maillista. På kontot kvarstår 120000 kr vid årsskiftet. God ekonomi, sammanställningen har lämnats till revisorerna till årsmötet. Pengarna på fonden får stå kvar till dess de återfår sitt nominella värde med ränta.

§14. Resestipendium: Nu måste stipendieansökan läggas ut på hemsidan, för sista anmälningsdag 15/3. Stipendiesumman har vid årsmöte 2014 fastställts till 40 000 kr för år 2015. Beloppet kan delas mellan flera sökande (max 10 000 kr/person). En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet. Nämndens beslut kan ej överklagas.

§15. Nytt från utbildningsutskottet: Mycket arbete har lagts ner med remisser enligt ovan. Man har inte hunnit med utb/kurs för färdiga specialister. Afererskurs planeras till v 45. Nordiska kurser ex i Oslo om hemoterapi. Har telefonmötet regelbundet med nordiska kollegor.

Barbro vill gärna ställa sin plats i utbildningsutskottet till förfogande. Det Behövs en person som har fokus på TM. Kanske Sofia Nyström i Linköping eller någon annan yngre kollega kan vara ett bra förslag.

§16. SPUR inspektioner: Johanna och Nikolas Holtius gick utbildn och gjorde tre inspektioner i Lund, Stockholm och Umeå. Agneta Seger Mollén är nyutbildad inspektör. Ulla Öjevall på SLS har hand om utbildningarna till inspektör. Nicholas har ej avgått ännu. Det saknas inspektörer för klinisk immunologi sedan Bo Nilsson och Martin Olsson slutat. Lotta och Olof Hultgren har anmält intresse. Mohammad lägger ut info på hemsidan efer kontakt med Agneta. Lena skickar fråga till Nicholas om han vill fortsätta. Upprop på årsmötet om fler vill.

§17. Handboken: Kap 4 om blodkomponenter ligger ute på remiss. Handboksmedarbtare efterlyses, alla som känner sig manade kan anmäla sig till Birgitta Nilsson Sojka som är sammankallande.

Handboken skrivs idag i ett format som bara Olle Åkerblom kan hantera. Detta är för skakigt. Birgitta behöver ta tag i att en ny mall fastställs. Mohammad ska ha dialog med Olle med Birgitta för kännedom.

§18. Vårmötet i Lund: Claes Högman-föreläsare blir James C Zimring, MD, från Seattle, välkänd, duktig och trevlig. Är läkare och Immunolog. Jobbat mycket med hemolys och immunologisk bakgrund till detta. Lena skickar formel inbjudan som Högman-föreläsare. Styrelsen godkänner detta.

Den som håller i mötet behöver hantera alla pengarna. Finansiering av vårmötet om ev över- underskott? Via kliniken eller via föreningens kassör? Kliniken får ta det om det fungerar, om man får bilda en projektkonto lokalt. Föreningen kan inte användas eftersom vi inte har ett org nr för skatteberäkning men SweBA kan anlitas. Högman-föreläsarens resa och uppehälle står föreningen för. Sponsring kanske inte får ske längre, kolla nya avtalet med industrin. I så fall blir deltagaravgiften högre. SFTM kan stå som garant med 20000 kr om de går med förlust. Ev sponsorer får inte släppas fram att föreläsa. Registrering via hemsida kan skötas av Mohammad.

§19. Martin Olsson har sagt upp sin plats som del-editor för Transfusion Medicine, BBTS officiella tidskrift. Jill tar ev över. Dave Hobbit (editor) är intresserad att av att vi blir medlemmar i Transfusion Medicine. Frågan om medlemsskap och mer aktiv del i arbetet med tidningens innehåll bordlägges tills vidare. Kostnad och arbetsinsats måste utredas innan beslut kan tas.

§20. Styrelsens sammansättning kommer att förändras när Johanna går i pension och Ewa lämnar sin plats. Om man avgår, viktigt att man aviserar detta till valberedningen. Viktigt också att vi tänker på succession ordningen och tar in de nya.

§21. Arkivet: Lena håller på att utreda möjligheten att utnyttja SLS arkiv för ex BIS-pärmar mm. Det finns även en möjlighet på SLF. Under våren ska pärmarna vara på plats.

§22. SAG-gruppens hemsida: Svensk aferesgrupp träffas regelbundet 2 ggr/år. SAG hemsidan måste uppdateras och helst flyttas till föreningens hemsida. Förslag till årsmötet att inrätta SAG som en arbetsgrupp inom föreningen. Då kan Mohammad flytta SAG hemsidan under föreningens hemsida.

§23. Nordiska mötet i Uppsala: Nordiska transfusionsmöte planeras 2-3 september 2015 i Uppsala konsert och kongressNorbert är nu Sveriges representant i programkommittén men det är lite oklart vilka som i övrigt ingår, generationsskifte på flera håll. Ev föreläsare bör vidtalas för undersökningar/enkäter i god tid. Ordföranden i respektive förening måste vidtalas om det är oklart vilka som ingår. Svein från Island och Morten från Danmark är kvar. Tor från Norge och Tom från Finland är oklara. Norbert mailar runt och försöker starta upp och dra runt detta.

Förslag till punkter: Automation på blodcentraler inkl komponentframställning, organisationsformer inom de olika länderna, patient blood management, hemovigilansdata och TM-läkarens roll i ex fetal RhD-diagnostik. Folke Knutson sköter organisationskommittén. Alla kan skicka förslag på programpunkter till Norbert.

§24. Sammanslagning av SFTM och SKI: Ett arbetsgrupp bestående Johanna, Mohammad och Sofia har diskuterat följande punkter i ett telefonmöte:

 • SKI har 110 TM har 202 medlemmar. Hur många fysiska personer är detta?
 • Vi behöver slå ihop stadgarna.
 • Skillnader i medlemsavgift
 • SFTM har handboken som drar in 100000 kr på den och som måste få fortleva så att man kan fortsätta arbeta med detta. SKI har nationella PM. SKI har sannolikt flera frågor som behövs för konsensusbeslut som tas internationellt och nationellt.
 • Måste definiera hur styrelsen för den gemensamma styrelsen ska vara sammansatt.
 • Hur ser det ut i Norden? Europa? Omvärldsanalys bör göras.
 • Ämnet bör pressentera på årsmötet med styrelsens förslag på lösning.
 • Det finns önskemål om att ha ett fysiskt möte med SKI föreningen före vårmötet.

Lena svarar Ola med att skicka vårt underlag från utredningsgruppen. Gruppen behöver ha ett möte med SKI föreningen under våren. Vi har två styrelsemöten till innan.

Viktigt att inte tappa fackliga föreningen vid ett ev samgående. Vi kollar hur andra har löst det hela med relationen mellan SLS och SLF i andra föreningar. Gruppen behöver ta reda på. Om vi vet hur andra har gjort mailar vi det till Johanna.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Emma Watz (ledamot)