Protokoll styrelsemöte 2014-08-29

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 29 augusti 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande) var med per telefon två gånger
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)
Emma Watz (ledamot, SLFTM)

§121. Mötens ordförande Ewa Lassén hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekreterare för detta möte utsågs Mohammad Abedi. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§121. Kalendarium:

  • Extra telefonmöte 140912 kl 09:00-10:30 för diskussion ang ST remissen
  • Telefonmöte 141010 kl 13:00-14:30
  • Telefonmöte 141128 kl 09:00-10:30
  • Styrelsemöte 150123 i Stockholm

§122. Föregående protokoll godkänns. Dock kanske det måste stå att Lena och Barbro är firmatecknare om Nordea kräver. Detta har dragit ut på tiden.

Senaste årsberättelsen för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) finns inte på hemsidan.

Konstituerande mötesprotokoll saknas för de två föreningarna, Mohammad fixar det.

§123. Nya remisser: Läkares ST-utbildning. Barbro och de övriga i utbildningsutskottet ska träffas 1:a september och sedan till de olika experterna som man utsett för olika delar av målbeskrivningen. SoS tittar på lagtexten men vår förening lägger största krutet på de specialitetsspecifika målen, ex kraven på kurser måste minskas för KITM. Styrelsen emotser utbildningsutskottets förslag till skrivelse. All info med bilagor finns i mail från 2/6 från Lena. Allergologi föreslås ligga under KITM. Remissvar senast 30/9. Vi diskuterar lokalt och mailar synpunkter så sammanställs dem och vi skickar in till SoS.

§124. Ekonomisk redovisning: Flera nya medlemmar under året, vi har nu 70 betalande läkarmedlemmar. 126 tkr finns i kassan, främsta inkomsten är Handboksavgiften från företag och blodcentralerna (enligt SweBAs tappningsnyckel).

§125. SweBA och SFTM bjuder in till en dag med förberedelser för Kvalitetsregistret ”Blod från givare till patient”. Tid: Måndagen den 13 oktober 2014, kl. 10-16. Plats: Svenska Läkaresällskapets Stora Sal, Stockholm. Anmälan senast 2 oktober. Kostnaden står SweBA för.

§126. Nya medlemmar:

  • Ulrica Alström, thoraxanestesiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Helena Ström, BMA, Socialstyrelsen

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna!

§127. Rapport från utbildningsutskottet: Remissen enligt ovan. Man håller telmöte med övriga Norden två ggr/år. Planerade kurser: Hemoterapi 2015 och afereskursen 2015. Även distansundervisning från Oslo. Maria Lundgren i Skåne har kontakt med dem. Kliniken betalar en slant för detta, man är nöjda i Skåne. Se även Rullande kurser i Scandinavien.

§128. Aktuellt om Handboken: Vi har tre äldre kapitel, kap 14 (har borttagen länk). Kap 1 och kap 17 är på gång att uppdateras, planen ligger som bilaga 5 i vårt årsmötesprotokoll.

§129. Aktuellt från BIS: Det webbaserade systemet behöver uppdateras för nya funktioner och ny layout för myndighetsrapportering. Mohammad vill utveckla nya databasen i FileMaker Pro. Alla IT avdelningar på olika landsting måste dock godkänna detta och det tar tid. Inför uppdatering vill dock BIS-gruppen konsultera med Datainspektion även om personuppgifter liksom namn eller personnummer på blodgivare eller blodmottagare ej registreras. Vore bra om man slipper dubbelrapportering med det lokala avvikelsesystemet. Jfr nya kvalitetssystemet ”Från blod från givare till patient”– ska BIS vara en del av projektet? Mohammad frågar Rut om detta.

§130. Erfarenheter från Vårmötet 2014 i Stockholm: Enkätsvar positiva men sammanställning ej klar, pos i budget. Kommer från Emma när det är klart. Klagomål att det var trångt med posterutställningen i baren men bra idé att ha den mitt i det sociala eventet. Nästa är planerat till 6-7 maj 2015 i Lund, 7 frivilliga i Lund har anmält sig till arrangörsgruppen. Vi diskuterar problemet med att höja nivån på mötet och att hålla mötet på engelska, BMA/ssk tycker inte att det är värt att åka på detta. Vilken är vår målgrupp? Huddinge/Linköpingsdagarna är riktade till BMA/ssk, vi måste erbjuda en lite högre nivå nationellt. Martin Olsson har funderingar om nästa Högman-föreläsare. Jill mottar gärna förslag via mail.

§131. Framtida samarbetsformer och samarbete med SKI. Mohammad visade protokoll på deras årsmöte, Ola Winqvist och de andra var positivt inställda att bilda en gemensam förening men det behöver arbetas fram ett förslag av en utsedd arbetsgrupp. Fördelar med sammanslagning kontra arbete med att se över stadgar och jobba med detta. SKI är en mindre förening, vad har vi för olika inriktning? Kan vi fortsätta med vårt arbete med bara en övergripande styrelse? Uppdrag åt Lena att kontakta Ola för att skapa en projektgrupp? Enligt deras årsmötesprotokoll så har de i avsikt att kontakta oss.

§132. Medicinska riksstämman 4-5 december 2014: Program finns på SLS hemsida. Vi har ingen aktivitet inplanerad i år. Ex på intressant punkt: Ersättning vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt? Vävnadsrådet har gjort en utredning som presenterades i våras, den ska diskuteras.

§133. Arkivering av föreningens gamla papper: Var ska de förvaras? I källararkiv på SLF/SLS, detta kan Lena fixa. Det finns minst 20 pärmar i Uppsala. De borde egentligen scannas in och läggas på hemsidan. Vem har tid med detta? Barbro ska kolla vad ett företag tar för inscanning.

§134. Ukraina-samarbete: Lena föreslår Stockholm, men Emma hänvisar till Göteborg vilket Lena accepterar. Rut och Thorkild får diskutera IT med dem.

§135. Ebola: Göteborgs handlingsplan är utsänd via mail, finns en nationell från Socialstyrelsen också, se här. Finns inga direkta detaljer hur man ska handhava prover i SoS info.

§136. Granskare för vetenskapligt arbete, nominering: Jill och Norbert

§137. Engelska namn: Styrelsen enas att föreningarna heter så på engelska:

  • The Swedish Society of Transfusion Medicine (SFTM)
  • The Swedish Medical Association of Transfusion Medicine (SLFTM)

§138. Representantskap för fackliga sekreterare, SLF 21/10. Johanna var på förbundets fullmäktige i våras och går på detta möte också.

§139. SLS fullmäktige bevistades av Marja-Kaisa Auvinen förra året men hon kunde inte gå i våras.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (ledamot)