Protokoll styrelsemöte 2012-11-30

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, fredagen den 30 november 2012 (efter föreningens program på Riksstämman)

Deltagare:
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Ej närvarande:
Lena Åberg (ordförande)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§116. Diskussion kring förslaget från Utbildningsutskottet angående förändring av den specialistspecifika delen av målbeskrivningen för specialiseringstjänstgöring. Den viktigaste förändringen är införandet av minimitider. Mötet bestämde att beslut får fattas på nästa möte när fler styrelseledamöter är närvarande.

§117.  Information kring föreningens ekonomi. Handboksavgiften för år 2010 – 2012 har återbetalats till Unilab AB som felaktigt har fakturerats på 21 000 kr. Unilab AB ingår i  den del av handboksavgiften som nycklas ut till Landstinget i Östergötland. Mer om föreningens ekonomin kommer att diskuteras vid kommande möten i februari i Stockholm.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)