Protokoll styrelsemöte 2013-04-11

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Torsdagen den 11 april 2013

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jan Konar (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Ewa Lassén (vice ordförande)

§15. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Sofia Nyström utsågs att justera protokollet.

§16. Kalendarium:

§17. Föregående protokoll godkänns.

§18. Inga relevanta remisser har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

§19. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att efter samråd med sina kollegor skicka sina förslag till nya examinatorer för specialistexamen. Förslag skickas till Jan Konar som sammanställer och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

§20. En kort rapport om föreningens aktuella ekonomi presenteras av Barbro Persson samt medlemsavgiften och Hanboksavgiften diskuteras. Detaljerad rapport och senaste förslag kommer att presenteras vid kommande årsmötet i Linköping 2013-05-06.

§21. Utbildningsutskottet jobbar vidare med uppdatering av utbildningsprogram för specialisttjänstgöring inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. En aktuell diskussion är minimitider för tjänstgöring av ST-läkare inom olika områden. Se föregående protokollet 2013-02-08. Senaste förslag från Svensk Klinisk Immunologisk Förening (SKI) är att tjänstgöring inom autoimmunitets-, allergi- och immunbrist utredningar ökas till 9 månader medan tjänstgöring inom transplantationsimmunologi minskas till 3 månader.

§22. Kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram olika kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer. Genom myndigheternas samverkansgrupp (MSG) vill man kartlägga behov av nationella kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer. SFTM har därför blivit förfrågad att föreslå områden där vi anser att det behövs kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer. SFTMs förslag ska skickas till SBU senast 17 april. Alla synpunkter skickas snarast till Mohammad Abedi.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Sofia Nyström (suppleant)