Protokoll styrelsemöte 2012-09-28

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, tisdagen den 28 september 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§90. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§91. Kalendarium:

 • Telefonmöte 121116 kl 09:00-10:30
 • Fria föredrag på Rikstämman 121130 kl 08:30-13:00
 • Styrelsemöte efter föreningens fria föredrag på Riksstämman 30 nov kl 13:00-14:00
 • Styrelsemöte 130207 på Blodcentralen, Huddinge (ekonomiskt möte)
 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00

§92. Rapport från Barbro Persson om senaste möte av Utbildningsskottet 120903: Medlemmar i Utbildningsskottet som är gemensamt för klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av Kerstin Elvin från Stockholm (nationell studierektor), Lillemor Skattum från Lund, Stella Larsson från Stockholm, Barbro Persson från Uppsala Johan Rönnelid från Uppsala. Utbildningsskottet träffas regelbundet och jobbar mest med kurser för blivande specialister. Liknande kurser finns även i Danmark och Norge. I Danmark betalar man inte kursavgift och därför svenska läkare kan delta i mån av plats. Anordning av kurser i Norge är mer lik vad vi har i Sverige. Läs minnesanteckningar Utbildningsskottet telefonmöte 120903.

 • Målbeskrivning för specialistutbildning i klinisk immunologi och transfusionsmedicin ska läggas på vår hemsidan.
 • Relevanta kurser för våra ST-läkare ska läggas på vår hemsidan.
 • Minimitider för randande ST-läkare i olika sektioner inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin diskuterades. Ett förslag bearbetas på Utbildningsskottet om t ex minimum 3 månaders randning i relevanta sektioner t ex transplantationsimmunologi men inget beslut har fattats än.
 • Det finns en specialistexam inom vår specialitet men den är ej obligatorisk.
 • Förslaget att införa årliga diagnostiska prov för ST-läkare inom KITM har godkänts av styrelserna för respektive specialistförening. Ett årligt diagnostiskt prov skall vara till hjälp för kontinuerlig utvärdering av ST-läkarnas kompetensutveckling och vara en konstruktiv återkoppling på detta. Återkoppling är en viktig komponent i lärandeprocessen och både ST-läkare och handledare behöver veta hur lärandet utvecklas. Ett gemensamt prov underlättar också en nationell sammanhållen utbildning. Provet skall även kunna vara ett hjälpmedel för ST-läkaren att ställa krav på utbildning och handledning samt för handledarna att identifiera kunskapsluckor. Studierektorn på respektive sjukhus har ett övergripande ansvar för sammanställningen och utskick till övriga universitetssjukhus. Provet skickas till den lokala studierektorn för vidare distribuering till handledare och ST-läkare.

§93. Socialdepartementet har beslutat att huvudmannaskapet för IPULS kärnverksamhet – administration av SK-kurser och utvecklingsprojekt – skall övertas av Socialstyrelsen. I och med detta kommer IPULS som bolag att på sikt upphöra. Vilken institution som tar över huvudmannaskapet för IPULS övriga verksamhet, det vill säga inspektioner och kurscertifiering är ännu ej fastställt. SLS har ordnat en paneldebatt 2 okt om ”Vidareutbildning, fortbildning och kvalitetsutveckling. Vad vill professionen efter IPUS?”. Mötet går att ses efterhand i http://79.136.112.58/ability/show/qks/sls2okt12/speed.asp

Läs även minnesanteckningar från möte 120924 på IPULS angående projektet KUST.

§94. Ewa Lassén rapporterar för Birgitta Nilsson-Sojka om mötet Handboksgruppen hade i Stockholm 10-11 september. Birgitta Nilsson-Sojka från Umeå är sammankallande.

 • Arbete med kap 11 och 15 är klart och kommer snart ut på remiss.
 • Broschyren ”Viktigt att veta” är reviderad enl SoS krav och skickat till publikation.
 • Kap 2 och 3 är reviderade enl SoS krav och är klara i mitten av okt.
 • Kap 1, 17 och 5-6 ska revideras under vintern.
 • Kapitlet om stamceller påbörjat. Kapiteln om aferes och genomisk typning har inte kommit igång. Det krävs nationell samordning och det behövs fler som är engagerade i skrivandet. Detta har påpekats redan vid årsmötet 2010.
 • Byte av Handboksgruppsledare bör ske med infasning av de nya under 2013.
 • Det ska finnas två ansvariga för varje kapitel.
 • Viktigt att påpeka att det behövs fler frivilliga krafter och att vi hjälper till nationellt för att upprätthålla Handboksarbetet.

§95. Aktuella status på tillämpning av nya regler i senaste SoS föreskrifter och tillhörande Bilaga 5 rapporteras kort av några styrelsemedlemmar som är medlemmar även i RBS gruppen. Detta ämne är dock mer för RBS att diskutera vidare vilket görs med täta telefonmöte och även möte med representanter från SoS och LV.

§96. Föreningens program vid Riksstämman 30 nov är nu publicerat på hemsidan. Programmet består av 15 fria föredrrag från olika regioner. I år bjuder Föreningen på fika och lättlunch. Speciellt ska alla ST-läkare uppmanas att delta och kliniker bör stå för relevanta kostnader.

§97. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera Föreningen på SLS fullmäktigemöte den 9 oktober och kommer att rapportera tillbaks vi nästa styrelsemöte.

§98. Ewa Lassén kommer att representera Föreningen och deltar i kommande SweBA möten som observatör. SweBAs nästa möte äger rum i Stockholm 121015.

§99. Uppdatering av en kvalitetssäkrad medlemslista behövs. Detta görs enklast genom att Föreningens sekreterare skickar en enkel blankett till alla och begär uppdatering av uppgifter. Rutiner runt hantering av medlemsavgfiter kan också förbättras. Ekonomin kommer att deskuteras mer i detalj vid kommande styrelsemöte 130207 i Huddinge.

§100. Nästa vårmöte äger rum i Linköping 6-7 maj 2013. Denna gång blir premiär för gemensamt vårmöte för transfusionsmedicin och klinisk immunologi. Dessutom fyller Transfusionsföreningen 50 år just 2013. Förslag om hur detta ska firas skickas senast 16 nov till Ewa Lassén och Marja-Kaisa Auvinen. Program och ytterligare information kommer senare men första annonsen är redan ute på hemsidan.

§101. Tills nästa möte ska alla styrelsemedlemmar läsa den aktuella ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare”.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (suppleant)

Protokoll styrelsemöte 2012-08-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 28 augusti 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)

Adjungerad: Martin Olsson

§81. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Marja-Kaisa Auvinen utsågs att justera protokollet.

§82. Information från Martin Olsson, Lund, om ev samarbete mellan SFTM och BBTS:
British Blood Transfusion Society (BBTS) har ju sedan länge Transfusion Medicine  som sin officiella tidskrift som publiceras 4 ggr/år. En trend på sistone verkar vara att öka intresset, engagemanget och kanske också impact-faktorn för en viss publikation genom att knyta mer än ett vetenskapligt sällskap till tidskriften i fråga.

På det senaste redaktörsmötet för BBTS:s tidskrift Transfusion Medicine diskuterades bl.a. möjligheten att utreda möjligheten att knyta några av de obundna transfusionsmedicinska vetenskapliga föreningarna i framför allt norra och västra Europa närmare just denna tidskrift. Förutom Storbritannien har även Canada och Australien haft viss anknytning till BBTS och Transfusion Medicine.

Såsom Associate Editor för tidskriften sedan 2006 så har Martin Olsson tagit på sig uppgiften att sondera terrängen i de nordiska föreningarna och börjar härmed med SFTM. Initialt skulle det röra sig om en slags intresseförklaring från SFTM:s styrelse att undersöka förutsättningar och möjligheter för att utse Transfusion Medicine till SFTM:s officiella tidskrift. I utgångsläget skulle detta inte innebära något merarbete för SFTM:s medlemmar eller styrelse, ej heller medföra några direkta plikter/krav. Ekonomiskt så anser Martin att ingångskriteriet bör vara att det varken ska kosta eller kunna ge del av vinsten som BBTS har från tidskriften. Däremot bör man kunna förhandla om prenumerationsrabatter e.d. för SFTM-medlemmar. Idag ingår prenumeration i kostnaden för BBTS-medlemskap. Det finns också möjlighet att utse någon från SFTM till tidskriftens Editorial Board (beslutas av Chief Editor David Roberts).

Syftet med det hela skulle vara att SFTM som det anstår en vetenskaplig förening får en ”official scientific journal” och att Transfusion Medicine skulle vidga sin läsekrets och öka chansen att svenska och andra nordiska forskare inom transfusionsmedicin väljer att publicera i och citera från denna tidskrift. Martin vill dock betona att det är helt upp till BBTS att acceptera eller inte acceptera en förfrågan från SFTM. Editor-gruppen för tidskriften kommer dock att stödja sådana förfrågningar från de nordiska ländernas föreningar eftersom vi tror att det skulle vara bra för tidskriften i stort, inkl. dess impact factor, och därmed vara utgöra en ”win-win”-situation för BBTS och exempelvis SFTM.

Styrelsen anser att förslaget är positivt och beslutar att Martin anmäler SFTMs intresse att diskutera med BBTS om ev val av Transfusion Medicine  som SFTMs officiella tidskrift. Frågan kommer att tas upp av Martin vid BBTS:s Council vid deras årliga möte i Harrogate 26-28 sept.

§83. Vid årsskiftet övertar IPULS ansvaret för den externa granskningen av AT och ST. Arbetet sker i linje med det tidigare SPUR-konceptet där SPUREX och specialitetsföreningarnas SPUR-inspektörer utgör grund för verksamheten. Oklart dock om detta leder till dyrare administration. Medlemmar i föreningens utbildningsutskott träffas 24 september där Barbro Persson kommer att samla mer information om detta med återkoppling till kommande styrelsemöte i Stockholm 28 sept.

§84. Aktuella remisser: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

§85. Styrelsen har fått ett brev från SLS där man beskriver om en kommitté för medicinsk kvalitet som bildades 2011. Kommitténs syfte är att i vid bemärkelse arbeta för medicinsk kvalitet. Kommittén kan agera på direktiv från SLSs styrelse (nämnden) och kan vara en beredande instans inom SLS, t ex rörande remisser.  Kommittén ska också kunna agera på eget initiativ, väcka frågor för att vara opinionsbildande eller för åtgärder inom nämnden.   Underkommitténs första år skedde mycket stora förändringar i de Nationella Kvalitetsregistrens centrala styrning. Syftet med detta brev är att presentera kommittén för föreningen  i syfte att bjuda in till dialog för ett mer effektivt samarbete i frågor med anknytning till medicinsk kvalitet. I vårt område har vi BIS som denna kommitté borde uppmärksammas om.

§86. Aktuell status av insatser som görs i olika regioner för att kunna tillämpa nya regler enligt senaste föreskrifter från Socialstyrelsen diskuteras. Flera verksamheter har fått Socialstyrelsen begäran om handlingar och dokumentation över den information till blodgivare som tillhandahålls inför blodgivning. De flesta verksamheter har planer att tillämpa nya rutiner inom närmaste tiden.

§87. SFTMs program vid Medicinska Riksstämman diskuteras. Vi väntar på ytterligare anmälningar för fria föredrag. Programmet kommer att publiceras på föreningens hemsida mitten på september.

§88. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera SFTM vid SLS fullmäktigemöte den 9 oktober i Stockholm.

§89. Föreningen nästa vårmöte 2013 kommer att arrangeras av Linköping. För första gången kan ett gemensamt vårmöte för både SFTM och föreningen för klinisk immunologi bli aktuellt. Dessutom är det så att Transfusionsföreningen fyller 50 åt just 2013 – något som vi planerar att uppmärksamma på vårmötet.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Protokoll styrelsemöte 2012-05-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 25 maj 2012

Deltagare:

Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Ej närvarande:

Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§76. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Barbro Persson utsågs att justera protokollet.

§77. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens vårmöte i Örebro 14-15 maj 2012.

§78. Styrelsen beslutar att svara på remiss från Socialstyrelsens ang nya föreskrifter om mänskliga organ avsedda för transplantation, version 120503, dnr 42588/2011. SFTM yttrande kommer att publiceras på föreningens hemsida.

§79. Styrelsens höstmöte kommer att arrangeras i Stockholm 28 september 2012.

§80. Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte fastställs till 2012-08-28 kl 09.00-10.30.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (ledamot)

Protokoll SLFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensks Läkarens Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin (SLFTM) måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping.

§1. Mötet öppnades av Lena Åberg, ordförande.

§2. Dagordningen godkändes och mötet hade utlysts enligt stadgarna.

§3. Lena Åberg valdes till mötesordförande och Johanna Strindberg till mötessekreterare.

§4. Till justeringsmän valdes Ewa Lassen och Jan Konar.

§5. Kvarvarande punkter från förra årets årsmöte 2012-05-14 i Örebro:

 1. I protokollet från SLFTM:s årsmöte framgår att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 efter det att justeringsmännen granskat revisionsberättelsen.
 2. Johanna Strindberg valdes till kassör/facklig sekreterare, men har under året ej blivit firmatecknare för plusgirokontot då personnummer måste finnas med i mötesprotokollet. Detta är 5009090084.

§6. Styrelseberättelse och ekonomisk redovisning för 2012 lästes upp.

§7. Revisionsberättelse lästes upp.

§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9. Val av styrelsemedlemmar

 • Lena Åberg, ordförande t o m 2014
 • Johanna Strindberg, facklig sekreterare/kassör t o m 2016
 • Emma Watz, ledamot t o m 2014
 • Jan Konar, ledamot t o m 2014
 • Ewa Lassen, suppleant t o m 2014
 • Mohammad Abedi, suppleant (omval) t o m 2015

§10. Val av revisorer och revisorssuppleant

 • Folke Knutson t o m 2014
 • Fredrik Boström t o m 2015
 • Birgitta Nilsson Sojka, revisorssuppleant t o m 2015.

§11. Val av valberedning

 • Agneta Taune Wikman, sammankallande
 • Bengt Ekermo (nyval)
 • Gunilla Martinez-Rique

§12. Årsavgiften fastslogs till oförändrat 50:-.

§13. Rapport från SPUR-möte i LIPUS regi den 11april2013.

Sammankallande är Johanna Strindberg. Agneta Seger-Mollen är ny SPUR-inspektör, ska gå utbildning så fort det anordnas. Det blir i höst. Lipus presenterade kostnad för en SPURinspektion, den varierar beroende på inspektörens lön och hur lång tid inspektionen tar, reseavstånd, hur många inspektioner som sker/år, eftersom kansliet ska vara självbärande och tar ut en administrativ avgift. Inspektionerna ska gå till som tidigare. Tidigare inspektörer kan återinträda. Johanna Strindberg fick i uppdrag att se över antalet inspektörer. Den klinik som vill bli inspekterad vänder sig till föreningens styrelse alternativt SPUR-samordnaren.

§14. Ingen har genomgått specialistexamination under året.

§15. Mötet avslutades av ordföranden.

Stockholm 2013-05-15

Johanna Strindberg
Facklig sekreterare/kassör

Justeras
Ewa Lassén
Jan Konar

Protokoll SLFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 14 maj 2012, Länssalen Örebro slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat.

§2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes.

§3. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet.

§4. Till sekreterare för mötet valdes Jannica S Johannesson

§5. Till justeringspersoner valdes Stella Larsson och Bodil Grandin.

§6. Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 11-12 inklusive ekonomisk rapport för 2011 lästes upp. Revisionsberättelse liksom revisorer saknades på plats. Årsmötet uppdrog åt justeringspersonerna att granska revisionsberättelsen och, om de efter granskning så anser lämpligt, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§7. Styrelsen kunde inte beviljas ansvarsfrihet.

§8. Val av styrelsemedlemmar:

 • Lena Åberg, Ordförande  t.o.m 2014 (nyval 2012)
 • Johanna Strindberg, Facklig sekreterare/Kassör t.o.m 2016 (nyval 2012)
 • Emma Watz, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Jan Konar, Ledamot t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Ewa Lassén, Suppleant t.o.m 2014 (omval 2012)
 • Mohammad Abedi, Suppleant t.o. 2013 (sitter kvar, nyval 2013)

§9. Val av revisorer och revisorssuppleant inte aktuellt då mandatperioder ej utgått.

 • Folke Knutson t.o.m 2014 (nyval 2010)
 • Fredrik Boström t.o.m 2015 (nyval 2011)

Birgitta Nilsson Sojka t.o.m 2015 (nyval 2011)

§10. Valberedningen har bestått av Agneta Seger Mollén, Stella Larsson och Gunilla Martinez-Riqué. Stella Larsson avgår och Agneta Wikman valdes till ny medlem i valberedningen.

§11. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 50:-.

§12. Johanna Strindberg och Nicholas Holthuis är SPUR-inspektörer från Transfusionssidan inom specialiteten, Nicholas Holthuis har dock avsagt sig rollen som samordnande inspektör. Agneta Seger-Mollén är tillfrågad och har tackat ja till att också bli SPUR-inspektör.

Inga inspektioner har skett under det gångna året. Förhandlingar pågår mellan Läkarförbundet och IPULS. Det kommer att bli ökade kostnader för kliniken i samband med inspektionerna.

§13. Ingen specialistexamination har varit aktuell under året.

§14. Övriga frågor: Diskussion kring huruvida de två föreningarna SFTM och SLFTM skall fortsätta vara två föreningar; Föreningen kom till i samband med att föreningen för Klinisk Kemi, som sorterade under SLF och därmed inte räknades som ideell förening, beskattades hårt av skattemyndigheten då de gått med vinst. Oklart hur regelverket ser ut idag kring detta. Föreslås att regelverket tittas igenom och att vi ser på hur andra specialitetsföreningar lagt upp det. SLFTM anses dock fortfarande fylla en funktion och vara viktig framför allt vad gäller utbildningsfrågor och definition av läkaruppgifter och läkarrollen.

§15. Ordföranden avslutar mötet.

Örebro 2012-05-14

Jannica S Johannesson
Facklig sekreterare/Kassör

Justeras
Stella Larsson
Bodil Grandin

 

Revisionsberättelsen granskad, styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Stella Larsson
Bodil Grandin

Protokoll SFTM årsmöte 2013-05-06 i Linköping

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 6 maj 2013, Konsert & Kongress, Linköping.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Åberg valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Jill Storry och Marja-Kaisa Auvinen utsågs till justeringspersoner.

§4. Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 2012 (bil. 1). Föreningens kassabehållning per 2012-12-31 uppgick till 114 528,40 kronor.

§5. Revisionsberättelsen föredrogs av Birgitta Nilsson Sojka varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (bil. 2).

§6. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Seger Mollén (sammankallande), Agneta Wikman och Gunilla Martinez Rique (bil. 3). Inga val eller omval är aktuellt för 2013 (se nedan).

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2013-2014 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg, Ordförande (2014)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2014)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2014)
 • Jan Konar, Ledamot (2014)
 • Marja-Kaisa Auvinen, Ledamot (2014)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2014)
 • Jill Storry, Suppleant (2014)

§7. Val av revisorer: Behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.

§8. Val av representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Årsmötet valde Marja-Kaisa Auvinen som representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och Johanna Strindberg som suppleant.

§9. Val av valberedning: Årsmötet valde Agneta Wikman (sammankallande), Gunilla Martinez Rique och Bengt Ekermo som valbredning under kommande verksamhetsår (bil. 3).

§10. Ekonomisk redovisning av föreningen presenterades av Barbro Persson (bil. 1). Medlemsavgifterna faktureras årligen. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000 kr per år. Enskilda medlemmar betalar själva in årsavgiften på 100 kr. Medlemmar som är läkare och även medlemmar i Sveriges Läkarförbund (SLF) betalar årsavgiften liksom tidigare via SLF. Handboksavgiften debiteras de sju regionblodcentralerna enligt SweBAs fördelnings-nyckel som baseras på antalet blodtappningar inom respektive region. Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka)
  Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 4 och bil. 5)
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
  Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 6)
 • Nationell statistik (ref Rut Norda)
  En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil. 7)
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
  Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 8)
 • Utbildningsutskottet (ref Kerstin Elvin)
  Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 9)
 • Arbetsgruppen för hemovigilans  (ref Jan Säfwenberg)
  Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 10)

§12. Mohammad Abedi visade sammanställning av medlemsuppgifter (bil. 11).

§13. Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté (bil. 12).

§14. Fördelning av föreningens resestipendium på 40 000 kr för år 2013 framgår av styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2014.

§15. Sekreteraren rapporterade från SLS möte den 17 januari angående planering för nästa Riksstämma på Stockholm Waterfront, 5-6 december 2013. SLS anser att det behövs en omfattande förnyelse av form och innehåll. Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning i övergripande frågor för läkare. Den 30 januari fick föreningen information om planeringen av årets Riksstämma. SLS önskade sedan att varje sektion föreslår program. SFTM har skickat sitt förslag till SLS (bil. 14).

SFTM kommer därför inte ha sitt traditionella fria föredrag i samband med årets Riksstämma. Styrelsen föreslår att dessa fria föredrag presenteras i samband med vårmöte 2014 i Stockholm. Förslaget godkännes av årsmötet.

§16. Nordisk transfusionsmöte (Nordic Blood Bank Meeting) annordnas i år i Helsinki 18-20 september. SFTM rekommenderar sina medlemmar att delta i mötet.

§17. Ekonomisk säkerhet för vårmötet diskuterades, beslutades att ingen sådan säkerhet ska ges generellt.

§18. Olle Berséus har varit föreningens konsultationsläkare gentemot SLF i många år. Olle kvarstår gärna i rollen och vi lägger till denna funktion i föreningens förteckning på uppdrag. För uppdragets innehåll se bil 15.

§19. Olle Berséus rapporterar från sitt projekt med blodverksamhet inom svenska försvaret. Man har med detta löst behovet av akut tillgång till helblod för svenska styrkor på uppdrag i krigsdrabbade områden (bil 16).

§20. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2013-05-15

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Marja Kaisa Auvinen
Jill Storry

Protokoll SFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 maj 2012, Länssalen, Örebro Slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.  Norbert Lubenow och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner.

§3. Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2011-12-31 uppgick till 156 062,67 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 99 360,42 kronor.

§4. Revisionsberättelsen är färdigställd men fanns ej tillgänglig vid årsmötet. Årsmötet befullmäktigade justeringspersonerna att, efter att ha sett och godkänt revisionsberättelsen, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet i och med justeringspersonernas signering av årsmötesprotokollet.

§5. Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012-2013 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg,  Ordförande (2014)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2014)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2014)
 • Jan Konar, Ledamot (2014)
 • Marja-Kaisa Auvinen, Ledamot (2014)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2014)
 • Jill Storry, Supplenat (2014)

§6. Val av revisorer: Behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.

§7. Valberedningen under kommande verksamhetsår blir Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué och Agneta Wikman.

§8. Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år. Handboksavgiften debiteras från och med 2011 de sju regionblodcentralerna. Härvid används SweBA:s fördelnings-´nyckel´, som baserar sig på antalet blodtappningar inom respektive region 2 år tidigare. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000:- per år.

§9. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka/gm Bengt Ekermo)
  Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1)
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
  Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 2)
 • Nationell statistik (ref Rut Norda)
  En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil.3)
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
  Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 4)
 • Utbildningsutskottet (ref Stella Larsson)
  Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5)
 • Arbetsgruppen för hemovigilans  (ref Jan Säfwenberg)
  Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6)

 • Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildén)
  Gruppens arbete redovisades (bil. 7).

§10. Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté inklusive från dess arbetsgrupp som arbetar med ”Risk behaviour having an impact on blood donor management” (se www.edqm.eu ).

§11. Fördelning av Föreningens resestipendium på 60 000 kr för år 2012 framgår av styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2013.

§12. Temat för årets riksstämma i Stockholm 28-30/11 är ”Framtidens hälsa”.
På fredagen (30/11) planeras liksom senaste åren en session med fria föredrag.  Abstractanmälan senast 2012-08-24 via Svenska Läkaresällskapets hemsida. Planer finns på ett sektionssymposium om implementering av ändrade blodgivarregler.

§13. Föreningens räkenskapsår har sedan 2003 sammanfallit med kalenderår. I stadgarna §7 står dock fortfarande ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars”. Beslutades att ändra i stadgarna till ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december”. Enligt stadgarna kan sådan ändring ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, och då samma beslut fattades vid årsmötet 2011 träder stadgeändringen nu i kraft.

§14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2012-05-14

Bengt Ekermo
Sekreterare

Justeras
Norbert Lubenow
Johanna Strindberg

———————————————————-

Protokoll och bilagor i PDF format

Årsberättelse SFTM 2012-2013

Årsberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2012-2013

Styrelse

Lena Åberg, ordförande
Ewa Lassén, vice ordförande
Mohammad Abedi, sekreterare
Barbro Persson, vice sekreterare/kassaförvaltare
Jan Konar, ledamot
Marja-Kaisa Auvinen, ledamot
Sofia Nyström, suppleant
Jill Storry, suppleant

Revisorer: Fredrik Boström, Folke Knutsson, Revisorssuppleant Birgitta Nilsson Sojka.

Valberedning: Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué, Agneta Wikman.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav fyra telefonsammanträden och två heldagsmöten i Stockholm. Protokoll finns tillgängliga via hemsidan.

Medlemmar

Föreningen har 230 medlemmar varav 20 företag. Som medlemmar räknas de som uppgivit medlemskap via elektronisk enkät mars 2013. Föreningens sekreterare har påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra/uppdatera medlemsmatrikeln.

Årsmöte

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Örebro den 14 maj 2012. Protokoll finns tillgängligt via hemsidan.

Riksstämman ”Framtidens hälsa”

I samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma 28-30 november 2012 på Stockholmsmässan presenterades rekordmånga 15 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag. Sessionen var välbesökt och den vetenskapliga kvaliteten hög. I enlighet med Läkaresällskapets riktlinjer utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation och Jill Storry, Lund och Gunilla Gryfelt, Stockholm erhöll var sitt. Föreningen bjöd på pausfika och för första gången även på salladslunch vilket rönte stor uppskattning.

Specialistexamination

Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen.

Remisser m.m.

Under året har ett flertal remisser inkommit. Styrelsens policy har varit att lämna remissvar om det har varit aktuella frågor för vår verksamhet, medan vi av prioriterings- och tidsskäl ofta avstått när det gällt mer perifera frågor. Svar har lämnats på följande remiss och det finns att läsa på hemsidan: ”Socialstyrelsens nya föreskrifter om mänskliga organ avsedda för transplantation”

Stipendier

Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för tolfte gången delat ut resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet, totalt 40 000 SEK. Årets stipendiater är Per Sandgren, Stockholm Bahram Hosseini-Maaf, Lund och Annika Joelsson Saxner, Uppsala.

Handbok

Rekordmånga kapitel har reviderats kapitel under året, kap 2,3,11,och 15 och kapitel 10 är nyskrivet.
Kapitel 2         Urvalskriterier för blodgivare
Kapitel 3         Blodtappning
Kapitel 10       Hematopoetiska stamceller
Kapitel 11       Validering inom transfusionsmedicin
Kapitel 15       Kvalitetssystem för blodcentraler

Övrigt

Styrelsen eller kontaktpersoner har fortlöpande bevakat bl a Medicinska riksstämman, SweBA, SWEDAC och Equalis.

Marja-Kajsa Auvinen representerade föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm.

Sekreteraren har deltagits i möte om planering av framtida Riksstämmoprogram. Form och innehåll skall förnyas och styrelsen har skickat in flertal förslag på programpunkter till Riksstämman 2013. De fria vetenskapliga föredragen föreslår styrelsen presenteras på framtida vårmöten.

Ordföranden har på begäran från danska kollegor lämnat ett helhjärtat stöd till deras ansökan om att få arrangera ISBT-konferens 2016.

Martin L Olsson, Lund har framfört ett förslag om ett närmare samarbete med British Blood Transfusion Society (BBTS) och att deras tidskrift Transfusion Medicine även blir vår officiella tidskrift. Styrelsen har ställt sig försiktigt positiv till detta och fortsätter diskussionerna.

Ingen SPUR inspektion har genomförts under 2012. Ett förslag på en ändrad SPUR organisation har lagts fram och nu har verksamheten omorganiserats. Läkarförbundet driver vidare Spur-inspektionerna och certifieringen av fort- och vidareutbildning. Ett nybildat bolag, Lipus AB, har därför startat 1 mars och Agneta Seger Mollén och Johanna Strindberg har deltagit på ett SPUR-samordnarmöte. Huvudmannaskapet för SK-kurserna kommer framgent att övertas av Socialstyrelsen.

Som tidigare har SKI och SFTM har ett aktivt och välfungerande Utbildningsutskott med en gemensam studierektor, Kerstin Elvin, Stockholm. Styrelsen får regelbundet rapport och styrelsen har efter lång diskussion accepterat utskottets förslag på minimitider för de olika delmomenten inom specialistutbildningen. Vidare planeras årliga diagnostiska prov för ST-läkare.

Föreningen har skickat in förslag till SBU m fl på ämnen inför kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag. kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer.

Föreningens hemsida har fått en ansiktlyftning och en ny webbadress (www.transfusion.se) har blivit registrerad.

Frågan om gemensam sektion med Klinisk immunologi har inte varit föremål för ytterligare aktivitet under 2012, men vårmötet 2013 i Linköping är en första gemensam anlägenhet på förslag från den lokala organisationskommittén.

Till årets Högman-föreläsare utsågs professor Johns Semple, Toronto.

Lund, 2013-05-06

För styrelsen,
Lena Åberg, ordförande