Protokoll styrelsemöte 2012-05-25

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 25 maj 2012

Deltagare:

Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)

Ej närvarande:

Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§76. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Barbro Persson utsågs att justera protokollet.

§77. Konstituering av nya styrelsen som valdes under föreningens vårmöte i Örebro 14-15 maj 2012.

§78. Styrelsen beslutar att svara på remiss från Socialstyrelsens ang nya föreskrifter om mänskliga organ avsedda för transplantation, version 120503, dnr 42588/2011. SFTM yttrande kommer att publiceras på föreningens hemsida.

§79. Styrelsens höstmöte kommer att arrangeras i Stockholm 28 september 2012.

§80. Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte fastställs till 2012-08-28 kl 09.00-10.30.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Barbro Persson (ledamot)