KITM Föreningens årsmöte 26 okt 2021

KITM Föreningens årsmöte kommer att hållas digitalt 26 okt 2021, kl. 9.00-11.00.

Mer info och kallelse kommer.

Föreningens medlemskap hos Svenska läkarsällskapet

Vid årsmötet 2020 beslutades att vår förening, Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin ansöker hos Svenska läkarsällskapet, SLS, om att bli antagen som medlemsförening. Detta sker med anledning av en stor förändringsprocess inom SLS för att skapa en mer demokratisk fördelning inom SLS.

Styrelsen har nu jobbat med detta under en längre period och vi förbereder nästa steg i processen som är att anta anpassade stadgar för vår förening. Stadgarna har anpassats till den nya situationen som en blivande medlemsförening inom SLS och godkänns av SLS och SLF. Styrelsen skulle vilja be alla medlemmar att titta på dessa stadgar som ni hittar nedan och inkommer med synpunkter till vice ordföranden Sofia Nyström (sofia.nystrom@regionostergotland.se) senast 10 juli 2021.

Förslag till nya stadgar

Nationell statistik 2020

SweBA har publicerat ”Blodverksamheten i Sverige 2020”, dvs den nationella statistiken.

Kortfattat, under den senaste 5-årsperioden har

  • antalet aktiva givare sjunkit med ca 11%.
  • antalet nyanmälda personer har minskat med 3%
  • antalet helblodsgivningar har sjunkit med ca 19%, antalet plasmafereser med 25% och antalet trombocytafereser minskat med 9%
  • antalet erytrocytransfusioner har fortsatt minska även så plasmatransfusionerna. Antalet trombocyttransfusioner kvarstår i stort oförändrat.
  • mängden plasma som levereras till läkemedelsframställning minskar fortfarande.

Läs mer på SweBAs hemsidan

Remiss Klinisk användning av blodkomponenter: Transfusionskomplikationer

Ett första delområde inom Klinisk användning, Handbok för blodverksamhet:

Transfusionskomplikationer

Tanken är att de titlar som ligger under Klinisk användning, (senare kommer ”PBM-att ge erytrocyttransfusioner på rätt indikation”, ”Transfusion vid stor blödning”, ”Specialkomponenter”, Blodförsörjning i kris och katastrof), är riktat till Transfusionsmedicin och ska vara ett praktiskt stöd för hantering och vid information till kliniker. Syftet är att ge rekommendationer och harmonisera rutiner nationellt.

Det första delområdet ”Transfusionskomplikationer” har en del överlappning mot Hemovigilans, Immunhematologi-utredning av transfusionsreaktioner och smittöverföring-där det är dubbelt väljer vi att referera och ska länka till respektive område.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, i första hand till Norbert Lubenow norbert.lubenow@akademiska.se, senast 1 maj 2021.

Layout justeras efter remissrundan.

Information om ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Socialstyrelsen har genomfört en översyn av myndighetens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet. I mars 2020 skickade Socialstyrelsen ett förslag till ändringar i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet på remiss. I detta utskick finns information om de ändringar som har gjorts i myndighetens föreskrifter och om de förslag som inte har förts in i föreskrifterna. Läs mer

Prenumerationsfunktion på ändringsloggen till Handbok för blodverksamhet

Nu lanseras en prenumerationsfunktion på ändringsloggen till Handbok för blodverksamhet.

Klicka på knappen på Ändringsloggens sida så kommer du till prenumerationssidan för att anmäla din mailadress. Du får ett automatiskt mail samma dag som någon ändring är gjord inom något av Handbokens områden.

Handbok för blodverksamhet: Immunhematologi

Nu är det nya området om Immunhematologi publicerat i Handbok för blodverksamhet (Transfusion.se). För att underlätta har författargruppen med Jill Storry i spetsen publicerat en sammanfattning över de viktigaste ändringarna (se länken nedan).

Handbok för blodverksamhet: Immunhematologi

Utbildning/Fortbildning

Föreläsningsserie som riktar sig till alla medlemmar och intresserade. En del föreläsningar riktar sig i första hand till ST läkare som ett komplement i deras utbildning, andra föreläsningar har mer fokus kring ett specifikt ämne. Alla föreläsningar ges via en digital plattform varannan torsdag kl. 10.15 – 11.15. Länken och information kring nästa föreläsning skickas även ut via mail till alla medlemmar ca 1 vecka i förväg.

Föreläsningsprogrammet

 

FOCIS 2021, June 8-11, 2021
Virtual Annual Meeting

Join online for the FOCIS 2021 Virtual Annual Meeting to learn about the latest research advances from throughout the immunology community.

More information

 

12th International Congress on Autoimmunity
28 May – 1 June 2021, Virtual Congress

The Virtual Congress on Autoimmunity will take place as planned, between 28 May – 1 June 2021 with live online interaction, sessions available on demand for 3 months following the Congress and even half-price reduced registration rates.

Mer information

Scientific program

Nya utgåvan av Europarådets Blood Guide publicerad

Den 20:e utgåvan av Europarådets Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components har nu publicerats. Det är en helt genomarbetad utgåva. Läs mer i bifogat nyhetsbrev vad detta innebär och hur man får tillgång till Guiden.

Mer information

Nationella rekommendationer avseende CE-märkning av egenframställda testerytrocyter

På uppdrag av Svensk förening för Klinisk Immunologisk och transfusionsmedicin, har en nationell referensgrupp, med representanter från transfusionsmedicin vid samtliga universitetssjukhus, tillsatts för att ta fram riktlinjer för tillämpning av EU förordning 2017/746 gällande egenframställning av testerytrocyter. Läs mer  >

Protokoll styrelsemöte 2017-12-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Styrelsemöte i Stockholm (SLS), onsdagen den 20 december 2017, kl 10.00-16.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot

1. Mötet öppnas (TE)

2. Val av mötessekreterare (TE): SF

3. Val av justerare (TE): LB

4. Tidigare protokoll (TE) (http://www.kitm.se/styrelsemote-kitm/): godkänns utan ändring eller tillägg.

5. Ekonomi (MHE): MHE nu formellt registrerad som föreningens kassör. SFTM:s konton avslutas inkluderande avyttring av fonderade medel (pågående) inför överföring till KITM. Genomgång av det aktuella ekonomiska läget som är ansträngt relaterat till kommande utgifter under 2018 gällande Handboksarbetet samt BIS-gruppens möten (se även punkt 9).

6. Nya medlemmar (TE): Inga nya medlemsansökningar. Framöver skall SF som föreningens sekreterare anges som mottagare av intresseanmälningar för medlemskap via hemsidan. SF meddelar hemsidans administratör.

7. Remisser (TE): Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56): Utbildningsutskottet har diskuterat remissen, i övrigt inga synpunkter lämnade från KITM.

8. Rapport från samarbete med SWEBA (SN): SN redogör i stora drag kring vad som behandlades på senaste SweBa mötet i november, mötesprotokoll finns utlagt på aktuell hemsida.

9. Diskussion ang. arbetsgrupp `Handbok för blodcentraler´ och fortsatt arbete i handboksgruppen (SN): Beslut fattas idag att tillsätta en projektarbetsgrupp med uppdrag att genomlysa hur framtida handbok och handboksarbete skall se ut inför planerad ansvarsöverföring till SweBa januari 2019. SN har bjudit in Mia Kvist (Stockholm), Helena Löf (Uppsala), Jill Storry (Lund) och Rut Norda (Uppsala) att ingå i denna grupp. Redovisning av gruppens arbete kommer att ske på årsmöte 2018 och presenteras dessförinnan för styrelsen (innan årsmötesagenda skickas ut). Diskussion kring faktura från Abedia AB med förfallodatum 18-01-18 gällande arbete med handbokens nya webbformat/layout. Vad styrelsen erfar saknas skriftligt avtal och offert gällande föreliggande tjänster. TE kontaktar Abedia AB (Mohammad Abedi) för genomgång av utförda tjänster och nytt kostnadsförslag till styrelsen.

10. BIS gruppen: gruppen bör tillfrågas av styrelsen om tillhörighet till föreningen eller SWEBA (SF): BIS gruppens ordförande (Miodrag Palfi) kontaktas av KITM:s ordförande (TE) angående om man vill tillhöra KITM eller SweBa. EW föreslår att man i samband med detta även lyfter frågan om BIS-gruppens uppdrag.

11. Resebidrag (SN): Beslut tas idag att styrelsen framöver avgör varje enskild förfrågan angående resebidrag från medlem i någon av KITM:s arbetsgrupper. Upp till en flygresa/år kan finansieras av föreningen.

12. Arbete inom utbildningsutskott (TE): Inventering av aktuella nordiska kurser har skett och hemsidan är uppdaterad. Styrelsen lyfter frågan till utbildningsutskottet gällande format och utformning av framtida ST-utbildningar och vidareutbildning för specialister. Diskussion kring webbaserade utbildningsformer.

13. Diskussion kring samarbete/samordning med SPUR (TE): I KITM:s uppdrag ingår att bevaka att det utbildas SPUR inspektörer motsvarande aktuellt behov.

14. Diskussion kring immunologiska analyser och rekommendation/krav på immunologisk konsult, även med hänsyn till samarbete med SWEDAC (TE): Enligt SWEDAC standard finns inte specifikt krav på specialistkonsult i klinisk immunologi för lab som utför immunologiska analyser. KITM anser att detta på sikt kan hota kvaliteten. Beslut tas idag att tillsätta en arbetsgrupp för att i diskussion med SWEDAC och Equalis lyfta denna fråga. Förslag på medlemmar i gruppen läggs fram under mötet, TE kontaktar vederbörande.

15. Projekt ”laboratoriemedicin”. Samordning på nationell nivå avseende klinisk kemi, mikrobiologi samt immunologi (autoimmunitet/allergi). Tillsättande av en referensgrupp. Intresse för IT och informatik inom KITM? (TE): På förslag till referensgrupp namnges Fredrik Toss (Umeå). TE kontaktar och efterhör om intresse finns.

16. Har föreningen behov av ett IT utskott? (TE): KITM strävar efter samarbete med SweBa:s IT utskott även för de immunologiska analyserna, med det långsiktiga målet att nå nationell samordning. I nuläget inget behov av specifikt IT utskott inom KITM.

17. Kontrakt mellan föreningen och vår SPUR samordnare (SN): Kontrakt skrivs i linje med kontraktsförslag på Lipus hemsida, föreningen ersätts för SPUR-samordnarens arbete enligt ö.k. med Agneta Seger-Mollen.

18. Förslag att ha en inbjuden föreläsare med immunologiskt fokus på vårmöte motsvarande transfusionsmedicins Claes Högman föreläsare (SF/TE): Frågan skall beredas inför vårmötet om 2 år, 2019. SKI hade tidigare återkommande SGO Johansson föreläsare.

19. Övrigt:

  • Blodverksamhet Sverige ligger fortfarande på KITM:s hemsida, skall överflyttas till SweBa:s hemsida.
  • Fråga om obligatoriskt medlemskap i SLS för KITM:s medlemmar: Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till förslaget förutsatt att det inte gäller associerade (icke-läkare) och innebär fortsatt reducerad avgift för pensionerade läkare. SLS har som huvuduppgift att främja forskning, utveckling och utbildning. Dessa frågor är för omfattande för att drivas av enskilda mindre specialitetsföreningar, varför tillhörighet till huvudorganisationen är värdefullt för KITM:s medlemmar. Styrelsen välkomnar en framtida diskussion kring hur samverkan mellan huvudorganisationen och enskilda specialitetsföreningar kan se ut i framtiden. För vidareläsning kring denna för framtiden viktiga fråga se http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/
  • Förfrågan från medlem via Rut Norda angående publicering av ISBT:s etikdokument ”Code of ethics relating to transfusion medicine”: Styrelsen anser det tillfyllest att dokumentet finns tillgängligt på ISBT:s hemsida (länk till ISBT:s hemsida finns på KITM:s hemsida)
  • Förslag att under vårmötet (29-31/5 2018 i Göteborg), i samband med KITM:s årsmöte ordna workshop kring KITM:s framtida uppdrag med utgångspunkt i gällande stadgar.

20. Nästa möte: telefonmöte 5/2 kl 10.00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-12-22

Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Sofia N valdes till mötessekreterare.

3. Emma valdes till justeringsperson.

4. Föregående mötesprotokoll från årsmöte är ännu inte utskrivet och kunde därför inte gås igenom.

5. Mirjam redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin bedöms som stabil. Samtliga tillgångar är nu överförda från SFTM, en mindre post finns kvar på konto tillhörande SLFTM.

6. Styrelsen beslutade att ordförande ska vara sektionens representant i SLS fullmäktigeförsamling.

7. Styrelsen beslutade att ordförande även representerar föreningen i Läkarförbundets fullmäktige/specialistföreningarnas representantskap.

8. Styrelsen överens om att föreningen behöver ta fram en ny lösning för hemsida, då nuvarande webredaktör meddelat en önskan om att lämna över uppdraget till någon annan. Samtliga styrelseledamöter bör inför nästa möte ta ställning till om de kan tänka sig delta i arbetet med en ny hemsida.

9. Styrelsen beslutar att ha som ambition att remissvar ska publiceras på föreningens hemsida, vilket var ett medlemsförslag i samband med årsstämman.

10. Svar på remissen Framtidens biobanker SOU 2018:4 kommer att skickas till SLS. I övrigt inga aktuella remisser att besvara för föreningen.

11. Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att beröra föreningen. Föreningens sekreterare (Sofia F) tillfrågas om hon kan vara föreningens GDPR-ansvariga person. Ansvaret gäller främst medlemmar som inte också är medlemmar i läkarförbundet eller SLS.

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2018-08-24 10-16

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-06-18