Protokoll styrelsemöte 2012-11-16

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 16 november 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)

Ej närvarande:
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)

§102. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén utsågs att justera protokollet.

§103. Kalendarium:

  • Fria föredrag på Rikstämman 121130 kl 08:30-13:00
  • Styrelsemöte efter föreningens fria föredrag på Riksstämman 30 nov kl 13:00-14:00
  • Styrelsemöte 130207 på Blodcentralen, Huddinge (ekonomiskt möte)
  • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
  • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
  • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00

§104. Föregående protokoll: Små justeringar, korrigering av punktnumrering ska ske.

§105. Remisser: Många remisser har inkommit, ett fåtal berör föreningen. Det finns möjligheter att engagera sig i riksstämmoarbetet. SFTM får göra 2 nomineringar till SLS forskningsbidrag, förslag meddelas sekreteraren innan 2012-11-30.

§106. Programmet för Riksstämman är nu klart och publicerat på hemsidan. Totalt kommer 15 fria föredrag att presenteras. I år kommer föreningen bjuda på fika och lunch dock för en kostnad av max 15000:- kr.

§107. Aktualisering av medlemslista är nödvändigt. Läkare som är medlem i Läkarförbundet betalar sin medlemsavgift via Läkarförbundet. Men rutiner för betalning av medlemsavgift för andra måste förbättras. En blankett för uppdatering av kontaktuppgifter och medlemsstatus kommer att skickas till alla i nuvarande medlemslistan.

§108. Rapport från Barbro Persson (kassaförvaltare) om den aktuella status på föreningens ekonomi. Mer detaljerad diskussion planeras till kommande mötet i februari  i Stockholm.

§109. Marja-Kaisa Auvinen representerade föreningen på SLS Fullmäktigemötet 2012-10-09. Se bifogade minnesanteckningar.

§110. Utökning av Equalis av expertgruppen diskuterades då några i gruppen närmar sig pension eller är redan pensionerade och arbetar deltid.

§111. Programmet för vårmöte i Linköping 6-7 maj börjar bli färdigt. Man har valt och inbjudit Clas Högmans föreläsare. För att fira 50-års jubileum föreslår styrelsen att alla gamla och historiska bilder och föremål som finns i olika regioner samlas och presenteras i form av en utställning eller bildpresentation vid vårmötet i Linköping. Mohammad Abedi kan hjälpa till med produktion av bildpresentationen.

§112. Genomgång av föreningens stadgar och ekonomin planeras till kommande möten i februari i Stockholm.

§113. Samverkansformer med industrin: MacoPharma önskar upprätta ett stipendium.
Styrelsen ber att få återkomma med besked i juni 2013.

§114. Utbildningsutskottet ska organisera framtagandet av diagnostiska prov för ST-läkare, regionblodcentralerna ska turas om att skriva frågor.

§115. Utbildningsskottet väntar på föreningens synpunkter om senaste förslag till målbeskrivning och rekommendationer för utbildning av ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin med hänsyn till framförallt minimitider för klinisk tjänstgöring inom olika ämnesområden. Detta kommer att diskuteras mer vid kommande mötet i Stockholm.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Ewa Lassén (vice ordförande)