Protokoll SFTM årsmöte 2012-05-14 i Örebro

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 maj 2012, Länssalen, Örebro Slott.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.  Norbert Lubenow och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner.

§3. Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2011-12-31 uppgick till 156 062,67 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 99 360,42 kronor.

§4. Revisionsberättelsen är färdigställd men fanns ej tillgänglig vid årsmötet. Årsmötet befullmäktigade justeringspersonerna att, efter att ha sett och godkänt revisionsberättelsen, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet i och med justeringspersonernas signering av årsmötesprotokollet.

§5. Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012-2013 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg,  Ordförande (2014)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2014)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2014)
 • Jan Konar, Ledamot (2014)
 • Marja-Kaisa Auvinen, Ledamot (2014)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2014)
 • Jill Storry, Supplenat (2014)

§6. Val av revisorer: Behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.

§7. Valberedningen under kommande verksamhetsår blir Agneta Seger Mollén (sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué och Agneta Wikman.

§8. Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år. Handboksavgiften debiteras från och med 2011 de sju regionblodcentralerna. Härvid används SweBA:s fördelnings-´nyckel´, som baserar sig på antalet blodtappningar inom respektive region 2 år tidigare. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000:- per år.

§9. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka/gm Bengt Ekermo)
  Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1)
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
  Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 2)
 • Nationell statistik (ref Rut Norda)
  En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil.3)
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
  Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 4)
 • Utbildningsutskottet (ref Stella Larsson)
  Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5)
 • Arbetsgruppen för hemovigilans  (ref Jan Säfwenberg)
  Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6)

 • Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildén)
  Gruppens arbete redovisades (bil. 7).

§10. Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté inklusive från dess arbetsgrupp som arbetar med ”Risk behaviour having an impact on blood donor management” (se www.edqm.eu ).

§11. Fördelning av Föreningens resestipendium på 60 000 kr för år 2012 framgår av styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2013.

§12. Temat för årets riksstämma i Stockholm 28-30/11 är ”Framtidens hälsa”.
På fredagen (30/11) planeras liksom senaste åren en session med fria föredrag.  Abstractanmälan senast 2012-08-24 via Svenska Läkaresällskapets hemsida. Planer finns på ett sektionssymposium om implementering av ändrade blodgivarregler.

§13. Föreningens räkenskapsår har sedan 2003 sammanfallit med kalenderår. I stadgarna §7 står dock fortfarande ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars”. Beslutades att ändra i stadgarna till ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december”. Enligt stadgarna kan sådan ändring ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, och då samma beslut fattades vid årsmötet 2011 träder stadgeändringen nu i kraft.

§14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2012-05-14

Bengt Ekermo
Sekreterare

Justeras
Norbert Lubenow
Johanna Strindberg

———————————————————-

Protokoll och bilagor i PDF format