Protokoll styrelsemöte 2012-09-28

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Stockholm, tisdagen den 28 september 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)
Sofia Nyström (suppleant)

§90. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jill Storry utsågs att justera protokollet.

§91. Kalendarium:

 • Telefonmöte 121116 kl 09:00-10:30
 • Fria föredrag på Rikstämman 121130 kl 08:30-13:00
 • Styrelsemöte efter föreningens fria föredrag på Riksstämman 30 nov kl 13:00-14:00
 • Styrelsemöte 130207 på Blodcentralen, Huddinge (ekonomiskt möte)
 • Telefonmöte 130411 kl 09:00-10:00
 • Styrelsemöte i samband med vårmötet i Linköping 130507 (frukostmöte)
 • Telefonmöte 130613 kl 09:00-10:00

§92. Rapport från Barbro Persson om senaste möte av Utbildningsskottet 120903: Medlemmar i Utbildningsskottet som är gemensamt för klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av Kerstin Elvin från Stockholm (nationell studierektor), Lillemor Skattum från Lund, Stella Larsson från Stockholm, Barbro Persson från Uppsala Johan Rönnelid från Uppsala. Utbildningsskottet träffas regelbundet och jobbar mest med kurser för blivande specialister. Liknande kurser finns även i Danmark och Norge. I Danmark betalar man inte kursavgift och därför svenska läkare kan delta i mån av plats. Anordning av kurser i Norge är mer lik vad vi har i Sverige. Läs minnesanteckningar Utbildningsskottet telefonmöte 120903.

 • Målbeskrivning för specialistutbildning i klinisk immunologi och transfusionsmedicin ska läggas på vår hemsidan.
 • Relevanta kurser för våra ST-läkare ska läggas på vår hemsidan.
 • Minimitider för randande ST-läkare i olika sektioner inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin diskuterades. Ett förslag bearbetas på Utbildningsskottet om t ex minimum 3 månaders randning i relevanta sektioner t ex transplantationsimmunologi men inget beslut har fattats än.
 • Det finns en specialistexam inom vår specialitet men den är ej obligatorisk.
 • Förslaget att införa årliga diagnostiska prov för ST-läkare inom KITM har godkänts av styrelserna för respektive specialistförening. Ett årligt diagnostiskt prov skall vara till hjälp för kontinuerlig utvärdering av ST-läkarnas kompetensutveckling och vara en konstruktiv återkoppling på detta. Återkoppling är en viktig komponent i lärandeprocessen och både ST-läkare och handledare behöver veta hur lärandet utvecklas. Ett gemensamt prov underlättar också en nationell sammanhållen utbildning. Provet skall även kunna vara ett hjälpmedel för ST-läkaren att ställa krav på utbildning och handledning samt för handledarna att identifiera kunskapsluckor. Studierektorn på respektive sjukhus har ett övergripande ansvar för sammanställningen och utskick till övriga universitetssjukhus. Provet skickas till den lokala studierektorn för vidare distribuering till handledare och ST-läkare.

§93. Socialdepartementet har beslutat att huvudmannaskapet för IPULS kärnverksamhet – administration av SK-kurser och utvecklingsprojekt – skall övertas av Socialstyrelsen. I och med detta kommer IPULS som bolag att på sikt upphöra. Vilken institution som tar över huvudmannaskapet för IPULS övriga verksamhet, det vill säga inspektioner och kurscertifiering är ännu ej fastställt. SLS har ordnat en paneldebatt 2 okt om ”Vidareutbildning, fortbildning och kvalitetsutveckling. Vad vill professionen efter IPUS?”. Mötet går att ses efterhand i http://79.136.112.58/ability/show/qks/sls2okt12/speed.asp

Läs även minnesanteckningar från möte 120924 på IPULS angående projektet KUST.

§94. Ewa Lassén rapporterar för Birgitta Nilsson-Sojka om mötet Handboksgruppen hade i Stockholm 10-11 september. Birgitta Nilsson-Sojka från Umeå är sammankallande.

 • Arbete med kap 11 och 15 är klart och kommer snart ut på remiss.
 • Broschyren ”Viktigt att veta” är reviderad enl SoS krav och skickat till publikation.
 • Kap 2 och 3 är reviderade enl SoS krav och är klara i mitten av okt.
 • Kap 1, 17 och 5-6 ska revideras under vintern.
 • Kapitlet om stamceller påbörjat. Kapiteln om aferes och genomisk typning har inte kommit igång. Det krävs nationell samordning och det behövs fler som är engagerade i skrivandet. Detta har påpekats redan vid årsmötet 2010.
 • Byte av Handboksgruppsledare bör ske med infasning av de nya under 2013.
 • Det ska finnas två ansvariga för varje kapitel.
 • Viktigt att påpeka att det behövs fler frivilliga krafter och att vi hjälper till nationellt för att upprätthålla Handboksarbetet.

§95. Aktuella status på tillämpning av nya regler i senaste SoS föreskrifter och tillhörande Bilaga 5 rapporteras kort av några styrelsemedlemmar som är medlemmar även i RBS gruppen. Detta ämne är dock mer för RBS att diskutera vidare vilket görs med täta telefonmöte och även möte med representanter från SoS och LV.

§96. Föreningens program vid Riksstämman 30 nov är nu publicerat på hemsidan. Programmet består av 15 fria föredrrag från olika regioner. I år bjuder Föreningen på fika och lättlunch. Speciellt ska alla ST-läkare uppmanas att delta och kliniker bör stå för relevanta kostnader.

§97. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera Föreningen på SLS fullmäktigemöte den 9 oktober och kommer att rapportera tillbaks vi nästa styrelsemöte.

§98. Ewa Lassén kommer att representera Föreningen och deltar i kommande SweBA möten som observatör. SweBAs nästa möte äger rum i Stockholm 121015.

§99. Uppdatering av en kvalitetssäkrad medlemslista behövs. Detta görs enklast genom att Föreningens sekreterare skickar en enkel blankett till alla och begär uppdatering av uppgifter. Rutiner runt hantering av medlemsavgfiter kan också förbättras. Ekonomin kommer att deskuteras mer i detalj vid kommande styrelsemöte 130207 i Huddinge.

§100. Nästa vårmöte äger rum i Linköping 6-7 maj 2013. Denna gång blir premiär för gemensamt vårmöte för transfusionsmedicin och klinisk immunologi. Dessutom fyller Transfusionsföreningen 50 år just 2013. Förslag om hur detta ska firas skickas senast 16 nov till Ewa Lassén och Marja-Kaisa Auvinen. Program och ytterligare information kommer senare men första annonsen är redan ute på hemsidan.

§101. Tills nästa möte ska alla styrelsemedlemmar läsa den aktuella ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare”.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Jill Storry (suppleant)