Protokoll styrelsemöte 2012-08-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Tisdagen den 28 augusti 2012

Deltagare:
Lena Åberg (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jan Konar (ledamot)
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)
Jill Storry (suppleant)

Ej närvarande:
Sofia Nyström (suppleant)

Adjungerad: Martin Olsson

§81. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Marja-Kaisa Auvinen utsågs att justera protokollet.

§82. Information från Martin Olsson, Lund, om ev samarbete mellan SFTM och BBTS:
British Blood Transfusion Society (BBTS) har ju sedan länge Transfusion Medicine  som sin officiella tidskrift som publiceras 4 ggr/år. En trend på sistone verkar vara att öka intresset, engagemanget och kanske också impact-faktorn för en viss publikation genom att knyta mer än ett vetenskapligt sällskap till tidskriften i fråga.

På det senaste redaktörsmötet för BBTS:s tidskrift Transfusion Medicine diskuterades bl.a. möjligheten att utreda möjligheten att knyta några av de obundna transfusionsmedicinska vetenskapliga föreningarna i framför allt norra och västra Europa närmare just denna tidskrift. Förutom Storbritannien har även Canada och Australien haft viss anknytning till BBTS och Transfusion Medicine.

Såsom Associate Editor för tidskriften sedan 2006 så har Martin Olsson tagit på sig uppgiften att sondera terrängen i de nordiska föreningarna och börjar härmed med SFTM. Initialt skulle det röra sig om en slags intresseförklaring från SFTM:s styrelse att undersöka förutsättningar och möjligheter för att utse Transfusion Medicine till SFTM:s officiella tidskrift. I utgångsläget skulle detta inte innebära något merarbete för SFTM:s medlemmar eller styrelse, ej heller medföra några direkta plikter/krav. Ekonomiskt så anser Martin att ingångskriteriet bör vara att det varken ska kosta eller kunna ge del av vinsten som BBTS har från tidskriften. Däremot bör man kunna förhandla om prenumerationsrabatter e.d. för SFTM-medlemmar. Idag ingår prenumeration i kostnaden för BBTS-medlemskap. Det finns också möjlighet att utse någon från SFTM till tidskriftens Editorial Board (beslutas av Chief Editor David Roberts).

Syftet med det hela skulle vara att SFTM som det anstår en vetenskaplig förening får en ”official scientific journal” och att Transfusion Medicine skulle vidga sin läsekrets och öka chansen att svenska och andra nordiska forskare inom transfusionsmedicin väljer att publicera i och citera från denna tidskrift. Martin vill dock betona att det är helt upp till BBTS att acceptera eller inte acceptera en förfrågan från SFTM. Editor-gruppen för tidskriften kommer dock att stödja sådana förfrågningar från de nordiska ländernas föreningar eftersom vi tror att det skulle vara bra för tidskriften i stort, inkl. dess impact factor, och därmed vara utgöra en ”win-win”-situation för BBTS och exempelvis SFTM.

Styrelsen anser att förslaget är positivt och beslutar att Martin anmäler SFTMs intresse att diskutera med BBTS om ev val av Transfusion Medicine  som SFTMs officiella tidskrift. Frågan kommer att tas upp av Martin vid BBTS:s Council vid deras årliga möte i Harrogate 26-28 sept.

§83. Vid årsskiftet övertar IPULS ansvaret för den externa granskningen av AT och ST. Arbetet sker i linje med det tidigare SPUR-konceptet där SPUREX och specialitetsföreningarnas SPUR-inspektörer utgör grund för verksamheten. Oklart dock om detta leder till dyrare administration. Medlemmar i föreningens utbildningsutskott träffas 24 september där Barbro Persson kommer att samla mer information om detta med återkoppling till kommande styrelsemöte i Stockholm 28 sept.

§84. Aktuella remisser: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria

§85. Styrelsen har fått ett brev från SLS där man beskriver om en kommitté för medicinsk kvalitet som bildades 2011. Kommitténs syfte är att i vid bemärkelse arbeta för medicinsk kvalitet. Kommittén kan agera på direktiv från SLSs styrelse (nämnden) och kan vara en beredande instans inom SLS, t ex rörande remisser.  Kommittén ska också kunna agera på eget initiativ, väcka frågor för att vara opinionsbildande eller för åtgärder inom nämnden.   Underkommitténs första år skedde mycket stora förändringar i de Nationella Kvalitetsregistrens centrala styrning. Syftet med detta brev är att presentera kommittén för föreningen  i syfte att bjuda in till dialog för ett mer effektivt samarbete i frågor med anknytning till medicinsk kvalitet. I vårt område har vi BIS som denna kommitté borde uppmärksammas om.

§86. Aktuell status av insatser som görs i olika regioner för att kunna tillämpa nya regler enligt senaste föreskrifter från Socialstyrelsen diskuteras. Flera verksamheter har fått Socialstyrelsen begäran om handlingar och dokumentation över den information till blodgivare som tillhandahålls inför blodgivning. De flesta verksamheter har planer att tillämpa nya rutiner inom närmaste tiden.

§87. SFTMs program vid Medicinska Riksstämman diskuteras. Vi väntar på ytterligare anmälningar för fria föredrag. Programmet kommer att publiceras på föreningens hemsida mitten på september.

§88. Marja-Kaisa Auvinen kommer att representera SFTM vid SLS fullmäktigemöte den 9 oktober i Stockholm.

§89. Föreningen nästa vårmöte 2013 kommer att arrangeras av Linköping. För första gången kan ett gemensamt vårmöte för både SFTM och föreningen för klinisk immunologi bli aktuellt. Dessutom är det så att Transfusionsföreningen fyller 50 åt just 2013 – något som vi planerar att uppmärksamma på vårmötet.

Vid protokollet,
Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Marja-Kaisa Auvinen (ledamot)