Protokoll styrelsemöte 2014-11-28

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 28 november 2014

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Ewa Lassén (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Jill Storry (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Sofia Nyström (suppleant)
Norbert Lubenow (suppleant)
Johanna Strindberg (sekreterare/kassör, SLFTM)

§153. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§154. Kalendarium:

  • Medicinska Riksstämman i Stockholm 141204-05
  • Styrelsemöte 150123, Stockholm, SLS lokal
  • Telefonmöte 150313 kl 09:30-11:00
  • Telefonmöte 150424 kl 09:30-11:00
  • KITM vårmöte i Lund 150506-07

§155. Föregående protokoll godkänns.

§156. Inga nya remisser har inkommit.

§157. Nya medlemsansökningar. Gertrud  Naess från företaget Labex, hälsas välkommen.
Se också vårt svar om medlemsavisering till SLS

§158. Ekonomisk redovisning (Barbro Persson): Inga större transaktioner. Föreningens ekonomi är god.

§159. Nytt från Utbildningsskott. Se bilaga om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt bilaga om förslag till kursämnen.

En afereskurs för bl a ST-läkare planeras 2015.

§160. Kapitel 7 av Handbok för Blodcentraler: Blodgruppering, har kommit i en ny version och är publicerad på hemsidan. Huvudansvariga: Agneta Wikman och Jan-Olof Hildén.

§161.Samarbete inom transfusionsmedicin mellan Sverige och Ukraina (se bilaga). Göteborg har inte möjlighet att ta emot delegationen pga lågt bemanning. Styrelsen föreslår att arrangera ett program för delegationen i samband med Vårmötet i Lund.

§162. SKIs ordförande har kontaktat Lena ang förslag om om sammanslagning av SKI och SFTM. Styrelsen bestämmer att ett arbetsgrupp bestående av Johanna (sammankallande), Sofia och Mohamma diskuterar detta och rapporterar tillbaka till styrelsen vi nästa möte jan 2015 för fortsatt diskussion.

§163. På specialitetsföreningarnas representantskapsmöte berättade Elin Ericsson, centralstyrelsen, om ett nyligen uppstartat utredningsarbete på Läkarförbundet om patientansvarig läkare (PAL). Bakgrunden är en motion från Stockholms läkarförening till Läkarförbundets fullmäktigemötet 2014 som efterfrågar patientansvarig läkare. Specialitetsföreningarnas synpunkter om PAL önskas. Se bilaga. Styrelsen är enade att läkarna på Blodcentraler är inte PAL till patienter.

§164. Nordiskt transfusionsmöte är planerad 2-3 september i Uppsala. Uppsala väljer en representant i nordiska gruppen som ersätter Jan Säfwenberg.

§165. KITM vårmöte är planerat i Lund, 6-7 maj 2015. En första annons finns på hemsidan. Program och anmälan annonseras senare.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)