Protokoll SFTM årsmöte 2014-05-07 i Stockholm

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 7 maj 2014, Berns Salonger, Stockholm.

§1. Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Lena Åberg valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Mohammad Abedi.

§3. Val av två justerare: Beatrice Diedrich och Nicholas Holthuis utsågs till justeringspersoner.

§4. Årsberättelsen 2013-2014 rapporterades av ordföranden Lena Åberg (bilaga 1).

§5. Barbro Persson angav ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2013. Kassabehållning för föreningen 2013-12-31 var 81202,05 kr (bilaga 2).

§6. Revisionsberättelse 2013 föredrogs av Folke Knutsson varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (bilaga 3).

§7. Val av styrelsemedlemmar: Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Agneta Seger Mollén (sammankallande), Agneta Wikman och Gunilla Martinez Rique. Valberedningens förslag presenterades och fastställdes av medlemmarna (bilaga 4).

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2014-2015 (mandattidens utgång i parentes):

 • Lena Åberg, Ordförande (2016)
 • Ewa Lassén, Vice ordförande (2016)
 • Mohammad R. Abedi, Sekreterare (2016)
 • Barbro Persson, Vice sekreterare/Kassaförvaltare och Firmatecknare (2016)
 • Jill Storry, Ledamot (2016)
 • Emma Watz, Ledamot (2016)
 • Sofia Nyström, Suppleant (2016)
 • Norbert Lubenow, Suppleant (2016)

§8. Val av revisorer:

 • Folke Knutson (omval till 2016)
 • Fredrik Boström (2015)
 • Birgitta Nilsson-Sojka (2015)

§9. Val av valberedning:

 • Agneta Wikman
 • Bengt Ekermo
 • Gunilla Martinez-Rique

§10. Fastställande av årsavgift och handboksavgift. Vår kassör föreslår oförändrad årsavgift 100 kr liksom oförändrad handboksavgift 1000 kr för företag, beslutas.

§11. Redovisning från föreningens arbetsgrupper:

 • Handboksgruppen (B Nilsson Sojka): Olle Åkerblom tar upp problem med generationsskifte, tidsbrist för handboksansvariga författare och något krångliga skrivregler för kapitlen. Nicholas påpekar att det är viktigt med företrädare från alla regioner för nationell förankring. Det är viktigt med samordning av SweBas eHD-grupp och handboksgruppen så det blir tydligt vad som gäller. Det finns inget krav att författare ska vara läkare, alla intresserade kan kontakta Birgitta. Hon ombeds komma med formell framställan om professionell hjälp för utformningen av kapitlen till styrelsen. Kapitel 14 finns bara tillgänglig på begäran, innehåller mycket inaktuell information. Kapitlet bör uppdateras enligt årsmötet (bilaga 5 och bilaga 6).
 • Nationell kvalitetssäkring/Equalisgruppen (J-O Hildén): Arbetet följer utveckling av nya myndighetskrav, under senaste år har stor vikt lagts vid blodkomponentkontroller (bilaga 7).
 • Nationell statistik (R Norda): Förra våren hölls en arbetsdag för användare som var mycket uppskattad, denna vill man upprepa i år. Användning av blodkomponenter/1000 invånare har minskat för både erytrocyter, trombocyter och plasma (bilaga 8).
 • Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (B Ekermo): 4 fall av HCV, varav tre pga intravenöst missbruk och ett oklart. Ett av fallen fångades av NAT via fraktioneringsföretaget. 3 fall av syfilis, en man smittades via MSM i Chile. Ingen känd överföring av någon blodsmitta under 2013. Jan Konar rapporterar om deras virusöverföring till spädbarn i nov 2012. Anmält som Lex Maria men IVO överlåter till varje enskild verksamhet att överväga införande av HCV ag (bilaga 9).
 • Utbildningsutskottet (K Elwin): Minimitiden för tjänstgöring inom KITM är 4 år. En avhandling kan avräknas ett halvår vilket ger 3,5 år. De vanligaste analysmetoderna ska ST-läkarna själv utföra. Det är viktigt att kunna erbjuda kurser under ST med rätt innehåll vid rätt tillfälle under utbildningen. Det första nationella diagnostiska provet är utskickat. Alla frågor och svar kommer att samlas på hemsidan för kommande år. Det skandinaviska samarbetet har som mål att samordna de skandinaviska kurserna. Det finns nu 19 ST-läkare KITM och 3 underläkare i landet. Pågående revision av specialitetsindelningen och målbeskrivningar, ska vara klart vid årsskiftet. Nicholas påpekar att vi bör överväga att låta oss SPUR-granskas, vi har en SPUR-inspektör och behöver troligen fler. Föreskriften föreskriver regelbunden inspektion, fem års intervall kan vara lämpligt. Kostnaderna beror på utformningen av inspektionen, kan saminspektera flera ställen samtidigt. Kostnaderna bör inte uppgå till mer än 20tkr per klinik (bilaga 10 och bilaga 11).
 • Hemovigilans i Sverige (J Säfwenberg): Det inkom 447 rapporter 2013, ökande rapportering för varje år. Det finns nu möjlighet att ange vem som kunde förhindrat avvikelsen. Har efter möte med IVO lagt till två kompletterande frågor till den beskrivande fritexten i form av Analys av grundläggande orsaker och Kompletterande åtgärder. Rapportering till BIS hemsida kan resultera i en rapport till IVO för att slippa dubbelrapportering (bilaga 12).

§12. Samarbete med Klinisk immunologisk förening, gemensam hemsida (L Åberg, M Abedi): Mohammad har gjort förslag på ny, gemensam hemsida för alla tre föreningar. Förslaget emottogs med acklamation, det kommer att presenteras för SKI vid deras årsmöte senare idag.

§13. Nationellt kvalitetsregister inom transfusionsmedicin (A Wikman): ”Blod från givare till patient”. Man avser att ansöka om medel från SKL för ett register i Uppsala med Rut Norda som registerhållare. Förutom bred förankring med transfusionsmedicinare i landet finns även epidemiologisk kompetens. Registret skall vara elektroniskt och kommer att startas upp stegvis om medel beviljas. Workshop i SweBAs regi 13 oktober i höst i samband med SweBAs 10-årsjubileum.

§14. Information från SweBA ang ny hemsida (B Diedrich): Hemsidan sweba.se innehåller mycket dokument från SweBAs arbetsgrupper. Medelmmar uppmanas att besöka hemsidan.

§15. Rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté (R Norda): Rekommenderar regelbundna besök till deras hemsida, se länk i bilagan (bilaga 13).

§16. Resestipendium 2013 och 2014 (M Abedi): Tre personer vardera har fått resestipendium de senaste två åren. Förslag till kommande års stipendiefördelning: 10 000 kr max till vardera sökanden, max 4 personer dvs max 40 000 kr årligen framöver. Person som erhållit resestipendium får söka igen efter tre år. Beslutades.

§17. Riksstämman 2013 och 2014 (L Åberg): Kort rapport från Riksstämman 2013. Troligen inte aktuellt för oss med någon medverkan i år. Finns dock möjlighet för bred föreläsning, ex PBM, Patient Blood Management.

§18. Övriga frågor:

 • Hur långt har vi kommit i samarbetet med Transfusion Medicine? Inte något konkret ännu. Vi kan dock skicka in lämpliga abstracts från detta möte.
 • Vår förening deltog i ett välbesökt Nordiskt möte i höstas i Helsingfors.
 • Examinationsgruppen har god geografisk spridning.

§19. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm 2014-05-07

Mohammad Abedi
Sekreterare

Justeras
Beatrice Diedrich
Nicholas Holthuis