Protokoll styrelsemöte 2016-02-12

Protokoll fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin

Fredagen den 12 februari 2016

Deltagare:
Lena Lyxe (ordförande)
Jill Storry (vice ordförande)
Mohammad R. Abedi (sekreterare)
Barbro Persson (kassaförvaltare)
Sofia Nyström (ledamot)
Emma Watz (ledamot)
Norbert Lubenow (suppleant)
Fredrik Toss (suppleant)

§1. Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Norbert Lubenow utsågs att justera protokollet.

§2. Föregående protokoll är inte publicerad än.

§3. Inga nya remisser har inkommit.

§4. Ekonomi: Kassaförvaltaren redogjorde för det ekonomiska läget.

§5.Ny medlem: Karina Vidovic, BMA i Lund hälsas välkommen.

§6. Vårmöte 1-2 juni 2016 i Umeå: Mötet är annonserat på hemsidan och ett detaljerad program kommer att publiceras inom kort.

§7. Fortsatt diskussion ang senaste förslaget till den nya gemensamma SKI/SFTM stadgar. Vi går genom alla paragrafer i den förslagna stadgar för den gemensamma förening (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, SFKIT). Vissa punkter, skriven med kursiv text, blev inte helt klara och återstår för ev ytterligare korrigeringar. Se Arbetskopia Stadgar SFKIT 160212 efter korrigeringar som gjordes under telefonmötet.

§8. Hantering av godkännande av KITM specialitet hos Socialstyrelsen diskuteras.

Vid protokollet,

Mohammad R. Abedi (sekreterare)

Protokollet justeras,
Norbert Lubenow (suppleant)