Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Sofia N valdes till mötessekreterare.

3. Emma valdes till justeringsperson.

4. Föregående mötesprotokoll från årsmöte är ännu inte utskrivet och kunde därför inte gås igenom.

5. Mirjam redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin bedöms som stabil. Samtliga tillgångar är nu överförda från SFTM, en mindre post finns kvar på konto tillhörande SLFTM.

6. Styrelsen beslutade att ordförande ska vara sektionens representant i SLS fullmäktigeförsamling.

7. Styrelsen beslutade att ordförande även representerar föreningen i Läkarförbundets fullmäktige/specialistföreningarnas representantskap.

8. Styrelsen överens om att föreningen behöver ta fram en ny lösning för hemsida, då nuvarande webredaktör meddelat en önskan om att lämna över uppdraget till någon annan. Samtliga styrelseledamöter bör inför nästa möte ta ställning till om de kan tänka sig delta i arbetet med en ny hemsida.

9. Styrelsen beslutar att ha som ambition att remissvar ska publiceras på föreningens hemsida, vilket var ett medlemsförslag i samband med årsstämman.

10. Svar på remissen Framtidens biobanker SOU 2018:4 kommer att skickas till SLS. I övrigt inga aktuella remisser att besvara för föreningen.

11. Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att beröra föreningen. Föreningens sekreterare (Sofia F) tillfrågas om hon kan vara föreningens GDPR-ansvariga person. Ansvaret gäller främst medlemmar som inte också är medlemmar i läkarförbundet eller SLS.

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2018-08-24 10-16

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-06-18

Protokoll styrelsemöte 2019-10-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 9 oktober 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari (AA), ledamot

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Lillemor utses till mötessekreterare.

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson.

4. Gemensam genomgång av agendan, två övriga frågor anmälda.

5. Justerat protokoll från föregående styrelsemöte 190912 godkänns.

6. Mirjam rapporterar att föreningens ekonomi fortsatt är god och arbetar just nu med fakturor för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi.

7. Aktuell SLS-remiss Organbevarande behandling för donation. Olle Åkerblom i Uppsala har utarbetat ett initierat och detaljerat förslag till svar på denna remiss. KITMs styrelse utarbetar inget eget remissvar utan hänvisar till Åkerbloms text. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

8. En ny medlem antas, Walid Tajeddinn Abderhim, Linköping.

9. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras sker i samband med SweBA-möte den 14 november 2019, där Emma prel. deltar i Sofias ställe.

10. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar via mail. Mirjam sammanställer en maillista. Sofia frågar ISBT om man kan få information om hur många personer som loggat in i KITM Sveriges namn med tanke på risker med att inloggningslänken sprids.

11. Arbete med att flytta hemsidan fortgår.

12. Dokument tillhörande KITM ska samlas hos SLFs molntjänst, Admin control som är en gratis tjänst för KITM. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

13. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021 (se äv, föregående mötesprotokoll 2019-09-12). Senast 1 mars 2020 måste besked ang ansökan om att bli medlemsförening/kvarstå som sektion lämnas till SLS. Pga tidsbrist kan vi ansöka om att preliminärt antas och varefter beslut tas i efterhand på KITMs årsmöte 2020. Via enkät skall efterhöras om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS, för att få underlag för
beslut vid årsmötet. Torsten förbereder enkät.

14. Uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupper. Punkten lämnas vilande tills vidare pga. att det bedöms att det inte finns stort behov av detta för närvarande.

15. Beslutas att på prov låta årsmötet äga rum i samband med lokala, relaterade möten, i syfte att öka närvaron, i de fall det finns relaterade lämpliga möten. På prov även införa flexibilitet avseende tid på året. Om det faller väl ut kan detta permanentas med beslut 2020. Årsmötet 2020 kommer att ske i samband med Linköpingsdagarna.

16. Arbetsgrupp BIS. Styrelsen anser att hemovigilans är ett mycket viktigt arbete som transfusionsmedicin Sverige ska bevaka och arbeta med. Styrelsen har tagit emot information, rekommendationer samt en allmän förfrågan från BIS gruppen sedan tidigare att se över arbete för att kunna optimera hantering och kvalitetssäkring av data.

17. Ett fysiskt styrelsemöte planeras in under hösten (se punkt 21). Punkt 18-19 på agendan, samt en fråga under övrigt ang. adjungerad representant från Göteborg, flyttas till nästa möte pga. tidsbrist.

18. Göra medlemslistan tillgänglig på hemsidan?

19. Ekonomi för arbetsgrupperna.

20. Övriga frågor:

 • Information från Nationella Programområdet (NPO) Medicinsk diagnostik inom Kunskapsorganisationen om att bilda en nationell arbetsgrupp (NAG) för blodförsörjning ur ett nationellt perspektiv. Utkast till beskrivning av NAG uppdragets bakgrund, behov och omfattning ska utarbetas, mailas ut av Emma.
 • Adjungerad styrelsemedlem fr Göteborg?

21. Kommande möten 2019:

 • Nästa planerade 191031 ställs in pga. att flera inte kan närvara. Förslag på annan mötestid skickas ut av Torsten. Om möjligt/lämpligt blir detta möte ett fysiskt möte i Stockholm.
 • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Lillemor Skattum (LS), suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-01-21

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Karolinska sjukhuset, Solna, onsdagen den 21 januari 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Per Martis (PM), ledamot

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare.

3. Emma Watz utsägs till justeringsperson.

4. Mohammad Abedi informerade om det pågående arbetet med KITM:s hemsida. Beslut fattades på styrelsemöte 2018-10-15 om att flytta innehållet från kitm.se till läkarförbundets plattform. Beslut om att lägga KITMs hemsida under SLF fattades eftersom det finns möjlighet att få stöd och SLF också använder wordpress. Beslutet kan komma att omprövas.

Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på 2-3 personer som vill lära sig WordPress och ta ansvar för KITM:s hemsida. Mohammad ser över möjligheten att föra över domännamnet kitm.se till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

5. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2019-12-04, som godkändes och lades till handlingarna.

6. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

7. Aktuella remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy”. Beslut om att Martin E Olsson får styrelsens uppdrag att skriva ett kort remissvar, han tar också gärna emot eventuella synpunkter på remissen från KITMs medlemmar. Remissen ska vara SLF tillhanda senast 2020-03-01

8. Inga nya medlemsansökningar. Kort diskussion kring rutiner för välkomnande av nya medlemmar. Beslutades att ordförande skickar ett välkomstmejl till alla nya medlemmar. Styrelsen föreslår att ordförande kan skicka välkomstmejl innan formellt beslut om medlemskap fattas på styrelsemöte, om den sökande är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet och verksam i Sverige.

9. Information kring arbetet med Handbok för blodverksamhet:

Formellt sett är Handboken i SweBAs regi sedan årsskiftet 2019/2020. Det finns ett behov av avstämning vad gäller utgifter för handboksarbetet under en övergångsperiod och ett beslut om var Handbokens filer fortsättningsvis ska lagras. Styrelsen beslutar att Sofia Nyström får i uppdrag att i dialog med SweBA besluta om det praktiska överförandet.

10. ISBT Affiliate Member uppdatering Sofia Nyström tar kontakt med ISBTs administration för mer information om hur KITM kommer att debiteras om antalet KITM-medlemmar som ansluter som till ISBT genom vårt ”affiliate membership” överstiger 200 personer. När det klarlagts går information ut till studierektorer om att ett medlemskap i KITM ger tillgång till ISBTs utbildningsresurser genom KITMs ”affiliate membership”.

11. Information kring Nationellt programområde (NPO) och nationella arbetsgrupper för kunskapstyrning och jämlik vård.

Emma Watz informerar om aktuell skrivelse om transfusionsmedicin inom NPO Medicinsk diagnostik där bland annat en insats inom området Nationell blodförsörjning föreslås. Styrelsen bereds möjlighet att tycka till om skrivelsen.

Diskussion kring KITMs roll inom ramen för NPO medicinsk diagnostik mynnar ut i en slutsats om att KITM i första hand gärna bidrar i det vetenskapliga arbetet och i frågor som på olika sätt berör utbildning.

12. Vårmöte KITM 2020:

KITMs årsmöte och vårmöte genomförs 2020 i samarbete med Linköpingsdagarna och kommer att äga rum 29-30 september 2020 på Konsert och kongress i Linköping.

13. KITMs framtid inom SLS:

SLS har fattat beslut om att införa flera olika medlemskategorier i syfte att förbättra den demokratiska strukturen. SLS nya organisation införs 2021 och det kommer att finnas olika möjligheter för sektioner att vara kopplade till SLS.

KITM har möjlighet att bli medlemsförening i SLS. Alla sektionens medlemmar blir då föreningsmedlemmar i SLS vilket kostar 140kr/medlem. Antalet röster i SLS fullmäktige är relaterat till antalet läkarmedlemmar i medlemsföreningen. KITM skulle, liksom nu, ha en röst i fullmäktige p g a lågt antal läkarmedlemmar (jämfört med t ex Svensk förening för allmänmedicin). För att bli medlemsförening i SLS krävs revidering av KITMs stadgar innan den 1 mars 2020.

Om sektionen väljer att inte vara medlemsförening i SLS kan enskilt medlemskap tecknas i SLS av KITM-medlemmar.

Styrelsen beslutar att KITM till att börja med väljer att inte vara en medlemsförening i SLS. Frågan om KITM i stället ska vara en medlemsförening tas upp på nästa ordinarie årsmöte i september 2020. Ordförande meddelar SLS styrelsens beslut.

14. Diskussion om BIS roll inom KITM mot bakgrund av tidigare e-postmeddelande till styrelsen där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS. Styrelsen författar tillsammans ett svar till BIS.

15. Information om åldersstrukturen på yrkesverksamma läkare inom området KITM i Sverige. Informationen har tagits fram som en del i utbildningsutskottets arbete och styrelsen tycker att Sweba ska få tillgång till materialet. I korthet är idag ca 40 läkare, yrkesverksamma inom specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin, medlemmar i KITM.

16. Frågan om det behövs nationella riktlinjer för organisation av klinisk immunologisk diagnostik utanför universitetssjukhusen och om det finns ett behov av att skapa nationella riktlinjer för fler analyser inom området klinisk immunologi diskuterades. Beslutades att ordförande skriver till Equalis expertgrupp inom klinisk immunologi och efterhör om de har något pågående eller planerat arbete för ytterligare riktlinjer inom klinisk immunologi.

17. Övriga frågor:

 • ISBT 2023 kommer att hållas i Göteborg i nära samarbete med KITM. En lokal organisationskommitté, med representanter från samtliga svenska universitetssjukhus, har utsetts som kommer att ha stort inflytande över det vetenskapliga programmet.
 • Frågan om KITM ska utlysa resestipendier flyttas till nästa möte.

18. Vårens styrelsemöten:

 • Måndag 2 mars, kl 14, som blir ett så kallat distansmöte. Sofia kallar och kontrollerar att uppkopplingen fungerar innan mötet.
 • Måndag 30 mars kl 14
 • Måndag 4 maj kl 14

19. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte (ZOOM), måndagen den 30 mars 2020

 1. Mötet öppnas av ordförande
 2. Emma väljs till mötesordförande
 3. Till justeringsperson väljs Torsten
 4. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
 5. Anmälan av övriga punkter, se nedan
 6. Ekonomirapport från kassören: Ekonomin är god. För närvarande inga planerade utgifter.
 7. Remisser: Inga aktuella remisser som ska besvaras
  Information: Det pågår ett arbete med AT BT och ST för läkare. SLF har skickat enframställan till socialstyrelsen om att flytta fram införandet av BT.
 8. Inga nya medlemmar har ansökt
 9. Hemsida KITM: Frågan om frivilliga administratörer kvarstår.
 10. Årsmöte: Torsten tillskriver valberedningen om att påbörja arbetet med att tillsätta vakanta poster i styrelse, valberedning och revisorssuppleant.
 11. Resestipendium: Vi beslutar att avvakta utlysande av resestipendiet pga det rådande covid-19 läget.
 12. Förfrågan har kommit från SLIPI om lymfocytfenotypningar vid utredning av misstänkt immunbrist. Styrelsen är positiv till att tillsammans med Equalis expertgrupp skapa en tillfällig arbetsgrupp om lymfocytfenotypning vid misstänkt immunbrist. Sofia kontaktar representanter från de olika laboratorierna.
 13. Återkoppling från expertgruppen Equalis immunologi ang. pågående arbete och nya riktlinjer:
 • Revidering av riktlinjer om celiaki är pågående
 • Förtydligande i riktlinjer för ANA initieras sannolikt inom kort
 • Pågående diskussioner om riktlinjer ang. RA/CCP och C1q.

14. Arbetsgrupp BIS: Svar till BIS är på gång.

15. Övriga frågor:

 • Covid-19 konvalescensplasma, lägesrapport från de olika universitetssjukhusen.

16. Nästa möte: 4/5 2020, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-05-04

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 4 maj 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf): Torsten Eich
 3. Val av justerare (ordf): Martin L Olsson
 4. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga: inga synpunkter och protokollet kan läggas till handlingar
 5. Anmälan övriga frågor (ordf): inga frågor anmäldes
 6. Ekonomi (kassör): fortsatt god ekonomi. Arbetet med årsredovisningen (avser kalenderår) kommer påbörjas inom kort.
 7. Nya medlemmar (sekreterare): inga nya medlemmar
 8. Remisser (ordf)
  • Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning. Svar SLS senast 15/8 (ordf), se bilaga.
  • Förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS2006:16) om blodverksamhet.Vi har fått synpunkter till resp. remiss från en medlem. Diskussion om hur styrelsen hanterar dessa viktiga remisser och vi kommer att jobba i form av en arbetsgrupp (5/6 2020, kl. 10.00, digitalt möte) med svaren till SLS resp. läkemedelsverket. En avstämning med SweBA skulle vara gynnsam innan dess.
 9. Vår/höstmötet 2020 i Linköping är inst älld. Planering för föreningens årsmöte (alla)
  • Vi kan inte genomföra höstmötet i Linköping pga pågående pandemi.
   Årsmötet kommer att genomföras digitalt 29/9 2020, kl. 10.00
 10. Hemsida KITM, uppdatering ang. frågan om frivilliga adminströrer samt status
  • Inga frivilliga administratörer kunde lokaliseras. Vi fortsätter att leta.
 11. Arbetsgrupp BIS (alla)
  • Utkast till svar, se bilaga
  • Vi går återigen genom första utkastet och ordföranden skickar ett svar till BIS gruppen
 12. SLS och kvarstående som sektion, stadgeändringar (ordf)
  • Sofia N tar på sig att utarbeta ett förslag till stadgeändringar
 13. SweBA, nytt från senaste möte?
  • Handboken för blodcentraler har tagits över och man arbetar intensiv med
   vidareutveckling av ffa den digitala plattformen.
  • Även hemsidan för SweBA överarbetas
 14. Ny riktlinje för celiaki har publicerats på hemsidan (ordf)
  • Denna riktlinje publiceras på hemsidan
 15. Covid-19 pandemi (ordf)
  • Inga frågor
 16. Övriga frågor:
  • Inga
 17. Nästa möte:
  • 5/6 kl. 10.00, arbetsmöte remissvar, digitalt samt kort styrelsemöte
  • 17/8, kl. 14.00
  • 14/9, kl. 14.00

Vid protokollet:
Torsten Eich, ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-10-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 12 oktober 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Martin L. Olsson, ledamot
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant
Roland Fiskesund, ST-läkare

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström valdes till mötessekreterare.
 3. Aseel Alshamari valdes till justeringsperson.
 4. Protokoll från styrelsemöte 20-11-09 godkändes och lades till handlingarna.
 5. Roland Fiskesund informerar om ST-läkares önskemål om nationell regelbunden undervisning på distans. Datum spikade för våren. Till en början kommer inga föreläsningar att spelas in. Ett förslag på upplägg är att ST-läkare turas om att vara värdar för varje utbildningstillfälle och bjuder in till Zoom-möte samt håller koll på frågor i chat-funktionen för att underlätta för föreläsaren. Föreläsningar kommer att hållas varannan torsdag under våren med start 2021-01-14. Varje region har fått föreläsningstillfällen utdelade baserat på storlek.

  Styrelsen beslutar att utbildningsutskottet får den samordnande funktionen för digital ST-utbildning inom KITM. Konceptet bör utvecklas för att även inkludera specialistläkare och andra personalkategorier inom KITM. Vårens schema kommer att skickas ut till ST-läkare och studierektorer för att fördela vårens undervisningstillfällen mellan respektive lärosäte.

 6. Ekonomin fortsatt stabil, inga utgiftsposter. Inga nya medlemsansökningar. Medlemsavgiften har justerat i enlighet med beslut på årsmöte.
 7. Årsmötesprotokollet är nu justerat. Kontakt kommer att tas med SLS för synpunkter på förslag till nya stadgar för KITM som medlemsförening i SLS.
 8. Styrelsen tycker att förslaget på medlemsutskick till är bra utformat. Ordf kommer att skicka informationen till föreningens samtliga medlemmar. Informationen skickas med post till de medlemmar där uppgift om e-post saknas.
 9. Diskussion om vad som kan göras för att rekrytera nya medlemmar med olika yrkesbakgrund till föreningen. Förutsatt att årsmötet inte kan hållas i samband med Linköpingsdagar är ett förslag att arrangera vetenskapliga presentationer i samband med årsmötet.
 10. Inga nya remisser för föreningen att ta ställning till.
 11. Vice ordf rapporterade om att SweBA beslutade att välkomna BIS som arbetsgrupp på mötet 2020-11-19. BIS uppdrag är att utse en ny ordförande som har möjlighet att prioritera arbetet med flytten av BIS från KITM till SweBA. BIS nuvarande ordf har fått muntlig information om SweBAs beslut och har även uppmanats att kontakta KITMs styrelse vid svårigheter att utse en ny ordf internt inom BIS-gruppen.
 12. Inga andra övriga frågor anmäldes.
 13. Kommande mötestider:

  • 18/1 2021, kl. 14.00
  • 1/3 2021, kl. 14.00
  • 12/4 2021, kl. 14.00
  • 24/5 2021, kl. 14.00

Vid protokollet:
Sofia Nyström, vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-12-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 7 december 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant
Roland Fiskesund, ST-läkare

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström valdes till mötessekreterare.
 3. Aseel Alshamari valdes till justeringsperson.
 4. Protokoll från styrelsemöte 20-11-09 godkändes och lades till handlingarna.
 5. Roland Fiskesund informerar om ST-läkares önskemål om nationell regelbunden undervisning på distans. Datum spikade för våren. Till en början kommer inga föreläsningar att spelas in. Ett förslag på upplägg är att ST-läkare turas om att vara värdar för varje utbildningstillfälle och bjuder in till Zoom-möte samt håller koll på frågor i chat-funktionen för att underlätta för föreläsaren. Föreläsningar kommer att hållas varannan torsdag under våren med start 2021-01-14. Varje region har fått föreläsningstillfällen utdelade baserat på storlek.

  Styrelsen beslutar att utbildningsutskottet får den samordnande funktionen för digital ST-utbildning inom KITM. Konceptet bör utvecklas för att även inkludera specialistläkare och andra personalkategorier inom KITM. Vårens schema kommer att skickas ut till ST-läkare och studierektorer för att fördela vårens undervisningstillfällen mellan respektive lärosäte.

 6. Ekonomin fortsatt stabil, inga utgiftsposter. Inga nya medlemsansökningar. Medlemsavgiften har justerat i enlighet med beslut på årsmöte.
 7. Årsmötesprotokollet är nu justerat. Kontakt kommer att tas med SLS för synpunkter på förslag till nya stadgar för KITM som medlemsförening i SLS.
 8. Styrelsen tycker att förslaget på medlemsutskick till är bra utformat. Ordf kommer att skicka informationen till föreningens samtliga medlemmar. Informationen skickas med post till de medlemmar där uppgift om e-post saknas.
 9. Diskussion om vad som kan göras för att rekrytera nya medlemmar med olika yrkesbakgrund till föreningen. Förutsatt att årsmötet inte kan hållas i samband med Linköpingsdagar är ett förslag att arrangera vetenskapliga presentationer i samband med årsmötet.
 10. Inga nya remisser för föreningen att ta ställning till.
 11. Vice ordf rapporterade om att SweBA beslutade att välkomna BIS som arbetsgrupp på mötet 2020-11-19. BIS uppdrag är att utse en ny ordförande som har möjlighet att prioritera arbetet med flytten av BIS från KITM till SweBA. BIS nuvarande ordf har fått muntlig information om SweBAs beslut och har även uppmanats att kontakta KITMs styrelse vid svårigheter att utse en ny ordf internt inom BIS-gruppen.
 12. Inga andra övriga frågor anmäldes.
 13. Kommande mötestider:
  • 18/1 2021, kl. 14.00
  • 1/3 2021, kl. 14.00
  • 12/4 2021, kl. 14.00
  • 24/5 2021, kl. 14.00
 14. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Sofia Nyström, vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2021-01-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 18 januari 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötes sekreterare: Mirjam H Erixon
 3. Val av justerare: Aseel Alshamari
 4. Godkännande föregående protokoll: Protokoll från styrelsemöte 20201207 godkändes och lades till handlingarna.
 5. Fortsatt diskussion kring nationella utbildningstillfällen (alla)
  Vårens digitala föreläsningsserie startades 20210114 med Roland Fiskesunds föreläsning om Covid-19 vaccin. Den blev mycket uppskattad och välbesökt. Ett föreläsningsschema för våren 2021 finns och publiceras på hemsidan.
 6. Ekonomi (kassör)
  Pandemin gör att vi fortfarande är i ett läge där vi inte kan anordna några fysiska utbildningsaktiviteter eller arbetsgruppsmöten och att dessa utgifter uteblir. Fortsatt stabil ekonomi.
 7. Nya medlemmar (ordf): Ett flertal medlemsansökningar har inkommit. Samtliga är ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Beslut togs om att godkänna ansökningarna om medlemskap. Vi välkomnar följande personer till SFKITM:
  • Anton Sendel, Stockholm
  • Anna Söderström, Stockholm
  • Joel Nordin, Stockholm
  • Elena K. Iliachenko, Skåne
  • Antonia Dal, Umeå
  • Beatrice Bergström, Göteborg
  • Emma Eloff, Linköping,
  • Odees Alasaad, Linköping
  • Anna Sörmann, Uppsala
  • Anna Wiberg, Uppsala
  • Anders Hedin, Uppsala
  • Ylva Linder, Skåne
 8. Återkoppling efter medlemsutskick (ordf): Alla medlemmar har fått ett utskick från SFKITM antingen via epost eller via brev där e-postadress saknas. Detta gjordes för att bekräfta medlemskapet. En pensionerad medlem har hört av sig och önskat avsluta sitt medlemskap. Medlemsregistret ska nu uppdateras.
 9. Process stadgeändring i samband med SLS medlemsförening (vice ordf): Stadgeförslag är inskickat av Sofia N till SLS. Ingen återkoppling ännu. Punkten tas upp även på nästa styrelsemöte.
 10. Remisser (ordf): Inga inkomna remisser.
 11. Förslag: Skapa en arbetsgrupp IT (ordf): Diskussion kring behov av en digital plattform för bl.a. undervisning då olika regioner tillåter olika varianter av dessa vilket gör att alla inte kan delta/bjuda in till utbildningar. Föreningens hemsida är under förnyelse och där behöver nuvarande administratör få en/flera ersättare.
 12. Övriga frågor:
  • Utlysning av resestipendium samt ansökningsprocess (Aseel)
   Det kommer att finnas möjlighet att ansöka resestipendium på KITM hemsida. Förslagsvis ansökning är t.o.m. 210331. Sofia Nyström ska utforma och lägga ut formulär för ansökan.
  • Chenyue Shen, ST läkare i Lund, har anmält intresse som administrator för föreningens hemsida. (ordf)
 13. Nästa möte:
  • 1/3 2021, kl 14.00
  • 12/4 2021, kl 14.00
  • 24/5 2021, kl.14.00

Vid protokollet:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2021-04-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 12 april 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Katrin Schmolke, ledamot

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat
 2. Val av mötessekreterare: Lillemor Skattum
 3. Val av justerare: Emma Watz
 4. Anmälan av övriga frågor:
  • Resestipendium (Sofia Nyström)
  • Uppdatering ”Arbetsgrupp för läkarprogrammet”, punkt från föregående möte 210301.
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga: läggs till handlingar och publiceras på hemsidan.
 6. Föreningens ekonomi fortsatt god (ordf., kassör ej närvarande).
 7. SLS medlemsförening uppdatering, alla:
  • Svar från läkarförbundet inväntas. Därefter kommer de nya stadgarna att läggas ut på hemsidan för påseende och möjlighet för medlemmar att lämna synpunkter.
 8. Införandet av arbetsgrupp IT, allmän diskussion. (ordf):
  • Möte planeras in med dem som har visat intresse/är påtänkta samt delar av styrelsen, för att ge ett avstamp och introduktion.
 9. Hemsida KITM, beslut om framtiden (ordf):
  • Hemsidan kommer att hanteras av ny IT-grupp, se punkt 8.
 10. BIS, uppdatering (ordf): styrelsen awaktar Swebas svar på BIS brev.
 11. Inventering av specialistläkare, förfrågan tidskrift sjukhusläkaren, se bilaga (ordf):
  • Styrelsen beslutar att KITM ska delta i inventeringen. Ordf. tar fram utkast och övriga fyller på data från respektive ort.
 12. Remisser (ordf)
  • Inga aktuella
 13. Nya medlemmar antagna:
  • Stina Sandström, ST-läkare, Umeå
  • Linda Bodecker Zingmark, ST-läkare, Umeå
  • Hannes lindahl, ST-läkare, Stockholm
  • Mia Persson, ST-läkare, Lund
  • Kim Hägerström, Biomedicinskt analytiker, Kalmar
  • Åsa Blomqvist, sjuksköterska, Malmö
  • Pontus Thulin, Läkare, Göteborg
 14. Hantering av nya medlemmar, uppdatering (kassör genom ordf.):
  • Nya medlemmars data förs in medlemsregister efter att de godkänt detta.
 15. Nya riktlinjer för diagnostik av anti-fosfolipidantikroppar från Equalis expertgrupp för Klinisk immunologi, publicering på hemsidan (ordf): godkänns.
 16. övriga frågor:
  • KITM avvaktar utlysning av resestipendium till hösten med tanke på osäkerhet kring huruvida fysiska möten kommer att hållas
  • Uppdatering ”Arbetsgrupp för läkarprogrammet, punkt från föregående möte 210301. Varje ort utser 1-2 representanter och meddelar Olof Hultgren.
 17. Nästa möte, tiden ändras till:
  • 2021-05-31, kl 14.00

Vid protokollet:
Lillemor Skattum, suppleant

Justeras
Emma Watz, sekreterare

Protokoll styrelsemöte 2021-05-31

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 31 maj 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström, vice ordförande
Aseel Alshamari, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  Mirjam H Erixon
 3. Val av justerare (ordf)
  Torsten Eich
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  En övrig fråga.
 5. Godkännande av föregående protokoll (ordf)
  Protokoll från styrelsemöte 2021-04-12 godkändes och lades till handlingarna.
 6. Ekonomi (kassör)
  Revisorerna är kontaktade och årsredovisningen för 2020 skickas till dem granskning under denna vecka.
  Fortsatt pandemi-situation gör att vi ännu är i ett läge där vi inte kan anordna några fysiska utbildningar eller arbetsgruppsmöten och att dessa utgifter uteblir. Fortsatt stabil ekonomi.
 7. Remisser (ordf) Inga remisser.
 8. Nya medlemmar
  Godkännande av medlemsansökan för Charlotte Bengtsson, BMA, Karlshamn.
 9. Beslut om datum för digitalt årsmöte (ordf)
  Datum för föreningens årsmöte blir 2021 -10-26, kl. 9-11. Valberedningen ska kontaktas i god tid då vakanta uppdrag finns, bl.a. styrelseledamot samt revisor. Diskussion kring hur årsrapporten ska se ut och sammanställas. Torsten gör ett förslag som mailas ut till övriga i styrelsen för synpunkter.
  ISBT 2023 i Göteborg ska vara med som en punkt på årsmötet.
 10. Uppdragsbeskrivning nationell arbetsgrupp (NAG) för nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning, diskussion (ordf)
  Sweba arbetar med uppdraget. Efter diskussion tas beslut om att det är tillräckligt att föreningens representant i Sweba bevakar området.
 11. CE-märkning av medicintekniska produkter. Skrivelse till socialministern som föreningen för klinisk mikrobiologi har tagit fram (ordf)
  Beslut om att vår förening, genom ordförande, signerar skrivelsen där de laboratoriemedicinska specialitetsföreningarna protesterar mot kraven på CE- märkning av medicintekniska produkter.
 12. Process att bli medlemsförening i SLS (ordf)
  Stadgarna har omarbetats och granskats av SLF och SLS. Inför årsmötet ska medlemmarna få ta del av stadgeförslaget fyra veckor innan. Det ska publiceras på föreningens hemsida samt skickas ut via mail.
 13. SLS fullmäktige, kort rapport (ordf)
  En digital tillställning där man pratade om NAG och kunskapsstyrning som SKR förslagsvis ska stå för. SLS ska se över förslaget om att SKR ska ha det uppdraget eller om Socialstyrelsen är att föredra.
 14. BIS, information från senaste SWEBA möte samt beslut om framtid (ordf)
  Enligt protokoll från 2021-04-22 står att SweBA behöver formulera ett
  uppdrag till BIS i samband med att de tar över arbetsgruppen. Föreningen välkomnar initiativet och stödjer en smidig övergång av BIS hemovigilansarbete till Sweba.
 15. Övriga frågor (ordf) IT: föreningens hemsida: Martin L Olsson planerar att hålla i ett uppstartsmöte för de ST-läkare som visat intresse att sköta hemsidan. Just nu är det fyra ST som kommer att delta och även Mohammad Abedi ska bjudas in till mötet.
 16. Nästa möte:
  21-08-30, kl. 14.00-15.30
  21-10-26, kl. 9.00-11.00 årsmöte
  21-11-29, kl. 14.00

Vid protokollet:
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

Justeras
Torsten Eich, ordförande

Protokoll styrelsemöte 2021-08-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 31 maj 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström, vice ordförande
Aseel Alshamari, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  Lillemor Skattum
 3. Val av justerare (ordf)
  Mirjam Hägglöf Erixon
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  Ingen övrig fråga anmäld
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga
  Föregående mötes (2021 -05-31) protokoll godkändes
 6. Ekonomi, någon förändring? (kassör)
  Årsredovisning för 2020 har granskats och godkänts av revisorerna. Fortsatt stabil ekonomi i föreningen. Fortsatt pandemisituation som gör att utgifter uteblir.
 7. SLS medlemsförening status, alla
  Vice ordförande Sofia Nyström ej närvarande, punkten bordläggs och avhandlas via e-post.
 8. Införandet av arbetsgrupp IT inkl, hemsida, status, (ordf)
  Martin L Olsson har fått namn på 4-5 personer och kommer att hitta en tid för möte med gruppen, även Mohammad Abedi bjuds in för att dra bakgrunden.
 9. Årsmöte: agenda, årsberättelse, valberedningen, etc (ordf)
  Datum och tid för årsmötet (26/10) har flaggats på hemsidan. Torsten återkommer till styrelsen med årsberättelse inför mötet. Göteborg och Örebro saknar ledamot samt att en suppleant saknas för fulltalighet. Även revisor, revisorsuppleant och ev. valberedningen behöver besättas av nya personer. Inga föreläsningar planeras i samband med årsmötet. Diskussion kring tidpunkt och plats för årsmöte 2022, bl.a. med tanke på att Sverige blir värd för ISBT 2023.
 10. Status övergång BIS till SWEBA (alla)
  Inga nyheter, v.g. se föregående protokoll.
 11. Remisser (ordf)
  Inga aktuella
 12. Nya medlemmar:
  Oskar Eriksson, AT-läkare, Uppsala och Hannes Lindahl, ST läkare, Stockholm godkänns som nya medlemmar och kommer att kontaktas av Mirjam Hägglöf Erixon.
 13. Diskussion om verksamhetsplan, (alla)
  Styrelsen identifierar ett behov av att skapa forum/plattform för utbyte av erfarenheter och projekt inom forskning och utveckling. Ev. också för att låta föreningen ta rollen som diskussionspartner/instans i konsensusfrågor. Ordföranden föreslår även nya punkter på årsmöte:
  1. Rapport från internationella möt en – ev. resor sponsrade av föreningen.
  2. Uppmärksamma nya specialister.
  Styrelsen planerar för att diskutera ny verksamhetsplan vid fysiskt möte när möjlighet ges.
 14. Nästa möte:
  • 211026, årsmöte, kl. 9.00 -11.00
  • 211129, kl. 14.00

Vid protokollet:
Lillemor Skattum, suppleant

Justeras
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2021-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 1 mars 2021

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  • Torsten Eich
 3. Val av justerare (ordf)
  • Martin L. Olsson
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  • Inga
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga
  • Läggs till handlingar och publiceras på hemsidan
 6. Initiativ att inrätta en · arbetsgrupp för läkarprogrammet’ som jobbar för klinisk immunologi och transfusionsmedicin inom grundutbildning för läkare (Olof Hultgren, Örebro)
  • Syftet är förbättrad kommunikation och nationell samsyn inom grundutbildningsfrågor, vilket kan leda till en ökad kvalitet och ökat intresse för ämnesområdet KITM.
   • Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om att 1-2 representanter från varje ort med koppling till och god kännedom om den lokala grundutbildningen ingår i gruppen. Olof skriver en sammanfattning av förslaget som styrelsemedlemmar kan presentera lokalt och återrapportera ev förslag på möjliga medlemmar vid nästa styrelsemöte.
 7. Ansökan medlemsförening SLS samt stadgeändring (vice ordf). Förslag till stadgeändringar bifogas.
  • Mindre justeringar föreslogs, varefter Sofia skickar dokumentet till SLS samt SLF för påseende.
  • Beslut: ansökan skickas till SLS om att bli medlemsförening enl. beslut KITM årsmöte 2020
 8. Införandet av arbetsgrupp IT, allmän diskussion samt diskussion kring hemsidan. (ordf)
  • Punkten flyttas till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
 9. Uppdatering BIS samt rapport från senaste SweBA möte (ordf, vice ordf)
  • Kort rapport från senaste SweBA-möte avseende BIS
  • Rapport om mailväxlingen mellan ordföranden och BIS
  • SweBA har ställt sig positiva till att överta hemovigilansarbetet enligt önskemål från föreningens årsmöte i september 2020. Inför en flytt av BIS till SweBA finns ett krav på att BIS utser en ordförande som kan driva arbetet med överflyttning till SweBA. Styrelsen och SweBA ska informeras om vem BIS utser att leda arbetet med flytten. En ny ordförande är en förutsättning för BIS fortsatta arbete.
 10. Remisser (ordf)
  • Inga remisser som föreningen behöver ta ställning till
 11. Nya medlemmar:
  • Ann Strandberg, ST läkare, Örebro
  • Roland Fiskesund, ST läkare, Stockholm
  • Förslag välkomstmeddelande för nya medlemmar, se bilaga (kassör)
   • Beslut: texten godkänns och kommer användas framöver av kassören vid kontakt med de nya medlemmarna för att bekräfta medlemskap.
    12i Övriga frågor:
  • Tillgång till patientjournal (Kathrin Schmolke)
   • En inventering bland de närvarande styrelsemedlemmar visar att KIT­läkare i alla regioner har tillgång till elektronisk patientjournal och arbetar aktivt i det. Göteborg som i skrivande stund inte har tillgång tar med sig den informationen för vidare diskussion hemmavid.
 12. Nästa möte:
  • 12/4 2021, kl. 14.00
  • 24/5 2021, kl. 14.00 (kan ev. behöva flyttas -tas upp på nästa möte)

Vid protokollet:
Torsten Eich

Protokoll styrelsemöte 2020-09-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 14 september 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Martin L. Olsson, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat
 2. Emma Watz valdes till mötessekreterare
 3. Mirjam Hägglöf Erixon utsågs till av justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående styrelsemöte 2020-08-24 som godkändes och lades till handlingarna.
 5. Övriga frågor anmäldes, se nedan
 6. Ekonomisk rapport från kassör Mirjam Hägglöf Erixon. Årsredovisningen för 2019 avhandlades vid föregående möte. Enligt medlemsregister har föreningen idag 119 medlemmar
 7. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen
 8. Remisser:
  • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36), svar senast 26/10 2020. Frågan om hur föreningen besvarar remissen tas vid nästa styrelsemöte.
 9. Årsmötet har annonserats via hemsidan och är planerat 29 september kl 10-12. Årsmötet kommer genomföras digitalt (via zoom). Agendan till årsmötet diskuterades. Agendan till årsmötet kommer publiceras på hemsidan.

  Valberedningens arbete med förslag på styrelsemedlemmar och revisorer pågår.

  Vid årsmötet måste beslut tas om SFKTIM smedlemsstatus i SLS, som medlemsförening eller sektion. Konsekvenserna av de två alternativen gås igenom på årsmötet inför beslutet.

  Föreslagna stadgeändringar kommer utlysas inför årsmötet. Dessa gäller:

  • medlemsavgifter för medlem som uppnått 65 år (förslag från föregående årsmöte) –
  • möjlighet att kalla till föreningsmöte (årsmöte) via hemsidan
  • SFKITM smedlemsstatus i SLS

Önskemål har framkommit om en kort föreläsning kring arbetet med konvalescensplasma i samband med årsmötet. Föreläsningen förläggs kl 9,30-10. Föreläsningen annonseras tillsammans med agendan.

 1. Övriga frågor:

  Fråga från Örebro om sällsynt blod. Listor över blodenheter och givare finns på olika blodcentralerna. Kan detta samordnas? Arbete med detta har pågått i omgångar över åren (via blodlänk), dock har det varit bekymmersamt att hålla detta uppdaterat. Är en fråga för Sweba, rekommendation att frågan tas dit.

  Mirjam Hägglöf Erixon är ny SPUR inspektör. Styrelsen godkänner detta.

 2. Nästa möte:
  • 12/10, kl. 14.00
  • 9/11, kl. 14.00
  • 7/12, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, sekreterare

Protokoll styrelsemöte 2020-08-24

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 24 augusti 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Martin L. Olsson, ledamot
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Emma Watz utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-05-04, som godkändes och lades till handlingarna.
 5. En övrig fråga lades till agendan.
 6. Ekonomisk rapport utgick via e-post, då kassör Mirjan Hägglöf Erixon hade förhinder att delta i mötet.
  • Årsredovisning för 2019 är godkänd och signerad av revisorerna Birgitta Clinchy och Catharina Eriksson. Även revisionsberättelsen för 2019 är också färdigställd.
  • Ekonomin är fortsatt god. Covid-19 pandemin har lett till att utgifter under 2020 kommer att vara lägre än en ett normalt år, eftersom föreningen haft färre aktiviteter än normalt och att beslut om att skjuta upp utlysning av resestipendier fattades av styrelsen 2020-03-30
 7. Diskussion om medlemsregister tas vid nästa möte.
 8. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 9. Aktuella remisser
  • Ordförande har besvarat SLF förfrågan om utbildningsbehov inför kommande nationella planeringsstöd.
  • Remissförslag på socialstyrelsens nya föreskrifter för blodverksamhet har besvarats av styrelsen.
  • Styrelsen får till uppgift att ta del av innehåll i remissen ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)” och ta ställning till hur den bäst besvaras till nästa ordinarie styrelsemöte den 14 september.
 10. Årsmöte 29/9 2020 kl.10-12, via Zoom digital plattform. Möjlighet till provuppkoppling ska ges innan.
  • Årsmötet kommer att behöva rösta om en stadgeändring med anledning av ny organisation inom SLS. Styrelsen beslutade 2020-01-21 att KITM kommer att kvarstå som sektion inom SLS och inte vara medlemsförening.
  • Diskussion om övriga punkter att ta upp på årsmötet och möjlighet till vetenskapligt program.
 11. Ordförande ger kort rapport från SLS-fullmäktige, maj 2020.
 12. Föreningen äger nu domänen kitm.se. Frågan om att utöka gruppen frivilliga administratörer är ännu inte löst och diskuteras igen på nästa möte.
 13. Inget att rapportera från SweBA.
 14. SK-kurser/SK-liknande kurser som är planerade att ges under hösten kommer även att ges på distans. De ST-läkare som under våren haft placeringar inom covid-vården har uppfattat det som meningsfullt och tjänstgöringen har kunnat tillgodoräknas som sidoutbildning.
 15. Kort information om planering av ISBT i Göteborg 2023.
 16. Övriga frågor:
  • Förfrågan från SweBA om att arkivera samtliga versioner av Handbokskapitel. Styrelsen ser att SweBAs initiativ att skapa ett sammanhållet arkiv av tidigare publicerade kapitelversioner kan vara av värde, men att det arbetet bör drivas av SweBA. Det är en brist att eventuellt ansvar för arkivering av inte fastställdes i samband med flytt av Handbok från KITM till SweBA. Sofia Nyström som representerar KITM i SweBA, återrapporterar i samband med nästa ordinarie SweBA-möte.
 17. Kommande distansmöten: 14/9, kl. 14.00; 12/10, kl. 14.00; 9/11, kl. 14.00; 7/12, kl. 14.00
 18. Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Sofia Nyström, vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Distansmöte, måndagen den 2 mars 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Martin L Olsson utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-01-21, som godkändes och lades till handlingarna. Beslut om att remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy” är besvarad då inga synpunkter på innehållet inkommit.
 5. Hemsida KITM. Styrelsen fortsätter att söka efter personer med intresse att administrera KITM:s hemsida.
 6. Sofia Nyström anmälde två övriga frågor.
 7. Ekonomisk rapport utgick, då kassör ej närvarande.
 8. Inga aktuella remisser finns för föreningen att ta ställning till.
 9. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 10. Information om ISBT Affiliate Member. Sofia rapporterar att KITM har ca 20 medlemmar som registerat sig på ISBT Eduaction. Beslut om att Sofia informerar KITMs studierektorer om möjligheten för KITMs medlemmar att ta del av material på ISBT Education med en önskan om att informationen sprids på respektive klinik.
 11. Ordförande informerar om att valberedningen bör aktiveras innan sommaren inför föreningens årsmöte den 29 september 2020. Förteckning över förtroendevalda och mandatperioder bifogas i separat fil.
 12. Beslut om att tidigare e-postmeddelande till styrelsen från BIS (där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS) besvaras med ett meddelande till hela BIS- gruppen. Emma Watz ansvarar för att justera tidigare formulerat brev.
 13. Information från Emma Watz om remissen Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, och att Region Stockholms läns landsting kommer att besvara remissen.
 14. Övriga frågor:
 • Diskussion kring organisation av årsmöte och föreläsning till Claes Högmans minne i samband med Linköpingsdagarna 29-30 september 2020.
 • Sofia Nyström rapporterar från SweBA-möte 2020-02-06: Handboken är sedan 2020-01-01 organiserad under SweBA. Ingen handboksavgift ska utgå från KITM för 2020. Gruppen av huvudförfattare i Handboken kommer att bilda en arbetsgrupp inom SweBA. SweBA har också beslutat att publicera Handbok för blodverksamhet på domänen www.transfusion.se. Enligt möte med handboksgruppen kommer nya kapitel B att publiceras under mars 2020, liksom delar av kapitel A.
 • Beslut om att KITM utlyser upp till två resestipendier under 2020 för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig sammankomst. Det totala stipendiebeloppet kan högst uppgå till 10000kr per person.

15. Kommande distansmöten: 30/3 kl 14, 4/5 kl 14

16. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande