Protokoll styrelsemöte 2020-09-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 14 september 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Martin L. Olsson, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat
 2. Emma Watz valdes till mötessekreterare
 3. Mirjam Hägglöf Erixon utsågs till av justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående styrelsemöte 2020-08-24 som godkändes och lades till handlingarna.
 5. Övriga frågor anmäldes, se nedan
 6. Ekonomisk rapport från kassör Mirjam Hägglöf Erixon. Årsredovisningen för 2019 avhandlades vid föregående möte. Enligt medlemsregister har föreningen idag 119 medlemmar
 7. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen
 8. Remisser:
  • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36), svar senast 26/10 2020. Frågan om hur föreningen besvarar remissen tas vid nästa styrelsemöte.
 9. Årsmötet har annonserats via hemsidan och är planerat 29 september kl 10-12. Årsmötet kommer genomföras digitalt (via zoom). Agendan till årsmötet diskuterades. Agendan till årsmötet kommer publiceras på hemsidan.

  Valberedningens arbete med förslag på styrelsemedlemmar och revisorer pågår.

  Vid årsmötet måste beslut tas om SFKTIM smedlemsstatus i SLS, som medlemsförening eller sektion. Konsekvenserna av de två alternativen gås igenom på årsmötet inför beslutet.

  Föreslagna stadgeändringar kommer utlysas inför årsmötet. Dessa gäller:

  • medlemsavgifter för medlem som uppnått 65 år (förslag från föregående årsmöte) –
  • möjlighet att kalla till föreningsmöte (årsmöte) via hemsidan
  • SFKITM smedlemsstatus i SLS

Önskemål har framkommit om en kort föreläsning kring arbetet med konvalescensplasma i samband med årsmötet. Föreläsningen förläggs kl 9,30-10. Föreläsningen annonseras tillsammans med agendan.

 1. Övriga frågor:

  Fråga från Örebro om sällsynt blod. Listor över blodenheter och givare finns på olika blodcentralerna. Kan detta samordnas? Arbete med detta har pågått i omgångar över åren (via blodlänk), dock har det varit bekymmersamt att hålla detta uppdaterat. Är en fråga för Sweba, rekommendation att frågan tas dit.

  Mirjam Hägglöf Erixon är ny SPUR inspektör. Styrelsen godkänner detta.

 2. Nästa möte:
  • 12/10, kl. 14.00
  • 9/11, kl. 14.00
  • 7/12, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, sekreterare