Protokoll styrelsemöte 2020-08-24

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 24 augusti 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Emma Watz, sekreterare
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Martin L. Olsson, ledamot
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Aseel Alshamari, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Emma Watz utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-05-04, som godkändes och lades till handlingarna.
 5. En övrig fråga lades till agendan.
 6. Ekonomisk rapport utgick via e-post, då kassör Mirjan Hägglöf Erixon hade förhinder att delta i mötet.
  • Årsredovisning för 2019 är godkänd och signerad av revisorerna Birgitta Clinchy och Catharina Eriksson. Även revisionsberättelsen för 2019 är också färdigställd.
  • Ekonomin är fortsatt god. Covid-19 pandemin har lett till att utgifter under 2020 kommer att vara lägre än en ett normalt år, eftersom föreningen haft färre aktiviteter än normalt och att beslut om att skjuta upp utlysning av resestipendier fattades av styrelsen 2020-03-30
 7. Diskussion om medlemsregister tas vid nästa möte.
 8. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 9. Aktuella remisser
  • Ordförande har besvarat SLF förfrågan om utbildningsbehov inför kommande nationella planeringsstöd.
  • Remissförslag på socialstyrelsens nya föreskrifter för blodverksamhet har besvarats av styrelsen.
  • Styrelsen får till uppgift att ta del av innehåll i remissen ”Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)” och ta ställning till hur den bäst besvaras till nästa ordinarie styrelsemöte den 14 september.
 10. Årsmöte 29/9 2020 kl.10-12, via Zoom digital plattform. Möjlighet till provuppkoppling ska ges innan.
  • Årsmötet kommer att behöva rösta om en stadgeändring med anledning av ny organisation inom SLS. Styrelsen beslutade 2020-01-21 att KITM kommer att kvarstå som sektion inom SLS och inte vara medlemsförening.
  • Diskussion om övriga punkter att ta upp på årsmötet och möjlighet till vetenskapligt program.
 11. Ordförande ger kort rapport från SLS-fullmäktige, maj 2020.
 12. Föreningen äger nu domänen kitm.se. Frågan om att utöka gruppen frivilliga administratörer är ännu inte löst och diskuteras igen på nästa möte.
 13. Inget att rapportera från SweBA.
 14. SK-kurser/SK-liknande kurser som är planerade att ges under hösten kommer även att ges på distans. De ST-läkare som under våren haft placeringar inom covid-vården har uppfattat det som meningsfullt och tjänstgöringen har kunnat tillgodoräknas som sidoutbildning.
 15. Kort information om planering av ISBT i Göteborg 2023.
 16. Övriga frågor:
  • Förfrågan från SweBA om att arkivera samtliga versioner av Handbokskapitel. Styrelsen ser att SweBAs initiativ att skapa ett sammanhållet arkiv av tidigare publicerade kapitelversioner kan vara av värde, men att det arbetet bör drivas av SweBA. Det är en brist att eventuellt ansvar för arkivering av inte fastställdes i samband med flytt av Handbok från KITM till SweBA. Sofia Nyström som representerar KITM i SweBA, återrapporterar i samband med nästa ordinarie SweBA-möte.
 17. Kommande distansmöten: 14/9, kl. 14.00; 12/10, kl. 14.00; 9/11, kl. 14.00; 7/12, kl. 14.00
 18. Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:
Sofia Nyström, vice ordförande