Protokoll styrelsemöte 2021-08-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 31 maj 2021

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström, vice ordförande
Aseel Alshamari, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  Lillemor Skattum
 3. Val av justerare (ordf)
  Mirjam Hägglöf Erixon
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  Ingen övrig fråga anmäld
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga
  Föregående mötes (2021 -05-31) protokoll godkändes
 6. Ekonomi, någon förändring? (kassör)
  Årsredovisning för 2020 har granskats och godkänts av revisorerna. Fortsatt stabil ekonomi i föreningen. Fortsatt pandemisituation som gör att utgifter uteblir.
 7. SLS medlemsförening status, alla
  Vice ordförande Sofia Nyström ej närvarande, punkten bordläggs och avhandlas via e-post.
 8. Införandet av arbetsgrupp IT inkl, hemsida, status, (ordf)
  Martin L Olsson har fått namn på 4-5 personer och kommer att hitta en tid för möte med gruppen, även Mohammad Abedi bjuds in för att dra bakgrunden.
 9. Årsmöte: agenda, årsberättelse, valberedningen, etc (ordf)
  Datum och tid för årsmötet (26/10) har flaggats på hemsidan. Torsten återkommer till styrelsen med årsberättelse inför mötet. Göteborg och Örebro saknar ledamot samt att en suppleant saknas för fulltalighet. Även revisor, revisorsuppleant och ev. valberedningen behöver besättas av nya personer. Inga föreläsningar planeras i samband med årsmötet. Diskussion kring tidpunkt och plats för årsmöte 2022, bl.a. med tanke på att Sverige blir värd för ISBT 2023.
 10. Status övergång BIS till SWEBA (alla)
  Inga nyheter, v.g. se föregående protokoll.
 11. Remisser (ordf)
  Inga aktuella
 12. Nya medlemmar:
  Oskar Eriksson, AT-läkare, Uppsala och Hannes Lindahl, ST läkare, Stockholm godkänns som nya medlemmar och kommer att kontaktas av Mirjam Hägglöf Erixon.
 13. Diskussion om verksamhetsplan, (alla)
  Styrelsen identifierar ett behov av att skapa forum/plattform för utbyte av erfarenheter och projekt inom forskning och utveckling. Ev. också för att låta föreningen ta rollen som diskussionspartner/instans i konsensusfrågor. Ordföranden föreslår även nya punkter på årsmöte:
  1. Rapport från internationella möt en – ev. resor sponsrade av föreningen.
  2. Uppmärksamma nya specialister.
  Styrelsen planerar för att diskutera ny verksamhetsplan vid fysiskt möte när möjlighet ges.
 14. Nästa möte:
  • 211026, årsmöte, kl. 9.00 -11.00
  • 211129, kl. 14.00

Vid protokollet:
Lillemor Skattum, suppleant

Justeras
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare