Protokoll styrelsemöte 2021-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 1 mars 2021

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf)
  • Torsten Eich
 3. Val av justerare (ordf)
  • Martin L. Olsson
 4. Anmälan övriga frågor (ordf)
  • Inga
 5. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga
  • Läggs till handlingar och publiceras på hemsidan
 6. Initiativ att inrätta en · arbetsgrupp för läkarprogrammet’ som jobbar för klinisk immunologi och transfusionsmedicin inom grundutbildning för läkare (Olof Hultgren, Örebro)
  • Syftet är förbättrad kommunikation och nationell samsyn inom grundutbildningsfrågor, vilket kan leda till en ökad kvalitet och ökat intresse för ämnesområdet KITM.
   • Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om att 1-2 representanter från varje ort med koppling till och god kännedom om den lokala grundutbildningen ingår i gruppen. Olof skriver en sammanfattning av förslaget som styrelsemedlemmar kan presentera lokalt och återrapportera ev förslag på möjliga medlemmar vid nästa styrelsemöte.
 7. Ansökan medlemsförening SLS samt stadgeändring (vice ordf). Förslag till stadgeändringar bifogas.
  • Mindre justeringar föreslogs, varefter Sofia skickar dokumentet till SLS samt SLF för påseende.
  • Beslut: ansökan skickas till SLS om att bli medlemsförening enl. beslut KITM årsmöte 2020
 8. Införandet av arbetsgrupp IT, allmän diskussion samt diskussion kring hemsidan. (ordf)
  • Punkten flyttas till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
 9. Uppdatering BIS samt rapport från senaste SweBA möte (ordf, vice ordf)
  • Kort rapport från senaste SweBA-möte avseende BIS
  • Rapport om mailväxlingen mellan ordföranden och BIS
  • SweBA har ställt sig positiva till att överta hemovigilansarbetet enligt önskemål från föreningens årsmöte i september 2020. Inför en flytt av BIS till SweBA finns ett krav på att BIS utser en ordförande som kan driva arbetet med överflyttning till SweBA. Styrelsen och SweBA ska informeras om vem BIS utser att leda arbetet med flytten. En ny ordförande är en förutsättning för BIS fortsatta arbete.
 10. Remisser (ordf)
  • Inga remisser som föreningen behöver ta ställning till
 11. Nya medlemmar:
  • Ann Strandberg, ST läkare, Örebro
  • Roland Fiskesund, ST läkare, Stockholm
  • Förslag välkomstmeddelande för nya medlemmar, se bilaga (kassör)
   • Beslut: texten godkänns och kommer användas framöver av kassören vid kontakt med de nya medlemmarna för att bekräfta medlemskap.
    12i Övriga frågor:
  • Tillgång till patientjournal (Kathrin Schmolke)
   • En inventering bland de närvarande styrelsemedlemmar visar att KIT­läkare i alla regioner har tillgång till elektronisk patientjournal och arbetar aktivt i det. Göteborg som i skrivande stund inte har tillgång tar med sig den informationen för vidare diskussion hemmavid.
 12. Nästa möte:
  • 12/4 2021, kl. 14.00
  • 24/5 2021, kl. 14.00 (kan ev. behöva flyttas -tas upp på nästa möte)

Vid protokollet:
Torsten Eich