Protokoll styrelsemöte 2020-05-04

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte, måndagen den 4 maj 2020

Deltagare:
Torsten Eich, ordförande
Sofia Nyström, vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon, kassaförvaltare
Emma Watz, sekreterare
Martin L. Olsson, ledamot
Lillemor Skattum, suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari, ledamot
Per Martis, ledamot

 1. Mötet öppnas (ordf)
 2. Val av mötessekreterare (ordf): Torsten Eich
 3. Val av justerare (ordf): Martin L Olsson
 4. Godkännande föregående protokoll (ordf), se bilaga: inga synpunkter och protokollet kan läggas till handlingar
 5. Anmälan övriga frågor (ordf): inga frågor anmäldes
 6. Ekonomi (kassör): fortsatt god ekonomi. Arbetet med årsredovisningen (avser kalenderår) kommer påbörjas inom kort.
 7. Nya medlemmar (sekreterare): inga nya medlemmar
 8. Remisser (ordf)
  • Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning. Svar SLS senast 15/8 (ordf), se bilaga.
  • Förslag till ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS2006:16) om blodverksamhet.Vi har fått synpunkter till resp. remiss från en medlem. Diskussion om hur styrelsen hanterar dessa viktiga remisser och vi kommer att jobba i form av en arbetsgrupp (5/6 2020, kl. 10.00, digitalt möte) med svaren till SLS resp. läkemedelsverket. En avstämning med SweBA skulle vara gynnsam innan dess.
 9. Vår/höstmötet 2020 i Linköping är inst älld. Planering för föreningens årsmöte (alla)
  • Vi kan inte genomföra höstmötet i Linköping pga pågående pandemi.
   Årsmötet kommer att genomföras digitalt 29/9 2020, kl. 10.00
 10. Hemsida KITM, uppdatering ang. frågan om frivilliga adminströrer samt status
  • Inga frivilliga administratörer kunde lokaliseras. Vi fortsätter att leta.
 11. Arbetsgrupp BIS (alla)
  • Utkast till svar, se bilaga
  • Vi går återigen genom första utkastet och ordföranden skickar ett svar till BIS gruppen
 12. SLS och kvarstående som sektion, stadgeändringar (ordf)
  • Sofia N tar på sig att utarbeta ett förslag till stadgeändringar
 13. SweBA, nytt från senaste möte?
  • Handboken för blodcentraler har tagits över och man arbetar intensiv med
   vidareutveckling av ffa den digitala plattformen.
  • Även hemsidan för SweBA överarbetas
 14. Ny riktlinje för celiaki har publicerats på hemsidan (ordf)
  • Denna riktlinje publiceras på hemsidan
 15. Covid-19 pandemi (ordf)
  • Inga frågor
 16. Övriga frågor:
  • Inga
 17. Nästa möte:
  • 5/6 kl. 10.00, arbetsmöte remissvar, digitalt samt kort styrelsemöte
  • 17/8, kl. 14.00
  • 14/9, kl. 14.00

Vid protokollet:
Torsten Eich, ordförande