Protokoll styrelsemöte 2018-06-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 11 juni 2018, kl 10.00-11.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Sofia N valdes till mötessekreterare.

3. Emma valdes till justeringsperson.

4. Föregående mötesprotokoll från årsmöte är ännu inte utskrivet och kunde därför inte gås igenom.

5. Mirjam redogjorde för den ekonomiska situationen. Ekonomin bedöms som stabil. Samtliga tillgångar är nu överförda från SFTM, en mindre post finns kvar på konto tillhörande SLFTM.

6. Styrelsen beslutade att ordförande ska vara sektionens representant i SLS fullmäktigeförsamling.

7. Styrelsen beslutade att ordförande även representerar föreningen i Läkarförbundets fullmäktige/specialistföreningarnas representantskap.

8. Styrelsen överens om att föreningen behöver ta fram en ny lösning för hemsida, då nuvarande webredaktör meddelat en önskan om att lämna över uppdraget till någon annan. Samtliga styrelseledamöter bör inför nästa möte ta ställning till om de kan tänka sig delta i arbetet med en ny hemsida.

9. Styrelsen beslutar att ha som ambition att remissvar ska publiceras på föreningens hemsida, vilket var ett medlemsförslag i samband med årsstämman.

10. Svar på remissen Framtidens biobanker SOU 2018:4 kommer att skickas till SLS. I övrigt inga aktuella remisser att besvara för föreningen.

11. Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att beröra föreningen. Föreningens sekreterare (Sofia F) tillfrågas om hon kan vara föreningens GDPR-ansvariga person. Ansvaret gäller främst medlemmar som inte också är medlemmar i läkarförbundet eller SLS.

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2018-08-24 10-16

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-06-18

Protokoll styrelsemöte 2019-10-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 9 oktober 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Aseel Alshamari (AA), ledamot

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Lillemor utses till mötessekreterare.

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson.

4. Gemensam genomgång av agendan, två övriga frågor anmälda.

5. Justerat protokoll från föregående styrelsemöte 190912 godkänns.

6. Mirjam rapporterar att föreningens ekonomi fortsatt är god och arbetar just nu med fakturor för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi.

7. Aktuell SLS-remiss Organbevarande behandling för donation. Olle Åkerblom i Uppsala har utarbetat ett initierat och detaljerat förslag till svar på denna remiss. KITMs styrelse utarbetar inget eget remissvar utan hänvisar till Åkerbloms text. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

8. En ny medlem antas, Walid Tajeddinn Abderhim, Linköping.

9. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras sker i samband med SweBA-möte den 14 november 2019, där Emma prel. deltar i Sofias ställe.

10. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar via mail. Mirjam sammanställer en maillista. Sofia frågar ISBT om man kan få information om hur många personer som loggat in i KITM Sveriges namn med tanke på risker med att inloggningslänken sprids.

11. Arbete med att flytta hemsidan fortgår.

12. Dokument tillhörande KITM ska samlas hos SLFs molntjänst, Admin control som är en gratis tjänst för KITM. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

13. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021 (se äv, föregående mötesprotokoll 2019-09-12). Senast 1 mars 2020 måste besked ang ansökan om att bli medlemsförening/kvarstå som sektion lämnas till SLS. Pga tidsbrist kan vi ansöka om att preliminärt antas och varefter beslut tas i efterhand på KITMs årsmöte 2020. Via enkät skall efterhöras om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS, för att få underlag för
beslut vid årsmötet. Torsten förbereder enkät.

14. Uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupper. Punkten lämnas vilande tills vidare pga. att det bedöms att det inte finns stort behov av detta för närvarande.

15. Beslutas att på prov låta årsmötet äga rum i samband med lokala, relaterade möten, i syfte att öka närvaron, i de fall det finns relaterade lämpliga möten. På prov även införa flexibilitet avseende tid på året. Om det faller väl ut kan detta permanentas med beslut 2020. Årsmötet 2020 kommer att ske i samband med Linköpingsdagarna.

16. Arbetsgrupp BIS. Styrelsen anser att hemovigilans är ett mycket viktigt arbete som transfusionsmedicin Sverige ska bevaka och arbeta med. Styrelsen har tagit emot information, rekommendationer samt en allmän förfrågan från BIS gruppen sedan tidigare att se över arbete för att kunna optimera hantering och kvalitetssäkring av data.

17. Ett fysiskt styrelsemöte planeras in under hösten (se punkt 21). Punkt 18-19 på agendan, samt en fråga under övrigt ang. adjungerad representant från Göteborg, flyttas till nästa möte pga. tidsbrist.

18. Göra medlemslistan tillgänglig på hemsidan?

19. Ekonomi för arbetsgrupperna.

20. Övriga frågor:

 • Information från Nationella Programområdet (NPO) Medicinsk diagnostik inom Kunskapsorganisationen om att bilda en nationell arbetsgrupp (NAG) för blodförsörjning ur ett nationellt perspektiv. Utkast till beskrivning av NAG uppdragets bakgrund, behov och omfattning ska utarbetas, mailas ut av Emma.
 • Adjungerad styrelsemedlem fr Göteborg?

21. Kommande möten 2019:

 • Nästa planerade 191031 ställs in pga. att flera inte kan närvara. Förslag på annan mötestid skickas ut av Torsten. Om möjligt/lämpligt blir detta möte ett fysiskt möte i Stockholm.
 • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Lillemor Skattum (LS), suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-01-21

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Karolinska sjukhuset, Solna, onsdagen den 21 januari 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Per Martis (PM), ledamot

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare.

3. Emma Watz utsägs till justeringsperson.

4. Mohammad Abedi informerade om det pågående arbetet med KITM:s hemsida. Beslut fattades på styrelsemöte 2018-10-15 om att flytta innehållet från kitm.se till läkarförbundets plattform. Beslut om att lägga KITMs hemsida under SLF fattades eftersom det finns möjlighet att få stöd och SLF också använder wordpress. Beslutet kan komma att omprövas.

Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på 2-3 personer som vill lära sig WordPress och ta ansvar för KITM:s hemsida. Mohammad ser över möjligheten att föra över domännamnet kitm.se till Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

5. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2019-12-04, som godkändes och lades till handlingarna.

6. Föreningens ekonomi är fortsatt god.

7. Aktuella remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy”. Beslut om att Martin E Olsson får styrelsens uppdrag att skriva ett kort remissvar, han tar också gärna emot eventuella synpunkter på remissen från KITMs medlemmar. Remissen ska vara SLF tillhanda senast 2020-03-01

8. Inga nya medlemsansökningar. Kort diskussion kring rutiner för välkomnande av nya medlemmar. Beslutades att ordförande skickar ett välkomstmejl till alla nya medlemmar. Styrelsen föreslår att ordförande kan skicka välkomstmejl innan formellt beslut om medlemskap fattas på styrelsemöte, om den sökande är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet och verksam i Sverige.

9. Information kring arbetet med Handbok för blodverksamhet:

Formellt sett är Handboken i SweBAs regi sedan årsskiftet 2019/2020. Det finns ett behov av avstämning vad gäller utgifter för handboksarbetet under en övergångsperiod och ett beslut om var Handbokens filer fortsättningsvis ska lagras. Styrelsen beslutar att Sofia Nyström får i uppdrag att i dialog med SweBA besluta om det praktiska överförandet.

10. ISBT Affiliate Member uppdatering Sofia Nyström tar kontakt med ISBTs administration för mer information om hur KITM kommer att debiteras om antalet KITM-medlemmar som ansluter som till ISBT genom vårt ”affiliate membership” överstiger 200 personer. När det klarlagts går information ut till studierektorer om att ett medlemskap i KITM ger tillgång till ISBTs utbildningsresurser genom KITMs ”affiliate membership”.

11. Information kring Nationellt programområde (NPO) och nationella arbetsgrupper för kunskapstyrning och jämlik vård.

Emma Watz informerar om aktuell skrivelse om transfusionsmedicin inom NPO Medicinsk diagnostik där bland annat en insats inom området Nationell blodförsörjning föreslås. Styrelsen bereds möjlighet att tycka till om skrivelsen.

Diskussion kring KITMs roll inom ramen för NPO medicinsk diagnostik mynnar ut i en slutsats om att KITM i första hand gärna bidrar i det vetenskapliga arbetet och i frågor som på olika sätt berör utbildning.

12. Vårmöte KITM 2020:

KITMs årsmöte och vårmöte genomförs 2020 i samarbete med Linköpingsdagarna och kommer att äga rum 29-30 september 2020 på Konsert och kongress i Linköping.

13. KITMs framtid inom SLS:

SLS har fattat beslut om att införa flera olika medlemskategorier i syfte att förbättra den demokratiska strukturen. SLS nya organisation införs 2021 och det kommer att finnas olika möjligheter för sektioner att vara kopplade till SLS.

KITM har möjlighet att bli medlemsförening i SLS. Alla sektionens medlemmar blir då föreningsmedlemmar i SLS vilket kostar 140kr/medlem. Antalet röster i SLS fullmäktige är relaterat till antalet läkarmedlemmar i medlemsföreningen. KITM skulle, liksom nu, ha en röst i fullmäktige p g a lågt antal läkarmedlemmar (jämfört med t ex Svensk förening för allmänmedicin). För att bli medlemsförening i SLS krävs revidering av KITMs stadgar innan den 1 mars 2020.

Om sektionen väljer att inte vara medlemsförening i SLS kan enskilt medlemskap tecknas i SLS av KITM-medlemmar.

Styrelsen beslutar att KITM till att börja med väljer att inte vara en medlemsförening i SLS. Frågan om KITM i stället ska vara en medlemsförening tas upp på nästa ordinarie årsmöte i september 2020. Ordförande meddelar SLS styrelsens beslut.

14. Diskussion om BIS roll inom KITM mot bakgrund av tidigare e-postmeddelande till styrelsen där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS. Styrelsen författar tillsammans ett svar till BIS.

15. Information om åldersstrukturen på yrkesverksamma läkare inom området KITM i Sverige. Informationen har tagits fram som en del i utbildningsutskottets arbete och styrelsen tycker att Sweba ska få tillgång till materialet. I korthet är idag ca 40 läkare, yrkesverksamma inom specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin, medlemmar i KITM.

16. Frågan om det behövs nationella riktlinjer för organisation av klinisk immunologisk diagnostik utanför universitetssjukhusen och om det finns ett behov av att skapa nationella riktlinjer för fler analyser inom området klinisk immunologi diskuterades. Beslutades att ordförande skriver till Equalis expertgrupp inom klinisk immunologi och efterhör om de har något pågående eller planerat arbete för ytterligare riktlinjer inom klinisk immunologi.

17. Övriga frågor:

 • ISBT 2023 kommer att hållas i Göteborg i nära samarbete med KITM. En lokal organisationskommitté, med representanter från samtliga svenska universitetssjukhus, har utsetts som kommer att ha stort inflytande över det vetenskapliga programmet.
 • Frågan om KITM ska utlysa resestipendier flyttas till nästa möte.

18. Vårens styrelsemöten:

 • Måndag 2 mars, kl 14, som blir ett så kallat distansmöte. Sofia kallar och kontrollerar att uppkopplingen fungerar innan mötet.
 • Måndag 30 mars kl 14
 • Måndag 4 maj kl 14

19. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Digitalt möte (ZOOM), måndagen den 30 mars 2020

 1. Mötet öppnas av ordförande
 2. Emma väljs till mötesordförande
 3. Till justeringsperson väljs Torsten
 4. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
 5. Anmälan av övriga punkter, se nedan
 6. Ekonomirapport från kassören: Ekonomin är god. För närvarande inga planerade utgifter.
 7. Remisser: Inga aktuella remisser som ska besvaras
  Information: Det pågår ett arbete med AT BT och ST för läkare. SLF har skickat enframställan till socialstyrelsen om att flytta fram införandet av BT.
 8. Inga nya medlemmar har ansökt
 9. Hemsida KITM: Frågan om frivilliga administratörer kvarstår.
 10. Årsmöte: Torsten tillskriver valberedningen om att påbörja arbetet med att tillsätta vakanta poster i styrelse, valberedning och revisorssuppleant.
 11. Resestipendium: Vi beslutar att avvakta utlysande av resestipendiet pga det rådande covid-19 läget.
 12. Förfrågan har kommit från SLIPI om lymfocytfenotypningar vid utredning av misstänkt immunbrist. Styrelsen är positiv till att tillsammans med Equalis expertgrupp skapa en tillfällig arbetsgrupp om lymfocytfenotypning vid misstänkt immunbrist. Sofia kontaktar representanter från de olika laboratorierna.
 13. Återkoppling från expertgruppen Equalis immunologi ang. pågående arbete och nya riktlinjer:
 • Revidering av riktlinjer om celiaki är pågående
 • Förtydligande i riktlinjer för ANA initieras sannolikt inom kort
 • Pågående diskussioner om riktlinjer ang. RA/CCP och C1q.

14. Arbetsgrupp BIS: Svar till BIS är på gång.

15. Övriga frågor:

 • Covid-19 konvalescensplasma, lägesrapport från de olika universitetssjukhusen.

16. Nästa möte: 4/5 2020, kl. 14.00

Vid protokollet:
Emma Watz, suppleant

Protokoll styrelsemöte 2020-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Distansmöte, måndagen den 2 mars 2020

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Martis (PM), ledamot

 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utsågs till mötessekreterare
 3. Martin L Olsson utsågs till justeringsperson
 4. Genomgång av justerat protokoll från föregående möte, 2020-01-21, som godkändes och lades till handlingarna. Beslut om att remiss från SLF ”Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning – Forskningspolicy” är besvarad då inga synpunkter på innehållet inkommit.
 5. Hemsida KITM. Styrelsen fortsätter att söka efter personer med intresse att administrera KITM:s hemsida.
 6. Sofia Nyström anmälde två övriga frågor.
 7. Ekonomisk rapport utgick, då kassör ej närvarande.
 8. Inga aktuella remisser finns för föreningen att ta ställning till.
 9. Inga nya medlemsansökningar har inkommit till föreningen.
 10. Information om ISBT Affiliate Member. Sofia rapporterar att KITM har ca 20 medlemmar som registerat sig på ISBT Eduaction. Beslut om att Sofia informerar KITMs studierektorer om möjligheten för KITMs medlemmar att ta del av material på ISBT Education med en önskan om att informationen sprids på respektive klinik.
 11. Ordförande informerar om att valberedningen bör aktiveras innan sommaren inför föreningens årsmöte den 29 september 2020. Förteckning över förtroendevalda och mandatperioder bifogas i separat fil.
 12. Beslut om att tidigare e-postmeddelande till styrelsen från BIS (där BIS önskar svar om varför Stockholm slutat rapportera till BIS) besvaras med ett meddelande till hela BIS- gruppen. Emma Watz ansvarar för att justera tidigare formulerat brev.
 13. Information från Emma Watz om remissen Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, och att Region Stockholms läns landsting kommer att besvara remissen.
 14. Övriga frågor:
 • Diskussion kring organisation av årsmöte och föreläsning till Claes Högmans minne i samband med Linköpingsdagarna 29-30 september 2020.
 • Sofia Nyström rapporterar från SweBA-möte 2020-02-06: Handboken är sedan 2020-01-01 organiserad under SweBA. Ingen handboksavgift ska utgå från KITM för 2020. Gruppen av huvudförfattare i Handboken kommer att bilda en arbetsgrupp inom SweBA. SweBA har också beslutat att publicera Handbok för blodverksamhet på domänen www.transfusion.se. Enligt möte med handboksgruppen kommer nya kapitel B att publiceras under mars 2020, liksom delar av kapitel A.
 • Beslut om att KITM utlyser upp till två resestipendier under 2020 för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig sammankomst. Det totala stipendiebeloppet kan högst uppgå till 10000kr per person.

15. Kommande distansmöten: 30/3 kl 14, 4/5 kl 14

16. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2019-09-12

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, torsdagen den 12 september 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Aseel Alshamari (AA), ledamot
Per Martis (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Sofia utses till mötessekreterare

3. Mirjam Hägglöf utses till justeringsperson

4. Gemensam genomgång av agendan och anmälan av tre övriga frågor.

5. Genomgång av protokoll styrelsemöte 190617, inga ändringar eller tillägg.

6. Mirjam går igenom föreningens ekonomi. För närvarande är förenings ekonomi god. Avgifter för SK-liknande kurs i autoimmunitet och allergi har inkommit på föreningenskonto, medan kurskostander ännu inte betalats. Ytterligare kostnader för handboksarbete kommer att belasta föreningen under hösten.

7. Föreningen saknar policy vad gäller alkohol och dricks i samband med middagar under möten i föreningens regi. Det fattas beslut om att föreningen kan bekosta 1 glas vin eller en öl vid middagar samt ersätta dricks upp till 5% av notans totalbelopp. Sofia informerar handboksgruppen, som planerar flera möten under hösten, om detta beslut.

8. Aktuell SLS remiss Organbevarande behandling för donation Enligt uppgift arbetar Olle Åkerblom Uppsala med att besvara denna remiss. Torsten gör en avstämning och tar ställning till en eventuell kommentar från KITM. Svar ska vara regeringskansliet tillhanda senast 12 november 2019.

9. Martin ingår i styrgruppen för Biobank Sverige och rapporterar till KITM om frågor som kan vara av intresse.

10. Rui Rodriguez och Roland Christersund båda KITM Karolinska sjukhuset välkomnas i förening, liksom Virginia Strineholm transfusionsmedicin Örebro. Emma skickar en personlig välkomsthälsning till de nya medlemmarna.

11. Sofia informerar om Handboken. SweBA har accepterat att ta över ansvaret för handboksarbetet. Planering för hur detta ska genomföras påbörjas i samband med SweBA-möte den 14 november 2019. Sannolikt tas Handboken över i SweBAs regi
under 2020.

12. KITMs medlemmar är sedan 15 augusti 2019 ”affiliate members of ISBT” och får därigenom tillgång till delar av innehållet på ISBTs hemsidor. Information om inloggning på ISBT skickas separat. Beslut på nästa styrelsemöte om hur informationen om tillgång till ISBTs hemsida ska spridas till våra medlemmar.

13. Torsten informerar om att det pågår ett arbete med att flytta KITM.se till slf-domän. Det finns ett behov av en grupp styrelsemedlemmar som kan åta sig uppdraget att administrera hemsidan när all information flyttats till slf-domän. Överflytten beräknas vara klar i januari 2020.

14. Avsikten är att dokument tillhörande KITM ska samlas hos slfs molntjänst,Admin control. Alla styrelsemedlemmar erhåller login till tjänsten som redan nu är aktiv.

15. I samband med fullmäktige 14 maj 2019 beslutade SLS att anta förslag till nytt medlemskap Medlemsförening som ska träda i kraft 1 januari 2021. Medlemsföreningar kommer att debiteras av SLS utifrån antalet läkare som är medlemmar i sektionen. Alla medlemmar i SLS-medlemsförening blir föreningsanknutna medlemmar i SLS och erhåller individuella förmåner. Antalet röster i SLS-fullmäktige baseras på antal medlemmar i sektionen.

Styrelsemedlemmar i KITM skall efterhöra om det finns intresse bland KITMs medlemmar att ansöka om att bli medlemsförening i SLS och återkoppla i samband med nästa styrelsemöte. Om KITM ansöker om att bli SLS-medlemsförening behöver medlemsavgiften höjas. Det kommer också finnas möjlighet att bli stödförening till SLS samt att teckna enskilt medlemskap i SLS. Beslut om KITM ska ansöka om att bli SLS-medlemsförening kommer att tas på årsmöte 2020. Länk till protokoll SLS fullmäktige

16. Övriga frågor

 • Sofia påminner om att publicera de rekommendationer om CE-märkning av test-erytrocyter som tagits fram av föreningens arbetsgrupp.
 • Det finns möjlighet att gå styrelseutbildning i SLF-regi den 9 oktober 2019. Mirjam vill gärna gå men kan inte det aktuella datumet.
 • KS har beslutat att upphöra med BIS-rapportering fr o m september 2019. Fortsatt diskussion kring detta på nästa styrelsemöte.

17. Punkt 13-16 på agendan utgick p g a tidsbrist och flyttas till nästa möte.

18. Kommande möten 2019:

 • 191009, kl. 09.00 (Telefonmöte)
 • 191031, kl. 09.00 (Skype möte)
 • 191204, kl. 09.00 (Skype möte)

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2019-06-17

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Skype/Telefonmöte, måndagen den 17 juni 2019, kl 09.30

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Martin L. Olsson (MO), ledamot
Lillemor Skattum (LS), suppleant
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Per Martis (PM), ledamot
Aseel Alshamari (AA), ledamot

 1. Mötet öppnas av ordförande. Dagens möte är ett konstituerande styrelsemöte.
 2. Emma Watz väljs till mötessekreterare.
 3. Miriam väljs till justeringsperson.
 4. Anmälan till övriga frågor: Se nedan.
 5. Rapport från årsmötet i Örebro, se bilaga (Torsten)
  Torsten rapporterar från årsmötet i Örebro. Vi tackar arrangören för ett trevligt möte! Vetenskapligt fokus på vårmötet låg på helblod, katastrofmedicin och vaccination. Vid det ganska välbesökta årsmötet togs upp en del frågor som lämnades till styrelsen. Arbetet med dessa påbörjas idag.
 6. Till sekreterare i styrelsen väljes Emma Watz.
 7. Till kassör väljes Miriam Hägglöf.
 8. Till representant i SLS fullmäktigeförsamling väljes Martin Olsson.
 9. Till representant i Svenska Läkarförbundets fullmäktige väljes Torsten Eich.
 10. To do lista till styrelsen från årsmötet föredras av Torsten. Punkten förvaltning och långtidsbudget för föreningens medel och arbetsgruppernas ekonomi behöver prioriteras. Handboksgruppen med flera arbetsgrupper behöver en budget att arbeta efter.
 11. Ekonomi föredras av Miriam (kassör): Ekonomin är i balans. Handbokensavgiften är fakturerad för 2019. Inga stora planerade utgifter finns i närtid.
  Frågan kring hur vi ska hantera kurser i föreningens regi ur ett administrativt perspektiv diskuterades.
 12. Inga aktuella remisser.
 13. Inga nya medlemsansökningar.
 14. Blodhandboksarbete: Sofia rapporterar på nästa styrelsemöte.
 15. ISBT European Regional congress 2023:
  Torsten träffar ISBT i Basel och rapporterar därefter på nästa styrelsemöte. Presentationen Torsten tar med sig bifogas protokollet.
  Vi ser med spänning fram emot ett beslut.
 16. ”Become an ISBT Affiliate Member” erbjudande från ISBT:
  ISBT har skickat ut en möjlighet att bli `affiliate member ́ där man bl.a. får tillgång till utbildningsmaterialet. Man kan vara individuell medlem, corporate member (företag) och nu även sk. affiliate member t.ex. föreningen, Sweba eller som enskilt blood center där man betalar minimum 100 Euro, eller 2 Euro per medlem/anställd i organisationen.
  Beslutas att vi som förening ansöker om affiliate member (Martin deltar inte i beslutet p.g.a. risk för jäv). Torsten meddelar utbildningsutskottet.
 17. Övriga frågor:
  • Equalis har utkommit med nya riktlinjer kring ANCA och GBM.
  • Styrelsen beslutar att vi länkar till dessa från vår hemsida.
  • Finns en vakant position i styrelsen avseende representation från Göteborg. Antingen så får en person vara adjungerad i styrelsens arbete under året eller så kallar vi till ett extra årsmöte för inval av person från Göteborg. Torsten tar med sig frågan för beslut vid nästa styrelsemöte.
  • Frågan kring hur hemovigilans och BIS kan förnyas och arbetet säkras i framtiden måste tas upp och diskuteras på nästa styrelsemöte.
 18. Nästa möte: Kommer en Doodle länk.

Vid protokollet,

Emma Watz (EW), sekreterare

Protokoll styrelsemöte 2018-10-15

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, måndagen den 15 oktober 2018, kl 12.30-13.15

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Linda Björkman (LB), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

1. Mötet öppnas (Torsten).

2. Emma väljs till mötessekreterare.

3. Olof utses till justeringsperson.

4. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

5. Ekonomi: Frågan kring bokslut efter föreningarnas sammanslagning och överföringar av tillgångar behöver ses över. Miriam kontaktar skatteverket.

6. Remisser: Inga aktuella remisser har inkommit.

7. Nya medlemmar: Inga nya medlemmar har anmälts

8. Medlemslista och kontakt till medlemmarna: Medlemslistan inklusive kontaktuppgifter behöver uppdateras. Styrelsen arbetar med frågan och kommer justera medlemslistan utifrån vilka som betalat medlemsavgift de senaste två åren. Styrelsen lägger till Miriam att kontakta SLF för de medlemmar som betalar avgiften via dem. Till dessa kommer de medlemmar som betalar avgiften in separat. Styrelsen kommer informera om detta dels på hemsidan och dels via de gamla medlemslistorna tidigare sekreterare har. Torsten kontaktar Miriam och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

9. Hemsida www.KITM.se:

 • Aktuellt status: Fram till ny plattform är klar sköts hemsidan av Mohammad Abedi. All information som ska läggas upp skickas till Torsten Eich som har kontakten med Mohammed.
 • Beslut om plattform för hemsida KITM.se:
  Inventering av möjligheter att använda SLS eller SLFs plattformar har gjorts. Diskussion förs kring för- och nackdelar med de olika alternativen. Styrelsen beslutar att förbereda flytt av hemsidan till SLF av praktiska skäl. SLF varit tjänstvilliga i sammanhanget. Vid användningen av SLFs webplats är grunddriften kostnadsfri våra ändamål. Alternativet är att vi driver hemsidan själva, vilket då kräver en egen administration.

10. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård: Diskussion kring hur de olika sjukhusen/landstingen/regionerna hanterar denna fråga.

11. GDPR: Sofia Frändberg har uppdraget att titta på GDPR frågan hur detta påverkar föreningen i praktiken. Frågan hänger ihop med medlemsregistret (se ovan) och nya webplatsformen. Datasäkerhetsgenomgång utförs i samband med dessa arbeten.

12. Övriga frågor:

 • Diskuteras om vi ska ordna en workshop kring nationell organisation och samordning av blodverksamhet. Sofia N förbereder och tar upp frågan till nästa möte.
 • SweBA önskar en utsedd suppleant till SweBA mötena om ordinarie ledamot har förhinder. Styrelsen beslutar att Emma är Sofia Ns suppleant/ersättare.
 • Sofia lämnar kort rapport från Handboksmötet i Norrköping i september.

13. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, kl 08:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Emma Watz (EW), suppleant

Justeras,
Olof Hultgren (OH), ledamot

Protokoll styrelsemöte 2018-12-18

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, tisdagen den 18 december 2018, kl 13.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sofia N utsågs till mötessekreterare och ordf justeringsperson.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 181123. Styrelsens medlemmar uppmanas inkomma med statistik till ordf, avseende utlämning av IgA-fattig plasma samt tvättade erytrocyt- och trombocytenheter under de senaste 5 åren. Protokollet godkändes i övrigt utan synpunkter.
 3. Ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är fortsatt god.
  Ansökan om skattebefrielse för föreningen är skickad till skatteverket. Beställt verifikationsunderlag från SEB för att se vilka som betalt medlemsavgift i KITM som inte också är medlemmar i SLF.
 4. Remisser. Inga aktuella remisser för föreningen att besvara.
 5. Ingen information om nya medlemsansökningar har kommit ordförandes kännedom.
 6. Styrelsemedlemmar uppmanas uppdatera kontaktuppgifter på den lista över medlemmar i KITM som skickades ut av ordföranden 181123. Framförallt behöver e-postadresser uppdateras så att styrelsen enkelt kan komma i kontakt med föreningens medlemmar.
 7. SweBA har fått i uppdrag av socialstyrelsens att nominera resurssäkra individer till en extern referensgrupp inför socialstyrelsens översyn av SOSFS 2009:28 och SOSFS 2009:29. KITM bedriver ett aktivt arbete för en föryngring och kompetensöverföring på nationella uppdrag. Styrelsens framförde därför synpunkten att SweBA inte tagit tillräcklig hänsyn till föryngring och kunskapsöverföring vid nominering av individer till referensgruppen. Sofia Nyström ansvarar för att identifiera en kliniskt verksam specialistläkare som kan ingå i referensgruppen och föreslå denna person för SweBA, som en lämplig kandidat att ingå i föreskriftarbetet.
 1. På styrelsemöte 181123 beslutades att KITM 2019 ska utlysa ett eller flera resestipendier om en total summa av 20000kr. Sista ansökningsdag är 1 mars 2019. Utlysningstexten är klar och kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
 2. Hemsida www.KITM.se. Ordförande har initierat kontakt mellan nuvarande webmaster Mohammad Abedi och SLF så att överföring av information till den nya plattformen kan påbörjas. När överföring är genomförd blir det dags att ställning hemsidans innehåll och eventuella förändringar.
 3. Plasmaförsörjning i Sverige samt försörjning av läkemedel framställda ur plasma såsom IgG- koncentrat, albumin och fibrinogen. Nationell försörjningsplan för plasma saknas. Det finns risk för en bristsituation då 75% av all plasma för läkemedelsframställning för den europeiska marknaden kommer från USA. Rut Norda kommer i januari 2019, att delta i ett europarådsmöte om plasmaförsörjningen i Europa. KITM kommer att efterhöra Ruts rapport från mötet och därefter ta ställning till eventuella åtgärder nationellt.
 4. Birgitta Clinchy, verksamhetschef i Linköping med en bakgrund inom tumörimmunologisk forskning, representerade KITM vid det möte med professor Jim Allison, en av årets Nobelpristagare i medicin, som SLF tagit initiativ till. Utöver Birgitta och Jim närvarande även Padmanee Sharma (professor i onkologi och gift med Jim), Nobel attaché Karolina Linden, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, vice ordförande Karin Båtelson, andre vice ordförande Sofia Rydgren Stale, politiske sekreterare Mattias Karlsson, internationell sekreterare Hanna Vihavainen samt Gustav Ullenhag från klinisk onkologisk förening vid mötet som ägde rum i läkarförbundets lokaler i Stockholm.
 5. Styrelsemöten kommer även fortsättningsvis att ske via Skype.
 6. Övriga frågor:
  • Sofia efterhör intresse att bilda en arbetsgrupp för en nationell samsyn kring tolkning av EU-direktiv avseende CE-märkning av testerytrocyter.
  • Ordföranden har blivit kontaktad av Go:teborg med en förfrågan om KITM stödjer Göteborg som arrangör av ISBT 2022/2023. Innan styrelsen kan fatta ett beslut finns behov av mer information om arrangemanget. Ordförande efterhör mer information hos ISBT.
 7. Ordföranden beslutar om tidpunkt för nästa möte genom att skicka ut en doodle i januari 2019.

GOD JUL och GOTT NYTT 2019!

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Torsten Eich (TE), ordförande

Protokoll styrelsemöte 2019-03-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 1 mars 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Linda Björkman (LB), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Per M utsågs till mötessekreterare och ordf och Sofia N till justeringspersoner.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 2019-01-25.
 3. Ekonomisk rapport av kassaförvaltare. Som tidigare noterats har ansökan om skattebefrielse för föreningen beviljats av skatteverket. Mirjam undersöker om det ändå finns någon redovisningsskyldighet.
 4. Remiss har inkommit från SIS (Swedish Standards Insitute) via SLS med ett förslag till standard för kliniska laboratorier: ”Kliniska laboratorier – reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring”. Skall läsas igenom och tas upp på nästa möte.
 5. Bahram Hosseini-Maaf, BMA från Lund hälsas välkommen som medlem i föreningen.
 6. Vårmötet äger rum 21-22 maj i Örebro. Färdigt program finns. Årsrapporterna inväntas från arbetsgrupperna innan mötet. Ett förslag från förra årsmöte om att införskaffa en roll-up togs up igen och vi ska gå vidare med det. Torsten diskuterar design med Mohammad Abedi.
 7. Brev till SLS med synpunkter angående medlemsfrågan på SLS har skickats in av föreningen med bl.a. önskemål en bättre lösning avseende medlemsavgift för små föreningar. SLS fullmäktige äger rum innan årstmötet så beslut bör finnas till dess.
 8. Kontakt med föreningens medlemmar. Det finns nu en lista över medlemmar med e- postadresser. Kontakt kommer nu att tas med medlemmarna via e-post för att konfirmera användning av deras e-post. Torsten skriver ett förslag till kontaktbrev.
 9. Rapport från SWEBA-möte (Sofia N). Diskuteras möjligheter till ekonomiskt och/eller infrastruktuellt stöd för handboken. SWEBA och KITM kommer tillsammans iordningsställa en skrivelse till SKL. Sofia N skriver ett utkast.
 10. Plasmaförsörjning. Rut Norda och Marja-Kaisa Auvinen har deltagit i ett möte om fraktionering och läkemedelsframställning i Europa. Styrelsen har tagit del av en rapport från mötet och det konstateras att det finns ingen planering för plasmaförsörjningen nationellt, men det finns heller inget uppdrag och därför inte heller någon ekonomi i frågan. Styrelsen beslutar att invänta det formella protokollet från SWEBA mötet och bevaka frågan.
 11. Diskussion kring vårmötets framtid. Ordf har tagit fram statistik som visar en reell minskning under de senaste fyra åren. Statistik från förra årets möte i Gbg saknas dock. En möjlig orsak som diskuteras är det stora utbudet av nationella möten (regiondagar, EQUALIS-möten med mera) som konkurrerar om uppmärksamheten. Styrelsen beslutar att invänta statistik från årets möte och ta upp frågan vid kommande möten.
 12. Övriga frågor
  • Sofia N informerar om ett kommande möte angående CE-märkning av panelceller på blodcentralen.
 13. Kommande möten under våren 2019:
  1/4 kl. 10.30-11.30
  29/4 kl. 10.30-11.30
  10/6 kl. 10.30-11.30
 14. Ordf förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,

Per Marits (PM), ledamot

Justeras,
Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 29 april 2019

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
 2. Sofia Nyström utses till mötes sekreterare.
 3. Åsa Johansson utses till justeringsperson.
 4. Två övriga frågor anmäls.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs tillhandlingarna.
 6. Inga aktuella remisser att ta ställning till. Sedan föregående möte har föreningen besvarat remissen, ”prEN ISO 22367: Kliniska laboratorier – Reducering av fel genom riskhantering och ständig förbättring”, utan yttrande, i samråd med SWEDAC-bedömare inom klinisk immunologi med motivering att det inom föreningen inte finns tillräcklig kunskap inom området för ett yttrande.
 7. Inga nya medlems förfrågningar har inkommit sedan föregående möte.
 8. Det skulle innebära flera fördelar om utbildningskurser riktade mot personal som arbetar inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin organiserades genom KITM. Utbildning är en av föreningens främsta uppgifter. Kursledare bör därför uppmanas, att om möjligt, organisera kurser genom KITM. I samråd med föreningens kassör ska ett dokument med riktlinjer för genomförande av kurser genom föreningen tas fram. Formellt beslut om detta fattas på styrelsemöte i juni.
 9. Styrelsen har beslutat att utdela resestipendium för 2019 till Jill Storry och Bahram Hosseini-Maaf. Båda är verksamma inom transfusionsmedicin i Lund. De erhåller 10000 kr vardera.
 10. KITM kommer att ansöka om att organisera ISBT European Regional congress i Göteborg 2023. Torsten kommer att presentera föreningens ansökan på ISBT i Basel den 22 juni 2019. Beslut om att KITM står för resekostnader för detta ändamål kommer att behöva tas per capsulam för att möjliggöra bokning av biljetter, då styrelsen idag inte är beslutsmässig.
 11. Det har kommit ett erbjudande till KITM om att bli affilierad medlem i ISBT. Ett sådant medlemskap kan öka tillgången på bl.a. utbildningsresurser. Styrelsen ger därför Torsten i uppdrag att ta reda på vad det innebär och vilka kostnader det skulle medföra att bli affilierad medlem i ISBT.
 12. Enkät har inkommit till föreningen från Joachim Lundahl ordförande i SKL:s Nationellt Programområde (NPO) för Medicinsk Diagnostik. Torsten uppmanar de styrelsemedlemmar som ännu inte inkommit med svar på enkäten att göra det snarast.

  Sofia informerar om att på SweBA möte den 25 april 2019 föreslogs att Vävnadsrådet, som arbetar på uppdrag av SKL med stöd till sjukvården i donations- och transplantationsrelaterade frågor, skulle kunna utgöra ett Nationellt Programområde för kunskapsstyrning inom vilket svensk blodverksamhet kan inordnas. Styrelsen instämmer i att det kan vara en god lösning då transfusionsmedicinen omfattar mycket mer än diagnostik och förslaget kommer att förmedlas till ansvarig för NPO Medicinsk diagnostik och till regionala NPO- samordnare som arbetar på uppdrag av SKL.

 13. Årsmöte kommer att hållas 190521 kl.10-12 i Örebro. Kallelse kommer att publiceras på kitm.se samt skickas ut med e-post. Skriftliga rapporter från föreningens arbetsgrupper ska vara ordföranden tillhanda senast 190506.
 14. Mycket talar för att föreningens medlemmar inte längre prioriterar deltagande i föreningens årligt återkommande vårmöten. Det kan bero på flera olika orsaker. Frågan kommer att diskuteras på årsmöte i Örebro för att därefter fortsätta i styrelsen.
 15. Övriga frågor:
  • Nytt dokument klart om rutiner kring SFKITM resestipendium klart att publiceras på kitm.se
  • SLS fullmäktigemöte 14 maj där ordf Torsten Eich representerar KITM. Styrelsen står fast vid tidigare beslut (2019-03-01 punkt 7) att föreningen ska reservera sig mot eventuella beslut som kan leda till att stora avgifter belastas föreningen för medlemskap i SLS för sektionens medlemmar.
 16. Nästa möte:
  21/5, 2019, 10.00-12.00, årsmöte Örebro
  10/6 10.30-11.30, telefon-/skypemöte

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Protokoll styrelsemöte 2019-01-25

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 25 januari 2019, kl 09.00

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Linda Björkman (LB), ledamot

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

 1. Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sofia N utsågs till mötessekreterare och ordf och Linda B till justeringspersoner.
 2. Genomgång av protokoll från senast föregående möte 2018-12-18.
 3. Ekonomisk rapport. Ansökan om skattebefrielse för föreningen är beviljad av skatteverket.
 4. Inga aktuella remisser för föreningen att besvara. Information om remissen om föreskrifter om nationell högspecialiserad vård D-nr 4.1-15563/2018.
 5. Ingen information om nya medlemsansökningar har kommit till ordförandes kännedom.
 6. Medlemsförteckning och kontaktuppgifter till föreningens medlemmar. Ordf har sammanställd lista över medlemmar med e-postadresser. Lista kommer att skickas till styrelsens medlemmar som uppmanas, om möjligt, att komplettera saknade e- postadresser.

  SLF publicerar i dagarna sitt nya medlemsregister. På sikt ska det vara möjligt att samla föreningens alla medlemmar i detta register, även om de som inte är medlemmar i SLF.

 7. SLF bjuder in till utbildning för delföreningarnas styrelseledamöter tisdag 2 april i Stockholm. Närvarande styrelsemedlemmar föreslår att ordf och kassaförvaltare går denna utbildning.
 8. Ny hemsida för KITM. Ordf arbetar tillsammans med Mohammad Abedi för att flytta föreningen till SLF:s plattform. Förfrågan kommer att skickas ut till styrelsemedlemmar för att efterfråga eventuella synpunkter på hemsidans innehåll.
 1. Plasmaförsörjningen i Sverige. Nationell försörjningsplan för plasma saknas. En ökad efterfrågan på IgG-koncentrat gör att vi står inför en bristsituation vad gäller dessa läkemedel som framställs ur plasma. Styrelsen avvaktar rapport från möte om plasmaförsörjningen i Europa i slutet av januari, där Rut Norda deltar.
 2. KITM har i samråd med Martin L Olsson skickat in till ISBT ett ́letter of interest ́ för att anordna ISBT möte resp. regionala ISBT möte 2022/23.
 3. Diskussion kring orsaker till varför antalet externa deltagare tenderar att minska på vårmöte i klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Ordf tar fram siffror på antal deltagare de sista fem åren till nästa möte.
 4. Övriga frågor

  • Linda B påminde om att valberedningen behöver aktiveras inför årsmöte 2019.

  • Långa transporttider gör det svårt för mindre sjukhus att få fram prover i tid för immunfenotypning av lymfocyter, då många lab inte utför analysen om provet äldre än 24h. Hur kommer man runt detta problem?

 5. Kommande möten under våren 2019:
  1/3 kl. 9-10
  1/4 kl. 10.30-11.30
  29/4 kl. 10.30-11.30
  10/6 kl. 10.30-11.30
  Ordf skickar kallelse till samtliga möten via outlook.
 6. Ordf förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,

Sofia Nyström (SN), vice ordförande

Justeras,
Linda Björkman (LB), ledamot

Protokoll styrelsemöte 2018-11-23

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 23 november 2018, kl 08.30-09.30

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Per Marits (PM), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Frånvarande:
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Per väljs till mötessekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Anmälan av övriga frågor: Sofia önskar diskutera handboken.

5. Föregående styrelsemötesprotokoll: Inga synpunkter.

6. Ekonomi: Mirjam ger kort rapport om sin kontakt med Skatteverket inför bokslutet. Inkomster från handboken är beskattningsbara. Mirjam ansöker om att föreningen skall befrias från skatt.

Användning av tillgångarna: Beslut om att utlysa ett resestipendium för 2019 à 20 tkr för en eller flera personer för deltagande i vetenskaplig konferens. Sofia N skriver utlysningstext.

7. Remisser: inga remisser har inkommit.

8. Nya medlemmar: Linn Eloff, ST-läkare i Linköping välkomnas som medlem i föreningen.

9. Medlemslista och kontakt med medlemmarna: En lista från SLF har inkommit på medlemmar som betalar sin avgift den vägen. Mirjam arbetar med att få en översikt över direktbetalande medlemmar. Målsättningen är att skapa en kontaktlista och nästa steg är att samla in medlemmarnas e-postadresser, exv. via ett formulär på hemsidan/direktkontakt med medlemmarna.

10. Hemsidan: Torsten har tagit kontakt med SLF och SLS för att se vad de kan erbjuda för lösningar. Torsten återkommer angående detta och tidsplan på kommande telefonmöte.

11. Rapport från specialistföreningarnas representantskap: Torsten rapporterar från möte med SLF: Mötesformer och centralstyrelsens ev. deltagande i specialistföreningarnas årsmöten diskuterades. Vidare avhandlades fortbildning för läkare, som nu endast är en rekommendation och som behöver definieras. Slutligen togs arbetet med den högspecialiserade vården upp, vilken deltats in i NPO (Nationella Program Områden) där vår verksamhet sorterar under Medicinsk diagnostik och röntgen där Joachim Lundahl, Stockholm är samordnare.

12. Hantering av IgA brist patienter: Enighet finns att sträva efter en gemensam nationell handläggning. Framkommer att åtminstone Stockholm och Umeå använder UKmodellen, vilket också överensstämmer med handbokstexten. Ev. behov av ett nationellt lager av IgA-fattig plasma (i Stockholm) diskuteras, men det är oklart vem som har mandat att ge ett sådant uppdrag. Till nästa möte sammanställs hur mycket och ofta tvättade e-konc/trc och IgA-fattig plasma har transfunderats under de senaste fem åren.

13. Övriga frågor: På SweBA-möte 15/11 diskuterades överföring av Handboken från KITM till SweBA. Innan tidpunkt för övertagande fastslås önskar SweBA en plan för hur Handboken kan finansieras. Sofia N tillsammans med Agneta Seger Mollén åtar sig detta och utreder huruvida det är möjligt att få ekonomiskt stöd från SKL/vävnadsrådet för Handboken, som ju är ett nationellt verksamhetsstöd.

14. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, kl 13:00

Vid protokollet,

Per Marits (PM), ledamot

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2018-09-19

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, onsdagen den 19 september 2018, kl 12.30-13.50

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Frånvarande:
Per Marits (PM), ledamot
Olof Hultgren (OH), ledamot
Linda Björkman (LB), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant
Åsa Johansson (ÅJ), suppleant

Med hänsyn till att <5 st deltagare närvarar är styrelsen vid detta möte inte beslutsmässig.

1. Mötet öppnas (Torsten)

2. Sofia F väljs till sekreterare.

3. Mirjam väljs till justerare.

4. Tidigare styrelsemötesprotokoll; inga synpunkter framkommer vid dagens möte.

5. Styrelsen arbetsformer (alla): Torsten har förberett förslag gällande framtida arbetsformer som mailas ut till samtliga medlemmar för inledande diskussion.

6. Ekonomi (Mirjam): Det ekonomiska läget i föreningen är gott efter avyttring av fonder och inbetalning av handboksavgifter. Kommande utgifter under hösten är handboksgruppens internat/arbetsmöte (beslutat vid tidigare styrelsemöte). Förslag om att åter utlysa stipendier diskuteras, beslut får tas vid senare möte. Mirjam får i uppdrag att kontakta skatteverket med tanke på kommande deklaration.

7. Remisser (Torsten): Inga aktuella remisser att bedöma.

8. Nya medlemmar (Sofia F): Inga nya medlemmar

9. Medlemslista och kontakt till medlemmarna (Torsten och Mirjam): Sammanställning av uppdaterad medlemsmatrikel pågår. Läkarförbundet har skickat lista på betalande läkare och det finns även medlemslistor från tidigare föreningar att bearbeta.

10. Hemsida www.KITM.se (Torsten): Mohammad Abedi administrerar i nuläget hemsidan och önskar, som tidigare meddelats vid årsmöte 2018, trappa ned sitt engagemang. Läkarförbundet erbjuder paketlösning för att administrera kitm.se, inkluderande administration av medlems-matrikel/avgifter (även icke-läkare), anmälningsmodul för möten och dokument-delningssystem. Torsten tar även kontakt med läkarsällskapet för att undersöka vad de kan erbjuda 11. GDPR: hur går vi tillväga? Frågan bordlägges till nästa möte.

12. Övriga frågor:

 • Ersättare i SweBa för Sofia N (Sofia N). Förslag: Emma Watz, tillfrågas av Sofia N.
 • BIS-gruppen och hemovigilans i framtiden (Sofia F): Sofia F tar med sig de allmänna synpunkter som framkom vid styrelsens arbetsmöte 180824 för inledande diskussion i BIS gruppen. Styrelsen önskar åtgärdsförslag från BISgruppen.

13. Nästa möte:

 • Skype/telefonmöte, 2018-10-15, 12:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-11-23, 08:30
 • Skype/telefonmöte, 2018-12-18, 13:00

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2018-09-19

Justeras,
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare

Protokoll styrelsemöte 2017-10-20

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund)

Telefonmöte, fredagen den 13 oktober 2017, kl 14.00-15.05

Deltagare:
Torsten Eich (TE), ordförande
Sofia Nyström (SN), vice ordförande
Sofia Frändberg (SF), sekreterare
Mirjam Hägglöf Erixon (MHE), kassaförvaltare
Åsa Johansson (ÅJ), ledamot
Linda Björkman (LB), suppleant

Frånvarande:
Olof Hultgren (OH), ledamot
Ola Winqvist (OW), ledamot
Emma Watz (EW), suppleant

1. Mötet öppnas (TE).

2. Val av mötessekreterare (TE): Sofia F. utses till sekreterare.

3. Val av justerare (TE): Mirjam utses till justerare.

4. Tidigare protokoll (TE): Godkännes utan ändringar.

5. Ekonomi (MHE): Mirjam ännu inte formellt utsedd till kassör då protokoll senaste årsmöte SFTM ej är godkänt, berörda kontaktade och åtgärdas snarast.

6. Remisser (TE): Inga aktuella remisser via SLS. SoS enkät angående samordning av ST-utbildning nationellt hänvisas till utbildningsutskottets ordförande.

7. Rapport från SWEBA möte 18-19/9 (SN): Formalia och arbetsgrupper diskuterades. Blodkommunikation Sverige (BKS) har bytt namn till GeBlod-kommunikation. SweBa ställer sig positiva till att ta över handboken/handboksarbetet dock behöver SweBa:s stadgar justeras inför eventuellt övertag, vilket då kan ske på SweBa:s årsmöte mars-2018. Vårt beslut angående övertag kan ske vid nästa styrelsemöte, på förslag från 1 januari 2019.

8. Status arbetsgrupp ”Handbok för blodcentraler” (SN): Avser arbetsgrupp med inriktning förnyelse av handboken/handboksarbetet. Sofia N redogör för diskussion med avgående handboksgruppsordförande Birgitta Nilsson-Sojka angående förslag kring vem som skall ingå med tanke på bakgrund och nationell representation. Förfrågan angående intresse att delta skickas ut inför vårt nästa styrelsemöte.

9. Utbildningsutskott; status och vilka ST läkare skulle vi kunna bjuda in (alla): Inventeras lokalt och meddelas till lokala studierektorer inför studierektorers planerade möte 23/10-17.

10. Elektroniska kommunikationslösningar för styrelsemöte (TE): I Umeå (Västerbottens läs landsting) har man inte tillgång till Skype for Business. Det verkar inte heller som att man får koppla upp sig mot detta program, men Miriam undersöker detta närmare till nästa möte. Övriga närvarande har tillgång till Skype for Business.

11. Övrigt (Alla):

 • Mötesdagar för vårmötet 2018 satta till 29/5-31/5 där 29/5 är avsatt till ST-utbildningsdag (Sofia F).
 • Styrelsens representation på SweBA möten diskuteras och SweBA skall tillfrågas om alternerande personer kan bevaka möten. Namn på representant behöver också justeras på SweBA:s hemsida (Sofia N).
 • Beslut angående resebidrag till våra styrelsemöten/arbetsgruppsmöten tas på nästa styrelsemöte, på förslag är att styrelsen inte kan finansiera resor från 1 januari 2019 under förutsättning att man i största möjliga mån alternerar mötesplatser nationellt (Sofia N).

12. Nästa möte: Stockholm, SLS, 2017-12-20, kl 10-16.

Vid protokollet,

Sofia Frändberg (SF), sekreterare
2017-10-13

Justerat 2017-10-20