Remiss och svar avseende förslag till läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsen reviderar bestämmelserna om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och syftar till att stärka förutsättningarna för specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

Målet är tydligare bestämmelser (inklusive nya bestämmelser för specialistläkare från tredjeland), en mer ändamålsenlig och dynamisk specialitetsindelning, förbättrad struktur i målbeskrivningarna för specialiteterna samt förenklade intyg för ansökan om bevis om specialistkompetens.

Socialstyrelsens remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Svar från KITMs utbildningsutskott

Preliminär reviderad målbeskrivning för ST-utbildning inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin
(Rev 2014-09-17)